Anulare act control impozite şi taxe

Sentinţă civilă 918 din 07.12.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ………….

SENTINŢA CIVILĂ NR. 918

Şedinţa publică din data de 07 decembrie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ………….

GREFIER: ………..

Pe rol judecarea cauzei în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamantul COMPOSESORATUL "............" în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ ............, PRIN PRIMAR, având ca obiect anulare act de control taxe şi impozite.

Instanţa constată că a rămas în pronunţare asupra cauzei în şedinţa publică din data de 23 noiembrie 2018, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, pentru a delibera, a amânat  pronunţarea pentru data de astăzi 07 decembrie 2018.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată la această instanţă sub nr. …….., reclamantul Composesoratul „............„ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta UAT Orașul ............, să se dispună anularea în parte a deciziei de impunere anuală pentru anul 2018 nr.975/13.03.18 poziţia nr. 10 privind impozitul de 8.205 lei aferent suprafeţei de 10455000 mp pădure.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a solicitat Compartimentului de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei ............ scutirea de plata impo¬zitului pentru suprafeţele de pădure certificate de Ocolul Silvic Privat ............, pentru certificare FSC. Fără să ţină cont de această cerere, Primăria ............ a procedat la emiterea deciziei de impune¬re anuală pentru anul 2018 nr.975/13.03.18, unde la poziţia nr.10 a stabilit un impozit anual de 8.205 lei aferent suprafeţei de 10455000 mp pădure, deşi pentru aceasta exista certificare FSC încă din anul 2015.

Împotriva deciziei nr. 975/ 13.03.2018 reclamantul a formulat contestaţie, care a fost înregistrată la Primăria ............ sub nr.2857/05.06.0208, fiind respinsă prin adresa nr.2857/26.06. 2018.

Arată reclamantul că …………….. LTD a certificat la data de 12 aprilie 2015 că Ocolul Silvic ............ este managerul de grup pentru certificatul de grupă şi că este licenţiat să folosească logo-ul FSC, precum şi să furnizeze toate produsele care se regăsesc în ataşamentul în lista de produse şi are ca sursă zona forestieră certificată prin FSC.

În sensul celor de mai sus s-a eliberat pentru composesoratul reclamant, care este membru al grupului, Certificatul de înregistrare grup management forestier FSC nr.SA-FM/COC-002463-O din 12.04.2015, în baza licenţei cod FSC-C075548 al ……….. Ltd;

În cadrul Ocolului Silvic Privat ............ este administrată şi suprafaţa de  10455000 mp pădure, care este administratorul de grup, din care face parte şi composesoratul reclamant, conform înscrisurilor arătate mai sus.

Prin urmare, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 137 din Legea nr.133/2015.

În drept, a invocat dispoziţiile legale arătate mai sus, art.223 şi 453 din C.proc.civilă.

În probaţiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Pârâta UAT Orașul ............ a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea  acţiunii .

În motivare, a arătat că în data de 18.02.2018 reclamantul a solicitat scutirea de la plata impozitelor pentru suprafeţele de fond forestier certificate FSC, în suprafaţa totală de 10455000 mp.

Decizia de impunere nr. 975/13.03.2018 a fost contestată de către reclamant, contestația fiind respinsă.

Potrivit Legii nr. 46/2008-Codul silvic, la Titlul III - Gestionarea durabilă a pădurilor, Capitolul I- Amenajarea pădurilor, art. 19 alin. (1) "Modul de gestionare a fondului forestier naţional se reglementează prin Amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate şi a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului.''

De asemenea la alin. (2) al aceluiaşi articol se menţionează că "ţelurile de gospodărire a pădurii se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanţă cu obiectivele ecologice şi social-economice şi cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor."

Din punct de vedere fiscal, art. 464 alin.(l) lit. W) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc în amenajamentul silvic, iar în cazul Composesoratului ............, Certificatul eliberat de Forest Stewardship Council A.C. constituie baza prin care se solicită scutire de la plata impozitului pe teren în măsura în care se încadrează în prevederile HG nr. 1476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor, însă nu s-a dovedit cu certitudine faptul că organul emitent al certificatului este recunoscut pe plan internaţional să emită certificate care atestă gospodărirea durabilă a pădurilor.

În probaţiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

În drept, s-au invocat prevederile art. 205 şi art. 223 alin. (3) din Cod procedură civilă.

La data de 15.10.2018 reclamantul a depus o precizare de acțiune prin care a arătat că prin acțiunea formulată înțelege să atace și decizia de soluționare a contestației administrative.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Prin decizia de impunere pentru anul 2018 nr.975/13.03.2018 emisă de pârâta UAT Orașul ............ s-au stabilit în sarcina reclamantului Composesoratului reclamant mai multe obligaţii bugetare printre care şi plata impozitului pe teren – pădure, în sumă de 8205 lei aferent suprafeţei de 10455000 mp (f.10).

Împotriva acestei decizii de impunere, partea reclamantă a formulat contestaţie ce a fost respinsă prin decizia nr.2857/26.06.2018 (f.13,14).

Prin prezenta acțiune, reclamantul contestă în parte decizia de impunere, doar în ceea ce privește poziția nr.10 referitoare la impozitul în sumă de 8205 lei aferent suprafeţei de 10455000 mp.

Tribunalul reține că prin certificatul de înregistrare grup de management forestier emis la data de 12 aprilie 2015, …… Ltd a certificat că Ocolul Silvic Privat  ............ este managerul grupului pentru acest Certificat de grup şi că este licenţiat să folosească Logo-ul FSC, precum şi să furnizeze toate produsele care se regăsesc în ataşament în lista de produse  şi are ca sursă  zona forestieră certificată, ca fiind certificate FSC . Totodată, se atestă că reclamantul Composesoratul „............„ este membru certificat al grupului Ocolul Silvic Privat ............ FSC, folosind standardul de management forestier ( fila 15).

În drept, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 464 alin.1 lit.w din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani.

Prin apărările formulate în cauză, pârâta UAT Orașul ............ a arătat că nu s-a dovedit cu certitudine faptul că organul emitent al certificatului este recunoscut pe plan internaţional să emită certificate care atestă gospodărirea durabilă a pădurilor.

Referitor la acest aspect, instanța a solicitat Ministerului Apelor și Pădurilor să comunice instanței dacă emitentul certificatului care atestă gospodărirea durabilă a pădurilor, respectiv  …………. Ltd, are competența să emită asemenea certificate.

Prin răspunsul comunicat instanței ( fila 50), Ministerului Apelor și Pădurilor a arătat că nu are competența de verificare a acestor organisme și prin urmare nu poate răspunde solicitărilor instanței.

Însă din înscrisurile depuse de reclamant ( filele 44-47) rezultă că ……….. Ltd este un organism de certificare internațională competent să emită certificate FSC.

Prin urmare, constatând că suprafaţa de 10455000 mp pădure aparținând reclamantului este certificată FSC, iar în temeiul dispoziţiilor art. 464 alin.1 lit.w din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal reclamantul nu datorează impozit pentru acest teren, instanţa va anula în parte decizia de impunere pentru anul 2018 nr. 975 din 13.03.2018 emisă de UAT Orașul ............ doar în ceea ce priveşte  poziţia nr.10 referitoare la impozitul în cuantum de 8205 lei aferent suprafeței de 10455000 mp pădure. Totodată, va dispune anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative nr.2857/26.06.2018 emisă de pârâta UAT Orașul .............

În temeiul art.453 alin.1 C.pr.civ., va obliga pârâta UAT Orașul ............ la plata către reclamant a sumei de 1050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariul avocațial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul Composesoratul ............, cu sediul în loc. ............ nr…., județul Covasna,  în contradictoriu cu pârâta UAT Orașul ............, cu sediul în ............, strada ….., numărul …, judeţul Covasna.

Anulează decizia de soluţionare a contestaţiei administrative nr.2857/26.06.2018 emisă de pârâta UAT Orașul .............

Anulează în parte decizia de impunere pentru anul 2018 nr. 975 din 13.03.2018 emisă de UAT Orașul ............ doar în ceea ce priveşte  poziţia nr.10 referitoare la impozitul în cuantum de 8205 lei aferent suprafeței de 10455000 mp pădure.

Obligă pârâta UAT Orașul ............ la plata către reclamant a sumei de 1050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Covasna.

Pronunţată azi, 07.12.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE  GREFIER