Drept Civil

Hotărâre 2340 din 14.05.2019


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Piatra Neamţ sub nr. data de reclamantul AA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea în solidar a pârâţilor BB, CC, DDşi EEla plata sumei de 100 lei despăgubiri materiale şi a sumei de 20.000 lei despăgubiri morale aduse integrităţii sale fizice şi psihice precum şi a demnităţii sale prin exercitarea abuzivă a atribuţiilor de serviciu  de către pârâţii persoane fizice; cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale reclamantul a arătat că  pârâţii  BB şi CC sunt angajaţi ai pârâtului DDîn cadrul Postului de Poliţie Alexandru cel Bun din cadrul Secţiei 5 de Poliţie Rurală Gârcina. Ca urmare aceştia au calitatea de prepuşi iar comitenţi sunt DDşi Ministerul Afacerilor Interne. Solicită angajarea răspunderii comitenţilor în considerarea dispoziţiilor art. 1373 alin. 1 Cod civil iar a prepuşilor în temeiul faptei proprii , respectiv art. 1357 alin. 1 Cod civil.

În descrierea stării de fapt reclamantul a arătat că la data de conducea autoturismul proprietate personală achiziţionat în urmă cu câteva zile, la data de  la S.C.şi a fost oprit în trafic pe raza localităţii Alexandru cel Bun de pârâtul BB. După o verificare superficială a documentelor de provenienţă a autoturismului (proces-verbal de predare-primire încheiat la data de …factura de achiziţie a autoturismului şi autorizaţia de circulaţie provizorie cu valabilitate 30 de zile, respectiv 16.12.2015-14.01.2016) i s-a adus la cunoştinţă faptul că este subiect activ al infracţiunii prevăzute şi sancţionate de art. 334 alin. 1 Cod penal pentru conducere a  unui vehicul neînmatriculat. În intervalul 19,30-22.30 a fost lăsat să aştepte îndeplinirea formalităţilor  în vederea întocmirii unui dosar penal. Suspiciunea organelor de poliţie s-a întemeiat pe neautenticitatea şi lipsa valabilităţii autorizaţiei de circulație provizorie motivat de completarea olografă a datelor referitoare la autoturism, la dobânditor şi la perioada de valabilitate şi la faptul că data eliberării era tehnoredactată şi figura ca fiind 27.10.2015. Convins fiind de valabilitatea documentelor de provenineţă a autoturismului a încercat în mai multe rânduri să explice situaţia confuză în care au căzut organele de poliţie. Reclamantul a încercat să intermedieze o discuţie între agenţii de poliţie şi un reprezentant al vânzătorului autoturismului dar a fost refuzat  astfel că a fost nevoit să asiste la fabricarea abuzivă a unui dosar penal de către persoane incompetente care nu îşi cunoşteau atribuţiile de serviciu, îndeplinite în final în mod defectuos.

În perioada cât a fost nevoit să aştepte reclamantul a apelat de trei ori serviciul de urgenţă 112 şi a solicitat agenţilor de poliţie să i se elibereze dovada fără drept de circulaţie şi raportul privind ridicarea documentelor şi a plăcuţelor de înmatriculare pentru a se putea deplasa la domiciliu la volanul autoturismului amplasat pe o platformă. Pârâtul BB a solicitat prin staţie de emisie-recepţie verificarea bazei de date de către dispeceratul Poliţiei Mun. Piatra Neamţ  şi a decis că autorizaţia figura în evidenţe cu valabilitatea expirată astfel că a condus în mod automat la întocmirea dosarului penal nr. ….. A subliniat reclamantul că în mod sigur atitudine sa nesupusă  şi lipsa oricărei încercări de mituire a funcţionarilor publici a cântărit la luarea deciziei abuzive de întocmire a dosarului penal şi interzicerea dreptului de circulaţie pe drumurile publice.

Fiind convins de legalitatea documentelor eliberate în chiar ziua următoare reclamantul a efectuat diligenţe în vederea lămuririi aspectelor considerate îndoielnice astfel că a înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ o adresă care certifica autenticitatea şi valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie. Au fost necesare însă încă zece zile organului de anchetă pentru a-şi forma convingerea cu privire la valabilitatea autorizaţiei şi în consecinţă restituirea autorizaţiei, a poliţei de asigurare şi a plăcuţelor de înmatriculare. La data de ….. procurorul de caz a dispus clasarea cauzei în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a Cod pr. Pen. constatând că fapta reţinută nu există.

Deşi la data de ….. a redobândit dreptul de a circula acea perioadă supusă interdicţiei l-a marcat extrem de mult pe reclamant întrucât a conştientizat faptul că i s-a făcut o nedreptate  dar în special pentru faptul că i  s-a pus pumnul în gură  şi nu a putut dovedi injusteţea şi abuzul comportamental al funcţinarilor statului. Un factor suplimentar de stres a fost reprezentat de necesitatea anulării unei rezervări făcute cu ceva timp în urmă pentru a petrece cu familia şi un grup de prieteni apropiaţi sărbătorile Crăciunului în jud. Constanţa. Imposibilitatea de a circula pe drumurile publice a determinat imposibilitatea deplasării la destinaţia rezervată în condiţiile în care familia sa a fost singura din jud. Neamţ iar restul grupului era din apropierea localităţii de destinaţie.

A mai arătat reclamantul că urmare a lezării drepturilor şi intereselor legitime, a suspendării injuste a exercitare a dreptului de a circula cu autoturismul pe drumurile publice, urmare a presiunilor psihice cărora a fost supus cauzate de atitudinea umilitoare şi abuzivă a celor doi agenţi de poliţie, pe fondul unei boli degenerative care împiedică expunerea la situaţii care îl pot afecta psihic a căutat să-şi facă dreptate prin formularea unei plângeri penale prin care a solicitat cercetarea şi condamnarea celor doi agenţi pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi fals intelectual. Aceasta a fost soliţionată prin Ordonanţa de clasare nr. … în care s-a reţinut că faptele nu au fost săvârşite cu vinovăţia prevăzută de lege. Însă argumentul procurorului nu este indestructibil şi nu stabileşte cine ar trebui să răspundă pentru incompetenţa sau neglijenţa ori lipsa de experienţă a agenţilor de poliţie  precum şi stabilirea celui vinovat de producerea rezultatului grav: întocmirea unui dosar penal şi cercetarea sa ca subiect activ al unei infracţiuni.

În condiţiile prevăzute de art. 1365 Cod civil nefiind atrasă răspunderea penală dar raportat la temeiul stingerii acţiunii penale poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a celor în culpă în materie civilă fiind antrenată răspunderea pentru cea mai uşoară culpă. Ca urmare, o persoană care a cauzat un prejudiciu altuia este obligat să-l repare în întregime  indiferent dacă a acţionat cu sau fără intenţie, respectiv din culpă. Cuantumul reparaţiei depinde de întinderea  prejudiciului şi nu de forma de vinovăţie.

În motivarea răspunderii pârâţilor comitenţi reclamantul a arătat că sunt îndeplinite condiţiile unei atare răspunderi  având în vedere întrunirea condiţiilor răspunderii agenţilor de poliţie pentru faptele acestora şi cele specifice acestei categorii de răspundere pentru fapta altei persoane.

În cauză reclamantul a apreciat că sunt îndeplinite toate condiţiiile angajării răspunderii delictuale existând atât un prejudiciu material dar mai ales moral fiind lezate integritatea psihică şi fizică a sa, onoarea şi demnitatea fiind supus unui tratament degradant în faţa postului de poliţie Alexandru cel Bun. La stabilirea prejudiciului moral instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii cum ar fi consecinţele negative suferite de persoana prejudiciată  din punct de vedere fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care a fost afectată situaţia familială şi socială. Atât în practica Î.C.C.J. cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului se acordă despăgubirile morale având în vedere circumstanţele particulare ale fiecărei cauze în parte. Suma solicitată de reclamant în cuantum de 30.000 lei are doar un efect compensatoriu şi nu se constituie într-o amendă excesivă pentru autorii prejudiciului sau în venituri nejustificate pentru victimă.

În drept reclamantul a motivat cererea pe dispoziţiile art. 22 alin. 1 şi 2 din Constituţia Româniai, art. 252 Cod civil, art, 1349 alin. 1, 2 şi 3 Cod civil, art. 1357, art. 1373 alin. 1 Cod civil şi art. 1381 şi 1382 Cod civil.

În dovedirea cererii formulate reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscriuri, interogatoriul pârâţilor persoane fizice şi  a probei testimoniale. Au fost depus în copie următoarele înscrisuri: Ordonanţa de clasare din data de …….., Ordonanţa din data de ….. a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, Ordonanţa de clasare din data de …….., Referat cu propunere de clasare din data de …….., chitanţa nr. ………, plângere din data de ………, înscrisuri medicale.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 220 lei confom celor două capete de cerere.

Pârâţii BB şi CC au depus întâmpinare la data de …… prin care au solicitat respingerea cererii ca nefondată cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Au apreciat pârâţii că nu sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii pentru fapta proprie  şi nici ale răspunderii comitentului pentru fapta prepusului. Au subliniat aceştia că fapta unei persoane nu va avea caracter ilicit dacă a fost săvârşită în îndeplinirea unei îndatoriri legale. La data de … reclamantul a fost oprit în trafic de către pârâţi care se aflau în exercitarea atribuţiilor de control al traficului rutier. După examinarea documentelor prezentate de către reclamant au constatat pârâţii că există suspiciuni cu privire la autenticitatea şi durata de valabilitate a autorizaţiei de circulaţie provizorie  a autovehiculului  având în vedere că datele referitoare la autoturism erau completate olograf iar data eliberării era tehnoredactată, fiind …. Pârâtul Roşu Marius a solicitat prin staţia de emisie-recepţie verificarea bazei de date de către dispeceratul Poliţiei Mun. Piatra Neamţ iar în urma verificărilor s-a comunicat faptul că autorizaţia figura în evidenţe cu valabilitatea expirată. Ca urmare au apreciat că se impune sesizarea din oficiu şi constatarea infracţiunii flagrante cu consecinţa reţinerii permisului de conducere, a poliţei de asigurare RCA, precum şi demontarea şi reţinerea plăcuţelor  cu numărul de circulaţie provizorie ca măsuri complementare  sesizării penale. În consecinţă s-a întocmit dosarul penal nr. …. iar în urma cercetărilor efectuate în acest dosar s-a dispus la data de … restituirea autorizaţiei de circulaţie provizorie, a poliţei RCA şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare către reclamant iar la data de … s-a întocmit Referatul cu propunerea de clasare a cauzei pentru că fapta nu există iar prin Ordonanţa din data de …. procurorul a dispus clasarea cauzei. Urmare a plângerii formulate de către reclamant a fost emisă Ordonanţa din data de …. prin care s-a dispus clasarea cauzei privind infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual, această soluţie fiind menţinută atât de procurorul ierarhic superior cât şi de Judecătoria Piatra Neamţ conform Încheierii nr. …. Pârâţii au apreciat că nu au săvârşit o faptă ilicită prin oprirea reclamantului, procedurile ulterioare de verificare a autenticităţii şi duratei de valabilitate a autorizaţiei de circulaţie provizorie care au avut un caracter legal şi legitim raportat la atribuţiile de control rutier. Starea de fapt a fost generată de o verificare eronată în baza de date a Poliţiei Mun. Piatra Neamţ în sensul în care rezultatul eronat a fost determinat de notarea de către dispecer a unei cifre în plus, numărul provizoriu rezultat nefiind găsit ca existent în baza de date. La acea situaţie s-a ajuns şi pentru că nu există un Protocol de colaborare între organele de poliţie şi societăţile care comercializează autovehicule, ceea ce a condus la o eroare în procedura de verificare a autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Au mai arătat pârâţii că au procedat în mod legal, nu au exercitat presiuni psihice asupra reclamantului şi nu au avut o atitudine abuzivă faţă de acesta. Nu constituie încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane atingerile care sunt permise de lege cât priveşte descoperirea şi sancţionarea faptelor privind circulaţia pe drumurile publice. În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1352 şi art. 1364 Cod civil privitoare la fapta unui terţ şi cele privitoare la îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise de lege.

Nu este îndeplinită nici condiţia săvârşirii faptei cu vinovăţie având în vedere că pârâţii, în îndeplinirea activităţilor şi modul de a se comporta faţă de reclamant au respectat prevederile legale în materie. Aşteptarea reclamantului la postul de poliţie a fost necesară pentru verificarea valavilităţii autorizaţiei de circulaţie provizorie. Nu se poate reţine nici existenţa unui prejudiciu pe care reclamantul să-l fi încercat în condiţiile în care verificările efectuate erau impuse de lege iar procedura judiciară penală de efectuare a verificărilor a durat 10 zile.

Au mai arătat pârâţii că o comunicare legală din partea dealerului auto s-a realizat la data de ……… iar despre raport de cauzalitate nu se poate vorbi în lipsa unei fapte ilicite sau a unui prejudiciu. De asemenea, nu se poate reţine îndeplinirea condiţiilor răspunderii comitentului pentru fapta prepusului  nefiind îneplinite condiţiile răspunderii pentru fapta proprie.

În drept pârâţii au invocat prevederile art. 205, art. 451-453 Cod pr. Civ., art. 1352 şi art. 1364 Cod civil.

În dovedire pârâţii au solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi interogatoriul reclamantului.

La data de …… a depus întâmpinare pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ care a solicitat respingerea cererii. La data de ……… pârâţii se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe linie rutieră oprind pe reclamant. Au constatat că autorizaţia de circulaţie provizorie seria …. era scrisă de mână cu pix de culoare albastră şi figura ca eliberată la data de …, valabilă până la data de …. iar cu scriere electronică data eliberării …. Ca urmare au fost emise suspiciuni cu privire la autenticitatea şi durata autorizaţiei de circulaţie provizorie. În continuare organele de poliţie au procedat la verificarea autorizaţiei provizorii în baza de date a Poliţiei Mun. Piatra Neamţ prin ofiţerul de serviciu, care a comunicat faptul că autorizaţia era expirată din data de 03.09.2015. i -a comunicat reclamantului că există suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că numerele de circulaţie provizorie ar putea fi expirate  iar, în urma verificării nu au fost identificate numerele de circulaţie verificate. Ca urmare reclamantului i s-a întocmit dosar penal pentru fapta de conducere a unui autovehicul neînmatriculat, fiind reţinut permisul de conducere, autorizaţia de circulaţie provizorie, numerele de circulaţie provizirii şi asigurarea de răspundere auto. Dosarul penal astfel întocmit a fost instrumentat de un alt lucrător de poliţie, respectiv agentul principal de poliţie Vrânceanu Cătălin Mihai, care a desfăşurat activităţile necesare în vederea soluţionării cu celeritate a dosarului.  În urma consultării bazei de date DEPABD cu privire la autoturismul cu nr. provizoriu … a rezultat că la data de …. ora 21,39 deţinătorul acestuia era … – Sucursala … iar autoturismul figura ca înmatriculat. De asemenea a verificat Registrul privind evidenţa interogărilor efectuate la data de … constatându-se faptul că în baza de date a Poliţiei Române a fost verificat autoturismul cu nr. … în loc de autoturismul cu nr. …. Prin adresa nr. …, la solicitarea reclamantului …. a comunicat organelor de poliţie faptul că autoturismul marca Volkswagen cu seria de şasiu …, autoturism nou, a fost livrat către clientul …. la data de …. împreună cu autorizaţia de circulaţie provizorie seria …, valabil pentru 30 de zile de la data de …. până la data de … şi cu poliţa RCA nr. …, valabilă de la data de …. până la data de …. totodată, prin adresa Serviciului Public Comunitar regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor Neamţ nr. … s-a comunicat faptul că, în conformitate cu art. 17 alin. 1 şi 4 din Ordoinul MAI nr. .. privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorrizaţiei de circulaţie provizorie şi pentru probe a vehiculelor, autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate şi în alb societăţilor abilitate spă comercializeze autovehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună, urmând ca persoanele juridice să completeze ulterior autorizaţiile pe nume propriu sau al clienţilor numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Acest cadru legal prevede posibilitatea societăţilor comerciale de profil de a obţine, de la serviciile prefecturale de înmatriculări autorizaţiile de circulaţie în alb, pe care să le completeze şi să le elibereze cumpărătorilor la comercializarea vehiculelor noi.

A mai arătat pârâtul că la data de … procurorul de caz a dispus restituirea către reclamant a documentelor ridicate de către organele de poliţie  la data de …. La data de .. procurorul de caz a dispus prelungirea dreptului reclamantului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de … astfel că acesta nu a fost vătămat  prin imposibilitatea deplasării în jud. Constanţa. Urmare a referatului din data de … s-a emis la data de … Ordonanţa de clasare a cauzei. Reclamantul a formulat plângere penală pentru abuz în serviciu şi fals intelectual împotriva pârâtului ….. şi a tuturor poliţiştilor care au făcut parte din echipa de cercetare, iar conform Ordonanţei din data de …. s-a dispus clasarea cauzei. În motivare Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a reţinut corect faptul că oprirea în trafic a reclamantului de către agenţii de poliţie aflaţi în misiune de control a fost legitimă iar suspiciunile legate de autenticitatea şi durata de valabilitate a autorizaţiei de circulaţie provizorie au fost legitime. S-a stabilit că verificarea cerută de agenţii de poliţie dispeceratului poliţiei a dat un rezultat eronat generat de notarea de către dispecer a unei cifre în plus, numărul provizoriu nefiind găsit ca existent în baza de date. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul M.A.I. nr. …. societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing vor asigura permanent, la cererea poliţiei, identificarea operativă a titularilor autorizaţiilor de circulaţie provizorie pe care le-au completat  dar nu au fost identificate proceduri pentru pentru a defini în ce modalitate concretă verifică organele de poliţie titularii autorizaţiilor la societăţile comerciale sau obligaţii ale acestora de a implementa aceste date în afara altor evidenţe decât propriile lor registre de vânzări. Durata operaţiunilor judiciare a fost de 10 zile, apreciind că acestea au avut un caracter rezonabil din punctul de vedere al instrucţiei penale mai ales că organele de poliţie au prezentat dosarul la procuror pentru a dispune restituirea actelor şi a plăcuţelor înainte de finalizarea formalităţilor. Posibilitatea unei verificări imediate trebuia efectuată în seara unei zile nelucrătoare (duminică) şi au fost necesare aproximativ trei ore din momentul opririi în trafic pentru aprecierea şi dispunerea unor măsuri s-au datorat şi necesităţii de a interveni pentru a analiza sesizarea făcută de reclamant prin S.N.U.A.U. 112.

A invocat pârâtul inexistenţa unui prejudiciu  ca şi condiţie esenţială a răspunderii civile delictuale reclamantul nefiind vătămat prin imposibilitatea deplasării în mun. Constanţa pentru a-şi petrece sărbătorile de Crăciun şi nu a fost nevoit să anuleze din acest motiv rezervarea pe care susţine că ar fi făcut-o.  în acelaşi timp a arătat că nu este îndeplinită condiţia săvârşirii faptei cu vinovăţie întrucât pârâţii BB şi CC nu au acţionat prin depăşirea atribuţiilor din conţinutul funcţiei, prin deviere de la aceasta sau abuzând de funcţiile avute. În cauză a fost vorba despre o eroare în momentul în care pârâţii au procedat la verificarea autorizaţiei provizorii în baza de date a Poliţiei mun. Piatra Neamţ prin ofiţerul de serviciu. Ca urmare, nefiind întrunite condiţiile răspunderii delictuale pârâtul a solicitat respingerea ca nefondată a cererii reclamantului.

La data de ….. a depus la dosar întâmpinare şi pârâtul EEprin care a invocat excepţiile de netimbrare a acţiunii şi lipsa calităţii sale procesuale pasive iar pe fond respingerea cereri ica neîntemeiată. A arătat faptul că între reclamant şi EEnu s-a născut un raport juridic iar potrivit art. 12 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 I.P.J. Neamţ este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române. Chiar dacă reclamantul ar face dovada îndeplinirii condiţiilor răspunderii delictuale pentru pârâţii …… şi CC între aceştia şi M.A.I. nu există un raport de prepuşenie astfel că se pune problema răspunderii sale în calitate de comitent. Pentru angajarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului este necesar ca acesta  să fi acţionat în interesul comitentului în baza unor dispoziţii date de acesta din urmă însă în acest caz EEnu a dispus, şi nu avea nici competenţa să o facă, lucrătorilor din cadrul IPJ Neamţ cu privire la modalitatea în care înţeleg să îşi îndepliniească atribuţiile conferite de lege în sarcina lor.

Pe fondul cauzei pârâtul a subliniat faptul că reclamantul a formulat plângere penală împotriva pârâtului …. şi a tuturor poliţiştilor  care au făcut parte din echipa de cercetare  prin care s-a sesizat săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual iar prin Ordonanţa din data de ….. emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a dispus clasarea cauzei. În continuare pârâtul invocat apărări similare celor formulate de pârâtul Inspectoratul de Poliţie al  Judeţului Neamţ solicitând respingerea cererii.

La data de ….. reclamantul a depus răspuns la întâmpinările formulate de pârâţi solicitând respingerea excepţiilor invocate iar pe fondul cererii menţinerea apărărilor formulate pe cale principală. Deşi se invocă ordonanţa procurorului din data de …… prin care i s-a prelungit dreptul de circulaţie  se nesocoteşte faptul că prin reţinerea actelor autoturismului personal şi a plăcuţelor de înmatriculare  chiar cu dreptul de circulaţie activ s-a afla în imposibilitatea deplasării în jud. Constanţa, neavând la dispoziţie un alt autovehicul. Un alt impediment al deplasării sale în afara localităţii l-a reprezentat demersul întreprins în vederea formulărrii plângerii penale, prezenţa în mai multe rânduri la organul de urmărire penală şi la sediul societăţii de la care a dobândit autoturismul. Numai după pronunţarea Ordonanţei din data de …. s-a dispus restituirea actelor autovehiculului şi a plăcuţelor de înmatriculare iar reclamantul a putut să-şi exercite  din nou toate atributele dreptului de proprietate  asupra bunului său mobil.

Prin încheierea din data de ….. instanţa a respins excepţia netimbrării invocată de pârât şi totodată a dispus unirea cu fondul a excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Afacerilor Interne. Totodată s-a dispus ataşarea dosarului nr. …. al Judecătoriei Piatra Neamţ şi s-a solicitat copia dosarelor nr. …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, respectiv … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ fiind încuviinţată şi proba testimonială.  În consecinţă la termenul din data de … a fost audiat martorul …...

La solicitarea instanţei pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ a comunicat faptul că pârâţii … şi CC nu au fost sancţionaţi disciplinar pentru incidentul din data de ….. În cursul soluţionării cauzei reclamantul a depus şi alte înscrisuri în dovedirea cererii sale atât în ce priveşte fapta imputată pârâţilor cât şi pentru dovedirea întinderii prejudiciului.

Prin adresa nr. .. din data de … Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ a comunicat instanţei faptul că autorizaţiile de circulaţie provizorie sunt eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze autovehiculele noi sau societăţilor de leasing în conformitate şi în condiţiile prevăzute de art. 17 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 documentele prevăzute de art. 17 pct. 2 lit. B se prezintă anual cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie. Astfel, a eliberat în alb autorizaţii de circulaţie provizorie către …  în anul 2015 inclusiv perioada septembrie -decembrie 2015 în baza solicitării şi prezentării documentelor prevăzute de Ordinul MAI nr. 1501/2006  de către societatea comercială. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ solicită la atribuirea următoarelor autorizaţii provizorii de circulaţie  în alb ca societatea comercială să facă dovada atribuirii numerelor provizorii anterioare prin prezentarea tabelului cu titularii autorizaţiilor de circulaţie provizorie, a copiilor după autorizaţiile de circulaţie provizorie eliberate şi a copiilor după poliţele de asigurare de răspundere civilă auto. ….. i-a comunicat la fiecare atribuire de numere provizorii situaţia şi copiile după documentele anterior menţionat. Totodată  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ a depus copii ale documentelor prezentate de societatea menţionată în perioada ianuarie-martie 2016 şi a menţionat că termenul de păstrare a dosarelor privind atribuirea autorizaţiilor de circulaţie provizorie este de 2 ani astfel că nu mai deţine documentele aferente anului 2015.

Analizând cererea formulată în raport de probele administrate instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată reclamantul a solicitat angajarea răspunderii delictuale civile a pârâţilor. În privinţa pârâţilor persoane fizice BB şi CC a invocat răspunderea civilă pentru fapta proprie iar în privinţa pârâţilor Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ şi EE a invocat angajarea răspunderii civile a acestora în calitate de comitenţi pentru fapta prepuşilor, persoane fizice.

În ce priveşte lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului  EE instanţa apreciază că, în raport de obiectul cererii, specificul calităţii de angajat a pârâţilor dar şi de motivele cererii de chemare în judecată argumentele dezvoltate de pârât în susţinerea excepţiei lispei calităţii sale procesuale pasive sunt mai degrabă aspecte care ţin de raportul de prepuşenie ca şi condiţie de angajare a răspunderii pentru fapta altuia. Ca urmare instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului Ministerul Afacerilor Interne. În condiţiile în care reclamantul a invocat o răspundere civilă care ar fi revenit mai multor persoane nu se putea impune acestuia să cunoască raporturile de prepuşenie ale acestora mai ales având în vedere specificul raporturilor de prepuşenie.

Condiţiile angajării răspunderii pentru fapta proprie sunt cele prevăzute de art. 1357-1371 Cod civil iar a răspunderii comitentului pentru fapta prepusului cele prevăzute de art. 1373-1374 Cod civil. Potrivit art. 1373 Cod civil „Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. (2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia. (3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate”.

Premisa angajării răspunderii comitentului este reprezentată de dovedirea îndeplinirii tuturor condiţiilor răspunderii prepuşilor pentru fapta proprie. Ca urmare, o condiţie comună care trebuie analizată în prezenta cauză atât pentru angajarea răspunderii pârâţilor BB şi CC cât şi pentru angajarea răspunderii pârâţilor Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ şi EEeste dovedirea îndeplinirii tuturor condiţiilor de angajare a răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie în persoana prepuşilor BB şi CC. În lipsa dovedirii îndeplinirii tuturor condiţiilor răspunderii delictuale a acestora nu se poate reţine îndeplinirea condiţiilor angajării răspunderii comitentului.

Pentru angajarea răspunderii pentru fapta proprie sunt prevăzute următoarele condiţii a fi îndeplinite cumulativ: fapta ilicită, vinovăţia, prejudiciul şi raportul de cauzalitate între fapta delictuală şi prejudiciu. Esenţial în prezenta cauză se impune a fi analizată cauza justificativă ce înlătură caracterul ilicit al faptei păgubitoare reprezentată de îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege (art. 1364 Cod civil). Cu toate acestea angajarea răspunderii nu „exonerează de răspundere pe cel care putea să îşi dea seama de caracterul ilicit al faptei sale săvârşite în asemenea împrejurări”. În raport de circumstanţele de fapt şi de probele administrate reţinerea cauzei justificative menţionate este esenţială în prezenta cauză. Aceasta în condiţiile în care este neîndoielnic faptul că reclamantul a făcut obiect al unei cercetări penale, a fost reţinut pentru aceasta timp de aproximativ 3 ore la data de 20.12.2015 iar până la data de 30.12.2015 a fost în imposibilitatea de a folosi autovehiculul în legătură cu care s-au efectuat cercetări.

În raport de probele administrate instanţa reţine că pârâţii  BB şi CC, prin modalitatea în care au acţionat la data de 20.12.2015 au respectat limitele unei activităţi impuse de lege având competenţele de a constata şi cerceta în limitele competenţelor contravenţiile sau infracţiunile săvârşite în legătură cu circulaţia pe drumurile publice. În această calitate a lor de poliţişti rutieri aveau posibilitatea de a opri orice autoturism iar în măsura în care rezultau anumite împrejurări apte de a da naştere unor bănuieli legitime obligaţia de a verifica aceste împrejurări. În raport de starea de fapt recunoscută de toate părţile şi dovedită în prezentul dosar nu se poate reţine în sarcina pârâţilor  BB şi CC că prin controlul efectuat şi verificările ulterioare legate de legalitatea emiterii şi valabilităţii autorizaţiei de circulaţie provizorie au realizat că această faptă ar avea caracterul uneia ilicite.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a invocat şi faptul că pârâţii au acţionat cu intenţie motivat de atitudinea sa de nesupunere şi de lipsa unei încercări de mituire a pârâţilor din partea sa. Un astfel de comportament presupunea din partea pârâţilor BB şi CC  cunoaşterea faptului că verificările legate de valabilitatea şi termenul autorizaţiei de circulaţie provizorie depăşesc limitele activităţii pe care erau îndreptăţiţi şi a obligaţi a o desfăşura. Altfel, spus, conform susţinerilor reclamantului actele şi faptele pârâţilor BB şi CC nu au avut drept scop stabilirea adevărului cu privire la dreptul său de a circula cu un autovehicul ci un altul, în mod evident ilicit. Reclamantul nu a dovedit însă că astfel de considerente au motivat pârâţii în efectuarea unor verificări suplimentare legate de respectarea legislaţiei rutiere. Dealtfel, o astfel de faptă ar fi putut întruni elementele unei infracţiuni, aspecte verificat de organele de organele de urmărire penală şi confirmat cu putere de lucru judecat de către Judecătoria Piatra Neamţ în cadrul dosarului nr. 1502/103/2016, contrar susţinerilor reclamantului. În raport de efectele puterii de lucru judecat în prezenta cauză instanţa nu ar putea reţine că pârâţii BB şi CC au acţionat cu intenţia de a lipsi pe reclamant de folosinţa autoturismului sau pentru a fi obligat să aştepe un anumit timp la postul de poliţie, împrejurări care au fost de natură a crea reclamantului anumite prejudicii.

Prin raportare la prevederile art. 364 Cod civil se impune a fi analizată şi fapta pârâţilor care, prin verificările efectuate, au reţinut pe reclamant pentru aproximativ 3 ore, timp în care a fost nevoit să aştepte la Postul de Poliţie Alexandru cel Bun. Nu se poate reţine depăşirea limitelor unei activităţi permise de lege de către pârâţii BB şi CC. Timpul menţionat nu are un caracter nerezonabil în condiţiile în care erau necesare verificări cu privire la valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie, acestea se efectuau într-o zi de duminică (20 decembrie 2015) iar în timpul cât reclamantul a aşteptat acesta a apelat serviciul SNAU112 iar o atare atitudine a implicat în mod evident timp din partea pârâţilor să justifice motivul pentru care reclamantul se afla la locul menţionat.  Ca urmare, cel puţin în parte timpul necesar pentru efectuarea verificărilor la sediul postului de poliţie s-a datorat şi atitudinii reclamantului.

Ca urmare, reţinând că faptele şi actele întocmite de pârâţii BB şi CC au avut loc în îndeplinirea unei activităţi impuse şi permise de lege o atare împrejurare este de natură a înlătura răspunderea civilă a pârâţilor BB şi CC iar în atare condiţii nu se poate reţine îndeplinirea condiţiei-premisă pentru angajarea răspunderii pârâţilor DDşi EEîn calitate de comitenţi – îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru angajarea răspunderii proprii a prepuşilor.

În consecinţă, având în vedere toate cele expuse, instanţa urmează a respinge, ca nefondată cererea având ca obiect pretenţii formulată de către reclamantul AA în contradictoriu cu pârâţii BB, CC, DDşi Ministerul Afacerilor Interne.

În temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa urmează a obliga reclamantul AA, ca parte care a pierdut procesul, să plătească pârâtului DDsuma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat).