Succesiune, partaj succesoral

Sentinţă civilă 2 din 08.05.2019


Document finalizat

Dosar nr.xxx/xxx/xxx  Succesiune

R O M A N I A

JUDECĂTORIA DARABANI

Sentinţa civilă nr.xxx

Şedinţa publică din  data de: xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

Preşedinte – xxx

Grefier – xxx

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect succesiune şi partaj succesoral, formulată de reclamanta  xxx,  în contradictoriu cu pârâtul minor xxx, prin curator special xxxx.

La apelul nominal al cauzei făcut în şedinţă publică, la a doua strigare, se prezintă reclamanta asistată de apărătorul ales, domnul avocat xxx, curatorul special al pârâtului minor – domnul avocat xxx şi curatorul xxx, lipsă pârâtul. 

Procedura este legal îndeplinită.

A fost expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, în temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată, după care: curatorul xxx se legitimează cu xxx arătând că are cunoştinţă despre prezenta acţiune şi că pârâtul este nepotul ei, pe care îl susţine şi îi apără interesele în orice privinţă, semnând în faţa instanţei tranzacţia aflată la fila 35 dosar.

Văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, în temeiul art. 244 Cod procedură civilă, instanţa constată terminată cercetarea procesului şi, în temeiul art. 392 Cod procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul pe fondul cauzei, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Curatorul special al pârâtului minor, domnul avocat xxxx este de acord co admiterea acţiunii şi cu partajarea bunurilor conform tranzacţiei depuse la dosar.

Lucrările din timpul şedinţei de judecată au fost înregistrate potrivit art. 231 Cod procedură civilă, nu s-au solicitat copii după notele grefierului şi nici transcrierea înregistrării.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 28.09.2017 pe rolul Judecătoriei Darabani, reclamanta xxx a chemat în judecată pe xxx, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dezbată succesiunea după defunctul xxx și să se partajeze bunurile aflate în masa succesorală a acestuia.

În motivarea cererii arată reclamanta că la data de 29.10.2010 a decedat soțul său xxx, iar masa succesorală a defunctului este formată din dreptul de proprietate asupra cotei de ½ din casa de locuit de 72 mp, construită în timpul căsătoriei cu defunctul sau soț, în satul Rădăuți-Prut, în baza autorizației  de construire nr. 7 din 23.05.1995, cealaltă cotă de ½ aparținând acesteia.

În dovedirea cererii au fost depuse la dosar copii ale actelor de stare civilă (filele 6, 8, 9),  sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale după defunctul xxx emisă de Primăria Rădăuți-Prut (f. 7), Certificatul emis de Primaria Rădăuți-Prut, privind posesia supra imobilului (f. 10), certificat de atestare a edificării construcției (f. 11), autorizația  de construire nr. 7 din 23.05.1995 (f. 12), Certificat de atestare fiscală (f. 14-15) Încheierea notarială privind verificările efectuate în evidențele succesorale privind defunctul Rusu Constantin (f. 19-22).

Legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare în etapa de procedură scrisă.

La termenul din data de 27.02.2018, instanța a numit curtor special în persoana dlui. avocat xxx pentru reprezentarea minorului xxx, lipsit de capacitate de exercițiu, în fața instanței, având în vedere că reprezentantul legal al acestuia se află în contrarietate de interese în prezentul dosar.

La data de 15.05.2018 părţile au depus Contractul de tranzacție încheiat cu aceeași dată, existent la fila 35 dosar, iar reclamanta a semnat în fața instanței acest contract, care convine atribuirea bunului reclamantei și stabilirea unei sulte în favoarea pârâtului minor în cuantum de 3750 lei, ce va fi plătită la majoratul minorului, la valoarea actualizată cu indicele de inflație.

La termenul din 05.06.2018 reclamanta a făcut dovada achitării avansului curatorului special numit de instanță și a depus copia contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1685 din 26.09.2011 de BNP Pricop Dorin Emanoil, prin care reclamanta a cumpărat terenul intravilan de sub casa și anexa amplasată pe același teren, precum și Extras de carte funciară nr. 50203 din comuna Rădăuți-Prut (f. 38-41), iar curatorul special a semnat în fața instanței acest contract.

La termenul din 26.06.2018, instanța a pus în discuția părților existența autorizației prealabile pentru încheierea de acte de dispoziție în numele minorului lipsit de capacitate de exercițiu să, în temeiul art. 144-145 C. civ., iar reclamanta și-a completat cererea în sensul ca instanța să autorizeze încheierea tranzacției în numele minorului, de către curatorul special. Având în vedere completarea cererii cu acest capăt de cerere, instanţa a pus în discuţie competenţa instanţei de tutelă pentru autorizarea încheierii actelor de dispoziţie de către minori, având în vedere dispoziţiile art. 229 alin. (2) lit. a) din Legea nr.71/2011, potrivit cărora organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară, iar conform art. 229 alin. (2) lit. a) din același act normativ, până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă atribuţiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, completele specializate pentru minori şi familie, însă potrivit alin. (3) din art. 229, legiuitorul a prevăzut că, până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă, referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia, revin autorităţii tutelare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este soția defunctului xxx, decedat la data de 29.10.2010, cu ultimul domiciliu în xxx, iar minorul xxx este fiul celor doi, născut la data de 19.11.2008.

Instanţa constată ca reclamanta a îndeplinit procedura prealabilă și a depus la dosarul cauzei încheierea notarială prevăzută de art. 193 alin. 3 Cod de procedură civilă, din care rezultă că nu a fost dezbătută succesiunea ce face obiectul prezentului dosar.

După defunctul xxx, au rămas drept succesori cu vocaţie succesorală concretă, având cote din masa succesorală a defunctului, după cum urmează: reclamanta xxx, în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală, pârâtul xxx, în calitate de fiu, cu o cotă de 3/4 din masa succesorală.

Masa succesorală ce a aparţinut defunctului xxx se compune din cota de ½ din casa de locuit în suprafață de 72 mp, construită de soți în timpul căsătoriei, în satul Rădăuți-Prut, în baza autorizației  de construire nr. 7 din 23.05.1995, cealaltă cotă de ½ aparținând reclamantei, la fel ca și terenul intravilan pe care s-a construit acest imobil.

Niciuna din părţile din prezentul dosar nu au contestat efectuarea actelor de acceptare a moştenirii defunctului de către cealaltă parte, astfel încât instanţa urmează a le constata calitatea de moştenitori ambelor părți în cotele indicate mai sus.

Deoarece minorul xxx este lipsit de capacitate de exercițiu, iar reprezentantul legal al acestuia se afla în conflict de interese cu cel ocrotit, în cursul acestui litigiu interesele sale au fost reprezentate de către curatorul special numit în temeiul art. 58 C. proc. civ.

Instanța consideră că tutorele sau reprezentantul legal nu poate încheia acte de dispoziție în numele minorului în lipsa autorizării prealabile de către instanţa de tutelă, a cărei atribuţii, referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia, revin autorităţii tutelare.

Raportat la data deschiderii succesiunii, vechiul cod civil este aplicabil, însă raportat la art. 6 alin. 6 din Codul civil, dispoziţiile legii noi sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din stare şi capacitatea persoanelor, dacă aceste situaţii subzistă după intrarea în vigoare a legii noi, astfel încât instanţa nu va da eficiență prevederilor art. 105 si 132 din Codul familiei (menținute parțial în varianta art. 144-145, art. 150 din actualul C. civ.), ci va aprecia că se impune aplicarea prevederilor tranzitorii ale art. 144-145 şi art. 150 din actualul C. civ.  raportate la dispoziţiile art. 229 din Legea nr.71/2011, în ceea ce privește autorizarea în continuare de către autoritatea tutelară a actelor de dispoziție încheiate în numele minorului lipsit de capacitate de exercițiu, inclusiv în cazul încheierii unei tranzacții judiciare.

Astfel, instanța va lua în considerare Dispoziția nr. 508 din 08.08.2018 a primarului orașului Tîrgu Neamț, jud. Neamț privind desemnarea curatorului special în persoana doamnei xx și autorizarea primită din partea autoritătii tutelare de către curatorul special de a încheia acte de dispoziție cu privire la bunurile minorului ca urmare a deschiderii succesiunii defunctului xxx și încheierea unei tranzacții judiciare de către acesta.

În drept, potrivit art. 728 vechiul Cod civil, nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, iar moştenitorii pot cere oricând încetarea acestei stări, aceștia putând să își împartă bunurile oricum ar voi potrivit art. 730 din vechiul Cod civil.

Referitor la formarea şi atribuirea loturilor cuvenite moştenitorilor, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 988 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, natura bunurilor, domiciliul părților, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit.

Cu privire la acest aspect, la data de 15.05.2018, părţile au depus Contractul de tranzacție încheiat cu aceeași dată, existent la fila 35 dosar, iar reclamanta și cei doi curator speciali în numele minorului lipsit de capacitate de exercițiu au semnat acest act în fața instanței, din care rezultă că părţile se înţeleg cu privire la partajarea în natură a bunului aflat în masa succesorală, care urmează să fie atribuite în totalitate reclamantei, după aprecierea părților, fiind stabilită sultă în favoarea pârâtului minor în cuantum de 3750 lei, ce va fi plătită la majoratul minorului, la valoarea actualizată cu indicele de inflație.

Instanța este obligată să verifice termenii în care a fost încheiată tranzacția, pentru ca aceasta să producă efectele juridice de stingere a litigiului dintre părți, urmând a verifica atât îndeplinirea condițiilor privind participanții la litigiu, dreptul acestora de dispoziție asupra drepturilor tranzacționate, natura obligațiilor asumate și a modalității de asumare a acestora. Astfel, pentru a putea consfinții tranzacția încheiată între părți, este necesar ca acestea să se înfățișeze în persoană în cursul judecății și să tranzacționeze în scris cu privire la drepturi de care pot dispune potrivit legii. Deoarece în cazul dat, în fața instanței s-a prezentat doar reclamanta în persoană, iar pârâtul a fost reprezentat prin curator special, nefiind prezent în fața instanței, nu va putea da curs consfințirii contractului de tranzacție, însă va lua act de manifestarea de voință a părților în privința sistării stării de indiviziune existente între acestea în modalitatea agreată de acestea, considerând că în acest mod sunt pe deplin respectate și interesele minorului reprezentat prin curator special.

Deoarece între părți tranzacția este un contract, iar pârâtul, prin curatorul special a confirmat ulterior acest act, instanța va considera că existența vreunei nulități, privind consimțământul pârâtului, exprimat prin curatorul special, cu autorizarea prealabilă a autorității tutelare la încheierea tranzacției judiciare în forma în care a fost încheiată a fost acoperită, curatorul special fiind de acord ca reclamanta să primească în totalitatea masa succesorală rămasă după defunct, cu stabilirea unei sulte în favoarea pârâtului minor în cuantum de 3750 lei, ce va fi plătită la majoratul acestuia, la valoarea actualizată cu indicele de inflație.

 Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că cererea formulată, astfel cum a fost precizată este întemeiată, urmând a fi admisă, fără însă a consfinți tranzacția.

În temeiul art. 453 Cod de procedură civilă, precum şi al dreptului de dispoziţie a părţilor, consacrat de art. 9 Cod de procedură civilă, instanţa ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea având ca obiect succesiune şi partaj succesoral formulată de reclamanta  xxx,  în contradictoriu cu pârâtul minor xxx, prin curator special xxx.

Constată deschisă succesiunea defunctului xxx, decedat la data de 29.10.2010, cu ultimul domiciliu în sat şi comuna Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, vocaţie succesorală după acesta având reclamanta xxx, în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 din masa succesorală şi pârâtul minor xxx, în calitate de fiu, cu o cotă de 3/4 din masa succesorală.

Constată că masa succesorală rămasă după defunctul xxx se compune din cota de ½ din  casa de locuit în suprafaţă de 72 m.p. din satul Rădăuţi-Prut, construită în baza Autorizaţiei de construire nr.7 din 23.05.1994, evaluată de către părţi la valoarea de 5000 lei.

Constată că părţile se află în indiviziune cu privire la cota de ½ din casa de locuit în suprafaţă de 72 m.p. din satul Rădăuţi-Prut, construită în baza Autorizaţiei de construire nr.7 din 23.05.1994.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la dreptul de proprietate asupra acestui bun comun, potrivit înţelegerii părţilor, în natură şi atribuie reclamantei xxx cota de ½ din casa de locuit în suprafaţă de 72 m.p. din satul Rădăuţi-Prut, construită în baza Autorizaţiei de construire nr.7 din 23.05.1994.

Pentru egalizarea loturilor obligă reclamanta să plătească pârâtului sultă în cuantum de 3750 lei, sumă ce va fi plătită la data majoratului minorului xxx, la valoarea actualizată cu indicele de inflaţie, la data plăţii efective.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Darabani

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.10.2018.

PREŞEDINTE,  Grefier