Conform art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011, hotărârile consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului, in termen de doua zil

Hotărâre 0 din 02.03.2018


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de … sub număr de dosar … , reclamanta SINDICATUL  … a solicitat instanței, ca prin hotărârea pe care o va pronunța, în contradictoriu cu pârâta  G.G.R. SRL, să dispună obligarea acesteia la comunicarea, în scris, a Hotărârii Consiliului de Administrație al societății G.G.R. SRL din data de 27.07.2012, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta susține că la data de 01.08.2017 a primit de la pârâtă o adresă intitulată ”Informare în vederea consultării”, prin care i se aducea la cunoștință că în data de 27.07.2017, Consiliul de Administrație al societății pârâte a hotărât adoptarea unor măsuri de redimensionare a structurii de personal și desființarea unui număr de 29 de posturi din organigrama și statul de funcții al societății, reclamanta fiind invitată la data de 17.08.2017 la sediul pârâtei pentru o întâlnire cu caracter consultativ în vederea exprimării unui punct de vedere cu privire la modalitățile de îndeplinire a măsurii decise.

La data de 10.08.2017, reclamanta a solicitat furnizarea de către pârâtă a unor informații pentru a înţelege contextul în care măsura concedierii a 29 de persoane a fost dispusă, solicitând totodată și comunicarea, în scris, a Hotărârii Consiliului de Administrație al societății G.G.R. SRL din data de 27.07.2012.

Pârâta a refuzat comunicarea informațiilor solicitate de către Sindicat, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație, arătând că aceste solicitări exced cadrului legal, precum și faptul că ele au fost transmise prin adresa înaintată la data de 01.08.2017, prin care Sindicatul a fost înștiințat cu privire la măsura dispusă.

Reclamanta învederează că pârâta a încălcat dispozițiile art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011 prin necomunicarea hotărârii, deși i-a fost solicitată în mai multe rânduri, refuzul său fiind unul nelegal, ce pune Sindicatul în imposibilitatea de a exercita o apărare efectivă a intereselor salariaților pe care îi reprezintă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1, art. 28, art. 30 din Legea nr. 62/2011, art. 3, art. 5, art. 7 alin. 2-3 din Legea nr. 467/2006, art. 8, art. 40 alin. 2 lit. e, art. 65, art. 266 și urm. C. Muncii, art. 122 CCM.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriul reclamantei.

La data de 09.10.2017, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității de reprezentant legal a reclamantei, excepția lipsei de obiect a cauzei, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată. În motivare, pârâta arată că, urmare a încetării colaborării cu 2 clienți importanți în cursul anului 2017 și a analizării situației economice concrete a societății, pârâta a decis modificarea organigramei prin desființarea a 29 de posturi. Pârâta apreciază că și-a îndeplinit obligația prev. de art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011, odată cu transmiterea adresei din data de 01.08.2017, prin care i-a adus la cunoștință reclamantei conținutul actului decizional.

Pârâta apreciază că nu este necesară transmiterea hotărârii în formă fizică, fiind suficientă transmiterea informațiilor cuprinse în decizie, dar și faptul că Legea nr. 31/1990 nu impune redactarea unui înscris distinct pentru a se reda o hotărâre de Consiliu de Administrație.

În probațiune, pârâta solicită încuviințarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările de la dosar, instanța reține următoarele:

În fapt, prin adresa din data de 31.07.2017, comunicată reclamantei la data de 01.08.2017 (f.31-38), pârâta a adus la cunoștința reclamantei faptul că la data de 27.07.2017, Consiliul de Administrație, în urma analizei economice actuale a societății pârte, precum și în urma evaluării activității operaționale a Societății, a hotărât adoptarea unor măsuri de redimensionare a structurii de personal, astfel încât acesta să corespundă nevoilor actualizate ale societății, respectiv să fie în concordanță cu volumul de activitate operațională existent în acest moment, prin desființarea unui număr de 29 de posturi din organigrama şi statul de funcții al pârâtei.

Prin adresa nr. 165 din data de 10.08.2017 (f.39-41), reclamanta a solicitat pârâtei furnizarea unor informații suplimentare, solicitând de asemenea comunicarea unei copii de pe procesul verbal și de pe Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 27.07.2017 prin care s-a luat măsura desființării celor 29 de posturi.

Prin răspunsul pârâtei din data de 14.08.2017 (f.42-45), pârâta arată că a transmis hotărârea Consiliului de Administrație în cuprinsul adresei din data de 01.08.2017, dar și faptul că nu are o obligație legală conform art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011 de a comunica hotărârea Consiliului de Administrație în formă fizică ( punctul IX din răspuns).

În drept, conform art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011, hotărarile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

Având în vedere că prin Hotărârea din data de 27.07.2017, societatea pârâtă a dispus desființarea unui număr de 29 de posturi și, în consecință, concedierea a 29 de salariați, instanța apreciază că în mod evident această hotărâre are un vădit caracter economic, social, vizând interese profesionale ale salariaților, motiv pentru care ea se subsumează obligației de comunicaare instituită de dispozțiile art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011 privindd dialogul social.

În ceea ce privește interpretarea oferită de pârâtă, în sensul că această hotărâre nu trebuie comunicată în formă fizică, fiind suficientă comunicarea conținutului acesteia, instanța urmează a o înlătura pentru următoarele considerente.

Instanța subliniază că însuși legiuitorul a folosit sintagma foarta clară ”hotărârile (...) se vor comunica”, motiv pentru care este evident că obligația pârâtei este de a transmite hotărârea in extenso către sindicat, iar nu de a reda conținutul acesteia printr-un rezumat. Acest lucru este perfect justificat de faptul că sindicatul, pentru a asigura o apărare concretă și efectivă a drepturilor salariaților pe care îi reprezintă, are nevoie să cunoască întregul conținut al deciziei Consiliului de Administrație, pentru a putea înțelege, analiza, critica motivele care au condus la concluzia angajatorului – de a concedia 29 de persoane.

Mai departe, cu privire la apărarea pârâtei prin care afirmă că în urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.07.2017 nu a fost întocmită în mod concret nicio hotărâre în formă fizică, instanța urmează a o respinge, ca neîntemeiată.

Astfel, deși într-adevăr, potrivit art. 141 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, nu există obligația de a se întocmi o hotărâre după ședința Consiliului de Administrație, pârâta din prezenta cauză vrea să inducă concluzia potrivit căreia în ședința din 27.07.2017 nu s-ar fi întocmit hotărârea, aspect infirmat de actele de la dosar.

În primul rând, din însuși modul de exprimare din adresa recepționată de reclamană la data de 01.08.2017 ”vă transmitem o serie de informații relevante”, rezultă că această adresă cuprinde doar un rezumat al informațiilor pe care pârâta le consideră necesare a fi comunicare, iar nu hotărârea în integralitatea ei.

În al doilea rând, instanța reține că prima oară când pârâta a invocat faptul că nu există o Hotărâre în formă fizică a fost doar în fața instanței. Astfel, deși anterior sesizării instanței cu privire la prezenta cerere, între părțile litigante a existat o corespondență prin care reclamanta i-a solicitat în mod expres reclamantei transmiterea fizică a Hotărârii, aceasta nu a invocat niciodată faptul că hotărârea nu există în format fizic. În aceste condiții, instanța apreciază că apărarea pârâtei are un caracter formal, pentru a eluda obligația legală consacrată de art. 30 alin. 3 din Legea nr. 62/2011.

Pentru motivele de fapt și de drept expuse anterior, instanța va admite cererea și va dispune obligarea pârâtei la comunicarea către reclamantă, în scris, a Hotărârii Consiliului de Administrație al societății G.G.R. SRL din data de 27.07.2015.

Ca urmare a soluției ce se va pronunța pe fondul cauzei, reținând culpa procesuală a pârâtei, în temeiul art. 453 C.proc.civ., va dispune oligarea acesteia la plata în favoarea reclamantei a sumei de 892,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu apărător ales.