Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 215 din 27.11.2018


Refuzul Casei Teritoriale de Pensii de valorificare a unei adeverinţe privind activitatea în muncă depusă în cadrul fostelor C.A.P. uri pentru lipsa menţiunilor obligatorii

La data de 25.05.2018 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale acţiunea prin care contestatorul F. N. care a chemat în judecată pe intimatele C J de P M. şi C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P. B., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr. 34428 din 08.02.2018 emisă de C. J. de P. P. M, şi Hotărârea C. C. de C. şi obligarea  intimatei C. J.de P. M.. să emită o noua decizie de pensie pentru limita de vârstă cu luarea în considerare a întregului stagiu de cotizare conform Legi nr.263/2010 şi la plata drepturilor de pensie de la data de 24.11.2017 dată de la care a considerat că îndeplineşte condiţiile de vârstă şi stagiu de cotizare pentru a beneficia de acest drept, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, la data de 24.11.2017 a întocmit şi depus la C. J. de P. P. M, dosarul de pensionare înregistrat sub nr. 34428 prin care a solicitat în temeiul Legii nr. 263/2010 pensionarea sa pentru limita de vârsta şi a primit decizia contestata nr. 34428/08.02.2018 cu scrisoare recomandata în luna februarie.

A îndeplinit procedura prevăzută de art. 149 şi următoarele din Legea

nr. 263/2010 actualizată, în sensul că a atacat decizia nr. 34428/08.02.2018 la

C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P. la data de

28.02.2018 şi nici după trecerea termenului prevăzut la art.150 alin.4 din lege nu i s-a răspuns până la data formulări prezentei trecând peste 70 zile.

Art. 150 alin.(4)din legea nr. 263/201 prevede; "Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia".

Nemulţumirea sa constă în faptul că, intimata C. J. de P. P. M, i-a respins dosarul de pensionare cu motivarea că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010 respectiv: "Nu îndeplineşte vârsta standard de pensionare şi nici stagiul minim necesar.

Consideră că, în mod greşit s-a calculat la litera F din anexa la Decizia nr. 34428 din 08.02.2018 stagiul în sistemul public, perioada în sistemul agricol de 4 ani când potrivit Adeverinţei nr. 112/06.10.1990 emisa de CAP D, a fost îngrijitor de la 01.01.1969-01.06.1975, deci 6 ani şi 5 luni.

A menţionat faptul că, a pus la dispoziţia C. J. de P. M,

toate documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de pensionare şi consideră că funcţionarii de la C. J. de P.M. nu au prelucrat aceste date fiind astăzi în situaţia de a nu beneficia de vechimea reală, prejudiciat fiind şi material prin afectarea numărului de puncte realizate.

În drept, a întemeiat cererea pe prevederile din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*)privind sistemul unitar de pensii publice.

În dovedire a depus  în copie următoarele înscrisuri : carte de identitate, Decizia nr. 34428 din 23.04.2018 emisă de C. J. de P. P. M. şi plicul aferent, Adeverinţa nr.112/06.10.1990 emisa de CAP D., Adeverinţa nr. 322/16.11.2017 emisa de V. SRL, deţinătoarea arhivei CAP D., adeverinţa nr.401/11.04. 2018 emisă de Şcoala Gimnaziala P., act adiţional nr. 37/20.02.2011 încheiat cu SC T. SRL pentru perioada 20.02.2011 până la 20.08.2011; livret militar seria AE nr. 029582 emis de Comisariatul Judeţean M., împuternicire avocațială.

Conform art.201 al.1 Cod procedură civilă acţiunea a fost comunicată în copie intimatelor.

Prin încheierea de şedinţă din data de 02.10 2018  din oficiu s-a întocmit adresă către C. C. de C. pentru a comunica care este stadiul soluţionării contestaţiei formulată de reclamant împotriva deciziei nr.34428/08.02.2018 emisă de C. J. de . M., dacă s-a emis o hotărâre în acest sens, în caz afirmativ să înainteze în copie hotărârea, iar în caz contrar să indice motivele pentru care nu a fost emisă.

La termenul din 22.10.2018 a fost înaintată la dosar cu adresa nr. G/14168/18.10.2018 Hotărârea nr. 26547 din 17.10.2018  emisă de C. C. de C., prin care a fost soluţionată contestaţia formulată de reclamant.

La data de 26.10.2018 pârâta C. J. de P.P. M. a depus  întimpinare, prin care a solicitat  respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinică şi legală a  hotărârii emise de comisie, din următoarele motive:

In fapt, reclamantul a contestat la C. C.de C. din cadrul C. N.de P. P. decizia cu nr. 34428/23.04.2018 prin care i-a fost respinsă cererea de pensionare pentru limita de vârsta, neîndeplinind condiţia stagiului minim de cotizare prevăzut de lege de 15 ani. Respingerea cererii de pensionare a fost motivată de faptul că perioada 1969-1975 înscrisă în adeverinţa nr. l12/1980 nu a fost valorificată ca stagiu de cotizare în aceasta perioadă reclamantul lucrând în sectorul zootehnic la C.A..P. D.

Adeverinţa cu nr.112/1980 din care rezultă că reclamantul a desfăşurat activitatea de îngrijitor animale nu poate fi valorificată la stabilirea pensiei întrucât nu îndeplineşte condiţiile imperative prevăzute de art. 124 din H.G. nr.257/2011 în sensul că, în adeverinţa nu sunt indicate elemente obligatorii respectiv datele de identificare, temeiul legal al încadrării şi salariul tarifar de încadrare.

Pentru că perioada 1969-1975 din adeverinţa să fie valorificată la pensie adeverinţa respectivă trebuia să îndeplinească toate elementele prevăzute de lege precum şi menţiunea plaţii contribuţiei la fondul de asigurări sociale care, de asemenea lipsesc din adeverinţă şi nimic nu îi împiedica însa pe reclamant să prezinte o noua adeverinţa dar întocmită conform prevederilor art.124 menţionate mai sus.

Totodată comisia a constatat şi faptul că nici Adeverinţa cu  nr. 322/2017 emisă de S.C V. S.R.L. din care rezultă că în perioada 1967-1970 reclamantul a  realizat norme agricole la CAP D. nu poate fi valorificată la pensie întrucât în perioada respectivă sunt menţionate şi fracţiuni de normă, nefiind prezentate copii după fisele individuale de evidenta muncii, motiv pentru care nu se poate stabili corect timpul util la pensie.

Pentru a putea fi valorificate normele din aceasta perioadă ca  timp util la pensie este necesar ca reclamantul sa facă demersuri pentru a obţine  o nouă adeverinţă eliberată conform legii care să cuprindă numărul de norme realizate /planificate, însoţite de documente verificabile, respectiv copii certificate după fişele individuale de evidenţa muncii pentru membrii cooperatori, cele mai importante documente de vechime întocmite în fostele C.A.P.-uri.

În ce priveşte dovada timpului util la pensia de agricultor, precizează că dovada prevăzută de lege respectiv de art.159 (1) din Legea nr.263/2010  se  face cu carnetul de asigurări sociale pentru agricultori.

În lipsa carnetului de muncă pentru agricultori, dovada poate fi făcută şi prin adeverinţa emisă de primarii sau de deţinătorii legali de arhivă, însă adeverinţa trebuie să fie întocmită conform legii şi să fie însoţită de documente justificative constând în fisele individuale de evidenţă a muncii care se afla la primăriile din judeţ în majoritatea cazurilor.

Urmare a soluţionării contestaţiei, reclamantul a depus precizare de acţiune la cererea de chemare in judecata prin care a reluat motivele din cererea iniţială, solicitând anularea Hotărârea nr. 26547 din 17.10.2018  emisă de C.C.de C. şi a Deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 emisă de C. J. de P. P. M. şi obligarea intimatei C. J. de P. M. să emită o noua decizie de pensie pentru limita de vârstă cu luarea în considerare a perioadei 01.01.1969-01.06.1975 din adeverinţa  nr. 112/06.10.1990, fiind nemulţumit şi de faptul că prin hotărârea C. Ce. de C. s-a dispus revizuirea deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 sub aspectul valorificării in mod eronat de către C. J. de P. M a perioadei 01.01.1967-01.01.1970 ca timp util la pensie.

Analizând acţiunea în raport de susţinerile părţilor, actele anexate la dosar şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Prin contestaţia formulată şi precizată, contestatorul F. N. a solicitat să se dispună anularea Deciziei nr. 34428 din 08.02.2018 cât şi a Deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 emise de C. J. de P. P. M. şi a Hotărârii nr. 26547 din 17.10.2018  emisă de C. C. de C. şi obligarea intimatei C. J. de P.M. să emită o noua decizie de pensie pentru limita de vârstă cu luarea în considerare a întregului stagiu de cotizare conform Legi nr.263/2010, obligarea pârâtei la plata drepturilor de pensie de la data de 24.11.2017 dată de la care consideră ca îndeplineşte condiţiile de vârstă şi stagiu de cotizare pentru a beneficia de acest drept, cu cheltuieli de judecată.

Reclamantul, F. N., cu cererea nr. 34428 din data de 24.11.2017 a solicitat înscrierea la pensie de limită de vârstă iar prin decizia nr. 34428 din 08.02.2018 i s-a respins cererea de pensionare pe considerentul că nu îndeplineşte condiţia stagiului de cotizare respectiv stagiul de cotizare realizat este mai mic decât stagiul minim necesar, prin această decizie fiindu-i stabilit un stagiu de cotizare realizat de 13 ani 11 luni şi 18 zile.

În conformitate cu art.149 din Legea nr.263/2010 reclamantul a contestat Decizia nr. 34428 din 08.02.2018 la C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P., contestaţie ce a fost înregistrată sub nr.5107/28.02.2018 la C. J. de P.M.

Urmare a contestaţiei formulate de către reclamant, intimata a procedat la revizuirea deciziei nr. 34428 din 08.02.2018, emițând în acest sens decizia nr. 34428 din 23.04.2018, decizie prin care i-a revizuit stagiul asimilat respectiv i-a fost stabilit un stagiu de cotizare realizat de 14 ani 4 luni şi 18 zile prin corectarea stagiului asimilat (armata) de la 10 luni şi 27 zile cât a fost stabilit iniţial la 1 an 3 luni şi 27 zile.

Împotriva deciziei nr.34428 din 23.04.2018 reclamantul a formulat contestaţie la C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P., contestaţie ce a fost înregistrată sub nr.12988/23.05.2018 la C. Ju. de P. M., acesta fiind nemulţumit de faptul că, intimata la emiterea deciziei nr.34428 din 23.04.2018 nu i-a valorificat ca şi stagiu de cotizare perioada 01.01.1969-01.06.1975 în care a desfășurat activitatea în sector zootehnic din cadrul Cooperativei Agricole de producţie D. conform înscrierilor din adeverinţa nr.112/06.10.1980 eliberată de C.A.P. D.

Prin Hotărârea nr.26547/17.10.2018 a C. C. de C.a fost respinsă contestaţia formulată de reclamant împotriva deciziei nr. 34429/23.04.2018 emisă de C. J. de P. M. sub aspectul nevalorificării ca şi stagiu de cotizare a perioadei 01.01.1969-01.06.1975 din adeverinţa nr.112/06.10.1980 eliberată de C.A.P. D.

Tot prin această hotărâre s-a constatat, că în mod eronat prin această decizie s-a valorificat perioada 01.01.1967-01.01.1970 ca timp util la pensie din adeverinţa nr.322/16.11.2017 eliberată de S.C V. S.A Dr. T. S., dispunându-se în acest sens revizuirea deciziei nr. 34428/23.04.2018 sub aspectul nevalorificării perioadei 01.01.1967-01.01.1970.

 În conformitate cu art.151 alin.2 din Legea nr.263/2010 în termen, reclamantul a formulat precizare de acţiune (filele 48-49 dosar) prin care a înţeles să conteste hotărârea C. C. de C. solicitând anularea Hotărârii nr. 26547/17.10.2018 emisă de C.C. de C. şi a Deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 emisă de C. J. de P. P. M. şi obligarea intimatei C. J. de Pensii M.  să emită o noua decizie de pensie pentru limita de vârstă cu luarea în considerare a perioadei 01.01.1969-01.06.1975 din adeverinţa nr. 112/06.10.1990, fiind nemulţumit de faptul că prin hotărârea C. C. de C. s-a dispus revizuirea deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 sub aspectul valorificării in mod eronat de către C. J. de P. M. a perioadei 01.01.1967-01.01.1970 ca timp util la pensie şi s-a respins contestaţia sa in ceea ce priveşte nevalorificarea perioadei 01.01.1969-01.06.1975 din adeverinţa nr.112/06.10.1980.

În ceea ce priveşte adeverinţa nr. 112/06.10.1980 eliberată de C.A.P. D. (fila 7 dosar) instanţa constată că, această adeverinţă nu a fost întocmită conform prevederilor legale în vigoare la data eliberării.

În adeverinţă, conform art. 11 din Decretul 92/1976, trebuia menţionat dacă contestatorul a desfăşurat activitate pe bază de contract de muncă cu precizarea modului de încadrare - pe durata nedeterminată sau determinată, cu indicarea temeiurilor legale în baza cărora a avut loc încadrarea, retribuţia tarifară de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în aceasta şi dacă unitatea a plătit contribuţia prevăzută de lege la fondul de asigurări sociale şi să fi reţinut şi virat contribuţia pentru pensia suplimentară.

Prin urmare, instanţa apreciază că în lipsa acestor menţiuni, în mod corect pârâta nu a valorificat perioada 01.01.1969-01.06.1975 din adeverinţa  nr. 112/06.10.1980 eliberată de C.A.P. D .la emiterea deciziei nr. 34428 din 23.04.2018.

Adeverinţa respectivă nu poate fi valorificată nici ca activitate depusă în calitate de membru cooperator întrucât în acest caz în adeverinţă trebuia să se prevadă numărul de norme stabilit, respectiv numărul de norme realizat în această calitate.

În ceea ce priveşte perioada 01.01.1967-01.01.1970 din adeverinţa nr. 322/16.11.2017 eliberată de S.C V.. S.A Dr. T. S. (deţinătoarea de arhivă), perioadă pentru care C. C. de C. a dispus C. J. de P. M. revizuirea Deciziei nr.34428/23.04.2018 sub aspectul nevalorificării acestei perioade, instanţa apreciază că nu se impune revizuirea deciziei sub acest aspect.

Instanţa reţine că, această adeverinţa a fost emisă de către S.C V. S.A Dr. T. S. (deţinătoarea de arhivă) în baza registrelor ce au fost înaintate, după anul 1990, de CAP D. către C. J. de P., şi ulterior aceasta din urmă către S.C V. S.A. ca deţinătoare de arhivă.

Astfel, se constată că adeverinţa a fost eliberată în baza fişei din registru (fila 88 din dosar), fişă din care reiese că reclamantul a realizat norme în cadrul Cooperativei Agricole de producţie D. în perioada 01.01.1967-01.01.1970, iar la baza emiterii deciziei nr. 34428/23.04.2018 a stat această adeverinţă, ca act de vechime.

De altfel, dacă intimatele aveau suspiciuni cu privire la documentele justificative ce au stat la baza eliberării adeverinţei nr. 322/16.11.2017 aveau posibilitate să solicite deţinătoarei legale de arhivă actele în baza căreia s-a eliberat adeverinţa.

Având în vedere motivele invocate mai sus, instanţa constată că acţiunea este întemeiată în parte, urmează a o admite ca atare şi va anula Hotărârea nr. 26547 din 17.10.2018 emisă de C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P. sub aspectul revizuirii Deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 prin nevalorificarea perioadei 01.01.1967-01.01.1970 ca timp util şi pe cale de consecinţă menţinerea Deciziei nr. 34428 din 23.04.2018 emisă de C.J. de P. M.

Hotărâre definitivă prin respingerea apelului.