Răspundere civilă delictuală a băncii pentru cauzarea unui pretins prejudiciu ca urmare a neacordării unui credit. Condiții necesare a fi îndeplinite

Decizie 316 din 24.04.2017


Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie pentru fapta proprie fie pentru fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de atragere a răspunderii.

Astfel este necesar să se probeze: ca acel fapt să fie ilicit, adică partea căreia i se impută să nu fi avut dreptul de a-l face; ca acel fapt să fie imputabil autorului său; ca faptul acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţia de a păgubi sau chiar numai din imprudenţă sau neglijenţă.

Curtea a reținut că prepusul intimatei nu a săvârşit nicio faptă culpabilă, câtă vreme adresa invocată de către apelanta-reclamantă nu poate reprezenta o faptă culpabilă cauzatoare de prejudicii, din moment ce emiterea acesteia a fost făcută doar în scopul de a profita apelantei-reclamante, care a obținut prelungirea termenului pentru încheierea contractului de finanţare cu APDRP, şi câtă vreme reprezentanta apelantei-reclamante cunoştea întocmai efectele limitate şi scopul emiterii acesteia.