Perimare executare – analiză în condițiile Codului de Procedură Civilă din 1865 – soluție de admitere

Sentinţă civilă 6945 din 12.06.2017


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Constanța, Str. Traian Nr. 33;  Tel. 0241 / 617760; Fax. 0241/619669

Dosar civil nr. 991/212/2017

SENTINȚA CIVILĂ nr. 6945

Ședința Publică din data de 12 Iunie 2017

Instanța constituită din:

Președinte: Judecător

Grefier: Lida

Perimare executare – analiză în condițiile Codului de Procedură Civilă din 1865 – soluție de admitere

Pe rol, judecarea cauzei civile având ca obiect contestație la executare (ref. dosar de executare nr..../.... al B.E.J. SN), cerere formulată de contestatorii OI și OE, în contradictoriu cu intimata S.C. RA S.A..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 24.04.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta. La acel termen de judecată, instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv  pronunțarea pentru datele de 28.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017, 06.06.2017, 09.06.2017 și 12.06.2017, când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ț A,

Deliberând, constată următoarele:

I. Obiectul și istoricul cauzei.

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 18.01.2017, sub numărul 991/212/2017, contestatorii OI și OE au solicitat instanței, în contradictoriu cu intimata S.C. RA S.A.:

1.să constate perimată de drept executarea silită care face obiectul dosarului de executare silită nr..../...., instrumentat de B.E.J. SN; 

2.urmare a admiterii primului capăt de cerere:

–să dispună anularea executării silite care face obiectul dosarului de executare silită nr..../...., instrumentat de B.E.J. SN;

–să constate prescris dreptul creditoarei de a obține executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…., pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…./com/2003

3.să oblige intimata la plata cheltuielilor de judecată (onorariu avocațial);

4.să dispună restituirea taxei judiciare de timbru achitate în cauză.

Motivarea cererii de chemare în judecată

(A). Scurt istoric al situației de fapt

La data de 27.09.2005, a fost înregistrată cererea de executare silită nr.360/2005, pe rolul B.E.J. MA, de către intimată, împotriva contestatorilor, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…., pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…/com/2003, pentru recuperarea unei creanțe în cuantum de 20.314,91 lei compuse din:

–19.602,27 lei – contravaloare consum apă

–348,98 lei – cheltuieli de judecată

–6,00 lei – legalizare și învestire titlu executoriu

–13,10 lei – taxă cerere executare silită

–344,56 lei onorariu executor judecătoresc.

Creditoarea a solicitat executarea silită fără a preciza modalitatea de executare.

La data de 27.09.2005, în temeiul art.373 ind.1 C.proc.civ. din 1865, B.E.J. MA a formulat cerere de încuviințare a executării silite – cerere admisă prin Încheierea nr.2629/30.09.2005, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.M360/2542/2005.

În cadrul executării silite:

–la 10.10.2005, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865, executorul judecătoresc a emis

1.somații, în temeiul art.387 C.proc.civ. din 1865

2.citații de prezentare a debitorilor la B.E.J.

–în anul 2006, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.la 14.02.2006, creditoarea formulează cerere de continuare a executării silite

2.executorul judecătoresc a emis

–la 29.03.2006, adresă către Serviciul Public de Impozite și Taxe, pentru identificarea bunurilor mobile și imobile aparținând debitorilor

–la 09.06.2006, somații noi, în temeiul art.387 C.proc.civ. din 1865

–la 29.06.2006, adresă către Inspectoratul Teritorial de Muncă

3.la 10.08.2006, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

4.la 05.09.2006, executorul judecătoresc a emis procesul verbal de constatare deplasare la domiciliul debitorilor

–în anul 2007, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865, creditoarea formulează alte două cereri de continuare a executării silite la 31.01.2007 și la 11.07.2007

–în anul 2008, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.la 08.01.2008, creditoarea formulează cerere de continuare a executării silite

2.la 02.05.2008, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

3.executorul judecătoresc a emis

–la 18.03.2008, adresă de înființare a popririi către angajatorul debitorului BBN .. S.R.L.

–la data de 10.06.2008, revenire la adresa poprire, către angajatorul debitorului BBN .. S.R.L.

–adresă către Consiliul Local Constanța pentru situația materială a debitorilor

–adresă către Instituția Prefectului pentru informații bunuri debitori

4.la 01.10.2008, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

5.în perioada octombrie 2008 – decembrie 2008, sunt consemnate sume de către angajatorul debitorului 

–în anul 2009, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.la 04.03.2009, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

2.executorul judecătoresc a emis

–la 09.04.2009, revenire la adresa poprire, către angajatorul debitorului BBN … S.R.L., ultima plată fiind executată în octombrie 2008

–la 22.07.2009, adresă de înființare a popririi către angajatorul debitorului

–la 22.07.2009, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare

–la 17.08.2009, revenire adresă înființare poprire

–la 02.09.2009, adresă către C.A.S. Constanța

3.la 02.09.2009, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

–în anul 2010, nefiind emise acte de executare, este incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.la 01.02.2009, 15.04.2010 și la 12.08.2010, creditoarea formulează alte trei noi cereri de continuare a executării silite

2.B.E.J. MA nu a emis niciun act de executare, ci doar  o adresă către C.A.S. Constanța, la data de 16.08.2010

–în anul 2011, nefiind emise acte de executare, este incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.dosarul de executare este preluat de B.E.J. GAM

2.B.E.J. GAM nu a emis niciun act de executare, ci doar  o adrese

3.la 21.03.2011, 27.04.2011 și la 22.06.2011, creditoarea formulează alte trei noi cereri de continuare a executării silite

–în anul 2012, nu au fost emise acte execuționale

–în anul 2013, nu au fost emise acte execuționale

1.la data de 09.12.2013, de către B.E.J. SN a emis o adresă prin care comunica creditoarei faptul că dosarul a fost preluat și înregistrat sub numărul .../...., pe rolul său

2.la 21.12.2013, creditoarea formulează o nouă cerere de continuare a executării silite

–în anul 2014, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.creditoarea formulează două cereri noi de continuare a executării silite

2.executorul judecătoresc a emis

–la 18.02.2014, adresă de înființare a popririi asupra veniturilor debitorului OI

–înștiințare poprire debitor

–proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare

–adresă către C.A.S. Constanța

–în anul 2015, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.creditoarea formulează douăsprezece cereri noi de continuare a executării silite

2.executorul judecătoresc a emis

–la 09.12.2015, adresă de înființare a popririi asupra veniturilor debitoarei OE

–la data de 09.12.2015, înștiințare poprire debitor

–la data de 09.12.2015, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare – supliment

–adresă către C.A.S. Constanța

–în anul 2016, fără a fi incident art.389 C.proc.civ. din 1865

1.nu se emit acte de executare

2.terțul poprit execută obligația din adresa de înființare a popririi

3.creditoarea formulează treisprezece cereri noi de continuare a executării silite (mai mult de una/lună)

(B). Argumente invocate

(1). Perimarea executării silite 

Potrivit art.389 alin.1 din Codul de Procedură Civilă, Dacă creditorul a lăsat să treacă șase luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei.

Potrivit art.391 din Codul de Procedură Civilă, Încălcarea dispozițiilor art.384, 385, 387 și 389 atrage anularea executării.

În anul 2006, creditoarea a lăsat să treacă mai mult de șase luni de la data îndeplinirii actului de executare (procesul verbal din data de 05.09.2006) și, în cursul anului 2007, executorul judecătoresc nu a mai emis acte de executare, fiind incidente dispozițiile art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865.

Din cuprinsul dosarului de executare se constată că executorul judecătoresc a emis, la data de 05.09.2006, Proces Verbal constatare deplasare executor la domiciliul debitorilor, urmat, după împlinirea termenului de șase luni, prevăzut de art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865, la un interval de mai bine de doi ani (18.03.2008), de actul de executare ulterior, respectiv Adresă Înființare Poprire către angajatorul debitorului BBN HOLIDAY TOUR S.R.L..

Mai mult, din data de 05.09.2006 și până la data de 18.03.2008 (perioadă cuprinsă între două acte succesive de executare), creditoarea nu a realizat nici un demers pentru executarea silită efectivă a obligației debitorilor, limitându-se la formularea unor cereri de continuare a executării silite neurmate de acte de executare efective emise de executorul judecătoresc.

Principiul disponibilității guvernează întreg procesul civil, inclusiv faza executării silite a titlurilor executorii, ca ultimă fază. Regula o reprezintă îndeplinirea, la cerere, a actelor de executare silită. Executorul judecătoresc este obligat la toate actele de executare cerute de creditorul urmăritor. Inexistența diligenței creditorului în derularea procedurii execuționale, prin lăsarea unui termen de șase luni de la data ultimului act de executare, în care nu a solicitat emiterea de noi acte de executare, reprezintă o lipsă de interes a acestuia în soluționarea cererii de executare silită, sancționată de către legiuitor prin incidența perimării acesteia, respectiv desființarea integrală a executării.

Cererea de continuare a executării silite formulată de creditor nu reprezintă un act care întrerupe curgerea termenului de perimare, conform practicii și doctrinei în materia executării silite. Neurmată de un act de executare îndeplinit de executorul judecătoresc, această cerere nu are valoarea juridică a unui act întreruptiv al termenului de perimare a executării silite. De asemenea, aceeași cerere nu reprezintă act de urmărire conform art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865.

Actele de executare sunt definite prin dispoziții legale care prevăd: în îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor legale de punere în executare a titlurilor executorii, executorul judecătoresc va întocmi încheieri, procese verbale și alte acte de procedură cu formele și în termenele prevăzute de lege.

Creditorul are obligația, pentru a nu interveni perimarea executării silite, respectiv constatarea lipsei de interes a acestuia în soluționarea cererii, nu doar de a formula cerere de continuare a executării silite, ci să oblige executorul judecătoresc să continue executarea silită în condițiile în care acesta ar refuza, formulând plângere în temeiul art.56 din Legea nr.188/2000 sau contestație la executare, în temeiul art.399 C.proc.civ. din 1865. În cauză, creditoarea nu a formulat niciuna din acțiunile anterior evocate, în termen de șase luni de la data ultimului act de executare emis la data de 05.09.2006.

Efectul constatării perimării îl reprezintă desființarea actelor de executare silită, atât a celor îndeplinite anterior împlinirii termenului, cât și a celor ulterioare acestui moment. Spre deosebire de noua reglementare care consacră expres efectele perimării, vechea reglementare, Codul de Procedură Civilă din 1865, dispune prin art.391 că încălcarea dispozițiilor art.389 atrage anularea executării.

(2). Incidența perimării executării silite și în condițiile în care se efectuează executarea silită prin poprire

Prin cererea de executare silită formulată de creditoare la data de 27.09.2005, aceasta a solicitat executarea silită a debitorilor fără a preciza modalitatea de executare. Conformn dispozițiilor legale, cererea de executare silită va cuprinde și modalitățile de executare silită solicitate de creditor (executare silită imobiliară, executare silită mobiliară, executare silită prin poprire). În cazul în care creditorul nu menționează, în mod expres modalitatea de executare, este de netăgăduit că a solicitat toate cele trei modalități pentru îndeplinirea obligației cuprinse în titlul executoriu.

Conform art.454 C.proc.civ. din 1865, poprirea se înființează fără somație.

În cauză nu s-ar putea susține că executarea silită nu s-ar putea perima pe motiv că a fost înființată poprirea, nefiind aplicabil art.389 C.proc.civ. din 1865.

În dosarul nr.360/2005, la data de 10.10.2005, potrivit art.387 C.proc.civ. din 1865, B.E.J. MA a emis somație pentru cei doi debitori, punându-le în vedere să să achite debitul în termen de o zi. Somațiile au fost comunicate debitorilor la 12.10.2005, conform dovezilor de comunicare din dosarul execuțional.

Din dosarul de executare rezultă că executorul a trecut la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu, după împlinirea termenului din somație, prin toate modalitățile de executare:

–a emis adresă către Consiliul Local Constanța pentru identificarea bunurilor mobile și imobile ale debitorilor

–potrivit art.387 C.proc.civ. din 1865, a emis o nouă somație la 08.06.2006, cu termen de o zi

–somațiile au fost comunicate debitorilor la 12.06.2006, conform dovezilor de comunicare din dosarul execuțional

–la data de 05.09.2006, a emis ultimul act de executare

–în anii 2006 – 2007 nu au fost emise adrese de înființare a popririi pentru executarea obligației

–adresa de înființare a poririi este emisă abia în anul 2008, către angajatorul debitorului.

În concluzie:

–perimarea a intervenit anterior emiterii adresei de înființare a popririi

–creditoarea nu a solicitat ca executarea silită să se realizeze exclusiv prin poprire, pentru a fi incidentă opinia juridică a neaplicării art.389 alin.1  C.proc.civ. din 1865. 

Conform practicii judiciare, temeiul pentru care legiuitorul a prevăzut că executarea silită nu sec perimă în cazul instituirii popririi constă tocmai în specificul acestei forme de executare, care presupune încasarea unor sume periodic, fie potrivit veniturilor periodice ale debitorului, fie pe măsura alimentării contului bancar poprit, fiind apreciat ca excesiv a pretinde creditorului să întreprindă alte demersuri pentru continuarea executării între momentele scadenței creanțelor debitorului față de terțul poprit.

Pentru a nu interveni perimarea, poprirea trebuie să fie periodică și efectivă. Or, în cauză adresa de înființare a popririi a fost emisă după trecerea termenului de șase luni de la ultimul act de executare. Prin poprire, până în decembrie 2008, respectiv în doi ani și trei luni,  s-a încasat suma de 191,08 lei consemnată de terțul poprit, iar în perioada 2008 – 2014 nu s-a mai încasat nicio sumă de la debitor / terț poprit. Executorul judecătoresc nu a solicitat niciodată validarea poririi. Ulterior, la 18.02.2014, B.E.J. SN a emis o nouă adresă de înființare a popririi către Casa Județeană de Pensii Ialomița, pentru debitorul OI, comunicată terțului poprit la 24.02.2014. Din data de 10.06.2014, terțul poprit consemnează sume în contul executorului judecătoresc, poprirea fiind în ființă și în prezent. În această perioadă nu poate opera perimarea executării, fiind o poprire efectivă și periodică.

La data de 09.12.2015, s-a emis adresa de înființare a popririi către Casa Județeană de Pensii Constanța, pentru debitoarea OE. Dar, din dosarul de executare silită nu rezultă data de la care s-au poprit efectiv sumele de bani de către terțul poprit, pentru debitoare. Și această poprire este în ființă și în prezent. În acest interval, nu poate opera perimarea, fiind o poprire efectivă și periodică. 

Însă, perimarea afectează atât actele emise anterior împlinirii termenului, cât și pe cele ulterioare acestuia. Primul interval în care este incidentă perimarea are prioritate față de celelalte intervale în care a fost depășit termenul de șase luni între actele de executare.

(3). Prescripția dreptului creditoarei de a cere executarea silită

În cauză, dreptul de a cere executarea silită s-a născut la data la care hotărârea a rămas definitivă, conform art.405 C.proc.civ. din 1865. Termenul de prescripție de 3 ani a început să curgă în anul 2005 și s-a împlinit în anul 2008. Urmare a constatării perimării executării silite, se impune a reține, pe lângă desființarea actelor de executare silită, și inexistența cazului de întrerupere a cursului prescripției, prevăzut de art.405 alin.1 lit.(b) C.proc.civ. din 1865, și incidența art.405 alin.3 C.proc.civ. din 1865 (prescripția nu este întreruptă dacă cererea de executare s-a perimat).

În drept, contestatorii au invocat art.387, art.389, art.391, art.399, art.405, art.274,  din Codul de Procedură Civilă din 1865; art.45 alin.1 lit.(f) din O.U.G. nr.80/2013; art.24 din Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă; art.3 din Legea nr.72/2013 de punere în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă; art.56 din Legea nr.188/2000.

În susținerea cererii, contestatorii au depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele nr.15 – 20, din dosar).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 1.000,00 lei, achitată conform chitanței Seria/Nr./Data 60428/2017 0355675/06.03.2017 (fila nr.32, din dosar).

2. Întâmpinarea:

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 01.03.2017, intimata a invocat excepția tardivității formulării contestației la executare și, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestației la executare, ca neîntemeiată, pentru argumentele ce succed.

(1¹). Executarea silită nu este perimată de drept

La data de 27.09.2005, împotriva debitorilor OI și OE, a fost înregistrată cererea de executare silită sub nr…, pe rolul B.E.J. MA, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…., pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…./com/2003, pentru executarea silită a obligației de plata a sumei de 19.602,27 lei reprezentand debit, 348,98 lei reprezentand cheltuiueli de judecată, 6,00 lei legalizare și învestire sentintă civilă, 13,10 lei taxă cerere executare silită, 344,56 lei onorariu executor, în total suma de 20.314,91 lei.

Sanctiunea perimarii se aplică doar dacă procedura execuționala a rămas în nelucrare din vina creditorului. Conform documentelor de la dosarul cauzei nu poate fi invocata neglijența creditorului, având în vedere că acesta a făcut cereri de continuare a executării silite, din 6 în 6 luni, începând cu 14.02.2006, iar executorul a început să emită acte execuționale încă din anul 2005.

Această rațiune decurge și din tratatul de drept procesual civil ed.2, 2010 – Ioan Les, conform căruia, perimarea executării se întemeiază pe culpa creditorului și că dispozițiile art.389 C.proc.Civ. se completează, în mod corespunzator, cu prevederile art.248 C.proc.civ. (orice cerere de chemare în judecată, contestatie, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a ramas în nelucrare din vina părții, timp de un an).

În dosarul executional nr…/…, B.E.J. MA a emis somație pentru cei doi debitori, la data de 10.10.2005, aceasta fiind comunicată acestora, conform dovezilor de comunicare. După împlinirea termenului din somație, executorul judecatoresc a trecut la executarea silită a obligațiilor din titlul executoriu, prin toate modalitatile de executare. Începand cu anul 2008, a fost emisă adresa de înfiintare a popririi pentru debitorul OI. Sumele de bani din poprire au fost consemnate pana în decembrie 2008, de către tertul poprit.

Între decembrie 2008 și februarie 2014, nu s-a mai încasat nicio sumă de bani de la debitor/ terț poprit, dar creditorul a făcut cereri de continuare a executării silite, din 6 în 6 luni. Începând cu luna februarie 2014, B.E.J. Negoiță Steluța a emis o nouă adresă de înființare a popririi, către Casa Județeană de Pensii Ialomița, pentru debitorul OI, iar în luna decembrie 2015, executorul judecătoresc a emis adresa de înființare a popririi către Casa Județeană de Pensii Constanța, pentru debitoarea OE.

Aceste popriri operează și în prezent.

(2¹). Perimarea executarii silite nu poate opera deoarece poprirea este efectivă și periodică, iar în perioada în care debitorii nu au avut poprire, creditorul a  formulat cereri de staruință în executarea silită, din șase în șase luni.

 Normele execuționale privitoare la perimarea executării silite au un caracter imperativ. De aceea, organul de executare este obligat să constate împlinirea termenului de perimare și să refuze continuarea procedurii de urmărire. În cazul continuării urmăririi,  debitorul are deschisă calea contestației la executare pentru a obține constatarea și pronunțarea perimării.

Odată constatată de către instanță sau de către organele de executare, perimarea are ca efect desființarea tuturor actelor de urmărire îndeplinite în cauză. Sancțiunea se răsfrange atât asupra actelor anterioare împlinirii termenului, cât și asupra celor întocmite ulterior, respectiv până în momentul constatării perimarii.

Perimarea nu se răsfrânge, însă, asupra dreptului creditorului de a solicita executarea silită, atât timp cât acesta nu s-a prescris, întrucat sancțiunea afectează numai actele de urmărire. Cu alte cuvinte, dreptul de a solicita executarea silită nu se stinge ca urmare a constatării perimarii.

Ținând cont de faptul că executorul judecătoresc a emis adresa din data de 09.12.2013, prin care solicita creditoarei să precizeze dacă continuă executarea silită asupra debitorilor, iar creditoarea a formulat o nouă cerere de continuare a executării silite, respectiv cea din data de  21.12.2013, rezultă că executorul judecătoresc nu a constatat perimarea, ci a continuat executarea silită împotriva debitorilor.

(3¹). Termenul de perimare a fost întrerupt, astfel că prescripția dreptului creditorului de a pune în executare titlul executoriu nu a operat

Potrivit art.405 ind.2 C.proc.civ. din 1865, cursul prescripției se întrerupe în următoarele cazuri:

a)pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei;

b)pe data depunerii cererii de executare, însoțite de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

c)pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condițiile art.453 alin.2;

d)pe data depunerii cererii de reluare a executarii, în condițiile art.371 ind.6 alin.1;

Acest caz de întrerupere a termenului de prescriptie vizează ipoteza îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare. Legea nu cuprinde dispoziții particulare cu privire la natura actului de executare căruia i se conferă efect întreruptiv.

Așa fiind, rezultă că orice act de executare îndeplinit în cursul urmăririi are un asemenea efect. Din acest punct de vedere, nu este relevant dacă actul este dispus la cererea creditorului sau este ordonat din oficiu de către organul de executare.

În drept, intimata a invocat art.401, art.389 și art.405 din Codul de Procedură Civilă din 1865.

În susținerea întâmpinării, intimata a depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele nr.28 – 29, din dosar).

3. Excepția tardivității formulării contestației la executare:

La termenul de judecată din data de 24.04.2017, în temeiul art.137 alin.2 C.proc.civ. din 1865, apreciind că pentru soluționarea excepției tardivității formulării contestației la executare este necesar a se administra aceleași dovezi ca și pentru soluționarea fondului cauzei, instanța a dispus unirea acestei excepții cu fondul cauzei.

4. Probe încuviințate și administrate:

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, a fost atașat la dosarul cauzei, Dosarul de executare silită nr..../...., instrumentat de B.E.J. SN.

II. Aprecierea instanței:

1. Analiza dosarului de executare

Prin cererea de executare silită înregistrată pe rolul B.E.J. MA la data de 27.09.2005, sub nr.360/2005, intimata a solicitat, împotriva contestatorilor, punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…., pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…./com/2003, pentru recuperarea unei creanțe în cuantum de 20.314,91 lei, compuse din (filele nr.1 – 4, dosar de executare):

–19.602,27 lei – contravaloare consum apă

–348,98 lei – cheltuieli de judecată

–6,00 lei – legalizare și învestire titlu executoriu

–13,10 lei – taxă cerere executare silită

–344,56 lei onorariu executor judecătoresc.

Din conținutul cererii de executare silită rezultă cu claritate că intimata creditoare nu a precizat modalitatea în care urma a se face executarea debitorilor.

În temeiul art.373 ind.1 și ind.2 C.proc.civ. din 1865, la cererea B.E.J. MA, Judecătoria Constanța a încuviințat executarea silită împotriva debitorlor, prin Încheierea nr.2629/30.09.2005, pronunțată în dosarul civil nr.M360/2542/2005 (filele nr.6 – 7, dosar de executare).

La data de 10.10.2005, în temeiul art.387 C.proc.civ. din 1865, executorul judecătoresc a emis Somație, pentru fiecare debitor, punându-le în vedere ca, în termen de o zi de la data primirii / afișării actului de executare să se conformeze obligației de plată cuprinse în titlul executoriu (filele nr.8 – 9, dosar de executare).

Somațiile au fost comunicate debitorilor la data de 12.10.2005, potrivit dovezilor de comunicare atașate la dosar(filele nr.10 – 11, dosar de executare).

Pentru anul 2005, dosarul de executare nu mai conține niciun alt act de executare și niciun alt înscris din care să rezulte alte demersuri efectuate de executorul judecătoresc în vederea executării creanței (adrese de identificare a bunurilor debitorilor, adrese de identificare a veniturilor debitorilor, etc.). 

Pentru anul 2006, dosarul de executare conține:

–cererea de continuare a executării silite imobiliare (cu celeritate), formulată de creditoare la data de 14.02.2006 – fila nr.12

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 29.03.2006, către Serviciul Public de Impozite și Taxe, pentru identificarea bunurilor mobile și imobile aparținând debitorilor – fila nr.15

–Somațiile din data de 08.06.2006 (somații noi, comunicate debitorilor la 12.06.2006), prin care, în temeiul art.387 C.proc.civ. din 1865, executorul a pus în vedere debitorilor ca, în termen de o zi de la data primirii / afișării actului de executare să se conformeze obligației de plată cuprinse în titlul executoriu – filele nr.21 – 22, nr.24 – 25 

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 29.06.2006, către Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru comunicarea locului de muncă al debitorilor  – fila nr.23

–cererea de continuare a executării silite imobiliare (cu celeritate), formulată de creditoare la data de 10.08.2006 – fila nr.26

–Proces Verbal încheiat de executorul judecătoresc la data de 05.09.2006, prin care s-a consemnat deplasarea acestuia, împreună cu un reprezentant al creditoarei, la domiciliul debitorilor – fila nr.28.

Pentru anul 2007, dosarul de executare conține:

–cererea de continuare a executării silite imobiliare (cu celeritate), formulată de creditoare la data de 31.01.2007 – fila nr.31

–cererea de continuare a executării silite imobiliare (cu celeritate), formulată de creditoare la data de 11.07.2007 – fila nr.32

Pentru anul 2008, dosarul de executare conține:

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 08.01.2008 – fila nr.34

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 18.03.2008, pentru veniturile realizate de debitorul OI, în calitatea sa de angajat al terțului poprit S.C. BBN … S.R.L. – fila nr.35

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 02.05.2008 – fila nr.38

–Revenire la Adresa de Înființare a Popririi din data de 10.06.2008, destinată terțului poprit S.C. BBN .. S.R.L. – fila 39

–Adresa nr.26/23.06.2008, prin care terțul poprit S.C. BBN … S.R.L. comunica executorului judecătoresc că a procedat la înființarea popririi asupra cotei de 1/3 din venitul net lunar al debitorului OI, până la concurența sumei de 22.720,91 lei, în favoarea creditoarei și a B.E.J. MA, și că, până la data emiterii adresei a fost virată suma de 599,00 lei – fila nr.40

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 03.07.2008, către Consiliul Local Constanța, pentru comunicarea stării materiale a debitorilor  – fila nr.43

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 13.08.2008, către Instituția Prefectului, pentru comunicarea datelor referitoare la bunul mobil autoturism marca Mercedes, capacitate cilindrică 1997 cmc, cu care figurau debitorii în evidențele fiscale – fila nr.46

–Adresa nr.33/25.08.2008, prin care terțul poprit S.C. …S.R.L. comunica executorului judecătoresc, pentru a doua oară,  că a procedat la înființarea popririi asupra cotei de 1/3 din venitul net lunar al debitorului OI, până la concurența sumei de 22.720,91 lei, în favoarea creditoarei și a B.E.J. MA, și că, până la data emiterii noii adrese, suma a fost virată lunar, începând cu martie 2008, în contul deschis de B.E.J. MA la C.E.C. Constanța și la dispoziția B.E.J. menționat, iar pentru luna iulie 2008, viramentul nu a fost sistat, ci doar întârziat, dar că și acesta este executat la data emiterii noii adrese – fila nr.47

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 01.10.2008 – fila nr.51

–două recipise de consemnare a unor sume la dispoziția B.E.J. MA, de către terțul poprit S.C. … S.R.L., în perioada 24.10.2008 – 15.12.2008 – filele 51 – 52.

Pentru anul 2009, dosarul de executare conține:

–adresa din data de 22.01.2009, prin care executorul judecătoresc a solicitat C.E.C. Constanța să procedeze la virarea sumei de 191,08 lei, consemnate prin recipisele nr.678160/1/24.10.2008 și nr.684906/1/15.12.2008, în contul creditoarei – fila nr.53

–adresa din data de 23.01.2009, prin care executorul judecătoresc a comunicat creditoarei suma de 191,08 lei recuperată în dosarul de executare – fila nr.54

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 04.03.2008 – fila nr.56

–Revenire la Adresa de Înființare a Popririi din data de 09.04.2009, destinată terțului poprit S.C. BBN HOLIDAY TOUR S.R.L., cu mențiunuea suplimentară, față de celelalte adrese de revenire, că, în cazul în care nu se va da curs adresei, se va solicita instanței de executare, în temeiul art.460 C.proc.civ. din 1865, validarea popririi – fila nr.58

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 22.07.2009, pentru veniturile realizate de debitorul OI, în calitatea sa de angajat al terțului poprit S.C. … S.R.L. – fila nr.60

–Proces Verbal de stabilire a onorariului executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare silită din data de 22.07.2009 – fila nr.61

–Revenire la Adresa de Înființare a Popririi din data de 17.08.2009, destinată terțului poprit S.C. … S.R.L., cu reiterarea mențiunii că, în cazul în care nu se va da curs adresei, se va solicita instanței de executare, în temeiul art.460 C.proc.civ. din 1865, validarea popririi – fila nr.64

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 02.09.2009, către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Constanța, pentru comunicarea contribuțiilor datorate lunar de către debitori și a societății care le achită în numele acestora – fila nr.65

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 02.09.2009 – fila nr.66

Pentru anul 2010, dosarul de executare conține:

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 01.02.2010 – fila nr.70

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 15.04.2010 – fila nr.72

–adresa din data de 02.06.2010, prin care executorul judecătoresc a comunicat creditoarei stadiul executării silite, concluzionând în sensul că, pe oarcursul a doi ani și trei luni, terțul poprit S.C. … S.R.L. a reținut angajatului său OI suma de 191,08 lei – fila nr.74

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 12.08.2010 – fila nr.75

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 16.08.2010, către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Constanța, pentru comunicarea contribuțiilor datorate lunar de către debitorea OE și a societății care le achită în numele acesteia – fila nr.77

În anul 2011, dosarul de executare a fost preluat de B.E.J. GAM. 

Pentru anul 2011, dosarul de executare conține:

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 27.04.2011 – fila nr.79

–cererea de continuare a executării silite adresată B.E.J. SN, formulată de creditoare la data de 21.03.2011 – fila nr.81

–cererea de continuare a executării silite adresată B.E.J. GAM, formulată de creditoare la data de 22.06.2011 – fila nr.82

–adrese emise de executorul judecătoresc la 24.06.2011 și 04.08.2011, pentru identificarea bunurilor debitorilor – filele 83 – 89, nr.91. 

Pentru anul 2012, dosarul de executare nu conține niciun înscris.

Pentru anul 2013, dosarul de executare figurează ca fiind preluat de B.E.J. SN și reînregistrat sub numărul .../...., la data de 02.11.2011.

Pentru anul 2013, dosarul de executare conține:

–adresa din data de 09.12.2013, prin care B.E.J. SN comunica creditoarei că a preluat preluat dosarul de executare și, la data de 02.11.2011, l-a reînregistrat pe rolul său sub numărul .../...., drept pentru care creditoarea este invitată la data de 17.12.2013, pentru a solicita continuarea executării silite, căci, în caz contrar, se va proceda la perimarea dosarului nr..../...., în temeiul art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865 – fila nr.95

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 21.12.2013 – fila nr.96

Pentru anul 2014, dosarul de executare conține:

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 14.01.2014, către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Constanța, pentru comunicarea contribuțiilor datorate lunar de către debitori și a societății care le achită în numele acestora – fila nr.97

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 14.01.2014, către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Ialomița, pentru comunicarea contribuțiilor datorate lunar de către debitor și a societății care le achită în numele acestuia – fila nr.98

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 18.02.2014 – fila nr.103

–adresa emisă de executorul judecătoresc la 18.02.2014, către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Ialomița, pentru comunicarea contribuțiilor datorate lunar de către debitoare și a societății care le achită în numele acesteia – fila nr.104

–Proces Verbal de Stabilire a Cheltuielilor de Executare încheiat la data de 18.02.2014 –fila nr.105

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 18.02.2014, emisă către Casa Județeană de Pensii Ialomița,  pentru veniturile realizate de debitorul OI – fila nr.106

–Înștiințare Poprire din data de 18.02.2014, emisă către debitorul OI – fila nr.107

–adrese emise de executorul judecătoresc la 18.02.2014, 10.03.2014 și la 23.07.2014, pentru identificarea veniturilor realizate de către debitoare – filele nr.112, nr.114 și nr.120

–ordine de plată și recipisele de consemnare, pentru lunile iunie 2014 – decembrie 2014, a unor sume la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.116 – 119, nr.122 – 132

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 16.12.2014 – fila nr.133

Pentru anul 2015, dosarul de executare conține:

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna ianuarie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.134 – 135

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 20.01.2015 – fila nr.136

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna februarie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.137 – 138

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 09.02.2015 – fila nr.139

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna martie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.142 – 143

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 16.03.2015 – fila nr.144

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna aprilie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.145 – 146

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 15.04.2015 – fila nr.147

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna mai 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.148 – 149

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 12.05.2015 – fila nr.150

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna iunie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.153 – 154

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 19.06.2015 – fila nr.155

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna iulie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.156 – 157

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 22.07.2015 – fila nr.158

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 21.08.2015 – fila nr.159

–ordine de plată și recipisele de consemnare, pentru lunile august 2015 – septembrie 2015, a unor sume la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.160 –  163

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 01.10.2015 – fila nr.164

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 06.11.2015 – fila nr.165

–ordine de plată și recipisele de consemnare, pentru lunile octombrie 2015 – noiembrie 2015, a unor sume la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.166 – 169

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 18.11.2015 – fila nr.170

–Proces Verbal de Stabilire a Cheltuielilor de Executare încheiat la data de 09.12.2015 – fila nr.172

–Adresa de Înființare a Popririi din data de 09.12.2015, emisă către Casa Județeană de Pensii Constanța,  pentru veniturile realizate de debitoarea OE – fila nr.173

–Înștiințare Poprire din data de 18.02.2014, emisă către debitoarea  OE – fila nr.174

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna decembrie 2015, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.175 – 176 

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 30.12.2015 – fila nr.178

–Proces Verbal de Stabilire a Cheltuielilor de Executare încheiat la data de 09.12.2015 – Supliment – fila nr.181

Pentru anul 2016, dosarul de executare conține:

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna ianuarie 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.183 – 184, nr.186 – 188 

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 20.01.2016 – fila nr.185

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 04.02.2016 – fila nr.188

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 10.03.2016 – fila nr.189

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 21.03.2016 – fila nr.190

–ordine de plată și recipisele de consemnare, pentru lunile februarie 2016  – aprilie 2016, a unor sume la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.191 – 197, nr.198 – 199, nr.202 – 203

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 13.04.2016 – fila nr.197

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 21.04.2016 – fila nr.200

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 16.05.2016 – fila nr.201

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 23.05.2016 – fila nr.204

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna mai 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.205 – 206, nr.208 – 209 

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 13.06.2016 – fila nr.207

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna iunie 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.210 – 211, nr.214 – 217 

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 28.06.2016 – fila nr.212

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 06.07.2016 – fila nr.213

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru lunile iule 2016 – august 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.218 – 223, nr.225 – 226 

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 12.09.2016 – fila nr.224

–ordinul de plată pentru luna septembrie  2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – fila nr.242 

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna octombrie 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.245, nr.227 – 228, nr.230 – 231 

–ordinul de plată pentru luna noiembrie 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.248 – 29

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 08.11.2016  – fila nr.229

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna decembrie 2016, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.251 – 252, nr.232 – 234

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 08.12.2016  – fila nr.238

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 12.12.2016  – fila nr.239

Pentru anul 2017, dosarul de executare conține:

–ordinul de plată pentru luna ianuarie 2017, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.253, nr.258

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 09.01.2017 – fila nr.254

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 25.01.2017 – fila nr.255

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna februarie 2017, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.259 – 260, nr.275

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 13.02.2017 – fila nr.261

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 21.02.2017 – fila nr.262

–ordinul de plată și recipisa de consemnare, pentru luna martie 2017, a sumei puse la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii – filele nr.277, nr.279 – 280

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 07.03.2017 – fila nr.278

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 04.04.2017 – fila nr.281

–cererea de continuare a executării silite, formulată de creditoare la data de 05.04.2017 – fila nr.282.

3. Asupra perimării executării silite

Potrivit art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865, Dacă creditorul a lăsat să treacă șase luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei. În temeiul art.391 C.proc.civ. din 1865, încălcarea dispozițiilor art.389 atrage anularea executării.

Art.390 alin.1 C.proc.civ. din 1865 reglementeză o excepție (de altfel, și singura) de la regula înscrisă în art.389 alin.1, potrivit căreia executarea nu se perimă atunci când legea autorizează executarea silită fără somație. În această ipoteză se încadrează poprirea, formă de executare care, potrivit art.454 alin.1 C.proc.civ. din 1865, debutează fără somație, prin adresă însoțită de copia certificată a titlului executoriu, comunicată terțului poprit, fiind însă necesară înștiințarea debitorului cu privire la măsura dispusă prin adresa de înființare a măsurii.

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale precitate, instanța reține că, în cazul nerespectării cerinței de a exista continuitate între actele de procedură, intervine perimarea. Aceasta are o natură mixtă, în sensul că este atât o sancțiune procedurală, de aplicație generală, care operează în ipoteza nerespectării termenului prevăzut de lege, cât și o prezumție de desistare, dedusă din faptul nestăruinței părților, vreme îndelungată, în judecată.

Totodată, prin raportare la dispozițiile art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865, instanța reține că termenul de perimare poate fi întrerupt numai prin îndeplinirea vreunui act de urmărire, care poate fi efectuat numai de către executorul judecătoresc, nu și prin formularea unei cereri de continuare a executării silite de către creditor.

Mai reține instanța că, potrivit art.49 alin.1 din Legea nr.188/2000, executarea silită și celelalte acte de executare (…) se îndeplinesc la cerere (…). Rezultă din textul legii că, pentru a efectua orice act de urmărire, executorul judecătoresc trebuie să fie învestit cu o cerere prin care creditorul să-i solicite îndeplinirea actului respectiv.

În speță, din dosarul de executare rezultă că intimata a formulat cereri generice și repetitive prin care a solicitat continuarea executării silite contestate până la realizarea întregii creanțe puse în executare silită, fără ca acestea să fie urmate de efectuarea vreunui act de urmărire de către executorul judecătoresc.

În fundamentarea acestei concluzii, instanța reține că, deși în Codul de procedura civilă nu este prevăzută in terminis o definiție a noțiunii de act de executare, sfera conținutului acestei noțiuni poate fi stabilită prin raportare la dispozițiile art.388 C.proc.civ. din 1865, conform cărora: Pentru toate actele de executare pe care le efectuează, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale (…).

Astfel, instanța apreciază că prin act de executare se înțelege orice operațiune juridică sau înscrisul care o constată, întocmit de către executorul judecătoresc sau de organe sau persoane care îndeplinesc atribuții în acest sens, cărora legea le conferă consecințe juridice și prin care se urmărește, în condițiile legii, realizarea activității de executare silită și se marchează o etapă în cadrul acestei proceduri.

Concluzionând pe analiza dosarului de executare silită, expusă în precedent, instanța reține că:

–pentru anii 2006 – 2007, relevant pentru analiza perimării executării silite, invocate de contestatori, este ultimul act de executare emis de executorul judecătoresc (Proces Verbal încheiat de executorul judecătoresc la data de 05.09.2006 – fila nr.28) raportat la faptul că, în cursul anului 2007, executorul judecătoresc nu a emis niciun act de executare

–pentru anul 2008, primul act de executare silită este Adresa de Înființare a Popririi din data de 18.03.2008, pentru veniturile realizate de debitorul OI, în calitatea sa de angajat al terțului poprit S.C. BBN HOLIDAY TOUR S.R.L. (fila nr.35)

–în anii 2010 și 2011, B.EJ. MA și B.E.J. GAM  nu au emis niciun act de executare silită

Față de aceste concluzii, instanța va reține, în acord cu contestatorii, că, indiscutabil, creditoarea a lăsat să treacă mai mult de șase luni între două acte de executare. Astfel cum au învederat și contestatorii, între data de 05.09.2006 și data de 18.03.2008 (perioadă cuprinsă între două acte succesive de executare), creditoarea nu a realizat niciun demers pentru executarea silită efectivă a obligației debitorilor, limitându-se la formularea unor cereri de continuare a executării silite neurmate de acte de executare efective emise de executorul judecătoresc.

Totodată, instanța mai reține că cererile de continuare a executării silite formulate în anul 2007 au același conținut, acestea fiind redactate prin preluarea, în integralitate, a conținutului primei adrese, prin acestea solicitându-se, în mod generic, continuarea executării silite contestate, până la realizarea integrală a creanței puse în executare silită, fără ca acestea să fie urmate de efectuarea în anul 2007 a vreunui demers concret de către executorul judecătoresc. Raționamentul este aplicabil, în egală măsură, pentru anii 2010 – 2011. Pe de altă parte, pentru anul 2012, instanța nu poate concluziona nimic în privința demersului execuțional, întrucât dosarul de executare nu conține niciun înscris. De asemenea,  pentru anul 2013, dosarul de executare figurează ca fiind preluat de B.E.J. SN și reînregistrat sub numărul .../...., la data de 02.11.2011. Deși din adresa din data de 09.12.2013, emisă de B.E.J. SN rezultă că executorul judecătoresc a preluat preluat dosarul de executare și l-a reînregistrat la 02.11.2011, sub numărul .../...., creditoarea a fost invitată de executorul judecătoresc, la data de 17.12.2013, deci la mai bine de doi ani de la reînregistrarea dosarului, pentru a solicita continuarea executării silite, fiind avertizată că, în caz contrar, executorul va constata perimarea dosarului, în temeiul art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865 (fila nr.95).

Instanța își însușește susținerea contestatorilor în sensul că intimata-crditoare avea obligația, pentru a nu interveni perimarea executării silite, respectiv constatarea lipsei de interes a acesteia în soluționarea cererii, nu doar să formuleze cereri standard de continuare a executării silite, ci să oblige executorul judecătoresc să continue executarea silită în condițiile în care acesta ar refuza, formulând plângere în temeiul art.56 din Legea nr.188/2000 sau contestație la executare, în temeiul art.399 C.proc.civ. din 1865. În cauză, creditoarea nu a formulat niciuna din acțiunile anterior evocate, în termen de șase luni de la data actului de executare emis la data de 05.09.2006.

În aceste condiții, având în vedere că ulterior formulării de către creditoare a cererilor de continuare a executării silite antereferite executorul judecătoresc nu a întreprins niciun act de executare silită, iar creditoarea nu a uzat de niciun mijloc energic dintre cele puse de lege la dispoziția sa: contestația la executare sau plângerea, prin raportare la data declanșării executării silite contestate, în vederea impulsionării activității executorului judecătoresc și a efectuării de către acesta a unor acte de executare silită, instanța apreciază că manifestările de voință ale intimatei-creditoare, în absența unor acte de executare îndeplinite de executor ori al formulării de către creditoare a unei contestații la executare sau a unei plângeri prin care să încerce să pună capăt inactivității executorului judecătoresc, nu au fost de natură să întrerupă termenul de perimare, care s-a împlinit în data de 05.03.2007.

Apărărea intimatei în referire la inaplicabilitatea art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865 pe temeiul art.390 alin.1 C.proc.civ. din 1865, urmează a fi respinsă, ca neîntemeiată, pentru argumentele ce succed. Cum s-a reținut deja, creditoarea nu a indicat prin cererea de executare silită modalitatea în care urma a se realiza executarea silită. Executarea silită din litigiu a fost începută printr-o somație, cea din data de 10.10.2005, prin care, în temeiul art.387 C.proc.civ. din 1865, executorul judecătoresc a pus în vedere fiecărui debitor, ca, în termen de o zi de la data primirii / afișării actului de executare să se conformeze obligației de plată cuprinse în titlul executoriu (filele nr.8 – 9, dosar de executare). Pe de altă parte, câtă vreme creditoarea nu a solicitat ca executarea silită să se facă exclusiv prin poprire (aspect reliefat cu prisosință și prin faptul că în cererile de continuare a executării silite formulate în anii 2006 – 2007, solicita continuarea executării silite imobiliare, cu celeritate) nu se poate aprecia că ne aflăm în cazul unei executări silite pentru care legea încuviințeaza executarea fără somație. În aprecierea instanței, executarea silită trebuie privită ca având un caracter unitar, motiv pentru care este irelevant faptul că una dintre formele executării silite  (implicit) pretinse de creditoare prin cererea de executare silită permite executarea fără somație, câtă vreme celelalte forme de executare silită nu beneficiază de aceeași procedură simplificată. De altfel, din dosarul de executare rezultă că o astfel de interpretare s-a avut în vedere în demersul execuțional, de vreme ce s-a procedat la emiterea somației.

Așadar, instanța opinează că dispozitiile art.389 alin.1 C.proc.civ. din 1865 sunt pe deplin aplicabile speței.

Nu va reține instanța nici apărarea formulată de intimată în referire la caracterul periodic și efectiv al popririi.

O primă observație a instanței este aceea că acest caracter nu ar putea fi reținut decât pentru perioada ulterioară lunii iunie 2014 (a se vedea istoricul dosarului de executare, anterior expus, din iunie 2014, la zi).

Prin adresa din data de 02.06.2010, executorul judecătoresc a comunicat creditoarei stadiul executării silite, concluzionând în sensul că, pe parcursul a doi ani și trei luni, terțul poprit S.C. BBN HOLIDAY TOUR S.R.L. a reținut angajatului său OI suma de 191,08 lei (fila nr.74). Or, din dosarul de executare rezultă că cele două recipise de consemnare a sumei menționate  la dispoziția B.E.J. MA, de către terțul poprit S.C. BBN HOLIDAY TOUR S.R.L., datează din 24.10.2008 – 15.12.2008 (filele 51 – 52). În acord cu contestatorii, instanța reține că, prin poprire, până în decembrie 2008, respectiv în doi ani și trei luni, s-a încasat suma de 191,08 lei consemnată de terțul poprit, iar în perioada 2008 – 2014 nu s-a mai încasat nicio sumă de la debitor / terț poprit. Ulterior, B.E.J. SN a emis Adresa de Înființare a Popririi din data de 18.02.2014, către Casa Județeană de Pensii Ialomița,  pentru veniturile realizate de debitorul OI (fila nr.106). Primul ordin de plată și prima recipisă de consemnare a unor sume la dispoziția B.E.J. SN, de către Casa Județeană de Pensii datează din iunie 2014 (filele nr.116 – 119). Însă, contestatorii recunosc că, de vreme ce din data de 10.06.2014, terțul poprit a consemnat sume în contul executorului judecătoresc și că poprirea este în ființă și în prezent, pentru această perioadă ne aflăm în ipoteza unei popriri efective și periodice.

Instanța observă, în acord cu contestatorii, că, de vreme ce perimarea executării a intervenit anterioar perioadei în care poprirea a dobândit caracter efectiv și periodic, trebuie să i se recunoască efectul prescris de art.391 C.proc.civ. din 1865, respectiv anularea executării. Cum efectul constatării perimării vizează anularea executării, instanța constată că acesta se răsfrânge atât asupra actelor de executare îndeplinite anterior împlinirii termenului de perimare, cât și asupra celor ulterioare acestui moment.

Astfel cum s-a reținut în precedent, deși este real că perimarea nu este incidentă în cazul popririi, în acord cu prevederile art.389 alin.1, art.390 alin.1 și ale art.454 alin.1 Cod procedură civilă din 1865, în speță, termenul de perimare s-a împlinit cu aproximativ un an  înaintea emiterii, în data de 18.03.2008, a adresei de înființare a popririi. Or, perimarea operează de drept, la momentul împlinirii termenului de rămânere în nelucrare a executării silite, respectiv – 05.03.2007, fără a exista posibilitatea înlăturării incidenței acesteia, astfel că orice act de executare emis ulterior împlinirii termenului de perimare, inclusiv o adresă de înființare a popririi, nu este de natură a împiedica aplicarea sancțiunii perimării.

Totodată, instanța reține că, în măsura în care s-ar aprecia că solicitarea, în mod repetat, la un interval convenabil de 4-5 luni (conform creditoarei, chiar lunar, după dovedește  dosarul de executare prin actele aferente perioadei 2016 – 2017), de către creditor a continuării executării silite, fără ca aceste cereri să fie urmate de vreun act de urmărire efectuat de executor, este de natură să întrerupe termenul de perimare, s-ar ajunge la eludarea rațiunii instituției perimării executării silite, aceea de realizare, cu concursul creditorului, cu operativitate a creanțelor puse în executare silită, prin aceea că s-ar oferi creditorului posibilitatea ca, prin formularea repetitivă a unor cereri formale de continuare a executării silite, fără a urmări, în mod energic, în concret, realizarea obiectului acesteia, să prelungească, la nesfârșit, procedura de executare silită, deturnând astfel procedura execuțională de la finalitatea sa firească și aducând atingere drepturilor debitorului.

Pentru considerentele arătate, instanta va constata ca a intervenit perimarea de drept a executarii silite din dosarul de executare și, în consecintă, în temeiul art.390 alin.1 C.proc.civ. din 1865, va dispune anularea executării silite.

4. Asupra prescripției dreptului creditoarei de a mai iniția (reiniția) executarea silită

În drept, instanța reține că, potrivit art.6 din Decretul nr.167/1958, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, aceeași reglementare fiind cuprinsă și în art.405 Cod procedură civilă din 1865, în vigoare la momentul termenului de început al prescripției, cât și în actuala reglementare – art.706 alin. 1 Cod procedură civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010.

Potrivit art.405 C.proc.civ. din 1865, Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită. Prin împlinirea termenului de prescripție orice titlu executoriu își pierde puterea executorie

Prin urmare, împlinirea termenului de prescripție are drept efect stingerea dreptului creditorului de a obține executarea silită și pierderea puterii executorii a titlurilor executorii.

De asemenea, conform art.16 Decretul nr.167/1958, prescripția se întrerupe:

a) prin recunoașterea dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripția.

c) printr-un act începător de executare.

Prescripția nu este întreruptă, dacă s-a pronunțat încetarea procesului, dacă cererea de chemare în judecata sau executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat, ori dacă cel care a făcut-o a renunțat.

În același sens, conform art.405 ind.2 C.proc.civ. din 1865, prevede: (1) Cursul prescripției se întrerupe:

a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei;

b) pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu în condițiile art. 453 alin. 2;

d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condițiile art. 3716 alin. 1;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripție.

(3) Prescripția nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea.

În speță, potrivit art.405 C.proc.civ. din 1865, dreptul creditoarei de a cere executarea silită s-a născut la data la care Sentința Civilă nr.2059/COM/27.06.2005, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr.4456/com/2003, a rămas definitivă, respectiv la 27.06.2005 (sentința fiind definitivă de la pronunțare – fila nr.4, dosar de executzare). Prin urmare, termenul de prescripție de 3 ani a început să curgă de la 27.06.2005 și s-a împlinit în la 27.06.2008.

Având în vedere că instanța a constatat intervenirea perimării executării silite, se impune a reține, astfel cum au învederat contestatorii, pe lângă desființarea actelor de executare silită, și inexistența cazului de întrerupere a cursului prescripției, prevăzut de art.405 alin.1 lit.(b) C.proc.civ. din 1865, dată fiind incidența art.405 alin.3 Cod (prescripția nu este întreruptă dacă cererea de executare s-a perimat). Prin urmare, prescripția dreptului creditoarei de a pune în executare titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…/com/2003, trebuie interpretată ca un accesoriu al intervenirii perimării executării silite. Ca efect al împlinirii termenului de prescripție, față de dispozițiile art.405 C.proc.civ. din 1865, instanța constată că, începând cu data de 27.06.2008, dreptul intimatei de a obține executarea silită în temeiul titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.2059/COM/27.06.2005, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr…/com/2003, s-a stins prin prescripție, titlul executoriu pierzându-și puterea executorie, începând cu data de 27.06.2008.

5. Asupra excepției tardivității formulării contestației la executare

În drept, cu titlu preliminar, asupra legii procesual civile aplicabile, instanța prin raportare la data de început a executării silite în litigiu, prin depunerea la executorul judecătoresc, în data de 27.09.2005, a cererii de executare silită, anterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, apreciază că prezentei executări silite, inclusiv, contestației la executare, ca incident în cadrul acesteia, îi sunt aplicabile, în temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, interpretat per a contrario, dispozițiile Codului de procedură civilă din 1865.

În drept, în privința prescripției dreptului de a cere executarea silită, cu titlu preliminar, prin raportare la data de început a termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită – 27.09.2005, anterioară intrării în vigoare a Noului Cod civil, în temeiul art.201 din Legea nr. 71/2011, sunt aplicabile dispozițiile Decretului nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă.

În acord cu prevederile art.18 din același act normativ, atât prescripția dreptului material la acțiune, cât și prescripția dreptului de a cere executarea silită, în reglementarea instituită prin Decretul nr.167/1958, erau de ordine publică, putând fi invocate, pe cale de acțiune sau de excepție, oricând, chiar și de instanță din oficiu, în același sens statuând și Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.1/2014, pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii, astfel cum aceasta este interpretată, în mod constant, la nivelul Secției a II-a Civile a Tribunalului Constanța – instanța de control judiciar.

Pentru aceste considerente, având în vedere că împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, valorificată inclusiv în cadrul contestației la executare, potrivit aceleiași orientări jurisprudențiale, poate fi invocată oricând, instanța apreciază că excepția tardivității formulării contestației îndreptate împotriva actelor de executare silită, invocată de intimată, este neîntemeiată, urmând a fi respinsă în consecință, motivul de nulitate a executării silite vizând împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită putând fi valorificat oricând în cadrul contestației la executare, fără a fi necesară respectarea vreunuia dintre termenele statornicite în art.401 Cod procedură civilă din 1865.

6. Cu privire la restituirea taxei judiciare de timbru:

Potrivit art.45 alin.1 lit.(f) și alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații:

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

În speță, contestatorii au achitat 1.000,00 lei cu titlul taxă judiciară de timbru, conform art.10 alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (chitanța Seria/Nr./Data 60428/2017/ 0355675/06.03.2017 – fila nr.32, din dosar).

Având în vedere soluția dispusă în privința contestației la executare raportată la art.45 alin.1 lit.(f) din O.U.G. nr.80/2013, instanța :

–va admite capătul de cerere formulat de contestatori privind restituirea taxei judiciare de timbru;

–sub condiția rămânerii definitive a hotărârii, va dispune restituirea sumei de 1.000,00 lei, achitate de contestatori cu titlul taxă judiciară de timbru, conform chitanței Seria/Nr./Data …. 

7. Cu privire la cheltuielile de judecată:

În temeiul art.129 alin.6 din Codul de Procedură Civilă din 1865, instanța va lua act că:

–cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei, contestatorii au învederat, prin reprezentant convențional, că vor solicita cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocațial, pe cale separată;

–intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția tardivității formulării contestației împotriva actelor de executare silită – excepție invocată de intimată.

Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect contestație la executare – acțiune formulată de către contestatorii OI și OE, în contradictoriu cu intimata S.C. RA S.A.,.

Constată perimată executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr..../...., instrumentat de B.E.J. SN (fost nr…/… pe rolul B.E.J. MA).

Anulează executarea silită însăși, care face obiectul dosarului de executare nr..../...., instrumentat de către B.E.J. SN (fost nr.360/2005 pe rolul B.E.J. MA), și, implicit, anulează toate actele de executare emise în dosarul execuțional menționat.

Constată prescris dreptul intimatei de a obține executarea silită în temeiul titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.2059/COM/27.06.2005, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr.4456/com/2003.

Sub condiția rămânerii irevocabile a hotărârii, dispune restituirea, către contestatori, a sumei de 1.000,00 lei, achitate de către aceștia cu titlul taxă judiciară de timbru, conform chitanței Seria/Nr./Data ….

Ia act că:

–contestatorii vor solicita, pe cale separată, cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocațial; 

–intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

Cu drept de a formula cerere de recurs, care se depune la Judecătoria Constanța, în termen de 15 zile, de la data comunicării hotărârii.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 12.06.2017.

Președinte, Grefier,