Hotarare care tine loc de act autentic

Sentinţă civilă 561 din 23.05.2018


SENTINŢA CIVILĂ NR. 561

Şedinţa publică din 23.05.2018

Pe rol se află judecarea cauzei Civile privind pe reclamant SC E W R SRL, în contradictoriu cu pârâta R A (fost căsătorită V), având ca obiect hotărâre care sa tina loc de act autentic.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  lipsesc părţile, pentru reclamant se prezintă av. M O, lipsă pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a arătat că pricina se află la primul termen de judecată, cererea de chemare în judecată fiind comunicată în etapa scrisă a procesului civil.

Instanţa procedează la verificarea competenţei în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 C.proc.civ.

Potrivit dispoziţiilor art. 94 C.proc.civ. instanţa stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să  judece pricina de faţă.

Avocat M O, declară că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, în baza art. 244 Cod procedură civilă, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească, iar în temeiul art. 392 declară deschise dezbaterile în fond.

Avocata reclamantului, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

În baza art. 394 Cod procedură civilă se declară închise dezbaterile în fond şi se reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Sânnicolau Mare în data de .... sub dosar nr. .... reclamanta S E W R S.R.L. D V, în contradictoriu cu pârâta R A (fost căsătorită V), a solicitat instanţei să se constate că valabilitatea promisiunii de vânzare-cumpărare autentificata sub nr. ...., ce a intervenit între reclamanta, în calitate de cumpărător si parata, in calitate de vânzător; să se pronunţe o hotărâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul, reprezentând teren, situat in extravilanul localităţii ...., în suprafaţa de 1 ha, înscris in CF nr. ...., nr.cad. ....; drept urmare să se dispună înscrierea în CF a dreptului de proprietate asupra imobilului identificat la petitul nr. 2 din prezenta acţiune, în favoarea reclamantei, cu titlu de drept vânzare cumpărare, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate reclamanta a arătat că la data de .... a cumpărat imobilul situat in extravilanul localității ......, in suprafața de 1 ha, înscris in CF nr. ...., nr.cad. ...., de la parata, pentru prețul de .... lei, preţ pe care l-a achitat in întregime la data respectiva si a intrat in posesia imobilului. În acest sens a încheiat o promisiune sinalagmatice de vânzare cumpărare autentificata sub nr. .... de către BNPA Sânnicolau Mare, cu parata, care a si recunoscut ca a primit preţul în totalitate la data încheierii promisiunii si antecontractului de vânzare.

Au fost demarate procedurile de evidenţiere a terenului în cartea funciară, pe cheltuiala reclamantei, proceduri obligatorii pentru a putea fi încheiat contractul de vânzare¬-cumpărare definitiv, urmând ca ulterior sa se prezinte la un notar public pentru a perfecta contractul in forma autentica.

În data de .... reclamanta a invitat pârâta să se prezinte la sediul Cabinetului Individual de Avocat .... din loc. .... pentru data .... orele 10.00, în vederea îndeplinirii obligaţiei de a ne prezenta la BNPA Sânnicolau Mare, pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare in forma autentica, aferent promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .... .

În drept, a invocat art. 888, şi 1669 Cod civil.

Pârâta, deşi legal citată nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În data de .... între societatea reclamantă şi pârâtă a intervenit o promisiune unilaterală de vânzare pentru imobilul situat in extravilanul localităţii ...., în suprafaţa de 1 ha, înscris în CF nr. .... , nr.cad. ...., autentificată sub nr. .... de către Biroul Individual Notarial ...., prețul vânzării fiind stabilit la suma de .... lei, care a fost plătit de către cumpărător.

Ulterior, reclamanta a invitat, in scris, pe cale poştală cu confirmare de primire, pârâta să se prezinte la sediul Cabinetului Individual de Avocat ...., în data de ...., în vederea îndeplinirii obligaţiei pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare in forma autentica, dar aceştia nu s-a prezentat.

În deliberare, Judecătoria Sânnicolau Mare are în vedere că această convenție, încheiată în baza art. 1270 şi 1273 din noul Cod civil, conţine obligaţia proprietarului promitent de a vinde și obligaţia cumpărătorului beneficiar al promisiunii de a cumpăra (reprezentând obligaţii de a face) și este valabil încheiată sub forma înscrisului sub semnătură privată.

Din probele administrate se constată că, în mod nejustificat, pârâta au refuzat încheierea în formă autentică a actului de vânzare-cumpărare, împrejurare care rezultă din expirarea termenului convenit expres de părți pentru a se prezenta la un notar public în vederea perfectării contractului autentic de vânzare-cumpărare.

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa reţine că antecontractul reprezentat de promisiunea unilaterală de vânzare autentificată sub nr. .... de către Biroul Individual Notarial ...., încheiat între părţi are forţa obligatorie a oricărui contract sinalagmatic, în conformitate cu dispozițiile art. 1270 Cod civil, în baza art. 1516 din același cod (aplicabile în speţă raportat la data încheierii actului juridic), reclamanta având dreptul la îndeplinirea exactă a obligaţiei, adică la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la suprafața de teren arătata mai sus.

În speţă, au fost respectate şi dispoziţiile deciziei nr. 24/2016 a Î.C.C.J. privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. 1, în corelare cu prevederile art. 3 alin. 3, art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1248 şi art. 1251 din Codul civil şi art. 15 alin. 2 din Constituţia României, decizie prin care instanţa supremă a statuat, cu valoare de principiu, că dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan, încheiate anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, indiferent de momentul sesizării instanţei.

Prin urmare, în temeiul prevederilor art. 1516 și 1528 din Codul civil, raportat la art. 888 din același cod (pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea reclamantei, cu titlu de cumpărare), având în vedere refuzul pârâtei de a încheia contractul autentic de vânzare-cumpărare, acţiunea formulată de reclamantă se constată a fi întemeiată, astfel ca ea va fi admisă.

Pentru toate aceste considerente, instanța va admite acțiunea formulată de reclamanta S.C. E W R S.R.L., în contradictoriu cu pârâta R A (fost căsătorită V), având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Va constata că prin promisiunea unilaterală de vânzare, autentificată prin Încheierea de autentificare nr. ...... pârâta R. A. (fost căsătorită V) s-a obligat să vândă reclamantei SC E W R SRL dreptul de proprietate asupra imobilului situat in extravilanul localității ...., Judeţ ...., în suprafață de 1 ha, înscris in CF nr. ...., nr. cadastral ...., prezenta hotărâre ținând loc de contract autentic de vânzare cumpărare. Drept urmare, va dispune întabularea în CF nr. ...., în cotă de 1/1 parte, pe numele reclamantei, a dreptului de proprietatea asupra imobilului situat in extravilanul localității ...., Judeţ ...., în suprafață de 1 ha, înscris in CF nr. ...., nr. cadastral ...., cu titlul de bun dobândit prin cumpărare.

Va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta S.C. E Wt R S.R.L. nr. ORC ...., CUI ..., cu sediul procesual ales la Cabinetul de Avocat ...., din loc. Sânnicolau Mare, str. ..., nr. .., jud. ..., în contradictoriu cu pârâta R A (fost căsătorită V), CNP-..., cu domiciliul în comuna ...., sat ..., nr.... , judeţul ..., având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

Constată că prin promisiunea unilaterală de vânzare, autentificată prin Încheierea de autentificare nr. ...... pârâta R A (fost căsătorită V.) s-a obligat să vândă reclamantei SC E W Rom SRL dreptul de proprietate asupra imobilului situat in extravilanul localității ...., Judeţ ..., în suprafață de 1 ha, înscris in CF nr. ....., nr. cadastral ...., prezenta hotărâre ținând loc de contract autentic de vânzare cumpărare.

Dispune întabularea în CF nr. ...., în cotă de 1/1 parte, pe numele reclamantei, a dreptului de proprietatea asupra imobilului situat in extravilanul localității ...., Judeţ ...., în suprafață de 1 ha, înscris in CF nr. ...., nr. cadastral ...., cu titlul de bun dobândit prin cumpărare.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sânnicolau Mare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.05.2018.