Acţiune in constatare- dreptul de a elibera adeverinţe de încadrare în grupa a ii a de muncă.

Sentinţă civilă 41/2016 din 14.01.2016


Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta SC V SA Vaslui, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, având ca obiect acţiune in constatare - dreptul de a elibera adeverinţe de încadrare în grupa a II a de muncă.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 1599/89/2015 din 24 iulie 2015, reclamanta SC V SA a solicitat în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VASLUI:

-anularea Deciziei cuprinse în Adresa nr. 3684/23.02.2015 emisă de către pârâtă, prin care i se comunică refuzul nejustificat de a i se recunoaşte dreptul de a elibera pentru persoanele îndreptățite, ce au avut calitatea de salariaţi ai S.C. V S.A., a adeverinţelor de încadrare în grupa a Il-a de muncă;

-constatarea/ recunoaşterea dreptului S.C.- V-S.A. Vaslui, de a elibera persoanelor îndreptățite - foşti salariaţi ai societăţii, adeverinţe de încadrare în grupa a II-a, conform Anexei 14 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 aprobate prin H.G. nr. 257/2011, pe baza documentelor verificabile aflate in arhiva societăţii, respectiv a Procesului verbal din data de 08.08.1997 încheiat între patronatul S.C. V S.A. și Sindicatul Liber V, a pontajelor lunare, a statelor de plată și a altor înscrisuri care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de încadrare în grupa a II-a și obligarea pârâtei să valorifice aceste adeverinţe, în sensul de a le lua în calcul la stabilirea drepturilor de pensionare ale persoanelor menţionate în respectivele adeverinţe.

Ulterior, prin precizările din data de 23.11.2015( fila 56), reclamanta a renunţat la primul capăt de cerere și a arătat că își întemeiază cel de-al doilea capăt de cerere pe prevederile art.35 Cod procedură civilă.

……………………………………………………………………………………….

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia lipsei de interes, instanţa  reține următoarele:

În fapt, reclamanta a eliberat adeverințe foștilor săi salariați prin care se atestă faptul că aceștia au lucrat în grupa a II-a de muncă. Urmare a cererilor de acordare a pensiei, pârâta nu a valorificat perioadele atestate de reclamantă ca lucrate în grupa a II-a de muncă. Reclamanta a trimis  pârâtei adresa 942/02.02.2015 prin care a solicitat lămuriri referitoare la refuzul de a valorifica adeverințele care atestă perioade lucrate în grupa a II-a de muncă.  Acestei adrese, pârâta i-a răspuns prin adresa 3684 din 23.02.2015, înregistrată la reclamantă sub numărul 1982 din 26.02.2015.

În drept, interesul procesual este definit de art. 32 Cod procedură civilă drept una dintre condițiile de exercitare a acțiunii civile.

Art. 33 Cod procedură civilă dispune că interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Doctrina definește interesul ca fiind folosul practic pe care reclamantul l-ar avea în urma admiterii unei cereri adresate justiției.

Or, în privinţa constatării dreptului de a elibera adeverințe cu privire la grupele de muncă foștilor salariați, reclamanta nu justifică niciun folos concret.

Angajatorul, în calitate de deținător al fondului arhivistic cu privire la activitatea de salariat și condițiile de muncă ale foștilor angajați, are obligația să elibereze persoanelor adeverințe cu datele care rezultă din actele deținute.

 Foștii salariați, cărora li se eliberează adeverințe privind perioade lucrate în grupa a II-a de muncă și le anexează cererilor de acordare a pensiei pot contesta deciziile prin care nu le sunt valorificate perioadele atestate prin procedura specială prevăzută de articolele 149-151 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În cadrul contestațiilor împotriva deciziilor de pensie sau a hotărârilor prin care Comisia Centrală de Contestații a dispus asupra contestațiilor, instanța poate să analizeze situația fiecărui caz în parte.

Interesul este al asiguratului - fost salariat, ale cărui drepturi de asigurări sociale ar fi încălcate.

Prin urmare, reclamanta nu justifică un interes personal.

Excepția va fi admisă, urmând ca cererea reclamantei să fie respinsă ca lipsită de interes.

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul articolului 55 din Legea 303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei de interes, invocată din oficiu.

Respinge cererea formulată de reclamanta SC V. SA,  în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, , ca lipsită de interes.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Vaslui.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi  14 ianuarie 2016.