Art. 5, 6 și 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate pot fi asimilați pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensație și pot astfel invoca dreptul la compensație prevăz

Hotărâre 8531 din 19.12.2018


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/299/2018, reclamanții G.I. şi G.A. au chemat in judecata pe pârâta B. SRL., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea acesteia la plata către fiecare reclamant a sumei de 400 euro reprezentând compensaţie pentru întârzierea zborului 0B131 din data de …, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată asupra debitului principal, de la data de 21.06.2018 si până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanții au arătat că au avut calitatea de pasageri ai cursei aeriene nr. 0B131 din data de …, operată de pârâta în calitate de operator de transport aerian, iar zborul era programat de pe aeroportul Otopeni la ora 08.25 și să aterizeze la Aeroportul Luton (Marea Britanie) la ora 09.50. Pârâta a refuzat acordarea compensaţiei astfel cum reiese din corespondenţa electronică purtată cu pârâta la data de 21.06.2018.

Reclamanţii au subliniat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Regulamentul nr. 261/2004 privind acordarea de compensaţii pentru întârzierea zborului, aceştia având calitatea de pasageri ai unui zbor în sensul Regulamentului nr 261/2004. Arată că aeronava a aterizat la Luton cu o întârziere de mai mult de 3 ore şi întârzierea nu se datorează unor circumstanţe excepţionale.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.3,5,6,7 din Regulamentul nr.261/2004, art.267 TFUE, art.29 din OUH nr.80/2013, art.2 din OG nr.21/1992, art.1350 Cod civil.

În susţinerea cererii au fost depuse, în copie, înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare-fila 78, arătând că în ceea ce priveşte compensaţiile va efectua plata acestora în valoare de 400 euro per reclamant, imediat ce aceştia vor pune la dispoziţie datele bancare. Referitor la dobânda legală, solicită respingerea ca neîntemeiată, având în vedere prevederile art. 1536-1538 cod civil compensaţiile reprezentând clauză penală nepurtătoare de dobânzi. De asemenea, solicită respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii G.I. şi G.A. au achiziționat două bilete de avion de la compania B., pe ruta Bucureşti Otopeni - Luton (Marea Britanie), plecarea fiind programată la data de … cursa aeriană nr. 0B131, ora 08.25, iar sosirea la aceeași dată, ora 09.50. Zborul a avut o întârziere de 205 minute, pârâta nedovedind existenţa vreunei circumstanţe excepţionale.

Conform art. 5 alin. 1 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (care este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru, conform art. 288 TFUE), în cazul anulării unui zbor, pasagerii trebuie să primească o compensație din partea operatorului de transport aerian, în conformitate cu art. 7, cu excepțiile prevăzute la pct. (i)-(iii). De asemenea, potrivit art. 5 alin. 3 din Regulament, operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații în conformitate cu art. 7, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Dispozițiile art. 7 alin. 1 lit. a din Regulament prevăd că pasagerii primesc o compensație în valoare de 400 euro pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1500 km şi pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 km, iar pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

Prin Hotărârea din data de 19.11.2009 pronunțată în cauzele conexate C-402/07 și C-432/07, Curtea de justiție a Uniunii Europene a statuat că art. 5, 6 și 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate pot fi asimilați pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensație și pot astfel invoca dreptul la compensație prevăzut la art. 7 din Regulament atunci când suportă, ca urmare a întârzierii unui zbor, o pierdere de timp egală sau mai mare de 3 ore, cu alte cuvinte, atunci când ajung la destinația lor finală cu 3 ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o asemenea întârziere nu dă naștere unui drept de compensație în favoarea pasagerilor dacă operatorul aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, cu alte cuvinte, împrejurări care scapă de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian.

Instanţa apreciază că în speţă sunt întrunite condiţiile pentru a fi acordate ambilor reclamanţi despăgubiri pentru întârzierea zborului.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 1955 Cod civil, reţinând că pârâta a recunoscut culpa sa în întârzierea zborului, aceasta arătând prin întâmpinare că va efectua plata compensaţiilor, precum şi că se justifică acordarea despăgubirilor în suma prevăzută de art. 7, instanţa va admite primul capăt de cerere şi o va obliga pe pârâtă să plătească către fiecare reclamant suma de 400 euro (echivalent în lei la data plăţii), reprezentând compensaţie pentru întârzierea zborului.

Având în vedere că pârâta nu a acordat despăgubirile cuvenite reclamanţilor, nefiind achitată nici măcar suma recunoscută ca fiind datorată prin întâmpinare, deşi debitoarea se afla de drept în întârziere, conform art. 1523 alin. 2 lit. d) Cod civil şi a fost pusă în întârziere prin notificarea primită la data de 21.06.2018, considerând că acordarea daunelor moratorii este necesară pentru repararea prejudiciului produs prin întârzierea plăţii, în conformitate cu art. 1535 alin. 1 Cod civil raportat la art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2001, instanţa va admite şi cel de-al doilea capăt de cerere, urmând să o oblige pe pârâtă să plătească către fiecare reclamant dobânda legală penalizatoare calculată asupra debitului principal neachitat, începând cu data de 21.06.2018 şi până la data plăţii integrale.

Instanța apreciază ca fiind neîntemeiate susținerile pârâtei în sensul că nu pot fi acordate cumulativ compensația și dobânda legală penalizatoare. Astfel, în timp ce compensația stabilită conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 are natura juridică a unei despăgubiri stabilite prin lege, nu prin convenţia părţilor, care are ca scop repararea prejudiciului cauzat pasagerilor pentru întârzierea zborurilor, dobânda legală penalizatoare reprezintă mijlocul de acoperire integrală a prejudiciul suferit de aceștia ca urmare a întârzierii plății compensației la scadență. Pe cale de consecință, având natură juridică diferită, instanța reține că nu există nicio rațiune pentru care să nu poată fi acordate, cumulativ, compensația legală stabilită conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume.

Față de aceste considerente, instanța va admite cererea de valoare redusă și va obliga pârâta la plata către fiecare reclamant a sumei de 400 euro (echivalentul în lei la cursul BNR de la data plătii) reprezentând despăgubire, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată asupra debitului principal, de la data de 21.06.2018 si până la data plăţii efective.

Față de culpa procesuală a pârâtei, în temeiul art. 451, 453 NCPC, instanța o va obliga pe aceasta la plata către reclamantă a sumei de 1349,92 lei, reprezentând onorariu avocat şi contravaloare traducere acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de  reclamanţii G.I. şi G.A., ambii cu DOMICILIUL ALES la SCPA  …

din sector 3, Bucureşti,  .., împotriva pârâtului B. S.R.L., cu sediul în sector 1, Bucureşti, …

Obligă pârâta la plata către fiecare reclamant a sumei de 400 euro (echivalentul în lei la cursul BNR de la data plătii) reprezentând despăgubire, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată asupra debitului principal, de la data de 21.06.2018 si până la data plăţii efective.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată de 1349,92 lei.

Executorie.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.12.2018.

Domenii speta