Termen de recurs. Echipolenţă. Declaraţie de recurs anterioară comunicării hotărârii atacate. Termen depunere motive de recurs.

Decizie FN din 11.12.2018


- art. 468  alin. (3), art. 470 alin. (5), art.487 alin. (1), art. 485 alin. (1), art.489 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Potrivit art. 470 alin. (5) din Codul de procedură civilă,  termenul de 15 zile de depunere a  motivelor de recurs curge de la data comunicării sentinţei chiar dacă declaraţia de recurs s-a făcut anterior acestui moment, având în vedere argumentul esenţial că în lipsa comunicării sentinţei nu poate fi realizată o efectivă motivare a cererii de recurs.

Potrivit art. 489 alin.(1) din Codul de procedură civilă „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3”).

Potrivit  art. 487 alin.(1) din Codul de procedură civilă” Recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5), aplicabile şi în recurs.”.

Textele de lege mai sus expuse dau expresie principiilor generale aplicabile în materia termenului de recurs.

Prevederile art. 468  alin. (3) din Codul de procedură civilă, potrivit cu care  „(3) Dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de apel”, reglementează unul dintre cazurile de echipolenţă specific termenului de declarare a căii de atac.

Însă, relevante în speţă sunt prevederile art.470 alin.(5) din Codul de procedură civilă potrivit cu care „În cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii.”

Doctrina de specialitate identifică două situaţii în care termenul de exercitare a căii de atac curge de la un alt moment decât comunicarea, respectiv ipoteza când curge de la pronunţare în cazurile prevăzute de lege şi ipoteza în care recursul a fost exercitat înainte de comunicarea hotărârii în condiţiile art. 485 alin.1 cod procedură civilă. ( Mihaela Tăbârcă  Drept procesual civil. Vol.III-Căile de atac  p.149).

Astfel, în aplicarea art.470 alin.(5) din Codul de procedură civilă,  motivele de recurs pot fi depuse în termen de 15 zile, termen care curge de la data comunicării sentinţei, chiar dacă declaraţia de recurs s-a făcut anterior acestui moment, având în vedere argumentul esenţial că în lipsa comunicării sentinţei nu poate fi realizată o efectivă motivare a cererii de recurs.