Infracţiuni - art. 379 cod penal

Sentinţă penală 49 din 13.02.2019


Prin rechizitoriul (...) nr. (...) din (...) a fost trimisa in judecată inculpata (...) pentru doua infractiuni de nerespectare a măsurilor privind incredintarea minorului, prev. de art. 379 alin. 2 cod penal, cu aplic.art. 38 alin. 1 cod penal si art. 44 alin. 1 cod penal.

S-a retinut prin rechizitoriu că la datele de (...) inculpata (...) a refuzat in mod repetat să îi permită persoanei vătămate (...) de a avea legături personale cu minorul (...), nascut la (...), potrivit hotararilor judecătoresti.

Ulterior, prin rechizitoriul (...) nr. (...) din (...) au fost trimisi in judecată inculpatii (...) pentru infractiunile de nerespectare a măsurilor privind incredintarea minorului, prev. de art. 379 alin. 1 cod penal, cu aplic.art. 44 alin. 1 cod penal si participatiei improprie la uz de fals prev. de art. 52 alin. 1 cod penal rap.la art. 323 alin. 1 cod penal cu aplic.art. 44 alin. 1 cod penal si (...) pentru infractiunea de fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 cod penal.

S-a retinut, prin rechizitoriu că, după ce prin decizia civila nr. (...) din (...) pronuntată in dosarul civil nr. (...) a dispus respingerea recursului declarat de către recurenta-parata (...), ca nefundat, aceasta a continuat să-l retină pe minorul (...)  la locuinta sa din (...) desi cunostea dispozitiile deciziei civile definitive nr. (.../...) a (...) (care stabilise că minorul are stabilit domiciliul la locuinta tatălui din (...)), iar (...) a efectuat demersuri concrete pentru a-si prelua copilul si a-l aduce la locuinta sa din (...)

S-a mai retinut că după ce in a doua jumătate a lunii (...) inculpata (...) a primit un inscris intitulat „Caracterizare logopedică luna (...)”, eliberată de către inculpatul (...) in calitate de profesor logoped in cadrul (...) in care se atesta in mod fals si nereal că minorul (...) a participat la mai multe sedinte de logopedie in cursul lunii (...) l-a inmanat (...) (desi cunostea că acesta contine date false, intrucat minorul nu se prezentase la sedintele de logopedie din cursul lunii (…)) care o reprezenta in dosarul civil nr. (…) al (…) cu ocazia judecării recursului la (…), iar apoi reprezentantul legal al inculpatei l-a depus la dosarul cauzei prin registratură la data de (…), iar inscrisul a produs consecinte juridice.

In continuare, s-a retinut că in a doua jumătate a lunii (...) inculpatul (...) a eliberat, in calitate de profesor logoped in cadrul (...) un inscris intitulat „(...)”, inculpatei (...) in care atesta in mod fals că minorul (...) a participat la mai multe sedinte de logopedie in cursul lunii (...)

In sedinta publică din data de (...) apărătorul inculpatei (...) a solicitat reunirea cauzelor ce fac obiectul dosarelor nr. (...) si respectiv nr. (...) si prin incheierea din (...) s-a admis cererea si s-a dispus reunirea celor doua cauze, acordandu-se termen la data de (...).

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, s-au luat declaratii inculpatilor (...), precum si persoanei vătămate (...) si au fost audiati martorii (...)

Analizand actele si lucrările dosarului, instanta constată următoarele :

Din căsătoria persoanei vătămate (...) cu inculpata (...) au rezultat doi copii, respectiv (...), nascut la data de (...) si (...), nascut la data de (...)

In cursul lunii (...) inculpata (...) a părăsit domiciliul comun impreuna cu minorul (...) pentru a locui la părintii săi din (...), iar minorul (...) a rămas in ingrijirea tatălui său.

Ulterior, persoana vatamata (...) a introdus actiune de divort si prin sentinta civila nr. (...) a (...) s-a dispus desfacerea căsătoriei părtilor, s-a stabilit locuinta minorului (...) la tată si a minorului (...) la mama si s-a dispus ca autoritatea părintească asupra minorilor să fie exercitată de ambii părinti.

Prin decizia civila nr. (...) a respins, ca nefundat apelul formulat de parata-reclamantă (...), a admis apelul formulat de apelantul-reclamant-parat (...) impotriva sentintei civile susmentionate, a schimbat, in parte, sentinta apelată sub aspectul stabilirii locuintei minorului (...) si a dispozitiilor privind obligatiile de intretinere ale părintilor faţă de cei doi minori, in sensul că a stabilit locuinta minorului (...) la tată si a constatat că nu se impune obligarea paratei-reclamante la plata unei contributii de intretinere pentru minor.

Prin decizia civila nr. (...) a (...) si pentru cauze cu minori si de familie s-a respins, ca nefundat recursul formulat de reclamanta parată (...) impotriva deciziei civile nr(...) pronuntată de (...).

Pentru a mentine relatiile personale dintre frati si tată, persoana vătămata (...) a promovat, pe cale de ordonantă presedintială o actiune civila la (...)

Prin sentinta civila nr. (...) a (...)  s-a dispus găzduirea de către reclamantul (...) la domiciliul său sau resedinta sa din (...) a minorului (...), incepand cu ziua de luni, ora (...) pana in ziua de miercuri ora (...) ale fiecărei săptamani, pana la solutionarea definitiva a actiunii de divort.

Totodată, parata (...) a fost obligată să permită vizitarea minorului de către reclamant la locuinta acesteia din (...), in ziua de duminica a fiecarei săptamani intre ora (...) si ora (...) pana la solutionarea definitiva a actiunii de divort.

Prin decizia civila nr. (...) a (...) s-a modificat in parte sentinta civila susmentionată, in sensul că s-a admis in parte cererea de ordonantă presedintială si parata a fost obligată să permită reclamantului să viziteze pe minorul (...) la domiciliul acesteia din (...) in prima si a treia săptamana a fiecarei luni, duminica de la orele (...) pana la orele (...) pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. (...)

Ulterior, prin sentinta civila nr. (...) a (...) parata a fost obligată, ca pana la solutionarea definitiva a cauzei ce face obiectul dosarului nr. (...) să permita reclamantului legaturi personale cu minorul (...), nascut la (..), in sensul luarii minorului la domiciliul reclamantului, in prima si a treia săptamana din luna de vineri ora (...) pana duminica ora (...)

Prin sentinta civila nr. (...) a (...) s-a admis in parte actiunea formulată de reclamantul-parat (...) impotriva paratei-reclamante (...), s-a respins ca neintemeiată cererea reconventională si parata-reclamantă a fost obligată să permita reclamantului-parat să aibă legături personale cu minorul (...) in sensul luării minorului la domiciliul tatălui său, in prima si a treia săptamana din luna de vineri ora (...) pana duminica ora (...)

Prin decizia civila nr.(...) a (...) s-a schimbat in parte sentinta apelată in sensul că s-a admis in parte actiunea precizată si cererea reconventională si parata-reclamantă a fost obligată să permita reclamantului parat să aibă legaturi personale cu minorul (...)  in prima si a treia saptamana din fiecare lună, de vineri ora (...) pana duminica ora (...), cu luarea minorului la domiciliul/resedinta sa din (...)

Procesele verbale încheiate de executorul judecatoresc (...), precum si cele încheiate de organele de politie, atestă că inculpata (...) a refuzat in mod repetat respectiv la datele de (...), să permită persoanei vătămate (...) de a avea legaturi personale cu minorul (...), nascut la (...), potrivit hotararilor judecătoresti mentionate anterior.

Totodată, desi cunostea dispozitiile deciziei civile definitive nr. (...) a (...), prin care s-a stabilit locuinta minorului la persoana vătămată (,..) care a efectuat demersuri concrete pentru a-si prelua copilul si a-l aduce la locuinta sa din (...), inculpata (...) a continuat să-l retina pe minor.

In urma analizei probatoriului administrat, instanta constată că inculpata (...) se face vinovată de săvarsirea a doua infractiuni prev. de art. 379 alin. 2 cod penal si a unei infractiuni prev. de art. 379 alin. 1 cod penal, texte de lege enuntate in sedintă publică si in baza cărora aceasta va fi condamnată.

La individualizarea pedepselor, instanta va avea in vedere disp.art. 74 cod penal.

Pentru fiecare din faptele săvarsite, instanta va condamna pe inculpata (...)  la pedeapsa amenzii.

Avand in vedere că prin sentinta penală nr. (...) a (...), inculpata a fost condamnată la (...) lei amenda, in baza art. 307 alin. 2 cod penal, instanta va face aplic.art. 44 alin. 1 cod penal, privind pluralitatea intermediară.

Intrucat infractiunile au fost săvarsite de inculpată in concurs real, instanta va face aplic.art. 38 alin. 1 cod penal rap.la art. 39 alin. 1 lit. c cod penal si art. 44 alin. 2 cod penal.

In ceea ce priveste infractiunea de participatie improprie la uz de fals prev. de art. 52 alin. 1 cod penal rap.la art. 323 alin. 1 cod penal, instanta constată că fapta nu există.

Astfel, in rechizitoriul (...) nu a fost retinuta infractiunea de uz de fals in sarcina niciunuia din cei doi inculpati si mai mult decat atat prin acelasi rechizitoriu s-a dispus clasarea cauzei cu privire la inculpata (...) cercetată sub aspectul  comiterii infractiunii de uz de fals prev. de art. 323 alin. 1 cod penal cu aplic.art. 44 alin. 1 cod penal, potrivit art. 16 alin. 1 lit. a cod procedura penală, intrucat fapta nu există.

Asadar, in baza art. 396 alin. 5 cod procedura penală rap.la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedura penală, instanta va achita pe inculpata (...) pentru infractiunea de participatie improprie la  uz de fals prev. de art. 52 alin. 1 cod penal rap.la art. 323 alin. 1 cod penal.

Cu privire la inculpatul (...), instanta constată că acesta a recunoscut săvarsirea infractiunii retinută in sarcina lui si a solicitat ca judecata să aibă loc numai in baza probelor administrate in cursul urmăririi penale.

In urma analizei probelor administrate in faza de urmarire penală, instanta constată că inculpatul (...) se face vinovat de savarsirea infractiunii de fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 cod penal, text de lege enuntat in sedinta publica si in baza căruia acesta va fi condamnat.

La individualizarea pedepsei, instanta va avea in vedere disp.art. 74 cod penal.

Pentru fapta savarsita, instanta va condamna pe inculpatul (...) la pedeapsa inchisorii.

Intrucat inculpatul a recunoscut savarsirea faptei retinuta in actul de sesizare, instanta va face aplic.art. 396 alin. 10 cod procedura penală, potrivit căruia acesta beneficiaza de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in cazul pedepsei inchisorii.

Avand in vedere că inculpatul nu are antecedente penale si apreciind că aplicarea pedepsei este suficientă si, chiar fără executarea acesteia, insa este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, instanta in baza art. 91 alin. 1 cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani care constituie termen de supraveghere, potrivit art. 92 cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

- să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta ;

 - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa ;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile ;

 - să comunice schimbarea locului de muncă ;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 cod penal, instanta va impune inculpatului (...) obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către (...) sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul (...) va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul (...)

In baza art. 91 alin. 4 cod penal, instanta va atentiona pe inculpat asupra disp.art. 96  cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

In baza art. 25 alin. 3 cod procedură penală, instanta va desfiinţa înscrisul falsificat, respectiv „(...)”.

Instanta constată că prin faptele săvarsite inculpata (...) a cauzat persoanei vătămate (...) un prejudiciu moral, astfel incat in baza art. 19 cod procedura penală rap.la art. 397 alin. 1 cod procedura penală va obliga pe aceasta să plătească persoanei vătămate (...) despăgubiri civile în sumă de (...) lei reprezentând daune morale.

In baza art. 274 alin. 1 cod procedura penală, instanta va obliga pe inculpata (...) la (...) lei cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul (...) la (...) lei cheltuieli judiciare către stat.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, instanta va respinge cererea reprezentantului (...) de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de participaţie improprie la uz de fals, prev. de art. 52 alin. 1 cod penal rap. la art. 323 alin. 1 cod penal în infracţiunea de uz de fals prev. de art. 323 cod penal privind pe inculpata (...)

 Totodată, instanta va respinge cererea apărătorului persoanei vătămate (...) de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 379 cod penal în infracţiunea prev. de art. 307 vechiul cod penal, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 cod penal în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.