Radiere ipotecă.

Sentinţă civilă 958 din 17.05.2017


Prin cererea înregistrată la data de 15.07.2016 pe rolul acestei instanţe cu nr. 3032/866/2016, reclamanţii și au chemat în judecată pe pârâta  , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună radierea ipotecii înscrise în favoarea pârâtei asupra construcţiei situate în constituită în favoarea  , prin Contractul de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999.

În motivarea cererii se arată că reclamantul a încheiat cu pârâta un contract de prestări-servicii, prin care aceasta din urmă a intermediat angajarea reclamantului la  , în cosntrucţii.

Se arată că în perioada respectivă intenţia muncitorilor români era de a pleca prin intermediul firmelor ce angajau muncitori în Israel, dar de a munci la negru acolo. Firmele cu care plecau erau controlate şi sancţionate de legislaţia din Israel, iar pentru a stopa aceste incidente au apărut firmele ce intermediau angajarea, cum este şi pârâta.

De obicei, obligaţiile societăţii prestatoare de servicii erau de a depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii de către beneficiar a unui contract de muncă, testarea cu privire la calificarea profesională, obţinerea vizelor necesare, etc.

În schimbul acestor servicii, beneficiarul era obligat să achite societăţii o anumită sumă de bani şi, în plus, se obliga să plătească suma de 5.000 USD stabilită de comun acord în cazul în care nu îşi respecta obligaţiile asumate, constituind în acest sens o garanţie imobiliară. Scopul aceste garanţii constituite în favoarea pârâtei era tocmai îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractul de prestări servicii, respectiv prin contractul cu firma de construcţii din Israel şi în plus nu va părăsi locul de muncă unde a fost repartizat fără aprobarea societăţii cu care a încheiat contractul de muncă.

În contract se precizează că acesta este valabil până la data întoarcerii în România a beneficiarului, după expirarea contractului legal încheiat cu firmele interesate în angajarea forţei de muncă în străinătate şi dacă acesta nu a fost prelungit.

 Pentru garantarea sumei de 5.000 dolari, beneficiarul a fost obligat să constituie în favoarea pârâtei un drept de ipotecă, fiind astfel încheiat Contractul de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999. Imobilul asupra căruia s-a constituit ipoteca este bun comun al reclamanţilor dobândit în timpul căsătoriei.

Conform prevederilor contractuale, la expirarea contractului, dacă nu sunt aspecte litigioase cu privire la executarea acestuia, pârâta va elibera atât depozitul de garanţie în cash, cât şi ipoteca constituită în favoarea sa.

Reclamantul şi-a respectat întocmai obligaţiile impuse prin contractul de prestări servicii şi cel de muncă şi s-a întors în ţară în momentul expirării contractului de muncă. Prin urmare, contractul de ipotecă încheiat cu pârâta a rămas fără obiect.

În baza disp. art. 1787 din Cod civil din 1864, pentru a se conserva efectele înscrierii iniţiale este necesar ca înainte de expirarea termenului de 15 ani să se procedeze la reînnoirea înscrierii, indicându-se inscripţia care se reînnoieşte pentru a păstra rangul iniţial al înscrierii, altfel, noua inscripţie va fi considerată independentă de prima inscripţie şi va căpăta rangul numai din ziua înnoirii.

Având în vedere că prima inscripţie ipotecară a fost notată în cartea funciară la data de 14.01.1999, reclamanţii arată că termenul de 15 ani s-a împlinit fără ca societatea pârâtă să-şi fi reînnoit înscrierea cu consecinţa perimării.

Întrucât înscrierea dreptului de ipotecă nu mai corespunde cu situaţia juridică reală şi, având în vedere lipsa acordului pârâtului în sensul radierii, solicită admiterea acţiunii.

În drept, reclamanţii şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1770, 1772, 1778, 1786, 1787, 1800 din vechiul cod civil, art. 35, 36 al. 3 din Legea nr. 7/1996.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri.

Pârâtei i s-au comunicat cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate, însă nu a depus întâmpinare.

Analizând materialul probatoriu administrat în prezenta cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 14.01.1999, părţile au încheiat un contract de ipotecă (fl. 13-14) în favoarea cu privire la construcţia situată în  , contractul fiind autentificat cu nr. 37/14.01.1999 de către Biroul Notarului Public .

În ceea ce priveşte dreptul material aplicabil prezentei cauze, instanţa constată că potrivit art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi faţă de data încheierii actului juridic invocat de către reclamanţi, este incident Codul Civil din 1864.

Conform art. 35 din C.proc.civ., cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept.

Acţiunea în constatare este acţiune civilă prin care se cere ca instanţa de judecată să constate, prin hotărârea sa, fie existenţa unui drept (atunci când nu este posibilă promovarea unei acţiuni în realizarea acelui drept), fie inexistenţa unui pretins drept al pârâtului.

Analizând materialul probatoriu administrat în prezenta cauză, respectiv înscrisurile depuse instanţa constată temeinicia cererii de chemare în judecată, în sensul stingerii dreptului de ipotecă instituit în favoarea pârâtei prin contractul de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999.

Astfel, instanţa reţine faptul că prin contractul încheiat între cele două părţi, numitul s-a obligat la prestarea de servicii în favoarea unui angajator recrutat din Israel ca urmare a intermedierii realizate de către pârâta  . Contractul de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999 a fost încheiat în vederea garantării acestei obligaţii de prestare a serviciilor de muncă de către reclamantul  .

Conform art. 1746 C.civ. din 1864, ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii.

Potrivit art. 1800 C.civ. din 1864, ipoteca se stinge prin stingerea obligaţiei principale, prin renunţarea creditorului la ipotecă, prin îndeplinirea formalităţilor şi condiţiilor prescrise detentorilor pentru purgarea bunurilor dobândite de ei sau prin prescripţie.

Din analiza acestor dispoziţii legale rezultă că pierderea ipotecii poate avea loc pe cale accesorie, ca urmare a stingerii obligaţiei garantate, sau pe cale principală, independent de creanţa ipotecară.

Stingerea obligaţiei garantate, prin oricare din modalităţile prevăzute de lege, conduce şi la încetarea ipotecii mobiliare şi, respectiv, la radierea ipotecii imobiliare.

Potrivit art. 51 din Legea nr. 7/1996 în vigoare până la data intrării în vigoare a Codului civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 (incidente în prezenta cauză conform art. 76 din Legea nr. 71/2011) înscrierile şi radierile efectuate în cãrţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotãrârii instanţei judecãtoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilã, în baza unei declaraţii date în formã autenticã, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.

Instanţa reţine că raporturile contractuale ale pârâtei cu reclamantul  au avut ca obiect procurarea unui loc de muncă în Israel cu obligaţia corelativă a persoanei plasate de a încheia contractul de muncă în condiţiile şi cu remuneraţia stabilită de pârâtă.  Reclamantul a făcut deplasarea în Israel şi a prestat munca conform prevederilor contractuale, după care raporturile de muncă au încetat şi reclamantul a părăsit locul de muncă, iar în din acel moment şi până în prezent nu a fost niciodată notificat de pârâtă să achite eventuale sume reprezentând debit provenit din răspunderea contractuală.

Instanţa constată că raporturile contractuale dintre reclamant şi pârâtă au încetat la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de muncă, când reclamantul s-a întors în România. Chiar dacă din derularea contractului de prestării servicii ar fi luat naştere un drept de creanţă al pârâtei împotriva reclamanţilor, instanţa reţine că acesta nu a fost valorificat pe cale judecătorească până în prezent, în privinţa acestuia operând prescripţia extinctivă în condiţiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, modificată.

În concluzie, instanţa constată că atât timp cât părţile nu se mai află în raporturi juridice obligaţionale, iar contractul de prestări servicii şi-a încheiat efectele, nu mai este justificată menţinerea garanţiei reale imobiliare.

Faţă de reţinerea prezumţiilor judiciare, astfel cum s-a arătat mai sus, instanţa constată ca fiind dovedită executarea obligaţiei principale asumate de către reclamantul  , respectiv prestarea serviciilor către angajatorul recrutat din Israel. Ca efect al stingerii obligaţiei principale, instanţa constată stingerea pe cale accesorie a ipotecii analizate prin prezenta, nemaifiind astfel necesară analizarea celorlalte moduri de stingere invocate de către reclamanţi, respectiv stingerea inscripţiei ipotecare prin trecerea termenului de 15 ani.

Pentru aceste considerente de drept şi de fapt, instanţa va admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii şi  , în contradictoriu cu pârâta , va constata stins dreptul de ipotecă instituit în favoarea pârâtei prin contractului de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999, dispunându-se radierea ipotecii instituite în favoarea conform contractului de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999 de către Biroul Notarului Public asupra construcţiei situate în 

Instanţa urmează ia act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii .

Dispune radierea ipotecii instituite în favoarea, conform contractului de ipotecă autentificat cu nr. 37/14.01.1999 de către Biroul Notarului Public asupra construcţiei situate în 

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, care se depune la Judecătoria Paşcani, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată  prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi,  17.05.2017.

Preşedinte, Grefier,