Luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la

Sentinţă penală 160/S din 04.10.2018


SENTINŢA PENALĂ Nr. 160/S

Şedinţa publică de la 04.10.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (…) – judecător

GREFIER – (…)

Cu participarea procurorului (…) din cadrul

Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei penale privind pe inculpatul CM, sub aspectul comiterii infracţiunilor de :

- luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 și art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale);

- abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 și art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale);

- cumpărare de influență, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal

 -toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod Penal din 1969.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 27.09.2018 când părţile prezente au pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 04.10.2018.

TRIBUNALUL,

Constată că prin rechizitoriul nr. 160/P/2018 întocmit de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov s-au dispus, printre altele, trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului  CM, sub aspectul comiterii infracţiunilor de :

- luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 și art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale);

- abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 și art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale);

- cumpărare de influență, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal

 -toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod Penal din 1969.

În sarcina inculpatului CM s-a reţinut, în esenţă că, în data de 15.08.2012, în timp ce activa pe trenul R 3001 ce circula pe ruta Florești-Predeal, respectiv în data de 11.09.2012, în timp ce activa pe trenul R 7105, ce circula pe ruta Ploiești-Armășești, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ocupând funcţia de personal de  tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct şi pentru sine, a primit sume de bani care nu i se cuvin de la călători frauduloşi (câte 4 lei, în două rânduri, de la investigatorul PV), în scopul de a nu îndeplini actele ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind pe aceştia, ceea ce întruneşte elemente constitutive ale infracţiunii de  ”luare de mită”, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 din Noul Cod penal.

Tot în sarcina inculpatului CM s-a reţinut că, în data de 15.08.2012, în timp ce activa pe trenul R 3001 ce circula pe ruta Florești-Predeal, respectiv în data de 11.09.2012, în timp ce activa pe trenul R 7105, ce circula pe ruta Ploiești-Armășești, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aflându-se în exercitarea funcţiei de personal de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind un călător fraudulos, pe fiecare rută în parte – investigatorul PV, încălcând dispozițiilor art. 14 alin. 4,5,6 din Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005, *** Republicată, pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România şi a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată şi prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în cuantum total de 29 de lei, constând în preţul legitimaţiilor de călătorie necesare a fi fost eliberate în tren pentru distanţele respective de deplasare, şi obţinând pentru investigatorii călători frauduloși avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective, ceea ce întruneşte elemente constitutive ale infracţiunii de ”abuz în serviciu”, în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 din Noul Cod penal.

În sfărşit în sarcina inculpatului CM s-a reţinut că EC, angajate la chioşcul de la linia 10 din Gara de Nord, a promis și dat suma de 150 (una sută cinci zeci) lei revizorului central CV, în scopul de a-l determina pe acesta să își folosească influența pe care o avea asupra șefului de stație al inculpatului pentru a-l determina să dispună programarea inculpatului într-un turnus/partidă mai favorabil/ă, ceea ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ”cumpărare de influență”, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal.

Inculpatul CM – relativ la care instanţa a făcut aplicarea  art. 374 al 4 Cod procedură penală cu trimitere la art. 396 al 10 Cod procedură penală – a arătat că înţelege să recunoască în totalitate faptele ce i se impută şi a solicitat ca judecata să se desfăşoare exclusiv pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei la termenul din 27.09.2018.

Inculpatul CM a achitat integral prejudiciul reţinut în rechizitoriu  ( fila 13, dosar instanţă).

Urmare a manifestării de voinţa neechivoce a inculpatului CM şi a probelor administrate în cursul urmăririi penale instanţa va reţine ca şi corespunzând adevărului situaţia de fapt descrisă în actul de sesizare în modalitatea expusă în rechizitoriu, respectiv următoarele :

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. este persoană juridică română, cu capital de stat, care desfăşoară activităţi de interes naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de călători, având caracter de serviciu public social, potrivit art. 2 alin. 2, art. 4, art. 9, art. 15 alin. 2 din H.G. nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române - C.F.R. Călători şi art. 2, art. 5, art. 6 din Statutul societăţii, anexă a H.G. nr. 584/1998.

Astfel, S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A este o persoană juridică de interes public, cu capital integral de stat, orice persoană care exercită atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia, având calitatea de funcționar public, în sensul art. 175 alin. 1, lit. c) Cod penal.

Reglementările interne privind activitatea de control trenuri sub aspectul verificării documentelor de călătorie, constând în revizia legitimaţiilor de călătorie de către personalul de tren, alcătuit din şef tren şi conductor tren, precum şi în controlul efectuat de către organele de control ale societăţii, reprezentate de controlorii de bilete, inspectorii de specialitate şi revizorii regionali şi centrali, sub conducerea unui revizor general – pot fi regăsite în Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005, *** Republicată, pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, Instrucţia pentru controlul trenurilor nr. 80/01.01.1954 a Ministerului Căilor Ferate – Direcţiunea Generală a Exploatării; Dispoziţia Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 10/14.05.2004 privind organizarea activităţii serviciilor specializate în activitatea de control a activităţii personalului de tren, staţie şi legalităţii călătoriei; Dispoziţia Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 36/02.11.2006 privind Îndrumătorul pentru stabilirea gravităţii unor nereguli ce pot fi constatate în sarcina salariaţilor şi a modului de tratare aplicabil, H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, precum şi în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transport, adoptat prin Decretul nr. 360/1976 al Consiliului de Stat şi în Regulamentul intern al societăţii aprobat prin Hotărârea nr. 4/15.05.2012 a Consiliului de Administraţie.

Normele în domeniu, ce se regăsesc în legi se completează cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu ale personalului respectiv, stabilite prin fişele posturilor şi alte dispoziţii interne pe linia de muncă privind activitatea de control trenuri.

Astfel, personalul de tren, format din şef tren şi conductor tren, alcătuind partida trenului, au ca atribuţii principale în acest sens, după cum urmează:

- la intrarea în serviciu, prezintă şi notează în registrul special finanţat, sub semnătură, sumele de bani personali pe care îi deţine, solicitând consemnarea acestora în carnetul de activitate de către şeful de tură comanda personalului de tren; nu se admit diferenţe în plus sau în minus faţă de banii declaraţi în carentul de activitate la intrarea în serviciu, indiferent de motivul invocat;

- să trateze călătorii constataţi în tren fără legitimaţii de călătorie sau cu legitimaţie de călătorie incompletă, să verifice identitatea titularilor de legitimaţii nominale, să verifice legitimaţiile de călătorie să fie valabile la trenul, clasa şi data respectivă;

- revizia legitimaţiilor de călătorie să se facă imediat după plecarea trenului din staţia de formare sau stația din parcurs;

- să patruleze permanent prin sectorul său de activitate pentru a verifica şi trata toţi călătorii care urcă în tren din toate punctele prevăzute cu oprirea trenului şi pentru a sesiza cu uşurinţă pătrunderea în sector a unui călător fraudulos provenind din sectoarele adiacente deservite de ceilalţi conductori;

- solicită sprijin organelor de poliţie din tren sau la prima staţie cu post de poliţie TF pentru identificarea călătorilor ce trebuie trataţi pentru nereguli de la normele de transport;

- se preocupă permanent de creşterea veniturilor la calea ferată;

- pentru orice neregulă, precum afluența de călători, greutăți întâmpinate în colaborarea cu organele de poliție TF referitoare la predarea călătorilor frauduloși care nu pot fi identificați, face raport de eveniment și îl înaintează spre înregistrare șefului de tură de la comanda proprie sau din parcurs.

Persoanele din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. care ocupă funcții de conductor tren și șef tren, au atribuţii de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit art. 4 și 5 din H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, fiind astfel aplicabile disp. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, modificată și completată.

Prezenta cauză a avut ca mod de sesizare procesul-verbal din data de 17.03.2011, sub nr. 520/P/2011, încheiat de organele poliției judiciare din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov din cadrul Direcţiei Poliţiei Transporturi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cauză fiind efectuate cercetări privind o faptă de luare de mită din data de 17.03.2011, reținută în sarcina numitului IV, conductor tren în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A., prin rezoluţia procurorului dată în cauză la data de 08.06.2011 dispunându-se începerea urmăririi penale în acest sens.

Din cercetările ulterioare efectuate în cauză a rezultat că astfel de fapte săvârşite de personalul din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI” S.A. au o frecvenţă cu totul deosebită reprezentând un fenomen generalizat de corupţie în sânul societăţii comerciale naţionale în cadrul activităţii de verificare a documentelor de călătorie. În acest sens s-a avut în vedere ansamblul situaţiei de fapt ce rezultă din materialul probatoriu administrat în cauză, în special datele şi informaţiile puse la dispoziţie de către investigatorii sub acoperire autorizaţi în cauză, situaţiile reţinute privind comunicările în mediul ambiental şi telefonic interceptate şi înregistrate în cauză, precum şi denunţurile formulate şi declaraţiile învinuiţilor şi martorilor ascultaţi în cauză, exemplificând în acest sens după cum urmează.

În cadrul urmăririi penale efectuate în cauză, la data de 05.11.2012 a fost audiat martorul RSA, ocupând funcţia de  director general al societăţii în perioada respectivă. Astfel, martorul a subliniat că societatea naţională parte vătămată are în principiu pierderi şi nu are rentabilitate comercială, precizând că singura sursă de venit a societăţii provine din încasările din vânzarea documentelor de călătorie, aceasta constituind aproximativ 25% din totalul veniturilor, restul până la 100 % provenind din subvenţiile de la stat, astfel că societatea are un deosebit interes în creşterea acestor venituri şi a fost dispusă să ia măsurile necesare.

În acest sens, martorul a arătat că au fost adoptate o serie de reglementări specifice, însă aplicarea lor nu a dat rezultatul scontat, în fiecare caz în parte regăsindu-se diverse justificări, precum sancţionarea blândă a unor astfel de abateri ale personalului, pe diverse considerente şi luând în considerare cazurile respective în mod izolat, iar nu în ansamblul situaţiei de fapt privind fenomenul de călătorie frauduloasă.

De altfel, martorul a menţionat ca măsură specială atribuirea unui spor de salariu personalul de tren, reprezentând 10% din încasările pe care le efectuează prin eliberarea legitimaţiilor de călătorie în tren (BTT – bilet tarif în tren), acesta având un cost mai ridicat cu 50% decât cel de la casa de bilete.

Martorul director general a apreciat personal că pierderile anuale ale companiei cauzate de călătoria frauduloasă se ridică la suma de 130-150 de milioane de lei noi, fiind aproximativ 30% din totalul încasărilor respective. 

În continuarea cercetărilor efectuate, la data de 23.07.2012, a fost ascultat în cauză, în calitate de martor, numitul SM. Acesta a deţinut în perioada octombrie 2011 – iulie 2012, funcţia de revizor general în cadrul Revizoratului General de Siguranţa Circulaţiei şi Control din cadrul unităţii economice respective – aceasta fiind funcţia de conducere superioară în cadrul structurii ce avea în competenţă activitatea comercială privind colectarea veniturilor provenite din eliberarea legitimaţiilor de călătorie şi controlul acestei activităţi – fiind astfel cel mai în măsură să evidenţieze aspecte legate de activitatea respectivă.

Cu ocazia audierii sale, acesta a arătat că, în timpul exercitării funcţiei sale de conducere, a sesizat caracterul scăzut al veniturilor din legitimaţiile de călătorie şi a prezentat această situaţie factorilor de conducere a unităţii economice – adunarea generală a asociaţilor şi consiliului de administraţie, precum şi directorului general al unităţii, întocmind rapoarte specifice în acest sens.

Despre această situaţie, acesta a apreciat că se datorează „unor înţelegeri între persoanele cu funcţii de control şi personalul de tren, în sensul că aceştia ignorau aspecte legate de călătoria frauduloasă, practic personalul ar fi primit bani de la călătorii frauduloşi pentru a le facilita călătoria, iar inspectorii şi revizorii de specialitate care efectuau controlul asupra celor dintâi nu evidenţiau aceste aspecte”.

În acelaşi sens, martorul a evidenţiat că, potrivit propriei sale analize, pierderile suferite de unitatea economică respectivă se ridică la aproximativ un procent de „35-40 %” din totalul încasărilor din emiterea legitimaţiilor de călătorie. Astfel, având în vedere că aceasta este, în principiu, singura sursă de finanţare a unităţii economice respective, se evidenţiază astfel un prejudiciu important care afectează întreaga activitate a societăţii.

În continuare, martorul a relevat că măsurile luate de conducerea unităţii pentru stoparea acestui fenomen, precum întocmirea unor programe încrucişate de control specific, înregistrarea video a activităţii comerciale şi alte asemenea – au dat doar rezultate minime, o astfel de analiză fiind îngreunată de atitudinea personalului cu astfel de funcţii.

Totodată, martorul a arătat că a suspectat de astfel de neregularităţi inclusiv persoane ocupând funcţii de control superioare în cadrul structurii respective, relevând aspecte concrete în aceste sens.

La data de 03.08.2012 a fost ascultat în cauză numitul TI, conductor tren, care a confirmat cele reţinute anterior. Acesta a declarat că această situaţie persistă de mai mult timp şi are un caracter de obişnuinţă, fiind „o practică generală în a se da bani organelor de control pentru ca acestea să nu constate nereguli”, bani provenind de la călători frauduloși. Mai mult, acesta a precizat, în clar, că „în ultimii doi ani cu siguranţă nu au existat situaţii în care să am parte de controale din partea inspectorilor şi aceştia să nu primească la sfârşit sume de bani, cu excepţia momentelor când aceştia aveau suspiciuni că pe traseu s-ar afla şi alte echipe de supra-control sau organe de poliţie”.

În continuare, martorul a afirmat că personalul de tren „primeşte informaţii în mod constant de la inspectori referitor la programul pe care îl au şi dacă urmează să fie controlaţi de către aceştia, acest lucru făcându-se pentru ca eu şi colegul meu să ne pregătim în sensul că să fie bilete tratate în tren, să le lăsăm şi călători netrataţi pentru a le putea tăia bilete şi astfel să aibă activitate şi totodată pentru a lua bani de la călători frauduloşi şi a nu le elibera bilete având astfel bani pentru a le da şi lor”.

În cursul urmăririi penale, la data de 05.07.2012, în baza art. 861 alin. 7 Cod Procedură Penală şi în condiţiile speciale prev. de art. 861  şi art. 862 Cod Procedură Penală, procurorul a procedat la ascultarea în cauză a investigatorului sub acoperire cu numele atribuit ME. Potrivit celor astfel consemnate, investigatorul a detaliat cele menţionate în cuprinsul proceselor-verbale încheiate şi depuse la dosarul cauzei, descriind actele materiale şi modalităţile în care acestea au fost reţinute. Astfel, investigatorul sub acoperire a arătat că, angajat fiind în unitatea economică respectivă, în funcţia de controlor bilete (funcţie de control imediat superioară personalului de tren pe linia de muncă a verificării documentelor de călătorie) şi, mai apoi, inspector de specialitate, cu atribuţii privind verificarea activităţii personalului partidelor de tren (conductori şi şefi de tren), aceştia din urmă îi înmânau, în diverse modalităţi, atât lui cât şi colegilor săi având aceleaşi atribuţii, sume de bani şi alte foloase, pentru a ignora neregularităţile ce puteau fi reţinute cu ocazia controalelor specifice respective, în special prezenţa unui număr mare de călători frauduloşi, cărora componenţii partidelor de tren le permiteau călătoria în schimbul unor sume de bani primite de la aceştia, pe care le însuşeau fraudulos.

Aşadar, din descrierea investigatorului sub acoperire a reieșit amploarea deosebită a activităţii infracţionale respective, un fenomen generalizat de fapte de corupţie şi o relaţionare apropiată între participanţi pentru realizarea actelor de corupţie, relevându-se aspecte privind asocierea acestora în vederea săvârşirii unor astfel de infracţiuni.

În acest sens, investigatorul a detaliat aspecte infracţionale privind fiecare persoană cu care a intrat în legătură pe parcursul exercitării atribuţiilor sale de serviciu, relevându-se astfel o practică curentă şi generalizată de acte de corupţie în sânul activităţii profesionale ale persoanelor cu astfel de atribuţii şi sarcini de serviciu.

În ceea ce priveşte aplicarea procedeelor probatorii speciale, referitoare la autorizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală, urmează a se avea în vedere următoarele.

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 17.03.2011, încheiat de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov, s-a procedat la constatarea şi sesizarea din oficiu privind săvârşirea de către făptuitorul IV a unor infracţiuni de serviciu şi de corupţie, în fapt reţinându-se că, în data de 17.03.2011, în calitate de conductor de tren în cadrul R.T.F.C. Bucureşti, fiind de serviciu pe trenul de persoane nr. 831 pe direcţia Bucureşti-Braşov, a primit bani de la mai multe persoane în scopul de a nu-şi îndeplini activităţile de control a legitimaţiilor de călătorie şi a permite acestora transportul cu mijloacele respective de transport pe calea ferată.

Cu ocazia efectuării actelor de cercetare penală în cauză, prin procesul-verbal din data de 07.06.2011 al poliţiei judiciare, întocmit în baza ordonanţei de delegare a procurorului din 30.05.2011, au fost individualizate dosare penale având un obiect similar şi de competenţa Parchetului Tribunalului Braşov, pentru o perioadă anterioară de cinci ani de zile, concluzionându-se că numărul unor astfel de fapte este relativ mare, având sesizări din oficiu ale organelor judiciare, iar soluţiile date în cauză au fost de netrimitere în judecată pe considerentul principal al valorii mici a obiectului mitei. 

Faţă de cele astfel reţinute, s-a apreciat că astfel de fapte săvârşite de personalul de control din cadrul unităţii economice respective au o frecvenţă deosebită şi nu sunt nicidecum singulare, apreciindu-se necesar a se proceda la verificarea situaţiei de fapt privind eventuale fapte de luare şi dare de mită în domeniul respectiv.

Astfel, procurorul a considerat întrunite condiţiile privind folosirea în cauză a unor investigatori sub o altă identitate decât cea reală, în conformitate cu prev. art. 2241-2244 din Codul de procedură penală, procedând la autorizarea investigatorilor cu numele atribuite ME şi MC prin ordonanţa din data de 07.06.2011, aceasta fiind prelungite ulterior în mod succesiv (în principal, s-a autorizat angajarea investigatorului sub acoperire în cadrul Ministerului Transportului – SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. şi desfăşurarea activităţilor specifice domeniului respectiv).

În perioada ulterioară, având în vedere noile date şi informaţii puse la dispoziţia procurorului de către investigatorul ME, menţionate în cuprinsul proceselor verbale încheiate în acest sens şi aflate la dosarul cauzei, din care a reieşit dimensiunea extraordinară a fenomenului infracţional din unitatea publică parte civilă, procurorul a procedat, începând prin ordonanţa din data de 14.02.2012, la autorizarea unor investigatori sub acoperire care să aibă comportamentul unor călători frauduloşi (în principal, investigatorii fiind autorizaţi să promită, să ofere sau, după caz, să dea ori să primească, bani sau alte foloase, de la funcţionarii ocupând funcţii specifice sau oricare alte persoane care au legătură cu cauza).

Fiecare ordonanţă a procurorului privind autorizarea investigatorilor sub acoperire a fost dată în cauză în condiţiile art. 2241-2244 din Codul de procedură penală, fiind motivată şi cuprinzând toate menţiunile prevăzute în art. 2242 alin. 4. În acest sens, persoanele faţă de care a existat presupunerea că au săvârşit o infracţiune au fost enumerate expres în cuprinsul ordonanţei, în măsura în care erau cunoscute la momentul respectiv, cu precizarea că vor fi avute în vedere oricare alte persoane implicate în săvârşirea unor astfel de fapte sau care au legătură cu cauza.

Faţă de cele expuse, se poate observa că măsura introducerii investigatorilor sub acoperire a fost luată în mod progresiv de către procuror şi în funcţie de datele cunoscute în fiecare moment procesual relevant, fără a se urmări în mod nejustificat vreo anume persoană, având iniţial ca temei de fapt existenţa unor indicii temeinice şi concrete constând în numărul mare de fapte similare de luare de mită depistate într-o anume perioadă de timp şi temeiurile soluţiilor pronunţate cu privire la acestea având motivarea principală a valorii mici a mitei, ajungându-se în final la reţinerea unor astfel de indicii privind descoperirea unui fenomen generalizat de corupţie în domeniul respectiv, cu implicarea mai multor persoane ocupând astfel de funcţii, inclusiv superioare, identificate de la începutul anchetei sau pe parcursul desfăşurării cercetărilor în cauză.

Aşadar, în cauză sunt satisfăcute şi exigenţele CEDO în materie, aşa cum reies acestea din jurisprudenţa constantă a Curţii (Ludi c. Elveţiei, Teixeira de Castro c. Portugaliei, Ramanauskas c. Lituaniei, Miliniene c. Lituaniei, Constantin şi Stoian c. României).

În cauză, prin prima jurisprudenţei CEDO, acţiunea investigatorilor sub acoperire s-a plasat în cadrul unei operaţiuni urmărind fapte de corupţie, ordonată de un magistrat, au existat raţiuni pentru care inculpaţii au fost bănuiţi de săvârşirea faptelor respective şi nu s-au exercitat asupra persoanelor care desfăşurau acea activitate o influenţă de natură a le incita la comiterea unei infracţiuni pe care, altfel, acea persoană nu ar fi comis-o, astfel că factorul determinant nu a fost rolul investigatorului ci comportamentul inculpaţilor.

În concret, în speţă, investigatorii sub acoperire autorizaţi au desfăşurat activităţi obişnuite şi perfect asemănătoare cu cele ale unor călători frauduloşi, în aceleaşi circumstanţe concrete despre care existau date că astfel de fapte se produc, constatarea săvârşirii acestora confirmând datele iniţiale privind caracterul repetat al actelor materiale comise de inculpaţi şi multitudinea participanţilor şi a relaţiilor infracţionale dintre aceştia.

Cu privire la valoarea obiectului mitei şi a prejudiciului produs, se poate reţine că acestea au un cuantum relativ minor cu referire la fiecare act material în parte, însă numărul mare de astfel de acte materiale şi caracterul repetat al acestora determină multiplicarea valorii prejudiciului şi luarea în considerarea, în circumstanțierea faptelor inculpatului, a unui cuantum ridicat al pagubei produse, atât cu privire la fiecare inculpat în parte, cât şi raportat la paguba produsă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. prin faptele tuturor celor peste două sute de inculpaţi din dosar, evidenţiindu-se astfel o valoare considerabilă a pierderii suferite de societatea naţională parte civilă în cauză.

De altfel, aspectele privind amploarea fenomenului infracţional au fost relevate inclusiv în mass-media în perioada respectivă, evidenţiindu-se caracterul de notorietate al situaţiei reţinute, aspecte subliniate în cauză prin procesele-verbale ale procurorului din datele de 30.07.2012 și 12.10.2012.

Mai mult, în perioada anterioară, în lunile octombrie-decembrie 2012, au fost luate în cauză măsuri preventive cu privire la un număr mare de inculpaţi (aproximativ 150), colegi de serviciu cu inculpatul CM, ocupând funcţii de conductor, şef tren, inspector şi revizori de specialitate, reţinându-se în sarcina acestora comiterea de fapte similare de corupţie, aceştia fiind reţinuţi în cauză şi luându-se faţă de ei măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara, cu obligaţii complementare, situaţia fiind de vădită notorietate publică.

Astfel, în ceea ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpatului CM au fost avute în vedere următoarele fapte :

Prin autorizația nr. 49/05.03.2012 a Tribunalului Brașov, emisă pentru 28 de zile, începând cu 05.03.2012 până la 01.04.2012, s-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice ale numitului CV (inculpat, cercetat în aceeași cauză). Autorizația a fost reînnoită prin încheierea nr. 50 din 09.04.2012 a aceleiași instanțe, începând cu 10.04.2012 până la 09.05.2012, inclusiv.

Prin ordonanța procurorului din data de 24.05.2012 a fost dispusă autorizarea  folosirii în cauză, în calitate de investigator cu identitate reală, a unor lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare, printre care și PV, pentru perioada 24.05.2012-22.07.2012. Măsura a fost prelungită, succesiv, prin ordonanța procurorului, din 22.07.2012, de la 23.07.2012 până la 21.08.2012, respectiv prin ordonanța procurorului din 14.08.2012, de la 22.08.2012 până la 20.09.2012, inclusiv.

La cererea procurorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov a emis autorizația pentru interceptarea și înregistrarea video în mediul ambiental nr. 133 din 12.06.2012, în baza încheierii nr. 78 din 12.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 265/62/2012 al acestei instanţe, prin care a încuviinţat, începând din data de 12.06.2012 până la data de 11.07.2012 inclusiv, interceptarea și înregistrarea audio-video pe orice tip de suport a convorbirilor și comunicărilor, a activităților de interes operativ desfășurate în mediul ambiental pe teritoriul României, precum și localizarea următoarea persoană, investigator sub acoperire, cu identitatea atribuită PV.

Prin încheierea nr. 98 din 12.07.2012, a fost reînnoită autorizația nr. 133 din 12.06.2012 şi prelungită cu 30 de zile, până la data de 14.08.2012 inclusiv.

Prin încheierea nr. 117 din 14.08.2012, a fost reînnoită autorizația nr. 133 din 12.06.2012 şi prelungită cu 30 de zile, până la data de 13.09.2012 inclusiv.

În desfășurarea activităților investigative, autorizate de procuror, s-au constatat fapte noi, săvârșite de inculpatul CM. Astfel, prin ordonanța procurorului din data de 24.10.2012, a fost dispusă extinderea urmăririi penale față de numitul CM, sub aspectul următoarelor infracțiuni:

I. infracţiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969  rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969, constând în aceea că:

-în data de 11.09.2012, pe trenul R 7105, a primit suma de 4 lei de la investigatorul PV;

-în data de 15.08.2012, pe trenul R 3001, a primit suma de 4 lei de la investigatorul PV.

II. infracţiunea de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 255 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal, constând în aceea că:

-în data de 26.04.2012, prin intermediul angajatelor „Anca” şi „Cristina” de la chioşcul de la linia 10 din Gara de Nord, a dat suma de 150 (una sută cinci zeci) lei revizorului central CV, în scopul întreţinerii relaţiilor infracţionale privind activitatea de supra-control (chiar cu aceeaşi ocazie CM îi solicită să intervină pentru un program de trunus mai favorabil).

III. infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod Penal din 1969 rap. la art. 17 alin. 1, lit. b) şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie rap. la art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în formele de la data faptelor, constând în aceea că:

Numitul CM, împreună cu mai mulți lucrători din cadrul S.N.T.F.C ”CFR CĂLĂTORI” S.A, s-au asociat în scopul săvârșirii de fapte de corupție privind activitatea de verificare a documentelor de călătorie și de control al acesteia.

- toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod Penal din 1969.

Prin ordonanța procurorului din data de 25.10.2012, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de sus-numitul CM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care s-a dispus anterior începerea urmăririi penale.

Ca urmare a efectuării urmăririi penale în cauză, au fost descoperite fapte și aspecte noi în sarcina inculpatului CM, prin ordonanța procurorului, din 31.01.2017, dispunându-se extinderea acțiunii penale respectiv schimbarea încadrării juridice a faptelor, în final reținându-se față de acesta după cum urmează:

I. infracţiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod Penal din 1969, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 din Noul Cod penal - reţinându-se că aceasta, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ocupând funcţia de personal de  tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct şi pentru sine, a primit sume de bani care nu i se cuvin de la călători frauduloşi, în scopul de a nu îndeplini actele ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind pe aceştia – fiind individualizate următoarele acte materiale:

- în data de 11.09.2012, pe trenul R 7105, a primit suma de 4 lei de la investigatorul PV – călător fraudulos – fără a elibera legitimaţie de călătorie în acest sens;

Fapta rezultă din coroborarea procesului-verbal întocmit de investigatorul desemnat în cauză, menționat mai sus, din 11.09.2012, cu procesul-verbal din 10.10.2012 privind personalul de tren care a activat în data de 11.09.2012, pe trenul R 7105, cu procesul-verbal de redare a convorbirilor și comunicărilor înregistrate autorizat, în mediul ambiental, de investigator, având ca anexă o planșă cu fotografii judiciare, respectiv cu imaginile fixate pe suportul optic PTBV/416MS/2012 și procesul-verbal întocmit la data de 10.01.2017.

- în data de 15.08.2012, pe trenul R 3001, a primit suma de 4 lei de la investigatorul PV – călător fraudulos – fără a elibera legitimaţie de călătorie în acest sens;

Fapta rezultă din coroborarea procesului-verbal întocmit de investigatorul desemnat în cauză, menționat mai sus, din 15.08.2012, cu procesul-verbal din 10.10.2012 privind personalul de tren care a activat în data de 15.08.2012, pe trenul R 3001, cu procesul-verbal de redare a convorbirilor și comunicărilor înregistrate autorizat, în mediul ambiental, de investigator, având ca anexă o planșă cu fotografii judiciare, respectiv cu imaginile fixate pe suportul optic PTBV/176MS/2012, cu procesul-verbal întocmit la data de 10.01.2017 și cu procesul-verbal din data de 15.08.2012, ora 11.00, din care rezultă că asupra inculpatului CM au fost identificate bancnotele din cupiura de 1 leu, date de investigatorul sub acoperire, anterior, cu titlu de mită.

II. infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 248 Cod Penal din 1969, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1969 (2 acte materiale) și art. 5 din Noul Cod penal - reţinându-se că aceasta, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aflându-se în exercitarea funcţiei de conductor în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., cu știință, nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimaţiilor de călătorie privind călători frauduloşi (conform dispozițiilor art. 14 alin. 4,5,6 din Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005, *** Republicată, pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România)  şi a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată şi prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., constând în preţul legitimaţiei de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren pentru distanţa respectivă de deplasare şi obţinând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind folosul efectuării călătoriei fără plata costului acesteia – fiind individualizate următoarele acte materiale:

- în data de 11.09.2012, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu de personal de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., cu ştiinţă, nu a îndeplinit actele de serviciu privind luarea măsurilor legale referitoare la călătorul fraudulos, investigatorul PV, depistat în trenul R 7105, prin aceasta cauzând o pagubă patrimoniului societăţii naţionale respective, în cuantum de 11 lei, constând în preţul legitimaţiei de călătorie pe ruta respectivă Ploiești Sud-Armășești şi obţinând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective;

- în data de 15.08.2012, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu de personal de tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., cu ştiinţă, nu a îndeplinit actele de serviciu privind luarea măsurilor legale referitoare la călătorul fraudulos, investigatorul PV, depistat în trenul R 3001,, prin aceasta cauzând o pagubă patrimoniului societăţii naţionale respective, în cuantum de 18 lei, constând în preţul legitimaţiei de călătorie pe ruta respectivă Florești-Predeal şi obţinând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective;

Materialul probatoriu privind aceste infracțiuni este analizat mai sus, cu referire la infracțiunea de ”luare de mită”.

III. infracţiunea de cumpărare de influență, prev. de art. 61 alin. 1 Cod Penal din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal, constând în aceea că:

- În data de 26.04.2012, prin intermediul martorelor VADși VE, angajate la chioşcul de la linia 10 din Gara de Nord, a dat suma de 150 (una sută cinci zeci) lei revizorului central CV, în scopul de a-l determina pe acesta să își folosească influența pe care o avea asupra șefului de stație al inculpatului pentru a-l determina programarea inculpatului într-un turnus/partidă mai favorabil/ă.

Probele provin din convorbirile interceptate în cauză, purtate de inculpatul CM cu inculpatul CV,  revizor general la SNTFC, Revizoratul General SC și Control București. Astfel, la data de 26.04.2012, ora 11.41.26, 16.06:38, 18.30:48, 18.43:10, 18.58:01 respectiv la data de 27.04.2012, ora 21.16:59, inculpatul CM îl contactează pe inculpatul CV (și viceversa), insistând să-l ajute, prin influențarea de către secundul a șefului direct al inculpatului CM, ”A”, posibil TAG, pentru ca primul să fie programat  într-un turnus mai favorabil, în partidă cu numitul DV. Relevantă este convorbirea din 26.04.2012, ora 18.43:10, când inculpatul CM îi cere ajutorul lui CV, spunându-i că ”vă pun acolo un milion jumate”, după ce CV îi spune ”da nu te poți duce să rezolvi ca și data trecută la chioșcu de ziare de la linia 10?”. In urma discuției și a promisiunii de remitere a sumei de 150 de lei, în locul indicat de CV, acesta îl contactează telefonic pe inculpatul CM, comunicându-i cum a rezolvat solicitarea sa: ”domnu C, am vorbit acuma cu C, cu A, cu șefu de stație” (convorbirea din 26.04.2012, ora 18.58:01...”am vorbit cu asta, cu C și o zis ca să îi spun cu cine vrei să faci, mă, ca să îți rezolv.” (convorbirea din 27.04.2012, ora 21.16:59).

Fiind identificat locul în care inculpatul CV a indicat să fie lăsați banii, un chioșc de ziare din Gara de Nord București, la capătul liniei 10, au fost audiate martorele VEC și VAD, angajate la acel punct de lucru. Acestea au confirmat că, periodic, personal CFR lăsa plicuri și bunuri, inclusiv pentru CV.

Faptele anterior descrise întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „ luare de mită ”, în formă continuată „ abuz în serviciu ”, în formă continuată, şi „cumpărare de influență”, prev. de art. 61 alin. 1 Cod Penal din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în forma de la data faptelor, cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal, sens în care se va dispune condamnarea inculpatului CM după cum urmează :

În baza art. 254 alin. 1 Cod Penal vechi rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal vechi – 2 acte materiale - art 74 al 1 lit a şi al 2 Cod Penal vechi,  art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen îl va condamna pe inculpatul  CM la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II, b şi c C.pen vechi – relativ la art 64 lit c C.pen fiind vorba de interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvărşirea infracţiunii - pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară executabilă cf art 66 C.pen vechi.

În baza art 248 Cod Penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal vechi – 2 acte materiale – art 74 al 1 lit a  Cod Penal vechi,  art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art 6/1 al 1 din Legea 78/2000 cu aplic art 74 al 1 lit a  Cod Penal vechi, art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen va condamna acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an  închisoare.

În baza art 33 lit a – 34 lit b şi art 35 al 1 Cod Penal vechi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II , b şi c C.pen vechi – relativ la art 64 lit c C.pen fiind vorba de interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvărşirea infracţiunii - pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară executabilă cf art 66 C.pen vechi.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului CM au fost urmărite criteriile vizate de art. 72 Cod penal vechi prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii şi gravităţii rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, faptul că inculpatul nu apare ca recidivist în sensul legii penale, conduita bună a acestuia atât anterioară cât şi ulterioară săvârşirii infracţiunilor dar şi în cursul procesului penal, nivelul său de educaţie, vârsta,  situaţia sa familială şi socială acesta părând a înţelege consecinţele faptelor sale .

Nu se poate ignora faptul că inculpatul CM a achitat integral prejudiciul reţinut în rechizitoriu  ( fila 13, dosar instanţă).

Toate aceste din urmă aspecte determină instanţa, ca în baza art 86/1 al 1 C pen vechi să dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durată de 4 ani , termen de încercare stabilit cf art 86/2 al 1 C penal vechi.

În baza art 86/3 al 1 C penal vechi pe durata termenului de încercare inculpatul  CM trebuie sa se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lînga Tribunalul Prahova la datele fixate de respectivul serviciu.

-Să anunţe în prealabil serviciului indicat orice schimbare de domiciliu , reşedinta sau locuinţa si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea

-Să comunice şi sa justifice serviciului indicat schimbarea locului de muncă.

-Să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova informaţii de natura a putea fi verificate mijloacele lui de existenţă.

În baza art 404 C pr pen va atrage atenţia inculpatului CM asupra disp 86/4 C penal vechi a căror nerespectare are ca urmare revocarea  suspendării sub supraveghere.

Va constata că inculpatul CM a fost reţinut o zi, la 25.10.2012.

În baza art 71 al 5 C.pen vechi va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Va lua act că a fost acoperit prejudiciul cauzat părţii civile Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A .

Va dispune confiscarea prin echivalent a sumelor de bani dobândite de inculpatul CM prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în cuantum total de 8 lei.

În baza art 274  al 1 C pr pen va obliga  inculpatul la plata către stat a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 254 alin. 1 Cod Penal vechi rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal vechi – 2 acte materiale - art 74 al 1 lit a şi al 2 Cod Penal vechi,  art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen condamnă inculpatul  CM  la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II, b şi c C.pen vechi – relativ la art 64 lit c C.pen fiind vorba de interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvărşirea infracţiunii - pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară executabilă cf art 66 C.pen vechi.

În baza art 248 Cod Penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000  cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal vechi – 2 acte materiale – art 74 al 1 lit a  Cod Penal vechi,  art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

În baza art 6/ 1 al 1 din Legea 78/2000 cu aplic art 74 al 1 lit a  Cod Penal vechi, art 396 al 10  C.pr.pen şi art 5 al 1 C.pen condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an  închisoare.

În baza art 33 lit a – 34 lit b şi art 35 al 1 Cod Penal vechi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a teza II , b şi c C.pen vechi – relativ la art 64 lit c C.pen fiind vorba de interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii - pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară executabilă cf art 66 C.pen vechi.

Face aplicarea art 71 – 64 lit a teza II, b şi c  C.penal vechi

În  baza art 86/1 al 1 C pen vechi dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durată de 4 ani , termen de încercare stabilit cf art 86/2 al 1 C penal vechi.

În baza art 86/3 al 1C penal vechi pe durata termenului de încercare inculpatul  CM trebuie sa se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lânga Tribunalul Prahova la datele fixate de respectivul serviciu.

-Să anunţe în prealabil serviciului indicat orice schimbare de domiciliu , reşedinţa sau locuinţa si orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea

-Să comunice şi sa justifice serviciului indicat schimbarea locului de muncă.

-Să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova informaţii de natura a putea fi verificate mijloacele lui de existenţă.

În baza art 404 C pr pen atrage atenţia inculpatului CM asupra disp 86/4 C penal vechi a căror nerespectare are ca urmare revocarea  suspendării sub supraveghere.

Constată că inculpatul CM a fost reţinut o zi, la 25.10.2012.

În baza art 71 al 5 C.pen vechi dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Ia act că a fost acoperit prejudiciul cauzat partii civile Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A .

Dispune confiscarea prin echivalent a sumelor de bani dobândite de inculpatul CM prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în cuantum total de 8 lei.

Mijloacele materiale de probă, indicate la fila 2 dosar instanţă, rămân ataşate la dosarul cauzei.

În baza art 274  al 1 C pr pen obligă  inculpatul la plata către stat a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu apel in 10 zile de la comunicare  .

Pronunţata în şedinţa publică azi 4.10.2018.

Preşedinte,Grefier,

(…)

Red BB/tehnored CMC/

04.10.2018

Ex.5