Acordarea drepturilor băneşti

Sentinţă civilă 953 din 13.12.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr……………

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 953

Şedinţa publică din data de 13 decembrie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : ……….

Asistent judiciar : ……

Asistent judiciar : ……….

Grefier : ……….

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile formulată de reclamantul SINDICATUL …… COVASNA în contradictoriu cu pârâtul SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN COVASNA, având ca obiect acordarea drepturilor băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra cererii de faţă au avut loc în şedinţa publică din 22 noiembrie 2018, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi la care se face trimitere, pronunţarea în cauză fiind amânată pentru data de 06 decembrie 2018 şi 13 decembrie 2018.

T R I B U N A L U L

Constată că prin cererea înregistrată la data de 23.05.2018, sub nr. de mai sus, reclamantul SINDICATUL …………. COVASNA, în numele şi pentru cei 86 de membri de sindicat indicaţi în tabelul cuprins în acţiune, a chemat în judecată pe pârâtul SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN COVASNA, solicitând instanţei să dispună obligarea pârâtului la :

- plata diferenţelor salariale dintre contravaloarea sporului de 85% ce trebuia legal acordat la salariul de bază şi sumele efectiv încasate, calculate prin aplicarea unui procent de 29%, începând cu luna martie 2018 lunar, precum şi pentru viitor;

- plata actualizată cu indicele de inflaţie a sumelor datorate, plus dobânda legală calculată de  la data scadenţei şi până la plata efectivă.

În motivarea cererii formulate reclamantul arată că pentru salariaţii reprezentaţi de sindicat, angajatorul pârât a dispus majorarea salariilor începând cu luna martie 2018 în baza Legii nr. 153/2017. Sporul pentru condiţii de muncă a fost însă acordat cu nerespectarea prevederilor art. 23 din lege şi a prevederilor HG nr. 153/2018 care în anexa II lit. A stabileşte limitele pentru acest spor ca fiind de la 55% la 85% din salariul de bază.

Reclamantul invocă prevederile art. 63 din CCM la nivel de unitate valabil pentru perioada 2016-2018 conform cărora în situaţia în care cuantumul sporurilor specifice de care beneficiază salariaţii se situează între un minim şi un maxim se va acorda cuantumul maxim reglementat de lege.

Pentru pretenţia de actualizare a sumelor datorate de pârât şi de acordare a dobânzii legale au fost invocate prevederile art. 1531 Cod civil, Decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile Legii nr. 153/2017, ale HG nr. 153/2018.

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 71) solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată.

În cuprinsul acestei întâmpinări se arată că sporurile şi salariile angajaţilor din această instituţie medicală au fost stabilite în funcţie de bugetul acordat şi de referinţele date prin adresa nr. 2972/29.03.2018 a Ministerului Sănătăţii. Ca urmare angajatorul nu putea să acorde procentul de 85% pretins de sindicat atâta vreme cât nu avea acordul ministerului şi nu beneficia de fondurile băneşti necesare plăţii  drepturilor salariale.

În probaţiune, s-a administrat interogatoriul pârâtului (răspunsurile fiind depuse la fila 99 din dosar); s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Analizând pretenţiile deduse judecăţii prin raportare la cele rezultate din probele administrate în cauză şi la normele legale aplicabile speţei, tribunalul reţine următoarele:

în fapt, membrii de sindicat pentru care a fost promovată prezenta acţiune  sunt angajaţi ai unităţii pârâte în meseriile indicate în tabelul de la filele 5-9.

Aceşti angajaţi au beneficiat şi beneficiază, datorită specificului muncii lor, de spor pentru condiţii de muncă.

Obiectul prezentei acţiuni constă în pretenţia sindicatului reclamant de obligare a angajatorului la acordarea procentului maxim pentru sporul pentru condiţii de muncă reglementat prin HG nr. 153/2018, anexa II, lit. A, pct. 7, anume 85% începând cu luna martie 2018. Reclamantul invocă în acest sens cele stipulate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prin art. 63 alin. 2 în sensul că „în situaţia în care cuantumul sporurilor specifice de care beneficiază salariaţii se situează între un minim şi un maxim se va acorda cuantumul maxim reglementat de lege”. Cererea reclamantului este neîntemeiată.

Instanţa reţine că prin Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 a fost reglementată salarizarea personalului plătit din fonduri publice (această lege se aplică membrilor de sindicat-salariaţi bugetari).

Conform  art. 1 alin. 4 din lege prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

Totodată art. 3 alin. 3 din lege stipulează că gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.

(4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Un important principiu în acordarea drepturilor salariale la bugetari este cel reglementat de art. 6 lit. h, anume  „principiul sustenabilităţii financiare”, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii.

În considerarea celor de mai sus, legiuitorul a stabilit prin art.  25 următoarea plafonare:

(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.

(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ şi drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) şi (3).

Unitatea pârâtă a aplicat prevederile legale mai sus menţionate având în vedere şi scrisoarea cu nr. 297/29.03.2018 a Ministerului Sănătăţii (fila 73), astfel încât pentru lunile martie-aprilie a acordat sporul pentru condiţii deosebite angajaţilor-membrii de sindicat în procent de 29% (cum se arată în tabelul depus la filele 101-102 din  dosar), deci sub limita minimă de 55 % menţionată de HG nr. 153/2018, anexa II, lit. A, pct. 7. Procedând astfel angajatorul  a acţionat conform normelor legale, respectând plafonul de 30% stipulat în art. 25 din lege, precum şi solicitarea ordonatorului principal de credite de încadrare în sumele aprobate cu această destinaţie în buget.

Din luna mai 2018 pârâtul a început să acorde salariaţilor membri de sindicat sporul pentru condiţii deosebite în cuantum de 55% din salariul de bază. Această modificare a fost operată ca urmare a apariţiei OUG nr. 41/2018.

În cuprinsul  acestui act normativ se arată: „ ţinând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal; totodată, pentru unităţile sanitare de mono specialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti–Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)."

3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de mono specialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti–Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23”.

În aplicarea noilor norme introduse prin OUG nr. 41/2018 Ministerul Sănătăţii a comunicat unităţii pârâte scrisoarea cu nr. 6112/31.05.2018, astfel încât, din luna mai 2018, ca urmare a faptului că în procentul de 30% prevăzut de art. 25 alin. 2 din lege nu se mai include sporul acordat pentru gărzile medicale, este posibilă acordarea procentului de 55 % din salariul de bază cu titlu de spor pentru condiţii deosebite.

Având în vedere aceste considerente, tribunalul apreciază cererea sindicatului reclamant ca fiind neîntemeiată urmând a o respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul SINDICATUL … COVASNA, cu sediul în ……………., în numele şi pentru cei 86 membri de sindicat indicaţi în acţiune, în contradictoriu cu pârâtul SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN COVASNA, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1, jud. Covasna.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la sediul Tribunalului Covasna.

Pronunţată azi, 13.12.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE ASISTENŢI JUDICIARI 

GREFIER