Acţiune în anulare act administrativ. Certificat de încadrare în grad de handicap. Afecţiuni necongenitale. Nelegalitatea cererii.

Sentinţă civilă 443 din 16.10.2018


Prin cererea înregistrată sub nr. XXXXX, reclamanta  XXXXX, în contradictoriu cu  pârâta  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PT ADULTI - XXXXX, a cerut anularea certificatului nr. XXXXX şi obligarea la emiterea unui nou certificat prin care să fie încadrată în grad de handicap „grav”.

În motivarea acţiunii, reclamanta  a arătat că se poate deplasa doar cu un cadru, foarte greu şi numai în casă, având nevoie de ajutor din partea familiei pentru a se îngriji.

Această stare se datorează faptului că în luna decembrie 2015 a căzut pe scări, fracturându-şi şoldul care din luna iunie 2016 nu mai este şi nici  nu mai poate fi protezat, din lipsă de os.

Totodată, are proteze la ambii genunchi din anul 2003, respectiv din anul 2013, având şi tensiune arterială mare.

În drept, a invocat art.483-502 din Codul de procedură civilă, iar spre probă a depus înscrisuri – filele 4-13.

Pârâta COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PT ADULTI a formulat întâmpinare – fila 18, prin care a cerut respingerea acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:

Potrivit criteriilor medico-psihosociale stabilite prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse nr. 1992/17.11.2007- 762/31.08.2007, încadrarea în grade de handicap se face în funcţie de deficienţa (dizabilitatea) determinată de o boală, de complicaţiile acesteia, de administrarea şi răspunsul la tratament medicamentos, asocierea cu altă deficienţă, etc.

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi XXXXX, pe baza actelor medicale depuse la dosar, a eliberat, cu privire la reclamanta, Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. XXXXX, prin care nu a fost incadrată în grad de handicap .

Din adresa nr. XXXXX a dr. XXXXX - Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi XXXXX reiese faptul că: " doamna XXXXX, cu domiciliul in XXXXX, având diagnosticul de: Pseudartroza col femural stâng pe fond de hemiartroplastie sold stâng cu proteza Moore (2014), proteza totala genunchi bilateral (2013), scor ADL 8, se deplasează autonom cu sprijin in cadru, nu a fost incadrată in grad de handicap, deoarece afecţiunile respective nu fac obiectul criteriilor de incadrare in grad de handicap, aprobate prin Ordinul 707/13 mai 2014 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si 538/13 mai 2014 al Ministerului Sanatatii, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si al Ministerului Sanatatii Publice nr.762/1992/2007, afecţiunile nefiind congenitale sau contactate precoce, nu sunt redori strânse in poziţii vicioase, asociate ori nu cu paralizii nervoase."

În drept a invocat art.205 din Codul de procedură civilă, Legile nr.554/2004 şi nr.448/2006, HG nr.430/2008, Ordinul M.S.P. şi M.M.F.E.S. nr.1992/762/2007, iar spre probă a depus  înscrisuri – file 19, şi a cerut judecarea în lipsă.

Analizând cererea în raport de probele administrate şi prevederile legale  incidente în cauză, instanţa reţine că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Prin certificatul nr.  nr. XXXXX – fila 4, pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi din Cadrul Consiliului  Judeţean XXXXX nu a încadrat pe reclamanta  XXXXX, în grad de handicap .

Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu criteriile medico – psihosociale aprobate prin Ordinul  comun nr. 762 al MMFES şi nr. 1992 al MSP din 2007, modificat prin Ordinul comun  nr. 692/982/2013 pe baza actelor medicale pe care le prezintă  solicitantul, iar evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap este multiaxială, realizându-se în mod complex pe  cele  trei dimensiuni – medicală, psihologică şi socială.

În acest mod se stabileşte măsura în care afecţiunea medicală generatoare de handicap, respectiv deficienţa funcţională cauzată de boală, afectează viaţa personală (autonomia în plan  personal – capacitatea de autoservire şi  autoîngrijire ) şi integrarea socială a persoanei.

Potrivit criteriilor medico – psihosociale stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii  de Sanse nr. 1992/762/2007, încadrarea în grad de handicap se face  în funcţie de  deficienţa determinată de o boală, de complicaţiile acesteia, de administrarea şi răspunsul la tratament medicamentos, asocierea cu  altă deficienţă şi altele.

Din adresa nr. XXXXX a dr. XXXXX - Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi XXXXX reiese faptul că: " doamna XXXXX, având diagnosticul de: Pseudartroza col femural stâng pe fond de hemiartroplastie sold stâng cu proteza Moore (2014), proteza totala genunchi bilateral (2013), scor ADL 8, se deplasează autonom cu sprijin in cadru, nu a fost incadrată in grad de handicap, deoarece afecţiunile respective nu fac obiectul criteriilor de incadrare in grad de handicap, apobate prin Ordinul 707/13 mai 2014 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si 538/13 mai 2014 al Ministerului Sanatatii, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si al Ministerului Sanatatii Publice nr.762/1992/2007, afecţiunile nefiind congenitale sau contactate precoce, nu sunt redori strânse in poziţii vicioase, asociate ori nu cu paralizii nervoase."

Potrivit criteriilor prevăzute la capitolul 7 – Funcţiile neuro – musculo - scheletice şi ale mişcărilor aferente, pct.I – Evaluarea persoanelor cu afectarea mobilităţii articulaţiilor şi oaselor în vederea încadrării  în grad de handicap, pct.1 – Afecţiunii osteo-articulare, documentele medicale trebuie să releve debutul şi evoluţia afecţiunii, debut congenital ori contractare  precoce.

Or, aşa cum rezultă din actele medicale – filele 6, 12, reclamanta a dobândit afecţiunile în perioada 2013-2015, nicidecum congenital sau precoce.

În considerarea acestor motive şi în baza art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa va respinge cererea ca nefondată.