Drept Penal-art. 586 NCPP-înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoare

Hotărâre 1033 din 27.12.2018


SENTINŢA PENALĂ NR. 1033/2018

Şedinţa publică din 27.12.2018

Pe rol pronunţarea în cauza penală privind sesizarea formulată de către Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ, în contradictoriu cu intimatul condamnat AA, având ca obiect înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.

Dezbaterile asupra soluţionării cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de .., fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, s-a stabilit termen pentru pronunţarea cauzei la …., dată la care, în temeiul disp. art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, s-a amânat pronunţarea cauzei la …, iar ulterior pentru azi, .., dată la care,

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin sesizarea formulată de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de …, s-a solicitat instanţei să dispună fie executarea prin muncă neremunerată în folosul comunităţii, fie înlocuirea cu închisoarea, a pedepsei amenzii penale de  3000 lei (150 zile-amendă x 20 lei/zi amendă), la care a fost condamnat inculpatul AA, prin sentinţa penală nr. … pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. … al Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin  neapelare  la data de ...

În cuprinsul sesizării s-a arătat că persoanei condamnate i-au fost comunicate, prin Adresa nr. … din data de …, cuantumul amenzii aplicate şi termenul în care acesta este obligat să depună la judecătorul delegat cu executarea recipisa de plată integrală a amenzii, însă condamnatul nu s-a conformat, în termenul prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, ceea ce conduce la concluzia că pedeapsa amenzii penale nu a fost executată prin plată, conform art. 559 alin. 1 Cod procedură penală.

În susţinerea sesizării, a fost ataşat dosarul de fond nr. ….  al Judecătoriei Piatra Neamţ, în care au fost depuse toate formele de executare emise de Compartimentul Executări Penale.

Instanţa a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar actualizate a condamnatului  şi a emis mandat de aducere pe numele acestuia.

La termenul din data de …, condamnatul  s-a prezentat în faţa instanţei şi a depus o serie de înscrisuri medicale.

Instanţa a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru intimat, iar la termenul de judecată din data de …., în prezenţa apărătorului din oficiu, intimatul a dat o declaraţie în cuprinsul căreia a solicitat fie eşalonarea amenzii penale, fi înlocuirea acesteia cu obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în măsura în care starea de sănătate i-ar permite-o , raportat la afecţiunile sale  medicale  (fila 79).

Analizând înscrisurile depuse la dosar prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată că prin  penală nr. 914/22.11.2017 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. … al Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin  neapelare  la data de …., în baza art. 396 alin. (1),  C. proc. pen. raportat la art. 61 C. pen. şi art. 326 alin. 1 Cod penal în vigoare, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal,  a fost condamnat la pedeapsa amenzii în număr de 150 zile-amendă  inculpatul AA, pentru săvârşirea infracţiunii de: fals în declaraţii, prev. de art.326 Cod penal, cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal.

Instanţa a stabilit cuantumul unei zile amendă la valoarea de 20 lei, urmând ca în final, inculpatul să execute amenda penală în valoare de 3.000 lei.

Din actele dosarului de fond, coroborate cu înscrisurile medicale şi cele privind situaţia analitică a debitelor  condamnatului  la  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ  rezultă, pe de o parte, că până în prezent, condamnatul  nu  a achitat nicio sumă din cuantumul amenzii penale, iar pe de altă parte, că acesta este posesorul unui certificat de încadrare în gradul II de handicap şi suferă de afecţiuni medicale severe (conform Deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de Casa Teritorială de Pensii Neamţ), având capacitatea de muncă pierdută în totalitate.

În ceea ce priveşte veniturile persoanei condamnate, instanţa constată că acesta beneficiază de o pensie în cuantum de 534 lei, din care lunar ăi este reţinută suma de 175 lei ca urmare a calităţii acestuia de girant într-un contract de împrumut.

Potrivit art. 559 alin. (1) C. proc. pen., persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

De asemenea, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 253/2013, persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plăţii, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.

Instanţa reţine că înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în baza art. 63 Cod penal, este o măsură de reindividualizare judiciară a executării pedepsei amenzii, o sancţiune aplicabilă doar în cazul în care persoana condamnată nu şi-a îndeplinit, cu rea-credinţă, obligaţia de a achita amenda penală în termenul legal de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Prin urmare, pentru a putea dispune în acest sens, este necesar ca instanţa de executare să constate, pe baza probatoriului administrat în cauză, că persoana condamnată, deşi a avut posibilitatea, nu a executat pedeapsa amenzii penale în termenul instituit de dispoziţiile art. 559 alin. 1 Cod procedură penală, iar această omisiune se datorează relei sale credinţe.

În speţă, judecătorul constată că deşi până în prezent intimatul  nu a procedat la executarea nici măcar parţială a  pedepsei de 3000 lei amendă penală, în raport de starea sa de sănătate şi de veniturile modeste ale acestuia, în speţă nu a fost dovedită neplata cu rea credinţă a amenzii penale la care s-a dispus condamnarea acestuia, nefiind  îndeplinite  cerinţele prevăzute de art. 64 Cod penal.

Pentru considerentele expuse, instanţa constată că sesizarea formulată de judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ este nefondată, astfel că urmează a o  respinge , în temeiul art. 686 Cod procedură penală, raportat la art. 23 alin. 1 din Legea nr. 253/2013.

Pe de altă parte, în raport de starea financiară precară, intimatul a solicitat  a se dispune înlocuirea amenzii penale cu munca neremunerată în folosul comunităţii, în măsura în care starea de sănătate i-ar permite-o, raportat la afecţiunile sale  medicale.

Instanţa constată că înscrisurile medicale depuse la dosar atestă că intimatul  AA suferă de serioase afecţiuni medicale şi este inapt de muncă, conform  Deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de Casa Teritorială de Pensii Neamţ, având capacitatea de muncă pierdută în totalitate.

În aceste condiţii, incapacitatea de muncă fiind stabilită de cadrele medicale de specialitate, instanţa urmează a constata imposibilitatea pentru condamnatul AA de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,  actele medicale depuse de acesta la dosar fiind edificatoare în acest sens.

În ceea ce priveşte solicitarea intimatului de eşalonare a amenzii, în rate de 30 lei / lună,  instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 559 alin. 2 Cod procedură penală, când persoana condamnată se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare.

Înscrisurile ataşate în susţinerea cererii supuse analizei, atestă că intimatul beneficiază de o pensie în cuantum de 534 lei, din care lunar îi este reţinută suma de 175 lei ca urmare a calităţii acestuia de girant într-un contract de împrumut,  neavând posibilităţi financiare de  achita în termenul legal de 3 luni, amenda penală care i-a fost aplicată prin sentinţa penală definitivă.

În condiţiile în care petentul nu deţine în proprietate bunuri mobile sau imobile impozabile şi nu realizează alte venituri, acesta are capacitatea de muncă pierdută în totalitate şi locuieşte într-un imobil închiriat, suferă de serioase afecţiuni medicale, în special de natură cardiologică, astfel că este nevoit să aloce o parte importantă din veniturile sale pe tratament medicamentos,  judecătorul apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţia legală anterior enunţată, pentru a se putea dispune eşalonarea plăţii amenzii penale, o atare măsură fiind prevăzută de legiuitor în beneficiul persoanei condamnate, pentru a asigura plata într-un termen rezonabil a sancţiunii penale, fără a-i afecta mijloacele de subzistenţă.

Astfel fiind, în temeiul art. 559 Cod procedură penală şi art. 22 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 253/2013, instanţa va admite în parte cererea intimatului şi va dispune eşalonarea plăţii amenzii penale 3000 lei stabilite faţă de intimatul AA,  prin sentinţa penală nr. 914/22.11.2017 a  Judecătoriei Piatra Neamţ,  în 24 rate lunare a câte 125 lei fiecare, începând cu luna ianuarie 2019 până în luna decembrie 2020 inclusiv.

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală,  va dispune avansarea  onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru condamnat, în cuantum de 130 lei, din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Neamţ (pentru doamna avocat Zucec Maria ) .

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art.  586  Cod procedură penală raportat la art. 63 Cod penal, respinge ca nefondată sesizarea formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ, privind înlocuirea pedepsei amenzii de 3000 lei (150 zile-amendă x 20 lei/zi amendă),  cu munca neremunerată în folosul comunităţii sau închisoarea, pedeapsă la care a fost condamnat inculpatul AA … şi domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în mun. Piatra Neamţ, …. prin sentinţa penală nr. …. pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. …. al Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin  neapelare  la data de …

În temeiul art. 559 Cod procedură penală şi art. 22 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 253/2013, admite în parte cererea intimatului şi  dispune eşalonarea plăţii amenzii penale 3000 lei stabilite faţă de intimatul AA, prin sentinţa penală nr. 914/22.11.2017 a  Judecătoriei Piatra Neamţ,  în 24 rate lunare a câte 125 lei fiecare, începând cu luna ianuarie 2019 până în luna decembrie 2020 inclusiv.

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală, dispune avansarea  onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru condamnat, în cuantum de 130 lei, din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Neamţ  .

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.12.2018.