Contestaţie la executare

Sentinţă civilă XX din 06.12.2017


Pe rol fiind  judecarea cauzei civile privind pe YY  în contradictoriu cu  intimataYY, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în ziua pronunţării lipsesc părţile.

Procedura este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că, dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 22 noiembrie 2017, dezbaterile fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Din lipsă de timp pentru deliberare conform dispoziţiilor art. 396 din CPC şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, instanţa a amânat pronunţarea pentru azi, 06 decembrie 2017.

S-au studiat actele şi lucrările dosarului.

După studiu şi deliberare instanţa dă sentinţa de faţă.

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr.X/244/2017 contestatorul YY în contradictoriu cu intimațiiYY. a formulat contestație la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. XX/2016 al B.E.J.A. Iovu Dragoș și Sîrbu Ciprian, solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța :

- să constate prescris dreptul creditoarei de a pune în executare titlul executoriu și să dispună anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare nr. XX/2016.

Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii contestatorii au arătat că la data de 16.12.2016 le-au fost comunicate la domiciliu mai multe acte de executare emise de BEJ Iovu Dragoș și Sîrbu Ciprian Ioan dintre care : somația nr.XXX/12.12.2016 prin care erau somați să achite creditoarei suma totală de 20.437,60 lei din care 2548,67 lei cheltuieli de executare, iar restul debit restant, dobânzi și penalități de întârziere; încheierea nr.X din 12.12.2016 emisă de BEJ Iovu D. și Sîrbu CI privind stabilirea cheltuielilor de executare la suma de 2.548,67 lei; adresa privind înființarea popririi în cotă de 1/3 din venitul lunar al debitorului YY; încheierea din 02.11.2016 a Judecătoriei Huși privind încuviințarea executării silite pentru suma de 17.888,93 lei.

La data de 05.10.2008, contestatorul a împrumutat de la YY suma de 22.000 lei pentru nevoi personale, iar contestatoarea a fost codebitor. În acest sens au semnat contractul de credit de nevoi personale nr. XX/05.10.2008.

Contestatorul ți-a îndeplinit obligațiile de plată a ratelor stabilite în contract până în luna iulie 2010, după care, din cauza dificultăților financiare, nu a mai achitat datoria.

Contractul de credit a fost încheiat pentru o perioadă de 84 de luni(7 ani) sub condiția respectării obligațiilor de plată lunară a ratelor. În condițiile în care ratele nu se plătesc trei luni consecutiv părțile  au convenit ca să înceteze raporturile contractuale, conform art.6, pct.6.3, raportat la art.5 lit.a) din contractul de credit. Ținând cont de înțelegerea părților și de situația da fapt prezentată , contractul a încetat în luna octombrie 2010, moment de la care a devenit exigibil și scadentă întreaga sumă contractată.

Din luna octombrie 2010 și până în octombrie 2016 creditoarea nu a mai făcut nici un demers pentru recuperarea datoriei, astfel încât atât dreptul la acțiune cât și cel la executare silită s-a prescris în octombrie 2013. Nu au fost emise sau comunicate acte de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripție.

În drept, a invocat dispozițiile art.712, 706, Cod pr.civilă și art.2517 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu o taxă în cuantum de 1000 lei, calculată conform art. 10 alin. 2 din OUG. nr. 80/2013.

Intimata creditoareYY, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

În fapt, între YY în calitate de creditor şi contestator, în calitate de debitor, s-a încheiat Contractul de credit de nevoi personale nr. YY/05.10.2008 prin care creditorul a acordat debitorului un împrumut în cuantum de 22.000 lei, pe o perioadă de 84 luni de zile. La data de 25.03.2011 YY şi-a schimbat denumirea înYY.

Faţă de faptul că contestatorul nu şi-a executat în mod corespunzător obligaţiile asumate conform contractului de credit, respectiv nu a înţeles să achite de bună-voie contravaloarea sumelor creditate de cătreYY ,intimata a procedat la formularea cererii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. XXX/2016 instrumentat de către BEJA Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian-Ion.

Intimata a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, a arătat că este neîntemeiata, deoarece intimata a procedat la executarea silita a acesteia în termenul legal prevăzut de lege în acest sens, respectiv în termen de 3 ani de la momentul naşterii dreptului la acţiune. Contractul de credit s-a încheiat pe o durată de 84 de luni, respectiv până în octombrie 2015, aşa cum reiese şi din contractul de credit, astfel că în speţă nu este vorba despre o obligaţie pentru care părţile nu au agreat un termen de executare sau că aceasta să se execute la cererea creditorului, astfel încât să devină incidente dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Decretul nr.167/1958.

Împrejurarea că executarea silită a început la nivelul anului 2016, solicită să se observe că între cele două date nu a trecut un termen de prescripţie de 3 ani de zile, condiţii în care solicită respingerea excepţiei prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită ca netemeinică şi nefondată.

În speţă sunt incidente dispoziţiile art.7 alin.1 din Decretul nr.167/1958 potrivit cărora: "Prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea silită", respectiv pentru fiecare rată scadentă va începe să curgă un termen de prescripţie extinctivă distinct.

În probatoriu a solicitat proba cu înscrisuri.

Din analiza şi coroborarea probelor administrate în cauză, instanţa constată următoarea situaţie de fapt :

La data de 05.10.2008, contestatorii YY au împrumutat de la YY suma de 22.000 lei pentru nevoi personale. În acest sens au semnat contractul de credit de nevoi personale nr.XX /05.10.2008 pentru o perioadă de 84 de luni(7 ani) sub condiția respectării obligațiilor de plată lunară a ratelor.

Contestatorii au recunoscut că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a ratelor stabilite în contract până în luna iulie 2010, după care, din cauza dificultăţilor financiare, nu au mai achitat datoria.

Excepția tardivității formulării contestației la executare formulată de intimată este neîntemeiată.

Contestatorii au  primit comunicarea la data de 16.12.2016, iar cererea a fost adresată instanţei la data de 03.01.2017, în interiorul termenului legal de 15 zile prevăzut de art. 715 Cod pr. civilă.

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, instanţa reţine că este întemeiată, deoarece:

Art. 705 Cod proced. civilă prevede: dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel…. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silita si orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie, prevede art.706 alin. 2 Cod proced. Cicivlă.

De asemenea, potrivit art.6 din Decretul-lege nr.167/1958 (aplicabil în speţă având în vedere data încheierii contractului) „Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani…” Iar art.7 stipulează că : „Prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.”

Prescripţia dreptului de a cere şi obţine executarea silită este o sancţiune procesuală pentru titularul dreptului de a cere executarea silită, dar şi un beneficiu legal pentru debitorul care, până în acest moment, a fost supus posibilităţii de a fi urmărit silit asupra bunurilor din patrimoniul său.

În cazul executării prestaţiilor succesive, prescripţia începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilă;

Privitor la situaţia specifică creditelor bancare, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită începe să curgă de la data scadenţei obligaţiei de plată, adică de la data la care trebuia achitată rata de către debitorul obligaţiei. Fiind vorba de un credit bancar cu mai multe rate succesive, termenul de prescripţie începe să curgă de la data ultimei rate de achitat.

Instanţa a reţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil de la 1864, având în vedere data încheierii contractului. Prin urmare, şi chestiunea cesiunii creanţei va fi analizată prin prisma legii vechi, cu atât mai mult cu cât contractul de cesiune a fost încheiat în luna octombrie 2008 (anterior datei de 01.10.2011 la care a intrat în vioare Noul Cod civil).

Conform clauzelor contractuale, s-a stipulat că în condiţiile în care ratele nu se plătesc trei luni consecutiv părţile  au convenit ca să înceteze raporturile contractuale, conform art.6, pct.6.3, raportat la art.5 lit.a) din contractul de credit. Ţinând cont de înţelegerea părţilor şi de situaţia da fapt prezentată , contractul a încetat în luna octombrie 2010, moment de la care a devenit exigibil şi scadentă întreaga sumă contractată.

Intimatei i s-a pus în vedere să depună la dosar notificarea privind declararea scadenţei anticipate a debitului datorat, însă aceasta a precizat la data de 13.09.2017 că nu deţine informaţii cu privire la acest fapt. Din dosarul de executare nr. XXX/2016 începând cu luna octombrie 2010 şi până în octombrie 2016 creditoarea ar mai făcut vreun demers pentru recuperarea datoriei, astfel încât atât dreptul la acţiune cât şi cel la executare silită s-a prescris în octombrie 2013. Nu au fost emise sau comunicate acte de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripţie. Notificarea depusă la fila 33 nu constituie vreo dovadă în acest sens, câtă vreme aceasta nu poartă nici o dată la care să fi fost emisă şi nici dovada comunicării ei către debitorii-contestatori.

Prin urmare, se constată că cererea de executare silită a fost formulată la data de 24.10.2016, cu mult peste termenul de 3 ani menţionat. Pe de altă parte, instanţa retine că termenul de prescripţie nu a fost suspendat sau întrerupt, intimata nefăcând dovada incidenţei vreunuia dintre cazurile prevăzute de art.707 şi 708 Cod proced. civilă.

Coroborând probatoriul administrat, instanţa constată că atât executarea silită declanşată de intimată cât și actele de executare silită nu respectă dispoziţiile legale în materie, urmând a fi anulate formele de executare, conform dispozitivului sentinţei.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa urmează a constata ca a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu, reprezentat de contractul de credit nr. XXX din 05.10.2008 încheiat cuYY, pentru suma de 20.437,60 lei.

Va dispune anularea încheierii din data de 02.11.2016 pronunţată de Judecătoria Huşi, precum şi a actelor de executare (încheierea nr. Xdin 12.12.2016, somaţia nr.XXX/12.12.2016 şi adresa de înfiinţare a popririi pentruYY) emise la cererea creditoarei – intimate de Biroul Executorului Judecătoresc Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan din Iaşi şi asociaţii din Iaşi, în dosarul execuţional nr. XXX/2016.

Va dispune ca prezenta hotărâre să se comunice Biroului Executorului Judecătoresc Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan din Iaşi, la data rămânerii definitive, conform art. 720 alin. (4) Cod pr. Civ.

În temeiul art.45 alin.1 lit.f) din OUG nr.80/2013 va dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, restituirea sumei de 1000 lei reprezentând contravaloare taxă timbru achitată de contestator.

În temeiul art.453 Cod pr. civilă va obliga intimata-creditoare ca parte căzută în pretenţii, la plata către contestator a sumei de 145,42 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia tardivităţii.

Admite contestaţia la executare intentată de contestatorii YY în contradictoriu cu  intimata YY şi, în consecinţă:

Constată prescripţia dreptului creditoarei-intimate de a cere executarea titlului executoriu, reprezentat de contractul de credit nr. XX din 05.10.2008 încheiat cu XX, pentru suma de 20.437,60 lei.

Dispune anularea încheierii din data de 02.11.2016 pronunţată de Judecătoria Huşi, precum şi a actelor de executare (încheierea nr.X/12.12.2016, somaţia nr. XX/12.12.2016 şi adresa de înfiinţare a popririi pentru YY) emise la cererea creditoarei – intimate de Biroul Executorului Judecătoresc Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan din Iaşi şi asociaţii din Iaşi, în dosarul execuţional nr. XXX/2016.

Dispune ca prezenta hotărâre să se comunice Biroului Executorului Judecătoresc Iovu Dragoş şi Sîrbu Ciprian Ioan din Iaşi, la data rămânerii definitive, conform art. 720 alin. (4) Cod pr. Civ.

În temeiul art.45 alin.1 lit.f) din OUG nr.80/2013 dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, restituirea sumei de 1000 lei reprezentând contravaloare taxă timbru achitată de contestator achitată cu chitanţa seria 161829/2017 VSHU nr.8199 din 27.02.2017.

Obligă intimata-creditoare la plata către contestator a sumei de 145,42 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel şi motivele se depun la Judecătoria Huşi.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2017.