În prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15

Hotărâre 0 din 16.10.2018


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București sub număr …, creditoarea … prin administrator judiciar … a solicitat, în contradictoriu cu debitorul …, emiterea unei ordonanțe de plată prin care debitorul să fie obligat la plata sumei de 41.302,03 RON reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 328 din data de 15.04.2014.

În motivare, creditoarea a arătat că la data de 15.04.2014 a vândut debitorului autovehiculul marca …, Seria sașiu …, cu număr de înmatriculare … .

În baza contractului a fost emisă factura fiscală nr. 328, care nu a fost achitată până în prezent.

S-a menționat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1014 C. proc. civ., creanța fiind certă, lichidă și exigibilă.

În drept, creditoarea a invocat prevederile art. 1014-1022 C. proc. civ., art. 1164 C. civ., art. 1516 C. civ., art. 662 C. proc. civ.

În susținerea cererii, creditoarea a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, precum și a oricărei alte probe a cărei necesitate va reieși din dezbateri.

La data de 24.09.2018, prin serviciul registratură, debitorul a depus întâmpinare la cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibilă, având în vedere faptul că acesta nu a fost somat să facă plata sumei pretinse, conform art. 1014 și 1017 C. proc. civ.

De asemenea, debitorul a solicitat respingerea cererii ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, întrucât acesta nu a contractat niciodată cu reclamanta.

A mai arătat totodată faptul că pretenția creditoarei este prescrisă, având în vedere data emiterii facturii, respectiv 15.04.2014, termenul general de prescripție fiind expirat la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 05.07.2018.

În continuare, debitorul a invocat lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței pretinse de creditoare.

În drept, a invocat prevederile art. 205 C. proc. civ., art. 1017 și urm. C. proc. civ.

Analizând excepția inadmisibilității invocată prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 248 alin. 1 C. proc. civ., instanța se va pronunța asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, așa încât va analiza cu prioritate excepția inadmisibilității cererii invocată de debitor prin întâmpinare.

Creditoarea  … prin administrator judiciar  … a învestit instanța de judecată cu o cerere formulată în baza procedurii ordonanței de plată prin care a solicitat obligarea debitorului … la plata sumei de 41.302,03 RON reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. … din 15.04.2014 emise ca urmare a încheierii între aceștia a unui contract de vânzare având ca obiect autovehiculul marca …, Seria sașiu … cu număr de înmatriculare … .

Instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Din acest text de lege decurge ideea că, în prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15 zile de la primirea somaţiei.

Comunicarea se realizează fie prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin poştă, în modalitatea scrisorii recomandate, cu conţinut declarat şi confirmare de primire.

Sancţiunea necomunicării somaţiei către debitor constă în respingerea cererii de emitere a ordonanţei de plată ca inadmisibilă, sancţiune prevăzută expres de art. 1017 alin. 2 C. proc. civ. ca fiind aferentă obligaţiei creditorului de ataşare la cerere a dovezii comunicării somaţiei.

Doar în măsura în care debitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanţa competentă, conform art. 1016 C. proc. civ.

Fiind vorba despre o procedură specială, instanţa reţine faptul că reclamanta – creditoare avea obligaţia de a respecta întocmai dispoziţiile art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., prin notificarea debitorului anterior introducerii cererii de emitere a ordonanţei de plată.

Pentru aceste motive, instanța urmează a respinge ca inadmisibilă cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea  … prin administrator judiciar  … în contradictoriu cu debitorul … .