Chemare în judecată

Sentinţă civilă 3162 din 07.11.2011


Judecătoria Moineşti Judecător: Carmen Anemaria Groapă Sentinţa civilă nr.3162 din 07 noiembrie 2011

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul ...../260/.....,

reclamanta T.A. a chemat în judecată civilă pârâtul P.D. solicitând obligarea pârâtului să îi lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 6 prăjini teren arabil şi fânaţ, situată ..., jud...., cu vecinii U.I., B.R., ..., ..., A.I.P..

Acţiunea este legal timbrată cu 210 lei taxă de timbru şi 3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că reclamanta este proprietara suprafeţei de 4254 mp teren situată în satul ..., cu vecinii de mai sus, teren cumpărat de reclamantă de la numita B.G.R., conform contractului de vânzare cumpărare încheiat la data de .... Câţiva ani, reclamanta a stăpânit întreaga suprafaţă de teren fără a fi deranjată în posesie, însă de aproximativ 1 an, de zile, pârâtul i-a ocupat din teren 6 prăjini, fără nici un drept. Deoarece pe cale amiabilă nu s-a ajuns la nicio înţelegere cu pârâtul, iar acesta refuză eliberarea terenului, s-a introdus prezenta acţiune.

In drept, acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art.480 Cod civil.

Reclamanta depune acte, respectiv contract de vânzare cumpărare, copie TP al vânzătoarei, schiţa bunului imobil.

Pârâtul, legal citat depune întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de chemare în judecată, întrucât situaţia de fapt prezentată de reclamantă în acţiunea principală nu corespunde realităţii. Acesta arată că nu a ocupat nicio suprafaţă de teren din proprietatea reclamantei şi nici nu deţine teren în apropierea terenului reclamantei. Se invocă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului.

Se depune un contract de vânzare cumpărare şi documentaţia cadastrală aferentă.

Au fost încuviinţate proba testimonială, interogatorii şi expertiză tehnică de specialitate.

La data de ..., respectiv în timpul procesului pârâtul P.D. a decedat, motiv pentru care au fost introduşi în cauză moştenitorii acestuia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul .../... reclamanta cumpără de la B.G. suprafaţa de 4254 mp teren, situată în intravilanul com...., sat..., jud....

Vânzătoarea era proprietară, astfel cum rezultă din copia TP .../....

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul .../... pârâta moştenitoare a pârâtului P. D., respectiv CC. şi soţul acesteia, CI., cumpără suprafaţa de 1730 mp teren arabil situat în com...., sat..., jud.....

2

Reclamanta arată prin precizările de la fila 22, că terenul pentru care s-a depus actul autentic de vânzare cumpărare este un alt teren, faţă de cel revendicat de ea.

Din depoziţia martorului T.V.(fila 40), rezultă că reclamanta are în proprietate 20 prăjini teren, cu haturi vizibile, care au fost lucrate de soţul său. 5 prăjini din acest teren au fost luate de către P.D., care a construit o casă pentru fiica sa, C.

J.G.(fila 41), relatează că părţile se ceartă de la teren şi că în prezent reclamanta se învecinează cu fiica pârâtului, C.

CD. (fila 42), arată că a lucrat la reclamantă şi nu a fost lăsat să intre de soţia pârâtului.

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că terenurile proprietatea reclamantei şi pârâtei CC. sunt distincte şi nu se suprapun, însă se mărginesc parţial. Se mai arată că la data efectuării expertizei pârâţii ocupau o suprafaţă de 1112 mp din terenul reclamantei, care este haşurat şi identificat pe anexa nr.l din poligonul punctelor 1-2-3-16-17-1 cu următoarele vecinătăţi: N - CI. şi C C, U.C, E - moşt def U.I.C, S - pârâul ..., V - T.A., restul proprietăţii.

Potrivit, art.l alin.l) din Primul Protocol la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede următoarele: „Orice persoană fizică sau iuridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional".

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală - petitorie prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.

Reclamanta s-a conformat prevederilor art.l 169 Cod civil în sensul „că cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească", respectiv faptul că a făcut dovada proprietăţii exclusive asupra imobilelor revendicate şi că pârâtul le folosesc fără drept.

Art.480 Cod civil arată că proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele prevăzute de lege iar art.481 Cod civil statuează că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să admită acţiunea formulată de reclamanta T.A. cu domiciliul în corn...., jud...., în contradictoriu cu pârâta CC, domiciliată în sat..., corn...., jud....

Va respinge acţiunea formulată de reclamanta T.A. cu domiciliul în corn...., jud...., în contradictoriu cu pârâţii P.T., P.G., P.C, P.F., A.M., P. A.M., domiciliaţi în sat..., com...., jud...., ca nefondată.

Va obliga pârâta CC să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 1112 mp teren, situată în intravilanul satului ...,com...., jud...., pe punctele de contur 1-2-3-16-17-1 din raportul de expertiză ... cu

3

vecinii: N - CI. şi CC, U.C, E - moşt def U.., S - pârâul... V - restul proprietăţii T.A...

Faţă de faptul că pârâta a căzut în pretenţii, urmează ca în baza art.274 Cod procedură civilă, acesta să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.