Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Sentinţă penală 15 din 22.08.2018


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 150/22.08.2018

 

La data de 04.06.2018 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei …. sub nr. …./2018, sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune …. cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6  luni închisoare aplicată condamnatului  V. A.prin sentinţa penală nr. 5…/2017 a Judecătoriei ...., în dosarul penal …./2017, definitivă prin decizia penală nr. 31…./A/15.03.2018 a Curţii de Apel …...

Din raportul întocmit de Serviciul de Probaţiune ….., ce a însoţit sesizarea, se arată că prin sentinţa penală sus menţionată s-a stabilit pentru condamnat un termen de supraveghere de 4 ani.

Se mai arată că persoana condamnată a intrat în evidenţa serviciului de probaţiune în data de 20.04.2018, prima întrevedere având loc la data de 02.05.2018.

Prin adresa nr.402318/04.04.2018, Serviciul de Probaţiune ….. a fost sesizat de către Inspectoratul General de Poliţie de Frontieră B…..cu privire la faptul că, în data de 23.03.2018, V… A… s-a prezentat la Punctul de Trecere Frontieră Nădlac pentru a ieşi din România. Acesta a declarat la faţa locului că intenţiona să călătorească la în Spania la sora lui şi nu a avut cunoştinţă de obligaţia de a nu părăsi teritoriul ţării fără acordul instanţei. Ulterior, în data de 22.04.2018, V.. A… a încercat din nou să părăsească teritoriul ţării, fără acordul instanţei, fiind oprit la controlul de frontieră Punctul de Trecere Frontieră Oancea. Şi de această dată acesta a declarat că nu a avut cunoştinţă de obligaţia de a nu părăsi teritoriul ţării fără acordul instanţei, neprimind nicio notificare în acest sens. Referitor la cea de-a doua tentativă de părăsire a ţarii, condamnatul a afirmat că a crezut că interdicţia nu este valabilă şi în privinţa trecerii în Republica Moldova. S-a mai învederat în cuprinsul referatului, că condamnatul nu are loc de muncă, venituri stabile ori preocupări constructive, are un nivel educaţional redus şi nu îşi asumă decât parţial responsabilitatea faptelor sale. Ţinând cont de informaţiile deţinute cu privire la situaţia persoanei supravegheate V… A…, se apreciază de către serviciul de probaţiune că la acest moment riscul de săvârşire de infracţiuni se situează la un nivel mediu.

În concluzie, Serviciul de Probaţiune … consideră că nu se impune revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei  închisorii dispusă împotriva condamnatului V.. A.., prin sentinţa penală nr. 51…/2017 a Judecătoriei …., în dosarul penal …../2017, definitivă prin decizia penală nr. 31../A/15.03.2018 a Curţii de Apel …

La dosar a  fost ataşat dosarul penal nr. …../2017.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. 5../2017 a Judecătoriei …, în dosarul penal …./2017, definitivă prin decizia penală nr. 317/A/15.03.2018 a Curţii de Apel … s-au dispus următoarele: conform disp. art. 38 alin. 2 şi art. 39 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare sporită la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Conform disp. art. 45 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani.

Conform disp. art. 45 alin. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

Conform disp. art. 91 şi art. 92 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei  închisorii şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani.

Conform disp. art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probaţiune G…., la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform disp. art. 93 alin. 2  Cod penal instanţa impune inculpatului:

 a)să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;

 b)să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune G… sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate;

d)să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

Conform disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în cadrul Primăriei comunei …, judeţul … sau în cadrul Şcolii Gimnaziale „…., judeţul G...

Conform disp. art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii de 24 ore din data de 25.06.2017 ora 17,00 – 26.06.2017 ora 17,00 şi arestării preventive începând cu data de 03.07.2017 la zi.

Potrivit disp. art.93 Cod penal  - Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.

Pentru stabilirea conţinutului obligaţiei prevăzute la alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.

Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

  Potrivit disp. art. 96, alin.1 Cod penal Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

În cauza de faţă, se reţine că, deşi condamnatul  V..A.. a încercat în două rânduri să părăsească teritoriul României fără aprobarea instanţei, Decizia penală nr. 317/A/15.03.2018 a Curţii de Apel … prin care a devenit definitivă condamnarea acestuia i-a fost comunicată la data de 25.04.2018, la domiciliul acestuia, semnând de primire, tatăl acestuia.

Instanţa mai constată faptul că condamnatul nu a fost prezent în sala de judecată în momentul pronunţării deciziei penale în data de 15.03.2018, astfel se prezumă faptul că la momentul tentativelor de a părăsi ţara (23.03.2018 şi 22.04.2018), condamnatul ar fi putut să nu cunoască obligaţiile pe care avea obligaţia să le respecte, inclusiv aceea de a nu părăsi teritoriul României.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că cererea de revocare a suspendării sub supraveghere este neîntemeiată, motiv pentru care, în temeiul art. 583 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 96 alin. 1 C.p. o va respinge.