Anulare act administrativ

Sentinţă comercială 1087/2018 din 07.11.2018


 Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBHND:2018:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL H________

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA NR.1087/CA/2018 DOSAR NR. XXXXXXXXXXX

Ședința publică din 07 Noiembrie 2018

Instanța compusă din:

P_________: N______ M_____ I____ - judecător

TARAȘCU V___ P___ - grefier

 

Pentru astăzi a fost amânată pronunțarea asupra soluționării acțiunii în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul T____ A________ în contradictoriu cu pârâta Direcția de Sănătate Publică a Județului H________ având ca obiect anulare act administrativ.

Se constată că mersul dezbaterilor și susținerile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 10 octombrie 2018, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

T R I B U N A L U L;

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului H________ – Secția a II a Civilă, de C_________ Administrativ și fiscal, la data de 08.02.2018, reclamantul T____ A________ cu domiciliul în D___, ____________________, ____________________ și domiciliul procesual ales la av. P___ A____ din D___, _________________________. 15, ____________________ a chemat în judecată pârâta Direcția de Sănătate Publică a Județului H________ cu sediul în D___, ____________________. 58, jud. H________ solicitând instanței, anularea Dispoziției nr. 10/2018 privind mutarea sa temporară din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică în temeiul art. 86 pct. 5 din Legea 188/1999.

Reclamantul a arătat că deși a solicitat comunicarea înscrisurilor menționate în cuprinsul dispoziției atacate și care făceau referire la un presupus dosar penal deschis pe numele său, a fost refuzat de către pârâtă.

În drept, reclamantul a invocat dispozițiile Legii 188/1999 și ale Legii 554/2004

În probațiune reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusă la data de 08.03.2018, pârâta Direcția de Sănătate Publică a Județului H________ a solicitat respingerea ce neîntemeiată a cererii introductive și menținerea Dispoziției nr. 10/2018 ca temeinică și legală.

Pârâta a arătat că măsura mutării temporare a reclamantul s-a luat în baza dispozițiilor 86 pct 5 din Legea 188/1999 și a faptului că reclamantul putea influența cercetarea penală în anumite dosare în care acesta ar fi putut fi suspect.

În probațiune, pârâta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma cererii introductive, instanța reține următoarele:

Prin Dispoziția nr. 10/2018 emisă de directorul executive al Direcției de Sănătate Publică a Judetului H________ s-a dispus mutarea temporară  areclamantului T____ Alexandrudin cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală și Programe în temeiul art 86 pct 5 din Legea 188/1999.

În motivarea dispoziției s-a arătat că s-a avut în vedere faptul că există deschis un dosarul nr. 6096/P/2017 deschis pe numele reclamantului.

Art 86 din Legea 188/1999 în forma în vigoare la momentul emiterii actului administrativ prevede că:

“Răspunderea funcționarului public pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

(2) În cazul în care funcționarul public este trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune suspendarea funcționarului public din funcția publică pe care o deține.

(3) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcția publică încetează, iar funcționarul public respectiv își va relua activitatea în funcția publică deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

(4) În situația în care nu sunt întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcționarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.

(5) De la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale, în situația în care funcționarul publ ic poate influența cercetarea, persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice.”.

Astfel, potrivit art. 86 alin 5 din Legea nr.188/1999: „de la momentul începerii urmăririi penale, în situația în care funcționarul public poate influența cercetarea, persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridic a autorității ori instituției publice”.

Pentru a dispune mutarea temporară a funcționarului public respectiv a reclamantului trebuiau îndeplinite două condiții: să fie începută urmărirea penală împotriva sa, iar de pe poziția funcției sale anterioare să poate influența cercetarea penală.

În ce privește prima condiție, instanța constată că, deși a solicitat, în temeiul art. 13 din Legea 554/2004, depunerea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii deciziei contestate, pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii acestei condiții respectiv începerea urmăririi penale față de numitul T____ A________. Mai mult, potrivit Ordonanței de clasare din data de 28.09.2018, Parchetul de le lângă Curtea de Apel A___ I____ a decis clasarea cauzei sub aspetul săvârșirii infracțiunii de fals fără ca în prealabil să fi început urmărirea penală in personam.

În ceea ce privește cea de a doua condiție, aceasta trebuia, în măsura în care era îndeplinită, să fie și justificată în concret în dispoziția de mutare. Instanța apreciază că Dispoziția nr. 10/2018 emisă de directorul executive al Direcției de Sănătate Publică a Judetului H________  este nelegală întrucât pârâta nu a arătat cum ar putea influența reclamantul, din funcția sa, cercetările penale, respecti nu a depus în pobațiune eventuale solicitări ale organelor de urmărire penală privind remiterea unor documente care să fi fost în posesia exclusivă a reclamantului.

Având în vedere faptul că în speță nu sunt îndeplinite condițiile mutării temporare precum și faptul că această decizie urmează a face parte din dosarul profesional al reclamantului, instanța apecizează că aceasta a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor normative superioare și pe cale de consecință va dispune anularea Dispoziției nr. 10/2018 emisă de directorul executive al Direcției de Sănătate Publică a Judetului H________.

Analizând capătul de cerere vizând obligarea la plata cheltuielilor de judecată, tribunalul reține că în cauză, culpa pentru declanșarea prezentului litigiu aparține pârâtei, astfel încât față de prevederile art. 453 și urm Cod proc. civilă aceasta trebuie să plătească reclamantui cheltuielile de judecată efectuate în cauză .

Cât privește însă cuantumul acestora, instanța reține că reclamantul, deși a depus în probațiune copia facturii fiscale aferente onorariului avocațial în cuantum de 1.200 lei nu a făcut dovada achitării efective a sumei de 1000 lei și, astfel, instanța va dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul T____ A________ cu domiciliul în D___, ____________________, ____________________ și domiciliul procesual ales la av. P___ A____ din D___, _________________________. 15, ____________________ în contradictoriu cu pârâta Direcția de Sănătate Publică a Județului H________ cu sediul în D___, ____________________. 58, jud. H________ și, pe cale de consecință:

Anulează Dispoziția nr. 10/2018 emisă de directorul executive al Direcției de Sănătate Publică a Judetului H________ .

Obligă pârâta Direcția de Sănătate Publică a Județului H________ la plata către reclamantul T____ A________ a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Recursul se depune la Tribunalul H________, Secția a II-a Civilă,  de contencios administrativ și fiscal.

Pronunțată în ședință publică, azi 07 noiembrie 2018.

 

P_________,  GREFIER,

  N______ M_____ I____ Tarașcu V___ P___

Concediu medical,

Semnează P_________ instanță.

T______ C_____ M______

NMI/TVP

4 ex.

06.12.2018