Contestaţie - măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară. Dreptul la un proces echitabil.

Hotărâre 185 din 14.08.2018


La ordine fiind pronunţarea asupra  cauzei penale privind pe contestatorul Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, pe intimatul-inculpat ZM şi pe intimata-parte civilă PE, având ca obiect contestaţie - măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Asupra contestaţiei  de faţă, constată:

Prin încheierea de şedinţă nr.152/14.05.2018 pronunţată în dosar nr.642/239/2018/a1, judecătorul de cameră preliminară  din cadrul Judecătoriei Hârlău a dispus următoarele:

 „În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., stabileşte că Judecătoria Hârlău este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză penală.

În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii în prezentul dosar penal.

În baza art. 346 alin. 1 teza finală C.proc.pen., prezenta încheiere de cameră preliminară va fi comunicată de îndată procurorului  şi părţilor.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în camera de consiliu, azi,14.05.2018.”

Pentru a se pronunţa în acest sens, judecătorul de cameră preliminară  a reţinut  următoarele aspecte :

„Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Procedând la verificarea competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi la verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, având în vedere întreg conţinutul materialului de urmărire penală şi cuprinsul rechizitoriului, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., va stabili că instanţa este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză penală, va constata legalitatea rechizitoriului nr. 1/263/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C.proc.pen., va constata legalitatea administrării probelor cu respectarea dispoziţiilor art. 114-123 C.proc.pen., urmând deci să constate legalitatea sesizării instanţei şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Ca şi consecinţă a tuturor acestor aspecte de legalitate constatate, se va dispune începerea judecăţii în prezentul dosar penal, judecătorul de cameră preliminară exercitând funcţia de judecată în cauză.”

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie, în termen legal,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău criticând-o ca nelegala.

In acest sens, Parchetul a sustinut ca in cauza de fata s-au încalcat dispozitiile art.342- 344 din Cod Pr. Pen., nefiind aduse la cunostinta persoanei vatamate minore obiectul procedurii in camera preliminara si nici dreptul de a-si angaja un aparator, precum si acela privind posibilitatea de a formula cereri si exceptii cu privire la legalitatea sesizarii instantei, legalitatea administrarii probelor si a efecuarii actelor de urmarire penala.

La termenul de judecata din 09.08.2018, procurorul de sedinta a adaugat si alte motive de nelegalitate a încheierii  atacate, respectiv: inculpatului nu i s-a adus la cunoştinţă obiectul procedurii de cameră preliminară, iar încheierea de şedinţă  este nemotivată.

Examinând, în condiţiile art.347 din Cod Pr. Pen.,  încheierea atacată şi întreg materialul dosarului, atât din prisma criticilor formulate de parchet, dar si din oficiu, prin raportare la dispoziţiile ce reglementează  obiectul si  desfăşurarea procedurii de cameră preliminară, Tribunalul constată că aceasta este întemeiata şi, ca atare, urmează fi admisa, pentru considerentele ce urmează mai jos.

Potrivit art.344 alin.1 din Cod Pr.Pen., dupa sesizarea instantei prin rechizitoriu, dosarul se repartizeaza aleatoriu judecatorului de camera preliminara, alin.2 din acelasi articol stabilind ca Copie certificata a rechizitoriului  si, dupa caz, traducerea autorizata a acestuia se comunica inculpatului la locul de detinere ori, dupa caz, la adresa unde locuieste sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedura. Inculpatului, celorlalte parti si persoanei vatamate li se aduc la cunostinta obiectul procedurii de camera preliminara, dreptul de a-si angaja un aparator si termenul în care, de la data comunicări, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

Din dosarul cauzei rezulta ca instanţa de fond a fost sesizata la data de 16.03.2018 cu rechizitoriul întocmit în dosar nr.1/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău – fiind declanşata procedura de camera preliminara, dar cu încălcarea dispoziţiilor  din art.344 alin.2 - 4 din Cod Pr. Pen. (instanţa de control judiciar luând act de erorile materiale strecurate în motivarea contestaţiei, potrivit precizărilor procurorului de şedinţă de la termenul de judecată din 25.06.2018).

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, Tribunalul reţine că  judecătorul învestit cu judecata cauzei a dispus comunicarea către inculpat unei copii certificate de pe rechizitoriu, fără a i se aduce  la cunoştinţă obiectul procedurii de cameră preliminară  respectiv  că, poate formula cereri si excepţii în termenul prevăzut de textul citat cu privire la legalitatea actului de sesizare, legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire de către procuror, că are dreptul de a-şi angaja un apărător. Dispoziţiile legale anterior citate – de ordine imperativă – au fost încălcate şi în privinţa persoanei vătămate minore  PE căreia nu i s-a adus la cunoştinţă faptul că instanţa fond (Judecătoria Hârlău)  a fost a fost învestită cu rechizitoriul din 12.03.2018 emis în urma cercetărilor penale efectuate  la sesizarea sa, nu i s-a adus la cunoştinţă faptul că prezenta cauză parcurge, conform art.342 şi art.344 din Cod Pr. Pen.,  procedura de cameră preliminară, fiind lipsită de posibilitatea de a cunoaşte obiectul procedurii de cameră preliminară  respectiv  că, poate formula cereri si excepţii în termenul prevăzut de alin.2 din art.344 Cod Pr. Pen., cu privire la legalitatea actului de sesizare, legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire de către procuror, că are dreptul de a-şi angaja un apărător.

Dat fiind caracterul definitiv al parcurgerii procedurii de cameră preliminară şi efectul decisiv asupra analizei legalității sesizării instanței, administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, trebuie asigurate părţilor două grade de jurisdicţie, astfel cum garantează în materie penală, cu efect direct şi obligatoriu în dreptul intern, art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Din această perspectivă, având în vedere că, prin nerespectarea normelor procesuale din at.344 părţilor din cauza de fond li s-a adus o vătămare a dreptului la un proces echitabil - vătămare care nu  poate fi înlăturată decât prin lipsirea de efecte juridice a hotărârii  judecătorului de cameră preliminară de la prima instanţă - în temeiul art. 347 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, va admite contestaţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, va desfiinţa încheierea atacată şi va dispune trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe în vederea rejudecării, dând eficienţă directă garanţiilor dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 din Convenţia europeană și de art. 8 Cod procedură penală, astfel cum au fost detaliate inclusiv în jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În rejudecare, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță va relua procedura de camera preliminară cu respectarea strictă a dispoziţiilor din art.344 din Cod Pr. Pen., respectiv, va comunica inculpatului o copie certificată a rechizitoriului cauzei,  va aduce la cunoştinţă ambelor părţi din cauză (prin emiterea unei adrese  către  fiecare dintre acestea; un exemplar de pe fiecare adresă se ataşează la dosarul cauzei pentru a exista dovada respectării drepturilor şi garanţiilor recunoscute de lege părţilor din cauza de faţă, dar şi pentru a fi posibilă, în eventualitatea promovării unei căi de atac de către subiecţii procesuali sa procuror, verificarea legalităţii încheierii pronunţate la finalul procedurii de cameră preliminară) obiectul procedurii de cameră preliminară  respectiv  că, fiecare dintre ele poate formula în scris cereri si excepţii în termenul prevăzut de textul citat, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comunicării adresei/înştiinţării menţionate, cu privire la legalitatea actului de sesizare, legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire de către procuror, că are dreptul de a-şi angaja un apărător.

În plus, judecătorul de camera preliminară va avea în vedere şi critica parchetului referitoare la nemotivarea încheierii atacate – aspect de importanţă majora pentru părţile din cauză, din perspectiva respectării dreptului la un proces echitabil consacrat de art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Faţă de toate aceste considerente, Tribunalul, în baza art.347 din Cod Pr. Pen., va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, va desfiinţa integral încheierea atacată  şi va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Hârlău.

Consecinţă a soluţiei procesuale dispuse în cauză, urmează a se face aplicarea dispoziţiilor art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, în conformitate cu care cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În temeiul art.347 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată  de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău împotriva încheierii penale nr.152/14.05.2018/a1 pronunţate de Judecătoria Hârlău  în dosarul nr. 642/239/2018/a1, hotărâre pe care o desfiinţează integral.

Trimite cauza spre rejudecare la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Hârlău.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea prezentei contestaţii,  rămân în sarcina acestuia.