Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Revizuire

Hotărâre 110/2018 din 03.07.2018


Sentinta penală nr. 110

Sedinta camerei de consiliu din 3 iulie 2018

Pe rol fiind examinarea admisibilității în principiu a cererii de revizuire a Sentinţei Penale nr. nr.  din data de  a Judecătoriei Făget pronunţată în dosarul nr.  definitivă prin neapelare la data de 04.01.2017, formulată de petentul M.I.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă revizuentul asistat de avocat F. D. în substituirea avocatului desemnat din oficiu C.C.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanța având în vedere că din cuprinsul plângerii nu se desprinde temeiul juridic pune în vedere revizuientului prin avocat să precizeze temeiul de drept pe care se sprijină cererea de revizuire.

Revizuientului personal arată că în cauza supusă revizuirii a fost judecat în lipsă și dorește judecarea sa în stare de libertate.

În temeiul art. 459 alin. 2-7 Cod procedură penală, instanţa supune discuţiei admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire.

Apărătorul revizuientului avocat  în substituirea avocatului desemnat din oficiu  admiterea în principiu a cererii de revizuire, pentru motivele invocate prin cererea formulată şi să se dispună judecarea pe fond a cererii de revizuire.

Reprezentanta unităţii de parchet în temeiul art. 453 alin. 1 lit. a-f C.pr.pen. solicită respingerea ca inadmisibila a cererii de revizuire întrucât nu este incident niciunul din cazurile de revizuire.

 Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făget la data de  sub nr., revizuientul , deținut în penitenciarul Timișoara a solicitat revizuirea sentinţei penale nr.  din data de  a Judecătoriei Făget pronunţată în dosarul nr. definitivă prin neapelare la data de .

În fapt, revizuientul a arătat că prin sentinţa penală a cărei revizuire se solicită a fost condamnat pe nedrept la 3 ani închisoare cu executare, pedeapsă pe care o apreciază foarte mare în raport de fapta comisă. Mai arată că a fost judecat în lipsă și nu a avut cunoștință de condamnarea primită decât în momentul reținerii sale de către organele de poliție.

În drept, cererea nu a fost întemeiată.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar de către revizuient şi au fost ataşate cauzei dosarele nr.  şi nr.  ale Judecătoriei Făget, spre consultare.

Din examinarea lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentința penală nr.  a Judecătoriei Făget pronunţată în dosarul nr. , definitivă prin neapelare la data de , s-a dispus condamnarea petentului la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea, în stare de recidivă postexecutorie, a  infracțiunilor de : conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere (la data de 05.07.2015), conducere a unui vehicul sub influența alcoolului  (la data de 05.07.2015), conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere (la data de 21.08.2015), conducere a unui vehicul sub influența alcoolului  (la data de 21.08.2015), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.penal, cu executare în regim de detenţie. Prin aceeași sentință i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b, C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat și i-au fost interzise inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 C.pen.

În baza sentinţei penale nr.  din data de  a Judecătoriei Făget, a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.  în dosarul nr.  al Judecătoriei Făget (f. 53-54 dos. ).

Conform adresei emise la data de 07.06.2017 (f. 80 dos. ) de Penitenciarul Timișoara, încarcerarea s-a produs la data de , pedeapsa expirând la data de .

Potrivit reglementării cuprinse în Capitolul V, Secţiunea a-3-a din Codul de procedură penală, revizuirea este o cale de atac extraordinară, de retractare, prin intermediul căreia se tinde la desfiinţarea unor hotărâri judecătoreşti definitive ce conţin erori grave de fapt.

Astfel, ţinând seama de natura sa juridică, revizuirea poate fi exercitată numai în cazurile limitativ prevăzute de art. 453 alin. 1 lit. ”a”-”f” C.pr.pen, care, în plus trebuie supuse unor interpretări restrictive.

Astfel, conform art. 453 din Codul de procedură penală, hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii cu privire la latura penală când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză ;

b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declarația unui martor, opinia unui expert sau pe situațiile învederate de un interpret care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influențând astfel soluția pronunțată ;

c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecății sau după pronunțarea hotărârii, împrejurare care a influențat soluția pronunțată în cauză;

d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere împrejurare care a influențat soluția pronunțată în cauză; ;

 e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia;

 f) hotărârea  s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situația în care consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate.

Așadar, atât din conţinutul prevederilor menţionate, cât şi din cuprinsul articolului 459 C.pr.pen. care reglementează sub denumirea marginală Admiterea în principiu- condițiile în care se poate dispune admisibilitatea unei cereri de revizuire printre care și cele privind: invocarea unor temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale, arătarea faptelor și mijloacelor de probă în baza cărora este formulată cererea și care conduc în mod evident la stabilirea existenței unor temeiuri legale ce permit revizuirea, instanța constată că cererea de revizuire formulată de condamnatul  nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a putea determina admisibilitatea unei cereri de revizuire.

Pe cale de consecinţă, având în vedere motivele care au fost invocate în cererea de revizuire, precum şi cele reţinute anterior, instanţa apreciază că această cerere nu se poate încadra în niciunul dintre cazurile de revizuire prevăzute limitativ de art. 453 C.pr.penală.

Față de cele reținute, în baza art. 459 alin. 5 raportat la art. 464 Cod procedură penală va respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a Sentinţei Penale nr. nr. din data de  a Judecătoriei Făget pronunţată în dosarul nr.  definitivă prin neapelare la data de  formulată de revizuentul condamnat, în prezent încarcerat în Penitenciarul Timișoara.

În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală va obliga revizuientul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 459 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 464 Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire a Sentinţei Penale nr. din data de  a Judecătoriei Făget pronunţată în dosarul nr.  definitivă prin neapelare la data de  formulată de revizuentul condamnat M.I, , în prezent încarcerat în Penitenciarul Timișoara.

În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., plata onorariului de avocat din oficiu, în cuatum de 260 de lei rămâne în sarcina statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 3 iulie 2018.