Uzucapiune

Hotărâre 1851/2018 din 08.11.2018


SENTINȚA CIVILĂ NR. 1851

Ședința publică de la 8 noie mbrie 2018

Completul compus din

P_________ D__ iel I___ H_____

Grefier  F_____ V_____

 

Pe rol  se află judecarea acțiunii civile formulată de către petenții I___ A____ și I___ E______ , având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal, făcut în ședința publică, au răspuns petenții, fiind asistați de avocat I_______ A______, și martorul Sub______ I___, lipsește martora C_______ M____.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care,

Avocat I_______ A______, în reprezentarea petenților, depune la dosar Ordinul nr. 26 emis la data de 27.01.2015 de către Instituția Prefectului Județului T____, învederează faptul că martora C_______ M____ este bolnavă și solicită înlocuirea acesteia cu martora Miin I____, care este și prezentă în sală.

Instanța apreciază că cererea de înlocuire a martorei C_______ M____, care este bolnavă, cu martora Miin I____ , formulată de apărătorul petenților, avocat Iunacio A______, este întemeiată.

Admite cererea de înlocuire a martorei C_______ M____, care este bolnavă, cu martora Miin Irin a , formulată de apărătorul petenților, avocat Iunacio A______.

Instanța, în temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 311 alin. (2) Cod procedură civilă, încuviințează înlocuirea martorei C_______ M____, care este bolnavă, cu martora Miin I____.

Instanța procedează la audierea martorilor Sub______ I___ și  Miin I____, declarațiile acestora fiind consemnate separat în scris și atașate la dosar .

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat și alte probe de administrat, declară încheiată cercetarea judecătorească, și acordă cuvântul pe fond.

Avocat Iunacio A______ , pentru petenți , solicită admiterea cererii așa cum a fost ea formulată , fără cheltuieli de judecată .

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolu l Judecătoriei D___ sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 2 mai 2018, petenții I___ A____ și I___ E______ , a u solicitat , ca pe baza probelor ce vor fi administrate, să se dispună, prin procedura necontencioasă prevăzuta de art. 130 din Decret-lege nr. 115/1938, constatarea faptului că a u dobândit dreptul de proprieta te asupra imobil ului situat în localitatea M________ , nr. 9 , imobil evidențiat în C.F. nr. xxxxxx Birda, nr. topografic 20-21/2, teren intravilan de 1 439 mp, prin uzucapiune extratabulară pr evăzută de art. 28 alin. 1 din D ecret-lege nr. 115/1938, în baza art. 36 pct. 3 din Legea nr. 7/1996, radierea numitului Huma I___ din calitatea de proprietar al imobilului, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietat e al lor, în cota de 1/1 parte asupra imobilului evidențiat în C.F. nr. xxxxxx Birda, nr. topografic 20-21/2, teren intravilan de 1 439 mp , radierea numitului Panta J____ din calitatea de beneficiar al unui drept de uzufruct viager, radierea interdicției de înstrăinare și grevare în favoarea aceleiași persoane, fără cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, în fapt, a șa cu rezultă din extrasul de carte funciară nr. xxxxxx Birda, nr. topografic 20-21/2, teren intravilan de 1 439 mp, calitatea de propri etar o are numitul Huma I___, în favoarea numitului Panta J____ este înscris un drept uzufruct viager și interdicție de înstrăinare și grevare, acesta din urmă fiind decedat la data de 23 martie 1944.

Petenții au mai precizat faptul că, căsătoria lor a fost consfințită de eliberarea certificatului de căsătorie, faptul că la data de 06.01.1977, petentul, a cumpărat, de la numitul Huma I___, imobilul situat în localitatea M________, nr. 9, evidențiat în C.F. nr. xxxxxx Birda, nr. topografic 20-21/1, teren int ravilan de 1 439 mp și casa nr. 54.

Începând cu anul 1992 au exercitat o posesie utilă, neîntreruptă, pașnică și sub nume de proprietar asupra imobilului, au achitat taxele și impozitele către stat, au mai menționat petenții.

Au apreciat că, în speță, sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Decret-lege nr. 115/1938, privind uzucapiunea extratabulară.

În drept și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 28 alin. 1 și art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938.

În probațiune a solicitat proba cu înscrisuri, și proba testimonială cu martori.

Alăturat acțiunii s-a depus un set de înscrisuri.

Acțiune a fost legal timbrată cu suma în cuantum de 705,00 lei.

La termenul din data de 20.06.2018 s-a dispus e miterea somației, în temeiul art. 130 din Decretul Lege 115/1938, efectuarea unei adrese către Con siliul Local al Comunei Birda , către Biroul Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară D___, în vederea afișării somației timp de o lună la loc vizibil .

În prezenta cauză s-a administrat proba cu înscrisuri precum și proba testimonială cu martorii Sub______ I___ și  Miin I____ .

Analizând documentele de la dosar, instanța reține următoarele :

Uzucapiunea sau prescripția achizitivă este un mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ca efect al posedării lui de către o persoană în condițiile și termenele prevăzute de lege. Pentru a opera acest mod de dobândire trebuie să fie îndeplinite mai multe cerințe,

În regiunile unde se aplică sistemul de publicitate imobiliară prin cărțile funciare reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938 (Transilvania, Banat, Bucovina), uzucapiunea este supusă prevederilor acestei legi, care a intrat în vigoare la data de 12 iulie 1947. Decretul-lege nr. 115/1938 se aplică numai uzucapiunilor începute după intrarea sa în vigoare, cele anterioare rămânând reglementate de vechile legi maghiare, Codul civil austriac și Codul civil român, după caz .

Potrivit art. 27 și art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 uzucapiunea este de două feluri: uzucapiunea tabulară și uzucapiunea extratabulară.

În cazul de față nu sunt incidente dispozițiile referitoare la uzucapiunea tabulară, conform art. 27 din Decretul-lege nr. 115/1938, întrucât petenții nu sunt înscriși nici chiar „fără cauză legitimă” cu vreun drept , care poate fi dobândit în temeiul uzucapiunii, în CF xxxxxx Birda, nr. top 20-21/2, pentru a fi incidentă uzucapiunea de scurtă durată.

Așadar incidentă este situația unei uzucapiuni  extratabulare , care este reglementată de disp. art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 „Cel care a posedat un bun nemișcător în condițiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat”.

În acest caz trebuie întrunite următoarele condiții: titularul dreptului intabulat în cartea funciară să fie decedat; uzucapantul să posede imobilul timp de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular; posesia exercitată de uzucapant să fie utilă.

Așa cum rezultă din documentele depuse la dosar, proprietarul tabular al imobilului în discuție este H___ I___ care, potrivit certificatului de deces ________ nr. xxxxxx emis de primăria municipiului Timișoara la data de 21.04.1998, a decedat la data de 21 aprilie 1998.

Cu privire la începutul prescripției achizitive, din declarațiile martorilor audiați în cauză, rezultă că din anul 1977 petenții folosesc imobilul în cauză. În speță, martorii arată că în anul 1977 petenții au cumpărat de la H___ I___ casa și grădina de aproximativ 15 ari situată în localitatea M________, ocazie cu care au preluat și grădina ce se afla în vecinătatea imobilului cumpărat. Susținerile martorilor sunt confirmate atât de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 10/06.01.1977 (f.12), cât și de adeverința nr. 1363/25.04.2018 eliberată de ______________________ se arată că petenții, figurează în evidențele primăriei achitând impozit pe terenul în discuție începând cu anul 2004.

În ceea ce privește posesia utilă de natură să ducă la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, instanța reține că petenții posedă imobilul înscris în  CF xxxxxx Birda, nr. top 20-21/2 din anul 1977, dată confirmată de declarațiile martorilor coroborate cu contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 10/06.01.1977. Din documentația cadastrală rezultă că petenții folosesc imobilul constând în teren în suprafață totală de 1439 mp, plătind impozit conform certificatului de atestare fiscală depus la dosar. De asemenea din declarațiile martorilor reiese că din 1977 petenții s-au comportat ca adevărați proprietari, iar în toată această perioadă nimeni nu a avut nici o pretenție cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului în discuției.

Având în vedere cele de mai sus și, dat fiind faptul că de la data decesului proprietarului tabular și până la data promovării acțiunii au trecut mai mult de 20 de ani, timp în care petenții au exercitat o posesie utilă asupra imobilului înscris în CF xxxxxx Birda,  instanța constată că sunt îndeplinite condițiile pentru ca aceștia să dobândească dreptul de proprietate asupra imobilului prin uzucapiune, fapt pentru care urmează a admite cererea.

Va dispune către BCPI D___ efectuarea de mențiuni în CF xxxxxx Birda, cu privire la nr. top. 20-21/2, respectiv radierea dreptului de proprietate al defunctului Huma I___ asupra cotei de 1/1 din imobil, concomitent cu înscrierea în cartea funciară asupra aceleași cote din imobil a dreptului de proprietate în favoarea reclamanților, dobândit prin uzucapiune.

În ceea ce privește radierea din cartea funciară a dreptului de uzufruct viager precum și a interdicției de înstrăinare și grevare în favoarea lui Panta J____, instanța va avea în vedere că în speță sunt aplicabile dispozițiile Codului civil 1864, în vigoare la data nașterii dreptului de uzufruct.

Instanța reține că la data de 23 martie 1944 a decedat titularul dreptului de uzufruct, J____ P_________, conform extrasului din registrul de decese al comunei Birda.

Potrivit art. 557 Cod civil 1864, uzufructul se stinge prin moartea uzufructuarului.

D____ urmare, având în vedere dispozițiile legale de mai sus și ținând seama că uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire originar al dreptului de proprietate, instanța va admite și cea de-a doua cerere formulată de petenți, în consecință va dispune radierea din CF xxxxxx Birda, cu privire la nr. top. 20-21/2 a interdicției de înstrăinare și grevare precum și a dreptului de uzufruct viager instituite în favoarea lui Panta J____.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite acțiunea formulată de petenții I___ A____ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, și I___ E______ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat I_______ A______, cu sediul în D___, ______________________, județul T____.

Constată că petenții au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilului constând în teren în suprafață totală de 1.439 mp, situat în localitatea M________, având număr top. 20-21/2, înscris în C.F. xxxxxx Birda.

Dispune către Biroul Teritorial de C adastru și P ublicitate I mobiliară D___ efectuarea de mențiuni în C . F . xxxxxx Birda, cu privire la nr. top. 20-21/2, respectiv radierea dreptului de proprietate al defunctului Huma I___ asupra cotei de 1/1 din imobil, concomitent cu înscrierea în cartea funciară asupra aceleași cote din imobil a dreptului de proprietate în favoarea reclamanților, dobândit prin uzucapiune.

Dispune radierea din C . F . xxxxxx Birda, cu privire la nr. top. 20-21/2 a interdicției de înstrăinare și grevare precum și a dreptului de uzufruct viager instituite în favoarea lui Panta J____.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria D___.

Pronunțată în ședința publică din 08 noiembrie 2018.

 

P_________ Grefier

D_____ I___ H_____ F_____ V_____