Infracţiuni la regimul silvic

Hotărâre 151 din 07.10.2015


Dosar nr. 1317/308/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ NR. 151/2015

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE: VASILE AENOAEI

GREFIER: ADRIANA DRAGOMIR

MINISTERUL PUBLIC reprez. prin PROCUROR: MARCU VIRGINIA

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B.A. şi pe parte civilă R.R., având ca obiect infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul personal şi asistat de av. Fintoc Marieta, partea civilă fiind lipsă. se prezintă soţul părţii civile, numitul R.G..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Inculpatul precizează că este de acord să presteze muncă în folosul comunităţii

Reprezentanta Parchetului, partea civilă şi apărătoarea inculpatului precizează că nu mai au alte cereri de formulat în cauză, sau explicaţii de dat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau explicaţii de dat, instanţa declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, solicită, faţă de probele administrate în cauză, condamnarea inculpatului pentru faptele săvârşite şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, cu obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor de judecată.

Partea civilă solicită tragerea la răspundere penală a inculpatului şi obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile precum şi la replantarea terenului.

Av. Fintoc Marieta, având cuvântul, solicită achitarea inculpatului, în temeiul dispoz. art. 16 al. 1 lit. c Cpp, la dosar neexistând probe că inculpatul a săvârşit infracţiunile reţinute, cu respingerea acţiunii civile formulate de partea civilă, cu motivarea că, din probele administrate rezultă că există o incertitudine cu privire la săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor reţinute în rechizitoriu, incertitudine care nu poate conduce la condamnarea acestuia. Astfel, declaraţiile martorilor Stângaciu Stelian şi Stângaciu Stelian Albert au fost date cu rea credinţă, aceştia afirmând că au lucrat pentru inculpat şi acesta nu i-a plătit, în prezent fiind în relaţii de duşmănie, motiv pentru care se impune a fi înlăturate, necoroborându-se cu nici una din probe. Pe de altă parte, martorii Weber şi Savu confirmă faptul că în lunile ianuarie şi februarie 2012 inculpatul se afla în Bendorf şi lucra la exploataţia forestieră pentru SC Flamingo SRL, programul de muncă fiind de la orele 8 până la orele 17, locuia în permanenţă la cabană şi venea în Sighişoara numai pentru procurarea celor necesare traiului la sfârşit de săptămână, nu venea cu căruţa şi caii, pe  care îi ţinea într-un grajd lângă cabană. Prin urmare, furtul materialului lemnos nu-i poate fi atribuit inculpatului întrucât, în intervalul de timp menţionat în rechizitoriu, inculpatul nu putea săvârşi acea infracţiune.

 Inculpatul având ultimul cuvânt, declară că este nevinovat, nu se afla în zonă la acel moment.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, întocmit la data de 13.06.2014 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1317/308/2014, la data de 24.06.2014, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 108 al.1 lit.d şi respectiv art. 110 al.1 lit.d din Legea nr.  46/2008, cu aplicarea art. 38 al.1 C.penal.

În expunerea actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că-n perioada decembrie-martie 2012, inculpatul a tăiat arbori din vegetaţia forestieră situată pe terenul din zona , Sighişoara aparţinând persoanei vătămate R.R., după care a sustras arborii tăiaţi.

Analizând probele administrate în cauză instanţa constată că starea de fapt reţinută-n rechizitoriu corespunde realităţii.

În baza art. 386 al.1 C.pr.penală instanţa  va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul din infracţiunile prev. de art. 108 al.1 lit.d şi art. 110 al.1 lit.d din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea art. 38 al.1 C.penal, în infracţiunile prev. de art. 110 al.1 lit.d din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea art. 33 lit.a din vechiul C.penal şi art. 5 al.1 C.penal.

În drept, fapta inculpatului care-n perioada decembrie 2011 – martie 2012 a tăiat arbori, din vegetaţia forestieră situată pe terenul din zona Cloaşterf Sighişoara, aparţinând persoanei vătămate R.R., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală de arbori, prev. de art. 108 alin.1 lit.d din Legea nr. 46/2008.

În drept, fapta inculpatului care-n perioada decembrie 2011 – martie 2012 a sustras arborii tăiaţi din vegetaţia forestieră situată pe terenul din zona Cloaşterf, situat pe raza municipiului Sighişoara, aparţinând persoanei vătămate R.R.,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii furt de arbori, prev. şi ped. de art.110 al.1 lit.d din Legea nr. 46/2008.

În baza art. 33 lit.a şi art. 34 al.1 lit.b din vechiul C.penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Instanţa va face aplicarea disp. art. 5 al.1 C.penal, întrucât de la data săvârşirii faptelor şi până-n prezent a intrat în  vigoare Noul Cod penal, ori legea penală mai favorabilă în speţă este vechiul Cod penal.

La individualizarea pedepselor care se vor aplica inculpatului, instanţa va ţine cont de criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 din vechiul C.penal.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunilor, instanţa va face aplicarea art. 74 al.1 lit.a şi art. 76 al.1 lit.c din vechiul C.penal.

Prin prisma acestor elemente instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de câte 1 an închisoare pentru fiecare infracţiune comisă.

Având în vedere faptul că sunt întrunite condiţiile prev. de art. 81 din vechiul C.penal, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante, pe un termen de încercare stabilit conform art. 82 din  vechiul C.penal.

Instanţa va face aplicarea art. 359 din  vechiul C.pr.penal.

Cu privire la latura civilă a cauzei instanţa constată că persoana vătămată R.R. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 6.000 lei, daune materiale, reprezentând  contravaloarea arborilor tăiaţi şi sustraşi de inculpat.

Având în vedere faptul că prin faptele comise inculpatul a cauzat un prejudiciu material părţii civile şi fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa în baza art. 25 şi 397 C.pr.penală, raportat la art. 1357 şi următoarele C.civil va obliga inculpatul să plătească părţii civile suma de 4494 lei, cu titlu de daune materiale dovedite, reprezentând contravaloarea arborilor tăiaţi şi sustraşi de inculpat şi va respinge restul pretenţiilor,  ca nedovedite.

În baza art. 274 al.1 C.pr.penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.386 al.1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul,din infracţiunile prev.de art. 108 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008 şi respectiv art.110 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008,cu aplic.art.38 al.1 C.pen.,în infracţiunile de prev.de art. 108 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008 şi respectiv art.110 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008,cu aplic. art. 33 lit.a din vechiul C.pen. şi art. 5 al.1 C.pen.

1.În baza art. 108 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008, cu aplic. art.74 al.1 lit.a şi art.76 al.1 lit.c din vechiul C.pen. şi art.5 al.1 C.pen.,condamnă pe inculpatul B.A., fiul lui Arpad şi Magdalena, născut la data de  11.01.1977, în , jud. Mureş, domiciliat în  , jud. Mureş, cu reşedinţa în  jud. Mureş, cetăţean român, fără antecedente penale, CNP – la pedeapsa de  1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori.

2. În baza art.110 al.1 lit.d din Legea nr.46/2008,cu aplic.art. 74 al.1 lit.a şi art.76 al.1 lit.c din vechiul C.pen. şi art 5 al.1 C.pen.  condamnă acelaşi inculpat  la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori.

În baza art 33 lit.a şi art 34 alin.1 lit. b din vechiul C.pen. inculpatul execută pedeapsa  cea mai grea de 1 an închisoare. 

În baza art. 81 din vechiul C.penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 din vechiul C.penal.

În baza art. 359 din vechiul C.pr.penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 din vechiul C.penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.25 şi 397 C.pr.pen.,rap.la art.1357 şi următ.  C.civ. obligă inculpatul să plătească părţii civile R.R., dom. în , jud. Mureş, suma de 4494 lei,cu titlu de daune materiale şi respinge restul pretenţiilor.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de  725 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 07.10.2015.

PREŞEDINTEGREFIER

AENOAEI VASILEDRAGOMIR ADRIANA