Reclamantii au solicitat desfiinţare actelor de executare silită întreprinse în baza unui titlu executoriu constând în bilet la ordin.

Hotărâre 5004/2017 din 19.04.2017


 O M Â N I A

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA I CIVILĂ

DOSAR NR.XXXXXXXXXXXX operator date 2881

 

ÎNCHEIERE CIVILĂ  NR.5004

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 19.04.2017

P_________: M____ C____

GREFIER: B______ S_____

 

Pe rol se află judecarea acțiunii civile formulate de contestatorii AV A___ S_______ SRL și V__ G_______, în contradictoriu cu intimata _______________ avâ nd ca obiect contestație la executare.

La apelul nominal făcut în ședință publică constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care, se constată atașată copia dosarului execuțional nr. 3658/2016 al B__ Soameș C_____ R_____.

De asemenea se constată depuse prin registratură, la data de 07.04.2017, respectiv 12.04.2017, de către intimată și contestatori, concluzii scrise.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 05.04.2017, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru azi, 19.04.2017.

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rol ul acestei instanțe, la data de 12.01.2017, sub nr.XXXXXXXXXXXX, contestatorii AV A___ S_______ SRL și V__ G_______, în contradictoriu cu intimata _______________ a formulat contestație la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuțional nr. 3658/2016 la B__ Soameș C_____ R_____ solicitând suspendarea executării silite până la soluționarea definitivă a contestației, anularea parțială a formelor de executare, respectiv anularea parțială a somațiunii de executare pentru suma de 53.337,33 lei  și reducerea cheltuielilor de executare proporțional cu suma nedatorată. Cu cheltuieli de judecată.

Susținerile contestatorilor:

În motivare, contestatorii au arătat că la data de 06.01.2017 le-a fost comunicată somațiunea de executare atacată,  împreună cu actele anexe prin care li s-a adus la cunoștință faptul că sunt obligați să achite suma totală de 158.188,93 lei, suma compusă din 149.890,25 lei debil și 8.298.68 lei cheltuieli de executare, titlul executoriu fiind reprezentat de biletul la ordin _____________ nr. xxxxxxx.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 58/1934 (articol aplicabil în speță potrivit art. 106 din aceeași lege), în termen de 5 zile de la comunicarea somațiunii, debitorul poate face contestație la executare, care se depune la instanța de executare.

În ceea ce privește contestația la titlu, se arată că între cele două societăți au fost încheiate două contracte de arendă.

Astfel, contestatoarea a arendat de la intimată o suprafață de 7,02 ha - pentru contractul nr. 2/05,05.2016 și o suprafața de 185,022 ha pentru contractul nr.3/05.05.2016. La momentul încheierii contractelor de arendă, în vederea garantării plății arenzii, creditoarea a intrat în posesia biletului la ordin _____________ nr. xxxxxxx în alb, bilet pe care l-a completat ulterior și pe care a înțeles să îl pună în executare în prezentul dosar execuțional (chiar dacă și contractele de arenda reprezintă titluri executorii).

Predarea terenurilor (parcelor) aferente celor două contracte de arenda încheiate nu s-a făcut nici până în prezent. Societatea contestatoare nu a fost pusă în posesia terenurilor și nu s-a întocmit vreun proces-verbal de predare primire, fiind nevoită să efectueze ea identificarea parcelelor, astfel încât în momentul în care a început să cultive terenurile agricole a constatat că unele dintre parcelele arendate conform contractului nr. 3/05.05.2016 erau deja însămânțate de alte persoane, iar altele erau acoperite de arbuști.

În momentul în care a adus la cunoștința creditoarei despre aceste aspecte, aceasta s-a obligat să tale arbuștii neavând posibilitatea remedierii problemelor legate de terenurile deja cultivate.

Cum punerea î n posesie nu s-a efectuat, contestatoare a cerut ajutorul unui specialist, și anume domnului inginer agricol B___ O_____ care a făcut rost de planurile terenului arendat și care a însoțit reprezentantul societății pentru a căuta/identifica parcelele arenda te, ocazie cu care a aflat că terenuri în suprafața de 65,48 ha sunt inutilizabile.

În aceste condiții, încă de la încheierea contractului de arendă, societatea contestatoare a avut în posesie și spre folosință efectivă doar suprafața de 119,182 ha pentru contractul nr. 3/05.05.2016.

Diferența de suprafața nu le-a fost predată liberă de orice sarcini astfel încât să poată fi lucrată, astfel că pentru suprafața de teren pentru care a fost în imposibilitatea de a o lucra, nu a putut și nici nu datorează aren da.

La momentul la care a aflat despre suprafața de teren de 65,84 ha pe care nu o avea în  posesie, contestatoarea a notificat intimata pentru a renegocia contractul încheiat și pentru a remedia impedimentele intervenite.

În sensul celor de mai sus, i-a t rimis intimatei în luna iulie a anului 2016 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire doua notificări prin care i-a adus la cunoștință faptul că o suprafață de 8,61 ha arendată este complet inutilizabilă pentru cultura agricolă, fiind acoperită de masă verde sălbatică, iar o altă suprafața de 57,23 ha a fost deja cultivata de către altcineva, în total fiind vorba despre o suprafața de 65,84 ha complet inutilizabilă conform destinației contractate.

Intimata nu a înțeles să răspundă notificărilor, emițând în luna octombrie doua facturi, aferente celor două contracte de arenda încheiate.

Astfel, a fost emisă factura nr. 1001/20.10.2016 în valoare de 149.890,25 lei aferentă contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 înregistrat sub nr. 260/11.05,2016 la C onsiliul Local ol comunei G_______, arenda fiind calculată în funcție de suprafața totală din contract de 185,022 ha . Pentru contractul de arenda nr. 2/05.05.2016 încheiat între părți a fost emisă factura nr. 1002/20.10.2016 în valoare de 5.687,11 lei, suma care a fost achitată de către contestatoare.

Chiar și după primirea celor două facturi (dintre care una a și achitat-o), în luna noiembrie contestatoarea a notificat din nou intimata cerându-i să dispună rectificarea facturii emise nr. 1001/20.10.2016 în valoare de 149.890,25 lei aferenta contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 și să menționeze suprafața corectă și reală efectiv arendată de 119,182 ha . Totodată a notificat intimata că nu a defrișat suprafețele pe care se găseau arbuști, acestea neputând fi exploatate agricol, în ambele notificări, i-a adus la cunoștința intimatei că a înțeles să invoce excepția de neexecutare a contractului raportat la suprafața de teren care nu le-a fost predată în mod efectiv și pe care nu a  putut-o utiliza.

Intimata nu a înțeles nici de această dată să dea curs notificării, astfel că în luna decembrie a completat biletul la ordin care se execută cu suma totală de 149.890,25 lei (suma reprezentând contravaloarea facturii nr. 1001/20.10.2016), deși i-a fost adus la cunoștință în repetate rânduri că nu a pus la dispoziție întreaga suprafață arendată conform contractului.

Potrivit art. 7 lit. a) capitolul VII din contractul de arenda nr. 3/05.05.2016, arendatorul avea obligația să predea terenul agricol arendașului.

Conform art. 1786 Cod civil, locatorul are obligația de a preda bunul dat în locațiune și de a asigura folosința liniștită și utilă pe tot parcursul locațiunii.

Având în vedere faptul că intimata nu a pus la dispoziția societății contestatoare întreaga suprafața de teren arendată, aceasta și-a încălcat atât obligațiile contractuale cât și pe cele legale în materia arendării.

Față de cele menționate anterior, în mod corect contestatoarea a înțeles să invoce excepția de neexecutare a contractului (excepție invocată prin notificare trimisă intimatei în noiembrie 2016 prin care i-a solicitat să rectifice factura emisă), excepție pe care o susține în continuare, în condițiile în care contractul de arenda și factura aferenta stau la baza biletului la ordin executat în pre zentul dosar.

Astfel, potrivit art. 1556 Cod Civil, atunci când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părți nu executa obligația, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligații.

Contestatoarea a învederat că refuză executarea obligației de a plăti intimatei suma de 53.337,33 lei motivat de faptul că aceasta din urmă nu i-a pus la dispoziție o suprafață de teren de 65,64 ha ca urmare a încheierii între părți a contractului de arendă, astfel că din cele 185,022 ha contractate, a putut ___________________ lucra efectiv doar 119,182 ha .

Având în vedere că prețul arenzii pentru un hectar este de 180 Euro conform contractului (810,13 lei la momentul facturării), pentru suprafața de 65,84 ha care nu i-a fost predată din motive imputabile intimatei, contestatoarea a invocat excepția de neexecutare a contractului, motiv pentru care consideră că nu datorează suma de 53.337,33 Iei, având în vedere că nici până la acest moment intimata nu și-a îndeplinit obligația de a ne preda întreaga suprafață de teren arendată, deși au trecut mai bine de 8 luni de la încheierea contractului de arendă.

Mai mult decât atât, potrivit art. 3 al. 5 capitolul III din contractul de arenda nr. 3/05.05.2016, predarea terenurilor către arendaș se va considera efectuată la data semnării, fără obiecțiuni, a unui proces verbal de predare-primire de către ambele părți,

Procesul-verbal despre care se face vorbire în articolul menționat mai sus, nu a existat niciodată, nici până în prezent, predarea terenului conform contractului încheiat nefăcându-se, motiv pentru care contestatoarea  nu a avut cunoștință despre faptul că o parte din terenul arendat nu poate fi folosit potrivit destinației sale (destinație prevăzută în contractul de arendă - exploatare agricolă), acest aspect ivindu-se doar ulterior perfectării contractului, în momentul în care a început lucrările agricole efective pe teren.

Pentru suprafața de 119,182 ha care i-a fost predată și pe care a putut-o lucra, datora intimatei suma de 96.552,92 lei, suma pe care contestatoarea nu o contestă (suma din care s-au recuperat 63.457,xxxxx - ca urmare a popririi, rămânând în prezent un debit neachitat de 33.095.301 lei).

Raportat la cele menționate mai sus, se poate observa că suma datorată intimatei aferentă contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 (contract în baza căruia a fost emisă factura nr. 1001 în valoare de 149,890,25 lei, suma care se regăsește pe biletul la ordin care se execută) este de 96.552,92 lei ( 119,182 ha efectiv avute în posesie x 810,13 lei/ha, valoare stabilită conform contractului). Prin urmare, societatea contestatoare înțelege să conteste suma de 53.337,33 lei din biletul la ordin care se execută ca nefiind datorată.

În ceea ce privește contestația propriu zisă, se arată că debitul pentru care s-a pornit licitația nu este cert, raportat la faptul că nu este datorat în întregime, astfel cum s-a arătat mai sus. Raportat la aceste aspecte, actele de executare emise apar ca fiind nelegale, fiind întocmite în legătura cu o creanța care nu este certă.

Raportat la faptul că debitul care se execută nu este datorat în întregime, contestatoarea consideră că onorariul executorului judecătoresc (care se calculează în funcție de suma care se urmărește a fi recuperată de către creditor) ar trebui redus și calculat raportat la debitul real de 96.552,92 lei.

Raportat la valoarea reală a debitului, cheltuielile de executare ar trebui reduse proporțional cu suma contestată și nedatorată, astfel încât atât încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, cât și încheierea de eliberare a sumelor poprite din data de 11.01.2017 sunt nelegale, motiv pentru care s-a solicitat anularea parțială a acestora și obligarea executorului judecătoresc la rectificarea su mei corecte cu titlu de cheltuieli de executare (și respectiv eliberarea sumei corecte), suma calculată la debitul datorat, iar nu la cel solicitat și nedatorat în parte.

Contestatoarea a precizat că nu contestă faptul că are un debit față de intimată, însă contestă valoarea acestuia, astfel încât suma pe care o are de achitat este în cuantum de 96.552.92 lei, reprezentând contravaloarea arenzii datorate pentru suprafața de teren efectiv primită în posesie.

În ceea ce privește cererea de suspendare a executării silite, contestatoarea a arătat că  trebuie avut în vedere faptul că suma care se execută nu este datorată în întregime de către societate astfel că o continuare a executării silite prin poprirea conturilor debitoarei ar duce la perturbarea vieții sa le economice în condițiile în care urmează să-i fie luați bani pe care nu îi datorează și riscă ca activitatea societății să sufere prejudicii, la urma urmei discutând despre o sumă destul de mare pe care nu trebuie să o achite pentru că nu o datorează și anume 53.337,33 lei

Un alt motiv îl reprezintă faptul că o mare parte din debit s-a recuperat prin poprirea conturilor bancare, astfel încât în prezent mai sunt de achitat 33.095,30 lei din suma efectiv datorată (și nu cea solicitată de către intimată), considerând din acest punct de vedere că s-ar impune suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, pentru a se lămuri întinderea debitului datorat intimatei.

Nu în ultimul rând trebuie avut în vedere  faptul că discutăm despre un titlu executoriu reprezentat de un bilet la ordin completat de către intimată cu suma de bani solicitată, astfel că  în mod necesar ar trebui să primeze lămurirea creanței care se execută, cu atât mai mult cu cât întinderea acesteia nu este certă.

În d rept au fost invocate dispozițiile art. 62 coroborat cu ort. 106 din Legea nr. 58/1934, art. 712 și urm. Cod procedura civilă, articolele din Codul Civil menționate în contestație.

În probațiune au fost anexate următoarele înscrisuri, în copie: somațiunea de executare; adrese de înființare a popririi, încheiere privind cheltuielile de executare; încheiere de înregistrare a cererii de executare silită; încheierea nr. xxxxx/23.12.2016 a Judecătoriei Timișoara de încuviințare a executării silite; încheiere eliberare sume din 11.01.2017 și factura aferenta; dovada comunicării somației de executare; contractul de arenda nr. 2/05.05.2016 și factura aferenta, contractul de arenda nr. 3/05.05.2016 și factura aferentă,  notificări, extrasele de cont din care rezultă recuperarea sumei de 63.457,62 lei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 2338 ei.

Susținerile intimatei:

Intimata  a formulat întâmpinare solicitând respingerea acțiunii ca fiind netemeinică și nelegală, menținerea tuturor formelor de executare silită, respingerea cererii de suspendare,  cu cheltuieli de judecată

În motivare arătat că , în fapt, între cele două societăți ___________________ și societatea S.C. AV A___ S_______ S.R.L. s-a încheiat contractul de arenda nr. 2 din data de 05.05.2016 (privind o suprafața de 7,02 hectare ) și contractul de arenda nr. 3 din data de 05.05.2016 (privind o suprafața de 185,022 hectare ).

La momentul semnării celor două contracte de arenda arătate mai sus, societatea AV A___ S_______ S.R.L., care are calitatea de arendaș - în virtutea raportului izvorât din contractele de arenda - a avut obligația în temeiul art. 6 alin. (4) din Contractele de arenda, „ de a emite și înmâna arendatorului, astăzi la data semnării prezentului contract, un bilet la ordin în alb, completat cu mențiunea - fără protest -, avalizat de către administratorul societății care are calitatea de arendaș”.

În acest sens, societatea AV A___ S_______ S.R.L. a prezentat societății creditoare M_______ S.R.L biletul la ordin - care constituie în fapt titlul executoriu în acest dosar execuțional - identificat cu _____________ nr. xxxxxxx.

Deși din conținutul contestației la executare formulată de către contestatoare, rezultă că aceasta contestă mai mult contractele de arenda înche iate între părți, deși nu acestea reprezintă titlul executoriu pus în executare de către societatea creditoare, în temeiul art. 13 alin (6) și (7) din contractul de arenda nr. 2 din data de 05.05.2016 și din contractul de arenda nr. 3 din data de 05.05.2016, se prevede în mod foarte clar, transparent și explicit că:

„ În eventualitatea în care arendașul va dori să verifice suprafața de teren care face obiectul prezentului contract, pe propria sa cheltuiala, poate să procedeze la măsurarea topografică a suprafeței prin intermediul unui expert topografic. (7) În eventualitatea în care după efectuarea măsurătorilor topografice de către un expert topografic, va reieși o diferența de suprafața fata de suprafața stipulată în prezentul contract, părțile stabilesc că vor soluționa în mod amiabil eventualele neînțelegeri rezultate din diferențele de suprafețe.”

Mai clar spus, orice eventuală problema a terenurilor, putea fi sesizată, depistată și soluționată încă de la momentul Inițial, al încheierii contractelor de arenda, întrucât societatea contestatoare a avut ocazia, dreptul și oportunitatea, în orice moment, să verifice starea și suprafața terenurilor, dreptul acesta fiind stipulat chiar și în conținutul contractelor.

Intimata a arătat că executarea demarată în baza biletului la ordin cu _____________ nr. xxxxxxx, se desfășoară cu respectarea tuturor prevederilor legale, iar nici unul din motivele sau argumentele invocate de către contestatoare nu au legătura cu titlul executoriu pus efectiv în executare, ci vizează alte aspecte, care nu au legătura cu executarea silită demarată de către  societatea creditoare, ci acestea, ar putea privi eventual, o altă cauză cu un alt obiect, însă nicidecum o cauză că aceasta a contestației la executare.

Astfel, contestația la executare nu respectă prevederile art. 713 din Codul de procedură civilă republicat, mai precis, nu vizează absolut deloc însuși titlu executoriu pus în executare - adică biletul la ordin, ci reclamanta contestatoare se rezumă la a ataca și invocă aspecte care țin de executarea contractelor de arendă încheiate între cele două părți.

Mai precis, se poate observa că nici procedura de predare a terenurilor care fac obiectul contractelor de arenda și nici invocarea de către reclamanta contestatoare a excepției de neexecutare a contractelor, nu au legătura cu obiectul cauzei - și anume - contestația la executare.

Intimata a început executarea silită împotriva societății debitoare și a avalistului, din cauza faptului că facturile emise în temeiul contractelor de arendă nu au fost plătite de către societatea debitoare (adică de către arendaș) în termenul convenit în mod expres de către părți.

Așadar, orice argument referitor la presupusa neexecutare a contractelor de arenda, invocată în momentul în care tocmai din cauza neplății facturilor, societatea debitoare este executată silit, apar ca fiind simple susțineri, alegații, iar dacă contestatoarea consideră că i s-au nerespectat anumite drepturi contractuale, are la îndemâna alte pârghii legale, fiind însă, ținută în continuare, până la finalizarea raporturilor contractuale, să plătească arenda convenita contractual și să respecte clauzele contractelor de arendă, astfel cum părțile au convenit.

În ceea ce privește excepția de neexecutare a contractului invocată de către contestatoare, intimata a arătat că terenurile au fost predate spre a fi lucrate de către societatea AV A___ S_______ S.R.L - care are calitatea de debitoare și totodată de arendaș. În cazul în care, într-adevăr arendașul ar fi primit mai puțin teren, ar fi avut posibilitatea să ceară, prin mijloace legale, desființarea contractului, însă, cu toate acestea, arendașul a cultivat terenurile, a obținut profit de pe urma culturilor, a obținut subvențiile de la APIA , recunoscând prin aceasta faptul că societatea se folosește în fapt de toată suprafața terenurilor.

Așadar, în temeiul art.1270 „(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între partite contractante.” Se instituie principiul forței obligatorii a contractului „ pacta sunt servanda” conform căruia, înțelegerile valabil încheiate între părți se impun parților, întocmai ca legea. Cu alte cuvinte, convențiile sunt obligatorii și nu facultative, dând naștere la obligații de la care părțile nu se pot sustrage - așa cum și debitoarei contestatoare îi revenea obligația de plată a arenzii datorate societății creditoare.

În virtutea acestui principiu, partea titulară a drepturilor dobândite prin contract, este îndreptățită să pretindă celeilalte părți îndeplinirea acestor drepturi. Pe de altă parte, contractele sinalagmatice se caracterizează și prin reciprocitatea și interdependența obligațiilor, respectiv prin împrejurarea ca fiecare dintre obligațiile reciproce este cauza juridica a celeilalte, astfel încât principiul forței obligatorii impune necesitatea îndeplinirii tuturor obligațiilor corelative născute din contractul sinalagmatic.

Or, se poate observa că excepția de neexecutate a contractului este mijlocul de apărare prin care una din părțile dintr-un contract sinalagmatic, tinde să obțină amânarea executării obligațiilor sale, atunci când partea care pretinde aceasta executare nu și-a îndeplinit ea însăși propriile obligații. Însă, pentru a se putea invoca excepția de neexecutare a contractului, este necesar să existe o neexecutare, chiar parțială dar suficient de importantă, care să impună paralizarea efectelor contractului. Ori, în situația în care arendașul a înțeles să se folosească de toată suprafața de teren care face obiectul contractului, să obțină profit de pe urma exploatării acesteia, eventual să obțină chiar și subvenții din partea APIA, și în situația, ipotetică, expusă de debitoare, adică în situația unei eventuale nepredări a întregii suprafețe de teren de către debitoare, nu ar conduce la paralizarea executării contractului, ci impune doar o ajustare a efectelor acestuia.

Cu privire la creanța pusă în executare, intimata a arătat că  executarea silită în dosarul execuțional nr. 3658/2016 se face în baza biletului la ordin cu _____________ nr. xxxxxxx, întrucât societatea creditoare a so licitat demararea procedurii de executare silită În baza titlului executoriu constând în biletul la ordin cu _____________ nr. xxxxxxx și a cărui încuviințare a executării silite a fost efectuată prin încheierea civilă nr.xxxxxxxxxx, pronunțata în data de 23.12.2016 de către Judecătoria Timișoara.

Cuantumul debitului solicitat prin intermediul executării silite începute de către executorul judecătoresc a rezultat în fapt din neplata arenzii convenite contractual cu societatea debitoare, coroborat cu facturile emise de către subscrisa societate creditoare M_______ S.R.L., dar și în coroborare cu situația debitelor referitoare la partenerul S.C. AV A___ S_______ S.R.L., iar debitul restant și supus executării îndeplinește în totalitate condițiile legale ale art. 663 din Codul de Procedura Civilă, fiind o creanța certă, lichidă și exigibilă.

Ba mai mult decât atât, se poate observa că scopul pentru care biletul la ordin - adică chiar titlul executoriu pus în executare silită- a fost solicitat de intimată la mome ntul încheierii contractelor de arenda, a fost chiar acela stipulat în însuși conținutul contractelor de arendă, mai precis, art. 6, alin. (4) „Pentru garantarea plății arendai indicate în contract, arendașul va emite și va înmâna arendatorului, astăzi, la data semnării prezentului contract, un bilet la ordin în alb, completat cu mențiunea „fără protest”, avalizat de către administratorul societății care are calitatea de arendaș”.

Așadar, însăși rațiunea instituirii unei asemenea obligații în sarcina arendașului a fost aceea de a proteja societatea arendatoare creditoare M_______ S.R.L. de eventuala (și foarte posibilă) neplata a arenzii din partea societății debitoare – AV A___ S_______ S.R.L. Pe cale de consecința, intimata consideră că sunt îndeplinite prevederile art. 663 din Codul de Procedura Civilă republicat aplicabile în speța de față, respectiv: executarea silită are și a avut loc doar în baza unei creanțe certe lichide și exigibile; creanța este certă și rezultă dintr-un titlu executoriu (biletul l a ordin cu _____________ nr. xxxxxxx); creanța este lichidă, cuantumul ei fiind determinat prin însăși titlul executoriu și creanța este exigibilă, termenul de plată fiind cu mult depășit.

Cu privire la desfășurarea în mod legal a contestației la executare efectuată de către intimata, aceasta a precizat  că titlul executoriu îl constituie un bilet la ordin, iar actele de executare au fost efectuate cu respectarea dispozițiilor legale din Legea 58/1934 asupra Cambiei și Biletului la ordin, precum și cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Norma nr. 6/8 martie 1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin, executarea silită fiind efectuată prin somația comunicată debitoarei, care cuprinde transcrierea exactă a titlului executoriu, precum și toate celelalte mențiuni cerute în mod obligatoriu.

Așadar, se poate observa că, raportat la toate aceste dispoziții legale, intimata și  Biroul Executorului Judecătoresc Soameș C_____ R_____ au efectuat toate actele de executare cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, iar actele de executare din dosarul execuțional nr. 3658/2016 al B.E.J. Soames C_____ R_____ au fost efectuate cu respectarea normelor legale care reglementează procedura executării silite, precum și cu respectarea prevederilor speciale ale Legii 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin.

Intimata a solicitat instanței să respingă capătul de cerere al contestatoarei raportat la cheltuielile de executare silită și să se pronunțe în sensul menținerii încheierii executorului judecătoresc B.EJ. Soameș C_____ R_____, întrucât aceste cheltuieli sunt justificate față de acțiunile întreprinse în cadrul dosarului execuțional nr. 3658/2016, iar având în vedere dispozițiile legale, executorul judecătoresc a stabilit un onorar iu conform legii.

Cheltuielile de executare silită, sunt solicitate în mod legal de către B.EJ. Soameș C_____ R_____, respectându-se dispozițiile Ordinului nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, ordin care s-a modificat la data de 10 august 2012 de Art. I din Ordinul 2561 /C/2012. Aceste cheltuieli de executare silită au fost efectuate de către intimată, cheltuieli care au fost necesare numai datorită faptului că debitoarea contestatoare nu a dorit să execute benevol obligația de plată conform contractelor de arenda încheiate între cele două societăți. Totodată, în momentul în care contestatoarea a ales să nu se conformeze dispozițiilor asumate prin contractul de arenda, și-a asumat riscul iminent de a fi introdusă într-o procedură de executare silită, procedura care implică anumite cheltuieli efectuate cu avocați și executori. Dacă contestatoarea ar fi fost de bună - credință și și-ar fi executat obligațiile nu ar fi ajuns să plătească aceste cheltuieli de executare efectuate în procedura executării silite.

Se poate observa reaua - credință de care dă dovadă contestatoarea având în vedere că aceasta putea să-și plătească datoria față de intimată fără să aștepte demararea unei proceduri de executare silită și fără să întârzie nejustificat plata sumelor de bani la care s-a obligat prin semnarea contractului de arendă.

Cu privire la susținerile contestatoarei raportate la cererea de suspendare a executării silite intimata a arătat că în prezenta cauză sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin. În cadrul art.62 din Legea nr.58/1934 se reglementează limitativ și expres condițiile în care se poate dispune suspendarea executării silite, respectiv „ Instanța va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaște semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaște procura.”

Contestatoarea nu poate obține o suspendare a executării silite întrucât aceasta nu este permisă de legea specială aplicabilă în cauză.

În drept, au fost invocate dispozițiile legale descrise în cadrul art. 205, ari. 663, art. 716, art. 719, art. 663 din Codul de Procedura civilă republicat, art. 10 alin. 1 lit b) și în temeiul art. 10 alin. 3 din 0UG 80/2013 privind taxele judic iare de timbru, Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, art. 1270 Cod Civil, Legea 58/1934 asupra Cambiei și Biletului la ordin.

Contestatorii au formulat răspuns la întâmpinare solicitând instanței să respingă cele menționate în întâmpinare ca fiind neîntemeiate, cu consecința admiterii contestației la executare.

În ceea ce privește starea de fapt, contestatorii au reiterat faptul că între părți au fost încheiate două contracte de arenda, respectiv pentru o suprafața de 7,02 ha - pentru contractul nr. 2/05.05.2016 și o suprafața de 185,022 ha pentru contractul nr.3/05.05.2016.

Deși creditoare a intimată menționează că s-au contest at mai multe contracte de arendă în cadrul contestației la executare, se poate observa faptul că obiectul acesteia din urmă îl face doar contractul de arenda nr. 3/05.05.20 16, astfel c um rezultă în mod neîndoielnic din expunerile făcute pe larg în cadrul contestației, menționarea celuilalt contract de arenda (nr. 2/05.05.2016) s- a făcut doar pentru o mai bună î nțelegere a stării de fapt (în condițiile în care valoarea acestui din urmă contract a și fost achitat) și nu face obiectul prezentei contestații.

În ceea ce privește dispozițiile art . 13 alin.6 și 7 din contra ctul de arenda nr. 3/05.05.2016, contestatorii au precizat că s-a cerut ajuto rul unui specialist, respectiv a domnul ui inginer agricol B___ O_____ care a făcut rost de planurile terenului arendat și care a însoțit reprezentantul societății pentru a căuta/identifica parcelele arendate, ocazie cu care s-a aflat că terenuri în suprafața de 65,48 ha sunt inutilizabile. La momentul la care a aflat despre suprafața de teren de 65,84 ha pe care nu o avea în posesie, contestatorii au notificat creditoare intimată pentru a renegocia contractul î ncheiat ș i pentru a remedia impedimentele intervenite, încercând să soluționeze amiabil eventualele neînțelegeri (conform clauzelor contractuale menționate chiar de aceasta în întâmpinare).

Intimata nu a înțeles să răspundă notificărilor, emițând în luna octombrie factura nr. 1001/20.10.2016 în va loare de 149.890,25 lei aferentă contractului de arenda nr. 3/05.05.2016, arenda fiind calculată În funcție de suprafața totală din contract de 185,022 ha . Chiar și după primirea facturii, în luna noiembrie contestatorii au notificat din nou intimata cerându-i să dispună rectificarea facturii emise nr. 1001/20.10.2016 în valoare de 149.890,25 lei aferentă contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 și să menționeze suprafața corectă și reală efectiv arendată de 119,182 ha .

Intimata nu a înțeles nici de această dată să dea curs notificării noastre, astfel că în luna decembrie a completat biletul la ordin care se execută cu suma totală de 149.890,25 lei (suma reprezentând contravaloarea facturii nr. 1001/20.10.2016), deși i-a fost adus la cunoștința în repetate rânduri că nu a pus la dispoziție întreaga suprafața arendată conform contractului.

Deși intimata susține că apărările pe fond ale contestatorilor nu au legătura nici cu biletul la ordin contestat și nici nu fac obiectul cauzei și anume contestație la executare, se poate observa că s-a formulat contestație la executare, atât la titlu cât și propriu - zis ă .

Potrivit art. 713 al. 2 Cod procedura civilă aplicabil în speța (dispoziții în materie de contestație la executare cu care se completează dispozițiile art. 62 din Legea nr. 58/1934 re feritoare la biletul la ordin),” în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească , se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptul ui cuprins în titlul executoriu . ”

Raportat la cele menționate mai sus, reiese fără putința de tăgada faptu l că, contestatorii au dreptul de a contesta fondul dreptului cuprins în titlul executoriu (reprezentat de bilet la ordin), iar fondul se referă la contractul de arenda în baza căruia a fost completat biletul de ordin pus î n executare cu suma pretins a fi datorată.

Este i nadmisibil a se susține că prezen t a contestație la executare ar trebui respinsă întrucât nu s-au invocat motive raportate la titlul executoriu pus în executare, ci doar apărări referitoare la fondul raporturilor juridice dintre părți.

Tocmai legiuitorul a oferit această posibilitate, în prezența speța nefiind vorba despre un titlu executoriu reprezentat de o h otărâre judecătoreasca, astfel î ncât prezenta acțiune se încadrează î n prevederile art. 713 al. 1. Cod procedura civilă.

Contestatorii au precizat că nu au contestat întregul debit, astfel cum s-a menționat și în contestația la executare, ci doar suma de 53.337,33 lei.

Astfel, potrivit art. 1556 cod civil, atunci când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părți nu execută obligația, cealaltă parte poate, într-o măsura corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligații.

Contestatorii înțeleg s ă refuz e executarea obligației de a plăti intimatei suma de 53.337,33 lei motivat de faptul că aceasta din urmă nu i-a pus la dispoziție o suprafața de teren de 65,84 ha ca urmare a încheierii î ntre părți a contractului de arenda, astfel că din cele 185,022 ha contractate, a putut ___________________ lucra efectiv doar 119,182 ha .

Pentru suprafață de 119,182 h a care i-a fost predată și pe care a putut -o lucra, contestatorii datorau intimatei suma de 96.552,92, suma care nu este contestată , suma din care s-au recuperat 63.457,62 lei în prima fază (înainte de introducerea contestației la executare) prin poprirea conturilor contestatoarei , iar în data de 23.01.2017 s-a mai recuperat suma de 25.983 lei tot prin poprire.

În total, s-a recuperat suma de 89.440,62 lei din debitul real datorat intimatei, rămânând în prezent doar suma de 7.112,30 lei.

În ceea ce privește legalitatea contestației și a cheltuielilor de executare, contestatorii au învederat faptul că debitul pentru care s-a pornit licitația nu este cert, raportat la faptul că nu este datorat în întregime . Raportat la aceste aspecte, actele de executare emise apar ca fiind nelegale, fiind în tocmite în legătura cu o creanță care nu este certă .

Referitor la cheltuielile de executare silită (care se calculează în funcție de suma care se urmărește a fi recuperată de către creditor), se poate observa că aici cr editoarea a fost de rea credință , nu a dat curs nenumăratelor notificări cu privire la parcele de teren nepredate și a pus în executare un bilet la ordin pe care a trecut o sumă de bani nedatorată în parte de către contestatori .

Raportat la faptul că debitul care se execută nu este datorat în întregime, contestatorii consideră că onorariul executorului judecătoresc (care se calculează în funcție de suma care se urmărește a fi recuperată de către creditor) ar trebui redus și calculat raportat la debitul real de 96.552,92 lei. Contestatorii își asumă faptul că dato rează cheltuieli de executare, însă solicită ca acestea să fie calculate la valoarea adevărata a debitului datorat creditoarei, nefiind corect și echitabil să fi e obligați să plăt ească în plus pentru reaua credința a acesteia din urmă.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri și proba testimonială cu numiții Baiț O_______ V_____ și T_____ M___________.

Considerentele instanței:

Analizând probele administrate în cauză, instanța constată următoare situație de fapt:

La data de 06.01.2017 contestatorilor le-a fost comunicată somațiunea de executare în dosarul execuțional nr. 3658/2016 al B__ Soameș C_____ R_____,  împreună cu actele anexe prin care li s-a adus la cunoștință faptul că sunt obligați să achite suma totală de 158.188,93 lei, suma compusă din 149.890,25 lei debit și 8.298.68 lei cheltuieli de executare, titlul executoriu fiind reprezentat de biletul la ordin _____________ nr. xxxxxxx.

Conform înscrisurilor depuse la dosar biletul la ordin, care constituie titlu executoriu raportat la prevederile art. 640 C . pr. civ, a fost emis ca o garanție în vederea executării de către contestatori a obligațiilor izvorâte din  două contracte de arendă încheiate de S.C. AV A___ S_______ SRL în calitate de arendaș și intimată în calitate de arendator.

La dosarul cauzei s-a depus contractul de arenda nr. 2 din data de 05.05.2016 (privind o suprafața de 7,02 hectare ) și contractul de arenda nr. 3 din data de 05.05.2016 (privind o suprafața de 185,022 hectare ).

Instanța reține că între contestatoarea S.C. AV A___ S_______ SRL și ______________, persoană juridică care avea același administrator ca societatea intimată respectiv pe dl. Gelati Riccardo, și aceeași acționari, conform declarațiilor martorului T_____ M___________ ( f. 124), s-au mai încheiat două contracte de arendă în data de 11.04.2016 pentru suprafețele de 5,82 și 108,89 hectare .

Cu toate că aceste două contracte nu fac obiectul analizei instanței în prezentul dosar menționarea lor și  este importantă pentru soluția din dosar.

La dosarul cauzei a fost depusă de către contestatori copia a două notificări emise în 22.07.2016, comunicate intimatei cu scrisoare recomandată și confirmare de primire ( f. 43-45), prin care i s-a adus la cunoștință celei din urmă faptul că o suprafață de 8,61 ha arendată este complet inutilizabilă pentru cultura agricolă, fiind acoperită de masă verde sălbatică, iar o altă suprafața de 57,23 ha a fost deja cultivata de către alte persoane, în total fiind vorba despre o suprafața de 65,84 ha complet inutilizabilă conform destinației contractate.

În cuprinsul celor două notificări se solicita intimatei organizarea unei întrevederi în vederea soluționării pe cale amiabilă a problemei.

La dosarul cauzei nu a fost depus de intimată nici un răspuns la notificările emise de S.C. AV A___ S_______ SRL.

În luna octombrie a anului 2016 intimata a emis contestatoarei factura nr. 1001/20.10.2016 în valoare de 149.890,25 lei aferentă contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 înregistrat sub nr. 260/11.05,2016 la Consiliul Local al comunei G_______, arenda fiind calculată în funcție de suprafața totală din contract de 185,022 ha precum și emisă factura nr. 1002/20.10.2016 în valoare de 5.687,11 lei, pentru contractul de arenda nr. 2/05.05.2016.

Deși la dosarul cauzei nu s-a făcut dovada achitării acestei din urmă facturi conform susținerilor contestatorilor din împrejurarea că biletul la ordin a fost completat exclusiv cu suma aferentă primei facturi, în cuantum de 149.890,25 lei se poate prezuma că factura în valoare de 5.687,11 lei a fost achitată de arendaș.

Ulterior comunicării facturilor de mai sus, la 11.11.2016 și 14.11.2016 ( f. 46-51)  contestatoarea a notificat din nou intimata solicitându-i să dispună rectificarea facturii nr. 1001/20.10.2016 în valoare de 149.890,25 lei aferenta contractului de arenda nr. 3/05.05.2016 și să menționeze suprafața corectă și reală efectiv arendată de 119,182 ha .

Totodată a notificat intimata că nu a defrișat suprafețele pe care se găseau arbuști, acestea neputând fi exploatate agricol, în ambele notificări, i-a adus la cunoștința intimatei că a înțeles să invoce excepția de neexecutare a contractului raportat la suprafața de teren care nu le-a fost predată în mod efectiv și pe care nu a  putut-o utiliza.

Intimata nu a înțeles nici de această dată să dea curs notificării, astfel că în luna decembrie a completat biletul la ordin care se execută cu suma totală de 149.890,25 lei (suma reprezentând contravaloarea facturii nr. 1001/20.10.2016).

Prin prezenta acțiune contestatorii au solicitat anularea parțială a formelor de executare, pentru suma de 53.337,33 lei  și reducerea cheltuielilor de executare proporțional cu suma nedatorată, recunoscând că datorează intimatei suma de 96.552,92 lei aferentă celor 119,182 ha exploatate efectiv.

Instanța, în temeiul art. 62-63 din Legea 58/1954 privind cambia și biletul la ordin și a prevederilor art. 713 alin. 2 C . pr. civ. va admite contestația la executare și va dispune anularea parțială a tuturor formelor de executare din dosarul execuțional nr. 3658/2016 al B__ Soameș C_____ R_____ cu privire la suma de 53.337 ,33 lei; va reține că suma datorată de contestatoarea S.C. AV A___ S_______ SRL este de 96.552,92 lei și va pune în vedere executorului judecătoresc să recalculeze cheltuielile de executare raportat la noul debit, pentru următoarele motive:

Art. 62-63 din Legea 58/1954 au următorul conținut: ,, În termen de 5 zile de la comunicarea somațiunii, debitorul poate face contestație la executare .

Contestația se va introduce la instanța de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgență și cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Hotărârea pronunțată asupra contestației va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunțare …..

Art . 63

În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de o poziție la somația de executare ( în prezent contestație la executare) debitorul nu va putea opune posesorului decât excepțiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozițiunilor art. 2 , precum și cele care nu sunt oprite de art. 19 .

Excepțiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluțiune și întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Excepțiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de înfățișare …,,

Conform art. 19 ,, Persoanele împotriva cărora s-a pornit acțiune cambială nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu știință în paguba debitorului ,,.

Instanța reține că excepția neexecutării contractului de arendă invocată de contestatori în prezenta acțiune nu ________________________ interzise de dispozițiile legale de mai sus încadrându-se în sfera noțiunii de ,, excepție personală,, întemeiată pe o probă scrisă.

Proba scrisă este reprezentată în acest caz de notificările emise de contestatori în special cele prin care s-a invocat neexecutarea contractului de arendă, înainte de completarea de către intimată a biletului la ordin.

Instanța reține de asemenea că art. 713 alin. 2 care reglementează obiectul contestației la executare stipulează că: ,, (2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui ,,.

Din coroborarea dispozițiilor legale de mai sus rezultă în mod neechivoc că prezenta contestație la executare în care s-a invocat excepția neexecutării contractului de arendă care a fost garantat de contestatori cu biletul la ordin completat de intimată și pus în executare este admisibilă, susținerile contrare ale intimatei fiind neîntemeiate.

Instanța a avut în vedere faptul că există o legătură indisolubilă între contractul de arendă încheiat de părți și înregistrat conform dispozițiilor legale ( care este la rândul său titlu executoriu) și biletul la ordin predat de contestatoare ca și garanție din moment ce intimata nu putea completa acest bilet la ordin decât exclusiv cu suma datorată în baza contractului de arendă.

Împrejurarea că intimata a înțeles să nu pusă în contractul de arendă ci biletul la ordin, alegere care îi aparține în totalitate și nu poate fi cenzurată de contestatori sau instanță, nu poate duce la concluzia inadmisibilității acțiunii pe care încearcă să o inducă în cuprinsul întâmpinării.

Din susținerile intimatei ar reieși că excepția de neexecutare a ar putea fi invocată în cazul în care aceasta ar fi optat pentru punerea în executarea a contractului de arendă nu și în cazul în care s-a pus în executare biletul la ordin care a fost emis ca o garanție a executării aceluiași contract de arendă, susțineri care sunt în mod evident în contradicție cu dispozițiile legale de mai sus.

Intimata nu a arătat care sunt acele pârghii procesuale sau mai precis acea cale procesuală specifică pentru anularea titlului executoriu, altele decât prezenta contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 62 alin. 1 din Legea 58/1954 .

Instanța reține că s-a făcut dovada de către contestatori a neexecutării parțiale a contractului de arendă de către intimată prin aceea că o suprafața de 65,84 ha care făcea obiectul acestuia nu a putut fi utilizată de S.C. AV A___ S_______ SRL și prin urmarea aceasta nu datora suma de 53.337,33 lei cu titlu de arendă corespunzătoare suprafeței indicate.

Conform art. 1556 C . civ. : ,, (1) Atunci când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părți nu execută sau nu oferă executarea obligației, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligații, afară de cazul în care din lege, din voința părților sau din uzanțe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi.

(2) Executarea nu poate fi refuzată dacă, potrivit împrejurărilor și ținând seama de mica însemnătate a prestației neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credințe ,,.

Din probele administrate în cauză respectiv conținutul notificărilor emise de contestatoare și comunicate intimatei precum și din declarațiile celor doi martori audiați în instanța reține temeinicia susținerilor contestatorilor potrivit cărora din terenurile cuprinse în anexele contractului nr. 3 din 05.05.2016 ( f. 39-41) 8,61 ha sunt complet inutilizabile pentru cultura agricolă, fiind acoperită de masă verde sălbatică, iar 57,23 ha au fost deja cultivata de către alte persoane, în total fiind vorba despre o suprafața de 65,84 ha complet inutilizabilă conform destinației contractuale.

Având în vedere faptul că scopul încheierii contractului a fost acela al cultivării de către contestatoare a suprafețelor arendate instanța reține obligația implicită a intimatei de a preda contestatoarei terenuri apte să fie cultivate de altfel, aceasta este evidențiată și în dispozițiile art. 1786 C . civ., aplicabile inclusiv contractelor de arendă, conform cărora: ,, Locatorul este ținut, chiar fără vreo stipulație expresă :

a) să predea locatarului bunul dat în locațiune ,,.

Or, este evident faptul că predarea la care face referire textul de lege trebuie să fie una efectivă iar bunul predat trebuie să corespundă obiectului scopului contractului și utilizării avute în vedere de către părți.

De altfel, la art. 2 alin. 4 din contract s-a prevăzut în mod expres faptul că terenurile arendate nu pot fi folosite în alt scop decât cel al exploatării agricole, destinația acestora neputând fi schimbată decât cu acordul expres al arendașului care trebuia notificat anterior, sub sancțiunea intervenirii unui pact comisoriu expres în baza căruia intimata putea dispune rezilierea unilaterală a contractului.

La fel, obligației contestatoarei de a preda către intimată terenurile libere de orice culturi, utilaje agricole, animale, etc. la momentul încetării acestuia, stipulată la art. 3 alin. 3 din contract , îi revenea obligația firească de a preda terenurile într-o stare în care puteau fi cultivate.

Instanța reține că în cuprinsul notificărilor din 22.07.2017 care au fost comunicate intimatei au fost identificate în mod expres parcelele  care nu au putut fi utilizate potrivit scopului contractului, intimata nefăcând dovada contrară.

Aceasta avea posibilitatea să facă dovada predării efective și fără obiecțiuni din partea contestatoarei a terenurilor indicate în anexa la contract dacă ar fi respectat dispozițiile art. 3 alin. 5 din acesta unde se prevede că: ,, predarea terenurilor către arendaș se va considera efectuată la data semnării fără obiecțiuni, a unui proces verbal de predare primire de către ambele părți,,.

Martorii audiați în cauză, care au fost implicați în derularea contractului de arendă au confirmat faptul că terenurile indicate în cuprinsul notificărilor nu au putut fi utilizate de contestatoare.

Astfel, martorul Baiț O_______, inginerul agronom care a identificat terenurile arendate în vederea obținerii de către contestatoare a subvențiilor la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură ( APIA) a declarat că în intervalul aprilie-mai 2016 s-a deplasat pe teren în vederea identificării.

Informațiile digitizate obținute de acesta au fost predate la APIA care i-a semnalat existența unor probleme în legătură cu unele din suprafețele arendate.

Martorul a declarat că printre alte probleme identificate în etren cu ocazia digitizării parcelelor, o suprafață de cca. 70- 80 ha ,  care a făcut obiectul celor 4 contracte de arendă, inclusiv a celor două încheiate cu ______________, era utilizată de alte persoane fiind deja însămânțată.

Martorul a mai declarat că alte cca. 10 ha din totalul celor aproximativ 300 ha arendate, nu puteau fi utilizate deoarece erau pline de arbuști și vegetație spontană.

Martorul a mai susținut că a realizat o situație distinctă cu parcelele care nu puteau fi utilizate pe care a predat-o contestatorului V__ G_______.

Acesta a afirmat că terenurile arendate au început să fie lucrate efectiv pe la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie 2016.

Martorul a mai susținut că la efectuarea măsurătorilor a fost prezent și celălalt martor, numitul T_____ M___________.

Acesta din urmă este administratorul __________________ societate care a încheiat cu contestatoarea un  contract de prestări servicii prin care se obliga să cultive terenurile arendate de aceasta.

Acesta a confirmat faptul că în martie-aprilie 2016 au fost încheiate efectiv contractele de arendă însă acestea au fost înregistrate doar în luna mai ca urmare a diverselor neclarități din cuprinsul lor și a procedurilor diferite de înregistrare aplicate de primăriile de la locul situării parcelelor.

Martorul a declarat că la data încheierii contractelor de arendă, moment la care a fost prezent, au fost anexate listele cu parcelele arendate dar acestea au fost identificate doar scriptic, neavând loc o verificare la fața locului.

Martorul a mai susținut că a solicitat contestatorului o hartă cu parcelele arendate însă aceasta a fost obținută de la intimată și Sanbovo la cca. o lună și jumătate de la momentul semnării contractelor.

Dacă se are în vedere luna martie ca dată a încheieri contractelor de arendă, aspect susținut și de intimată se confirmă declarațiile martorului de mai sus în sensul hărțile solicitate au fost comunicate contestatorilor la 14.04.2016, conform e-mail-urilor depuse în extras de către intimată ( f. 178-197).

Prin urmare nu pot fi reținute afirmațiile intimatei de natură să ridice dubii cu privire la credibilitatea acestui martor.

Este de subliniat un aspect important care se desprinde din declarația acestui martor și anume modul în care acționarul intimatei, domnul Scambi, a înțeles să rezolve problemele apărute cu privire la terenurile însămânțate de alte persoane și anume nu să identifice proprietarii reali ci să propună contestatorilor să ______________________________ de alte persoane pe motiv că acestea din urmă nu ar fi avut dreptul să le folosească.

Martorul a declarat că din totalul de 300 ha arendare de contestatori au fost însămânțate cca. 160 restul fiind însămânțate de alte persoane sau neutilizabile agricol ca urmare a faptului că erau invadate de arbuști.

Martorul a declarat că a asistat la discuția dintre contestatorul V__ G_______ și reprezentanții arendatorilor care s-au obligat verbal să introducă în circuitul agricol terenurile cu arbuști care ocupau cca. 15- 20 ha din totalul de 300.

Martorul a declarat că la APIA nu s-au mai solicitat subvenții pentru cca. 30 ha din cele 300 arendate deoarece la sediul instituției s-au prezentat persoane care au dovedit că sunt proprietarii reali ai terenurilor.

Declarațiile martorului se coroborează în parte cu înscrisurile provenind de la APIA din care rezultă că s-au formulat cereri de plată pentru 292 ha teren din cele 306,95 ha arendate.

Din coroborarea tuturor probelor de mai sus rezultă în mod neechivoc că intimata nu și-a îndeplinit obligația de a preda contestatorilor o suprafața de 65,84 ha teren care a fost complet inutilizabil conform destinației contractuale.

Instanța reține că suprafața de mai sus, deși nu a fost stabilită cu precizie de martori, reiese în mod clar din conținutul notificărilor comunicate intimatei în care sunt identificate în mod direct parcelele cu probleme.

Instanța va înlătura ca neîntemeiate afirmațiile intimatei din cuprinsul întâmpinării și notelor de ședință prin care încearcă să stabilească în sarcina contestatorilor culpa în necultivarea terenurilor arendate din moment ce probatoriul administrat în cauză relev în mod neechivoc că intimata este cea culpabilă de neexecutarea contractului de arendă prin nepredarea către contestatoare a unor suprafețe de teren apte să fie utilizate din punct d vedere agricol.

Contestatorii au făcut dovada executării cu bună credință a obligațiilor contractuale prin emiterea mai multor notificări către intimată precum și prin plata facturii aferente contractului de arendă nr. 2 motivând neachitarea celeilalte facturi de invocarea neexecutării parțiale a contractului anterior emiterii sale.

În concluzie instanța reține că în accepțiunea dispozițiilor art. 663 C . pr. civ,. intimata deține o creanță certă lichidă și exigibilă împotriva contestatorilor în cuantum de 96.552,92 lei , suma de 53.337,33 lei nefiind datorată de contestatori.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013 dispune restituirea către contes tatori a taxei de timbru în cuantum de 1.000 lei achitate de aceștia cu chitanța seria xxxxxx, nr. 6 di n data de 12.01.2017, depusă la dosar în original (f. 8 ), precum și a taxei în cuantum de 1338 lei achitate cu chitanța __________ xxxxxx nr. xxxxx din 06.03.2017, depusă de asemenea în original ( f. 105) la data rămânerii definitive a soluției pronunțat e de instanță în prezenta cauză.

Potrivit acestor prevederi: ,, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații:

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă..,,.

Deoarece intimata se află in culpa procesuala, în baza dispozițiilor art. 453 C . pr. civ. care prevăd că:,, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată,, instanța o va obliga la plata către contestato ri a sumei de 3.064 lei cu titlu de cheltuieli de judecata ocazionate de purtarea prezentului proces reprezentând onorariu de avocat în cuantum de 3000 lei și 64 lei costul fotocopierii dosarului execuțional, dovada achitării acestora fiind făcută cu înscrisurile aflate la dosar ( f. 106, 207-209).

Ca urmare a admiterii acțiunii instanța, în temeiul acelorași dispoziții legale va respinge ca neîntemeiată solicitarea intimatei de obligare a contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite acțiunea formulată de contestatoarea AV A___ S_______ S.R.L., CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXXXX și V__ G_______, având sediul, respectiv domiciliul procedural ales în Timișoara, ____________________.1, ___________________-la avocat Zarcula Ines, în contradictoriu cu intimata _________________., CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXX, cu sediul procedural ales în Timișoara, _____________________.2, etaj 4, județul T____-la Cabinet de Avocatură P___ A________ C______.

Dispune anularea parțială a tuturor formelor de executare din dosarul execuțional nr. 3658/2016 al B__ Soameș C_____ R_____ cu privire la suma de 53.337,33 lei.

Constată că suma datorată de contestatoarea S.C. AV A___ S_______ SRL este de 96.552,92 lei.

Pune în vedere executorului judecătoresc să recalculeze cheltuielile de executare raportat la noul debit.

D ispune restituirea către contes tatori a taxei de timbru în cuantum de 1.000 lei achitate de aceștia cu chitanța seria xxxxxx, nr. 6 di n data de 12.01.2017 și a taxei în cuantum de 1338 lei achitate cu chitanța __________ xxxxxx nr. xxxxx din 06.03.2017, la data rămânerii definitive a soluției pronunțat e de instanță în prezenta cauză.

Obligă intimata la plata către contestato ri a sumei de 3.064 lei cu titlu de cheltuieli de judecata ocazionate de purtarea prezentului proces .

Cu apel în termen de 15 de zile de la pronunțare, apelul se va depune la Judecătoria Timișoara.

Pronunțată, azi 19.04.2017 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.