Cerere de executare a mandatului european de arestare. Încetarea motivului de amânare a predării inculpatului.

Sentinţă penală 177/P din 02.10.2018


Datorită lipsei emiterii unui mandat de arestare in vederea predării, s-a apreciat că s-a ivit un impediment la executare, motiv pentru care, în ceea ce priveşte persoana solicitată [...] ar fi aplicabile dispoziţiile art. 103 alin. 11 şi 13 din Legea nr. 302/2004 în referire la art. 107 alin. 3 raportat la art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004.

Prin decizia penală nr. 791/P din 26.09.2018 Curtea a respins apelul inculpatului [...] împotriva sentinţei penale nr. 606 din 02.05.2018 a Judecătoriei Tulcea, in condiţiile în care unul din considerentele pentru care termenul de judecată din data de 27.09.2018 a fost preschimbat la data de 25.09.2018, iar a doua zi, cu maximă celeritate, cauza a fost soluţionată şi s-a comunicat de îndată Judecătoriei Tulcea ca instanţă de executare, care în aceeaşi zi a emis mandatul de executare a pedepsei nr. [...] din 26.09.2018, iar cauza care a constituit motiv de amânare a predării, a încetat, fiind aplicabile pe deplin prevederile art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004.

Astfel, de la acea dată, persoana solicitată a fost la dispozi?ia nemijlocită a organelor judiciare şi poli?iene?ti, predarea putând fi efectuată fără niciun impediment, emiterea unui nou mandat de arestare preventivă nefiind justificată în nici un mod.

Art. 598 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală

Art. 107 alin.l, raportat la art. 103 alin.6 din Legea nr.302/2004

Art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004

Prin cererea formulată la data de 28 septembrie 2018, Biroul de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Constanţa, în temeiul art.598 lit c Cod procedură penală, a sesizat Curtea de Apel Constanţa cu privire la faptul că;

Prin sentinţa penală nr, 160/P pronunţată la data de 22.08.2018 de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr…./36/2018, definitivă de la pronunţare, s-a dispus:

„În baza art, 103 alin. 5 din Legea nr. 302/2004,

Ia act de consimţământul la predare al persoanei solicitate [...] - cetăţean român, fără antecedente penale.

În baza art. 107 alin.l, raportat la art. 103 alin.6 din Legea nr.302/2004, admite cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate [...] la data de 16.07.2018 de Tribunalul din Hechingen, Germania.

În baza art. 103 alin.6 din Legea nr.302/2004, dispune predarea persoanei solicitate [...] către autorităţile judiciare din Germania, cu respectarea regulii specialităţii predării, prevăzută de art. 115 din Legea nr. 302/2004.

În baza art. 103 alin.9 şi 10 din Legea nr.302/2004, menţine măsura arestării în vederea predării faţă de persoana solicitată [...] pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 29.08.2018 până la data de 27.09.2018.

În baza art. 112 alin.l raportat la art.58 alin.l din Legea nr.302/2004, dispune amânarea predării persoanei solicitate [...] până Ia soluţionarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. …/327/2017.

Predarea persoanei solicitate se realizează de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în condiţiile prevăzute de art. 111 ?i art. 112 raportat la art. 58 alin.l din Legea nr.302/2004.

În baza art. 107 alin.2 din Legea nr.302/2004, soluţia se comunică autorităţii judiciare emitente a mandatului european de arestare, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 22.08.2018.”

Mandatul de arestare provizorie a expirat la data de 27.09.2018, totodată persoana solicitată a fost judecată definitiv în cauza penală nr. …/327/2017, în care Curtea de Apel Constanţa a pronunţat decizia penală nr.791/P la data de 26.09.2018:

„În baza art. 421 pct. 2 lit. b C. proc. pen. respinge apelurile declarate de către apelanţii inculpaţii [...] şi [...], împotriva sentinţei penale nr. 606/02.05.2018 a Judecătoriei Tulcea, ca nefondate.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii apelanţi [...] şi [...], la plata sumei de câte 500 lei, fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în apel.

În baza art. 72 Cod penal rap. la art. 424 alin.2 şi 3 C. proc. pen deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor [...] şi [...] şi perioada arestului la domiciliu de la data de 02.05.2018 la data de 30-06.2018.

Conform art.400 alin. 3 cod procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 ex.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.09.2018.”

Sentinţa penală nr.606 din data de 02.05.2018 a Judecătoriei Tulcea pronunţată în dosarul penal nr. …/327/2017, în raport de care s-a dispus amânarea predării, a rămas definitivă prin decizia penală nr. 191 !P din data de 26.09.2018, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa.

În baza sentinţei penale nr.606/02.05.2018, s-a emis M.E.P.Î nr. [...] la data de 26.09.2018.

Verificând aspectele formulate de autorul sesizării, Curtea reţine că, datorită lipsei emiterii unui mandat de arestare in vederea predării, se apreciază că s-a ivit un impediment la executare, motiv pentru care, în ceea ce priveşte persoana solicitată [...] ar fi aplicabile dispoziţiile art. 103 alin. 11 şi 13 din Legea nr. 302/2004 în referire la art. 107 alin. 3 raportat la art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004.

Potrivit art.110 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, mandatul de arestare emis pe numele persoanei solicitate se execută în regim de urgenţă. Totodată, conform art. 111 din aceeaşi lege, termenul de 10 zile este un termen maxim.

Este evident că prin decizia penală nr. 791/P din 26.09.2018 Curtea a respins apelul inculpatului [...] împotriva sentinţei penale nr. 606 din 02.05.2018 a Judecătoriei Tulcea, in condiţiile în care unul din considerentele pentru care termenul de judecată din data de 27.09.2018 a fost preschimbat la data de 25.09.2018, iar a doua zi, cu maximă celeritate, cauza a fost soluţionată şi s-a comunicat de îndată Judecătoriei Tulcea ca instanţă de executare, care în aceeaşi zi a emis mandatul de executare a pedepsei nr. [...] din 26.09.2018, iar cauza care a constituit motiv de amânare a predării, a încetat, fiind aplicabile pe deplin prevederile art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004.

Astfel, de la acea dată, persoana solicitată a fost la dispozi?ia nemijlocită a organelor judiciare şi poli?iene?ti, predarea putând fi efectuată fără niciun impediment, emiterea unui nou mandat de arestare preventivă nefiind justificată în nici un mod.

De altfel, prin adresa nr. [...]/SIRENE/DIM/RAF din data de 01.10.2018 emisă de IGPR – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Sirene rezultă indubitabil că persoana solicitată [...], în conformitate cu dispozi?iile sentin?ei penale nr. 160/P din 22.08.2018 a Curţii de Apel Constanţa, va fi predată autorită?ilor germane la data de 05.10.2018, orele 12,25, iar escorta Germană va pleca in direc?ia Frankfurt.

In consecin?ă, deoarece a?a cum s-a arătat mai sus, nu există niciun impediment la executare, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată.

Drept urmare, în baza disp.art. 597 rap la art.598 alin.1 lit.c  Cod procedură penală, va respinge contestaţia la executare  formulată de către Biroul Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Constanţa, prin judecătorul delegat, privind sentinţa penală nr.160/P/22.08.2018 a Curţii de Apel Constanţa, (dosar penal nr. …./36/2018 al Curţii de Apel Constanţa), ca nefondată .