Minori si familie

Sentinţă civilă 118 din 22.01.2018


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.000118

Dosar nr. 6321/189/20X

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

Sentinta civila Nr. 118/2018

Sedinta publica de la 22 Ianuarie 2018

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X sub numarul X, reclamanta X X, CNP: X, domiciliata in municipiul X, strada X X numarul X, blocul X, scara C, apartamentul numarul X, judetul Xa chemat in judecata pe paratul X X, CNP: Xdomiciliat in municipiul X, strada X numarul X, blocul X, x, judetul X, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca instanta sa dispuna: majorarea pensiei de intretinere care a fost stabilita in favoarea minorei X X- X, CNP: X, nascuta la data de 12.04.2012, prin Sentinta civila numarul Xpronuntata la data de 2 aprilie 2015, de Judecatoria X,in dosarul numarul X,solutie definitiva prin neapelare.

In motivare, in sinteza, se argumenteaza ca paratul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cuantum de 180 lei, in favoarea minorei. In prezent situatia s-a modificat, in sensul ca minora este eleva la liceu iar veniturile paratului au crescut.

In drept, au fost invocate disp. art. 531, art. 402, art.403, art.499, art.513 Cod civil.

Cererea este scutita de la obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in temeiul art. 29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu a fost prezent la termenul de dezbateri pentru a discuta in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor partii potrivnice. In consecinta, in temeiul art. 254 alin.1 si art. 185 alin.1 Cod procedura civila instanta a constat decaderea paratuluiinclusiv din dreptul de a propune probe, asa cum s-a retinut in Incheierea de la termenul din data de 18 ianuarie 2018.

In temeiul art. 255 si art. 2X Cod procedura civila, in cauza au fost incuviintate urmatoarele mijloace de proba: inscrisuri: certificat de nastere seria NL numarul x eliberat la data de 23.04.2002 de Primaria municipiului X (f.4), act identitate reclamanta (f.5), Sentinta civila numarul X pronuntata la data de 31 mai 2012 de Judecatoria X in dosarul numarul X, definitiva prin neapelare (f.6), Sentinta civila numarul Xpronuntata la data de 2 aprilie 2015 de Judecatoria X in dosarul numarul X (f. 14), adeverinta numarul 936 din 07.11.20X eliberata de SC X SRL (f.23), adresa numarul 10841/RG/06.12.20X eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca X(f.25), referat de ancheta psihosociala numarul 5036/18.12.20X (f.27).

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

In fapt: Prin Sentinta civila numarul Xpronuntata la data de 2 aprilie 2015 de Judecatoria X in dosarul numarul X(f.14), s-a pronuntat o solutie de admitere a cererii de majorare a pensiei de intretinere formulata de aceeasi reclamanta si in consecinta s-a majorat de la suma de 136 lei lunar la suma de 180 lei lunar pensia de intretinere care a fost stabilita prin Sentinta civila numarul X2015 pronuntata la data de 31 mai 2012 de Judecatoria X in dosarul numarul X189/2012, definitiva prin neapelare (f.11), incepand cu data inregistrarii cererii- X.02.2015 si pana la majoratul minorei.

In prezent,minora X X X, care este unica fiica a partilor, are varsta de 15 ani si 9 luni, asa cum rezulta din certificat de nastere seria NL numarul X5 eliberat la data de 23.04.2002 de Primaria municipiului X (f.4), act identitate reclamanta (f.5).

Paratul, X X, este angajat ca sofer, cu contract de munca pe durata nedeterminata, iar venitul net realizat in perioada iunie 20X-noiembrie 20X este urmatorul: iunie 20X- 1069 lei; iulie 20X-1074 lei; august 20X- 1074 lei; septembrie 20X- 1065 lei; octombrie 20X, asa cum se atesta prin adeverinta numarul 936 din 07.11.20X eliberata de SC XSRL (f.23). Media lunara a veniturilor evaluate in cuantum net este de 10X,16 lei.

In drept:Conform art. 516 alin.1 Cod Civil obligatia de intretinere exista intre rudele in linie dreapta.

Disp. art. 531 Cod Civil statueaza ca in cazul in care se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.

Prin urmare, in vederea majorarii pensiei de intretinere, instanta trebuie sa verifice daca au intervenit modificari in privinta mijloacelor debitorului (bineinteles, in sensul cresterii acestora), precum si daca au crescut nevoile creditorului indreptatit la intretinere. Sub aspectul cuantumului intretinerii, principiul este enuntat de disp. art. 529 alin. 1 Cod Civil care dispune ca intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Asadar, cuantumul intretinerii trebuie sa reprezinte, in toate cazurile, expresia raportului dintre starea de nevoie a creditorului si mijloacele debitorului.

Retinand ca minora X X X este copilul unic al paratului, instanta va da eficienta dispozitiilor art. 529 alin. 2 Cod civil care stabilesc un plafon maxim de 1/4 din venitul lunar net al parintelui obligat la plata pensiei de intretinere pentru un copil. Prin raportare la baza de referinta de 10X,16 lei (media veniturilor paratului pentru 6 luni), rezulta ca paratul poate aloca lunar suma de 265,54 lei pentru cresterea si educarea fiicei minore.

Potrivit art. 532 Cod Civil data de la care se datoreaza pensia de intretinere este data cererii de chemare in judecata-4 octombrie 20X, instanta apreciind ca de la aceasta data este prezumata si starea de nevoie in care se afla beneficiarul pensiei de intretinere. Starea de nevoie a minorei se prezuma, deoarece are varsta sub 18 ani, deci alte dovezi nu sunt necesare.

Conform art. 531 alin.2 Cod Civil pensia stabilita intr-o suma fixa se indexeaza de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.

In concluzie, pentru argumentele expuse deja, instanta urmeaza sa admita cererea.Se va majora pensia de intretinere la care a fost obligat paratul X X, de la suma de 180 lei lunar la suma de 265,54 lei lunar incepand cu data cererii de chemare in judecata: 04 octombrie 20X si pana la implinirea varstei de 18 ani, suma ce se va indexa de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.

2

Domenii speta