Calificarea cererii de schimbare a practicianului în insolvenţă formulată chiar de practicianul nemulţumit de onorariu ca majorare onorariu. Depăşirea cadrului procesual fixat de practicianul în insolvenţă prin cererea cu care a investit judecătorul sindi

Decizie 1138 din 13.11.2018


Din interpretarea textelor art. 57, art. 45 alin.1 lit. d, art. 73 şi art. 145 alin.2 lit. b din Legea nr. 85/2014  rezultă că, în toate cazurile, fie că este vorba de procedură generală, procedură simplificată sau procedură de faliment ulterior intrării în procedura generală, judecătorul sindic numeşte provizoriu practicianul în insolvenţă până la confirmarea de către adunarea creditorilor şi totodată stabileşte provizoriu onorariul.

Ulterior desemnării definitive a practicianului în insolvenţă de către adunarea creditorilor, o nouă desemnare de către judecătorul sindic sau o stabilire a unui cuantum modificat al onorariului nu este permisă, înlocuirea practicianului în insolvenţă fiind posibilă doar pentru motive temeinice ce ţin de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor, deci de culpa practicianului în insolvenţă.

Legiuitorul a prevăzut şi ipoteza înlocuirii neculpabile dând posibilitatea practicianului de a refuza mandatul încredinţat de adunarea creditorilor, solicitând judecătorului sindic înlocuirea sa pentru motive justificate (art. 57 alin. 5 din Legea nr. 85/2014), sau ca urmare a neacceptării onorariului propus de creditori ( art. 57 alin.14 din Legea nr. 85/2014).

Calificarea cererii practicianului în insolvenţă nemulţumit de onorariul stabilit de adunarea creditorilor, ulterior trecerii la faliment ca cerere de majorare a onorariului şi soluţionarea ei ca atare reprezintă o hotărâre pronunţată cu depăşirea cadrului procesual fixat de parte şi a limitelor de competenţă stabilite de Legea nr.85/2014.

Prin încheierea din data de 23.04.2018, Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă, în temeiul dispozițiilor art. 22 Cod procedură civilă, a calificat cererea lichidatorului judiciar DVI CII- desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei  ROMSTAR SRL, ca fiind cerere de majorare onorariu.

A admis cererea lichidatorului judiciar şi a dispus majorarea onorariului la 1.500 lei lunar din averea debitorului şi a menţinut onorariul de 3%, dispus prin notificarea procedurii de faliment.

S-a luat act de raportul de activitate nr. 1934 din 19.04.2018 şi de cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată împotriva administratorului societar al debitoarei, dispunându-se înregistrarea acesteia ca dosar asociat.

S-a acordat termen pentru continuare procedurii la 02.07.2018.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a calificat cererea formulată de practicianul în insolvență, în raport de dispozițiile art. 22 Cod procedură civilă,  ca fiind cerere de majorare onorariu.

Având în vedere atribuțiile conferite de lege lichidatorului judiciar prin art. 64 din Legea nr. 85/2014 și volumul de activitate impus de procedura pe rol, instanţa a constatat că cererea de majorare onorariu este întemeiată și a admis-o, deoarece onorariul de 89 lei este mai mult decât derizoriu.

Împotriva acestei încheieri a formulat apel creditoarea AJFPG, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel, apelanta creditoare AJFPG a susţinut că judecătorul sindic şi-a încălcat competenţa specială prevăzută de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, calificând cererea de înlocuire formulată de practicianul în insolvenţă ca cerere de majorare onorariu.

Potrivit art. 57 alin. 2 şi art. 63 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 prerogativa stabilirii onorariului administratorului/lichidatorului judiciar revine adunării creditorilor, plata onorariului făcându-se în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 8 din Legea nr. 85/2014 pe baza procesului verbal al adunării creditorilor prin care s-a stabilit cuantumul acestuia.

A precizat că, potrivit procesului verbal nr. 1873/02.10.2017 publicat în BPI nr. 19638/20.10.2017, Adunarea Creditorilor  a confirmat în calitate de lichidator pe CII Dănescu V Ion, stabilind un onorariu lunar de 89 lei şi 0,09% onorariu de succes.

În opinia apelantei creditoare lichidatorul judiciar, care nu este de acord cu onorariul stabilit în cadrul adunării creditorilor din data de 02.10.2017, avea posibilitatea prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. 14 din Legea nr. 85/2014 de a se retrage.

Nu s-a depus întâmpinare.

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în forma în vigoare la data promovării cererii de deschidere a procedurii privind debitorul RSRL,  practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul interesat va arăta disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa  generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care debitorul, respectiv creditorii nu au formulat propuneri şi nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Alin. 2 al art. 57 prevede că în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. 4, acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia.

Art. 45 alin 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 stabileşte desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia. În lipsa unei astfel de propuneri făcute de către debitor sau de către oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, care şi-au depus ofertă la dosar. Dacă nu s-a depus nicio ofertă, va desemna aleatoriu pe oricare dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.

Prevederile art. 73 din Legea nr. 85/2014 reglementează că prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic desemnează un administrator judiciar provizoriu, iar, în cazul deschiderii procedurii simplificate desemnează un lichidator judiciar provizoriu, dispunând efectuarea notificărilor prevăzute la art. 100. Desemnarea se face potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1).

Potrivit art. 145 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2014 prin hotărârea de trecere la faliment judecătorul sindic va pronunţa dizolvarea debitorului persoană juridică şi va dispune, în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a onorariului acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.

Din interpretarea textelor art. 57, art. 45 alin.1 lit. d, art. 73 şi art. 145 alin.2 lit. b din Legea nr. 85/2014  rezultă că, în toate cazurile, fie că este vorba de procedură generală, procedură simplificată sau procedură de faliment ulterior intrării în procedura generală, judecătorul sindic numeşte provizoriu practicianul în insolvenţă până la confirmarea de către adunarea creditorilor şi totodată stabileşte provizoriu onorariul.

În concepţia legiuitorului Legii nr. 85/2014 desemnarea/ confirmarea de către judecătorul sindic a administratorului/lichidatorului şi stabilirea onorariului au caracter provizoriu, fiind condiţionate de validarea sau invalidarea ulterioară de către Adunarea Creditorilor. Legiuitorul a dat, deci,  prioritate în materia desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirii onorariului acestuia voinţei creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor.

Ulterior desemnării definitive a practicianului în insolvenţă de către adunarea creditorilor, o nouă desemnare de către judecătorul sindic sau o stabilire a unui cuantum modificat al onorariului nu este permisă, înlocuirea practicianului în insolvenţă fiind posibilă doar pentru motive temeinice ce ţin de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor, deci de culpa practicianului în insolvenţă.

Legiuitorul a prevăzut şi ipoteza înlocuirii neculpabile dând posibilitatea practicianului de a refuza mandatul încredinţat de adunarea creditorilor, solicitând judecătorului sindic înlocuirea sa pentru motive justificate ( art. 57 alin. 5 din Legea nr. 85/2014), sau ca urmare a neacceptării onorariului propus de creditori ( art. 57 alin.14 din Legea nr. 85/2014).

În ipoteza neaprobării onorariului administratorului/lichidatorului judiciar de către adunarea creditorilor, legiuitorul a dat practicianului în insolvenţă posibilitatea reconvocării adunării creditorilor în maxim 30 de zile pentru negocierea şi discutarea onorariulu, iar în cazul în care nici la această adunare nu se acceptă oferta practicianului, acesta se poate retrage.

În situaţia renunţării administratorul/lichidatorul judiciar va convoca o nouă adunare în vederea desemnării unui nou practician, iar, dacă în cadrul adunării nu se ajunge la un consens, practicianul provizoriu va fi desemnat de judecătorul sindic la cererea comitetului creditorilor sau a creditorului stabilit de adunare, după caz. 

În speţă, în cadrul adunării creditorilor din data de 02.10.2017, ulterioară trecerii la faliment,  a fost confirmat în calitate de lichidator CIIDVI, stabilindu-se un onorariu lunar de 89 lei şi 0,09% onorariu de succes.

Consecinţă a hotărârii Adunării Creditorilor privind stabilirea onorariului, lichidatorul judiciar a adresat judecătorului sindic o cerere prin care solicită schimbarea sa din calitatea de lichidator, întrucât onorariul este derizoriu raportat la activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în procedura falimentului.

Faţă de obiectul cererii cu care a fost investit judecătorul sindic şi de dispoziţiile Legii nr. 85/2014, Curtea a constatat că judecătorul sindic nu a analizat pe fond cererea calificând-o greşit, cu depăşirea cadrului procesual fixat de părţi şi a limitelor de competenţă stabilite de legiuitor, ca cerere de majorare onorariu.

Faţă de considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul, a anulat încheierea din data de 23.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2964/95/2016 şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.