Actiune în constatare.Cf. deciziei ril nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, cjp are calitate procesuală p

Sentinţă civilă 830 din 05.04.2019


Dosar nr...R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA  Nr...INSTANŢA Asupra cauzei de faţă ,Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr..., reclamantul MC în contradictoriu cu pârâţii CJP D şi  SC A. S. A. SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate că activitatea desfăşurată în cadrul TMC Filiaşi  în perioada 07.03.1980 – 27.09.1980, 14.05.1982 – 31.03.1995 se încadrează în grupa a II de muncă conform Ord. 50/1990 anexa 2 pct. 34, 69 şi 160, în procent de 100% şi obligarea pârâtei SC A. S. A. SRL la eliberarea unei adeverinţe, conform prevederilor art. 40 din Codul muncii.Arată că a fost angajat în perioada 1980  – 1995 la SC TMC Filiaşi, societate radiată în prezent,  având meseria de strungar.Menţionează că preluator al arhivei este SC A.,  care nu este în posesia nici unui document din care să rezulte încadrarea sa în grupa II de muncă, motiv pentru care, în raport de cele dispuse de ÎCCJ prin  Decizia nr. 2/2016, apreciază că are calitate procesuală pasivă CJP D, în situaţia în care nu există documente primare. În meseria de strungar efectua operaţii de finisare a pieselor din materiale feroase şi neferoase ( oţel, fontă, Cu, Al) pe care le sttrunjea prin aşchiere cu cuţite care în contact cu metalul degajau fum puternic, căldură, pulberi silicogene, praf şi zgomot puternic.Prin strunjire , piesele se încingeau , iar pentru răcire folosea pulberi silicogene şi uleiuri emulsionabile , care produceau iritaţii ale pielii. În urma efectuării acestei operaţiuni se degaja şpan încins care provoca arsuri.

Executa şi operaţii de polizare a cuţitelor , rezultând fum şi praf toxic, operaţii de şlefuire a pieselor din materiale feroase şi neferoase.Mai efectua şi activităţi de degresare chimică a pieselor din materiale feroase şi neferoase ,cu solvenţi .Lucra în condiţii de temperaturi extreme, iarna fiind foarte frig şi vara foarte cald.Solicită proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorul GI.A depus copie carte de identitate,  carnet de muncă.

Pârâta CJP D a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.

Invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CJP D raportat la obiectul acţiunii, considerând că reclamantul nu a avut raporturi de muncă cu acest pârât, raportat şi la Decizia nr. 2/2016 a ÎCCJ.Reţine că potrivit primei teze din Decizia nr. 2/2016 a ICCJ„ în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în continuare; art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a Il-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare."

Noţiunea de documente primare sunt explicate pe larg de ICCJ in considerentele Deciziei 2/2016 la pct.20 lit.A.l conform caruia „prin noţiunea de "acte primare" urmează a se înţelege documente verificabile, emise de angajator, din care să rezulte informaţii în legătură cu elementele esenţiale ale raportului juridic de muncă - prestarea unei munci remunerate (carnet de muncă, contract de muncă, ordin de numire în funcţie, state de plată ş.a.)Arată că în speţa de faţă documentele primare există sub forma statelor de plată cât şi a tabelului nr. 9417/03.08.1992,  fiind depozitate la S.C. A S A SRL, iar reclamantul nu a făcut dovada inexistentei documentelor primare , aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare şi nici dovada neîndeplinirii procedurii prevăzute de Ord. 50/1990 .Pe fondul, cauzei solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Arată că la nivel de unitate s-a parcurs procedura prevăzută de Ord. 50/1990 , unitatea încadrând în grupe de muncă  anumite secţii , activităţi şi meserii.

 Apreciază că activităţile enumerate la pct. 34, 69 şi 160 din anexa 2 la Ordin nu au legătură cu activităţile reclamantului care a deţinut meseria de strungar.

În drept, invocă dispoziţiile art. 205-208 Cpc.S-a depus în copie înscrisul "Informare", tabel nominal cu personalul încadrat în grupe de muncă.

La data de 11.02.2019 SC A S A SRL  a depus întâmpinare prin care a învederat că este operator economic autorizat de către MAI-Arhivele Naţionale ale României pentru prestarea serviciilor arhivistice astfel încât societatea de arhivare nu are obligaţii referitoare la atestarea unor fapte ce nu rezulta din arhiva ce se afla in păstrare sau la reîncadrarea retroactiva a reclamantului.

A susţinut că nu deţine  documente emise de  SC T.M.C. SA Filiasi din care sa rezulte încadrarea in grupa a II a reclamantului sau acte din care sa rezulte ca la nivelul societăţii a avut loc o încadrare a locurilor de munca în grupa a II a, existând doar documentul ce face referire la grupă de muncă "Informare" pe care l-a depus în copie la dosar.Solicită instanţei ca în situaţia în care o obligă la eliberarea unei adeverinţe sa dispună în sarcina reclamantului plata tarifului pentru prestarea serviciului arhivistic, având în vedere pentru societăţile de arhivare sunt incidente ,în speţă ,dispoziţiile art. 29 alin. 3 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale respectiv:„ Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. (1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu avizul Arhivelor Naţionale. **

În drept invocă dispoziţiile art. 205 Cod de Procedura Civila.În dovedire, a depus avizul emis de Arhivele Naţionale.În raport de dispoziţiile art. 248 Cod proc.civ., instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei CJP D, invocată de aceasta prin întâmpinare.

Analizând carnetul de muncă şi actele depuse la dosar, instanţa constată că reclamantul, începând cu data de 07.03.1980, a fost salariat al Întreprinderii de Trnsformatoare, Motoare Electrice Filiaşi, iar din 22.04.1991 a lucrat  în cadrul SC TMC Filiaşi,  având meseria de strungar.În temeiul art. 132 alin 2 din Legea nr. 85/2006, Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa nr. 3783 din 27.04.2015, pronunţată în dosarul nr. 8301/3/2010/a1, a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Uzina mecanică Filişi, radierea acesteia din Registrul Comeţului şi descărcarea de îndatoriri şi responsabilităţi a lichidatorului judiciar.În analiza calităţii procesuale pasive a pârâtei CJP D, tribunalul are în vedere dezlegările de drept obligatorii potrivit art. 517, alin.4 CPC date de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia RIL nr.2/2016, prin care s-a statuat că : „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind reconstituirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă actual/acelaşi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în continuare; art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865 pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de pensii, în situaţia în care nu există documente primare.În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare - obligaţie de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.”În considerentele acestei decizii, Înalta Curte a detaliat semnificatia notiunii de „documente primare” pentru două ipoteze, prima în care se solicită reconstituirea vechimii în muncă, iar cea de-a doua în care se solicită constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă , arătând pentru acest din urmă caz că  actele primare sunt acelea „ prin care angajatorul a făcut încadrarea, potrivit atribuţiilor ce îi reveneau în baza legislaţiei speciale (Ordinul ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării), în legătură cu care solicitantul nu poate produce dovezi;” Prin urmare, din interpretarea dispozitivului si considerentelor deciziei RIL nr.2/2016 rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ordinul nr.50/1990, se poate solicita constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă, CJP D având calitate procesuală pasivă, dacă fostul angajator nu mai există din punct de vedere juridic.Per a contrario, în cazul existentei unor astfel de înscrisuri, caselor teritoriale de pensii nu le poate fi recunoscută legitimare pasivă în litigiile având ca obiect constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi a II-a de muncă, chiar dacă fostul angajator nu mai există din punct de vedere juridic.Potrivit anexei nr.14 la HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.263/2011, pot constitui acte administrative de nominalizare în grupă „proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.”

În cauză, tribunalul reţine că fostul angajator a emis acte administrative de nominalizare în grupa de muncă, dovadă în acest sens fiind tabelul aflat la fila 36 şi urm. privind personalul încadrat în grupe superioare de muncă.

Prin urmare, există acte primare prin care fostul angajator a făcut încadrarea în grupe, astfel încât pârâtei CJP D nu i se poate recunoaşte calitate procesuală pasivă în cadrul prezentului dosar, în raport de cele statuate prin decizia RIL nr .2/2016.În concluzie, tribunalul retine că exceptia lipsei calitătii procesuale pasive este întemeiată, astfel încât urmează a o admite, cu consecinta respingerii acţiunii  formulată în contradictoriu cu pârâta CJP D, pentru lipsa calitătii procesuale a acestei pârâte.În ceea ce priveşte capătul 2 de cerere, tribunalul reţine că din documentele depuse la dosar nu rezultă că reclamantul a fost nominalizat în grupa II de muncă, astfel că în lipsa acestor documente  pârâta SC A S A SRL nu poate elibera adeverinţă în sensul celor solicitate de către reclamant. Pe de altă parte, obligatia de eliberare a adeverinţei este accesorie capătului principal de cerere privind constatarea grupei de muncă, petit care a fost respins, situaţie în care executarea obligaţiei accesorii nu mai este posibilă, considerent faţă de care şi această cerere va fi respinsă.Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre şi considerentele acesteia.