Litigii privind functionarii publici

Sentinţă civilă 171/2019 din 09.04.2019


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:003.000171

Dosar nr. 2121/102/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 171/2019

Şedinţa publică de la 09 Aprilie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE B.C.R.

Grefier C.T.

Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanţii T.L.V.,E. N., B. K.E., B. A., C. A., C. L. C. A, C. M. D, F.A., P., C. M. G., P. N. M. şi Z. C.G.în contradictoriu cu pârâţii COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA CENTRU (BRASOV), AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR şi MINISTERUL ECONOMIEI, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

În lipsa părţilor.

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 12 martie 2019, dată la care instanţa a dispus amânarea pronunţării pentru data de 26.03.2019 apoi pentru data de astăzi, încheieri ce face parte integrantă din prezenta.

TRIBUNALUL,

Cererea de chemare în judecată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 08.11.2018 reclamanţii .L.V.,E. N., B. K.E., B. A., C. A., C. L. C. A, C. M. D, F.A., P., C. M. G., P. N. M. şi Z. C.G în contradictoriu cu pârâţii Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Şi Ministerul Economiei au solicitat instanţei ca prin ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispună obligarea pârâţilor să acorde către funcţionarii publici din cadrul CJPC Mureş a sporului pentru condiţii de muncă de 15%, în limitele prevăzute în anexa nr. 1 ia Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 917/2017, având în vedere disp. art. 3 din H.G. nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică central, cu data intrării în vigoare 01.01.2018 respectiv 09.06.2018 când s-a primit buletinul de determinare prin expertizare nr.40 de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş - Compartimentul de evaluare a factorilor din mediul de viaţă şi muncă Medicina Muncii.

În fapt, se susţine, că sunt funcţionari publici, angajaţi în funcţia de comisari în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru şi îşi desfăşoară activitatea sub o serie de factori nocivi asupra sănătăţii lor.

Având în vedere că, demersurile privind obţinerea acestui spor au rămas fără rezultat, ANPC, în calitate de ordonator secundar de credite nefăcând nici un demers pentru ca funcţionarii publici din cadrul CJPC Mureş să beneficieze de aceste drepturi, prin adresa nr. 2257/25.07.2018, 2258/25.07.2018 au înaintat către ANPC o adresă prin care au solicitat punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 917/2017 şi acordarea sporului începând cu data de 01.01.2018, data intrării în vigoare a hotărârii mai sus amintite, respectiv 09.05.2018 când s-a transmis buletin de determinare prin expertizare nr.40 de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş - Compartimentul de evaluare a factorilor din mediul de viaţă şi muncă Medicina Muncii.

Susţine că li s-a răspuns prin adresa nr. 5827/01.08.2018 aducându-le la cunoştinţă faptul că, ANPC a înaintat spre analiză solicitarea dumnealor către Ministerul Economiei - în calitate de ordonator principal de credite, solicitând suplimentarea sumelor pentru Cheltuielile de personal.

Arată că au formulat plângere prealabilă, la care li s-a răspuns prin adresa nr. 8388/03.10.2018 de ANPC că s-a făcut demersuri la Ministerul Economiei pentru obţinerea acestui spor dar fără un răspuns concret. Se susţine că de atunci şi până la data prezentei, nu au primit nici un răspuns favorabil solicitării dumnealor.

În susţinerea acţiunii reclamanţilor menţionează prevederile H.G. nr. 917/20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea tocurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum si a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" din administraţia publică centrală, regulament care aşa cum este specificat în art. 1 "... se aplică structurilor administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. VII şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Art. 3 din Regulament prevede:" Categoriile de personal prevăzute cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru."

Având în vedere că, personalul ANPC cu structurile sale subordonate este cuprinsă în Anexa nr. VIII, Cap. I, lit. e, iar CJPC Mureş deţine buletine şi expertize a locului de muncă transmise la ANPC, cu stat de personal condiţii vătămătoare cu spor de 15% consideră că au dreptul la acordarea acestui spor.

Buletinul de determinare prin expertiză a locurilor de muncă nr. 40/09.06.2018 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş - Compartimentul de evaluare a factorilor din mediul de viaţă şi muncă Medicina Muncii, au constatat în concluzie 4 factori de risc din cei prevăzuţi de art. 5 din H.G. nr. 917/20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru astfel: existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului – supra solicitarea neuro-psihică, suprasolicitarea osteo - musculo-articulară, suprasolicitare vizuală/muncă la video-terminale, expunere profesională la mucegaiuri -manipulare dosare, arhive-birouri, expunere la zgomot/birou intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori s-a constatat asocierea factorilor de risc, în ce priveşte intensitatea de acţiune, aceasta a fost interpretată astfel: suprasolicitare neuro-psihică- intensitate mare, suprasolicitarea osteo- musculo-articulară - intensitate mare; existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă care determină un risc de îmbolnăvire sau accidentare: în fişa de identificare a riscurilor profesionale, întocmită de angajator, se precizează că există expunere la suprasolicitare neuropsihosenzorială, în timpul desfăşurării activităţii la locurile de muncă expertizate; structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă au fost precizate afecţiunile în relaţie cu profesia, în evaluarea generală a stării de sănătate a angajaților Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş, cu ocazia controlului periodic pentru anul 2017.

Având în vedere concluziile expertizei mai sus menţionate, personalul CJPC Mureş îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă dăunătoare, nedorite şi chiar periculoase pentru starea sa de sănătate, astfel consideră că sunt îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile H.G. nr. 917/2017.

Astfel solicită punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 917/2017, calcularea sporului de 15% conform art. 11, respectiv Anexa 1 la Regulamentul cadru de aprobare şi acordarea sporului începând cu data de 01.01.2018, data intrării în vigoare a hotărârii mai sus amintite, respectiv 09.06.2018 când s-a primit buletinul de determinare prin expertizare nr.40 Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Mureş Compartimentul de evaluare a factorilor de mediu de viaţă şi muncă - Medicina Muncii.

În drept au fost invocate art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; art. 1, art. 3, art. 5, art. 11 din H.G. nr. 917/2017; art. 175/182 Codul Muncii; HG nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare.

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

Poziţia pârâţilor:

Prin întâmpinarea formulată (f. 61) pârâta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a solicitat să dispună respingerea ca nefondată şi neîntemeiată a acţiunii reclamanţilor.

A invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în raport de pretenţiile reclamanţilor, indicându-se că potrivit prevederilor art. 1 din HG nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:” Art. 1.(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi  funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr, 72, sectorul 1. (3) Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.”

Mai mult, aşa cum de altfel rezultă şi din cuprinsul corespondenţelor purtate cu Ministerul Economiei pe aspectul acordării sporurilor salariale izvorâte din acte normative, Autoritatea a înaintat acestei entităţi, documentaţia necesară aprobării suplimentării sumei de 20 mii lei prevăzută în Titlul I - Cheltuieli de personal, alin. 10.01.05 - Sporuri pentru condiţii de muncă, cu suma de 508 mii lei, perioada pentru care a fost solicitată suplimentarea fondurilor fiind iunie-decembrie 2018 (adresa nr. 1/916/31.05.2018).

Prin urmare, prevederile art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, referitoare la obligativitatea încadrării în bugetul propriu la capitolul salarii de bază a ordonatorului de credite, trebuie interpretate, în mod obligatoriu prin coroborare cu prevederile din actul normativ de organizare şi funcţionare al Autorităţii indicat anterior.

Or, dată fiind calitatea Ministerului Economiei de ordonator principal de credite faţă de Autoritate şi având în vedere faptul că fără bugetarea contului specific veniturilor salariale ale instituţiei, singura entitate în măsură a răspunde juridic faţă de pretenţiile din petitul cererii introductive de instanţă.

Pe fondul cauzei, se susţine că dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 153/2017 trebuie coroborate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici.

Aşa cum au precizat şi în cadrul motivelor expuse pe marginea incidentului procedural invocat, Autoritatea a transmis Ministerului Economiei, în cursul anului 2018, documentaţia completă şi actualizată pentru un număr de 23 Comisariate Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru aparatul propriu, cu rugămintea de a aproba suplimentarea sumei de 20 mii lei prevăzută la Titlul I - Cheltuieli de personal, alin. 10.01.05 - Sporuri pentru condiţii de muncă, cu suma de 1922,5 mii lei, sumă calculată de la momentul înaintării documentaţiei şi până la sfârşitul anului 2018.

Documentele menţionate au fost transmise ordonatorului principal de credit, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică centrală. în cuprinsul documentaţiei transmise am arătat Ministerului şi motivul pentru care nu ne-au fost alocate fondurile necesare pentru plata sporului pentru condiţii de muncă, conform documentaţiei transmise.

În cadrul corespondenţelor purtate cu Ministerul Economiei, au fost înaintate şi materialele transmise de către CJPC Mureş.

Faţă de cele de mai sus consideră că nu se poate pune în discuţie existenţa, în sarcina pârâtei a unei culpe de pasivitate în aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea acestor drepturi salariale.

Prin întâmpinarea formulată (f. 52) pârâtul Ministerul Economiei a solicitat instanţei sa admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a instituţiei pârâte, iar pe fondul cauzei, sa respingă acţiunea reclamanţilor ca neîntemeiată.

Cu privire la excepţia invocată se susţine că potrivit art. 1 din Hotărârea nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri”.

Se susţine că între Ministerul Economiei şi reclamanţi nu au existat raporturi de serviciu, reclamanţii fiind angajaţii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru, instituţie aflata în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

În acest context şi prin prisma dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 554/2004, este evident că doar ANPC poate avea calitate procesuală pasivă in eventualitatea emiterii deciziilor şi a plaţii diferenţelor salariale. De altfel şi reclamanţii afirma prin cererea de chemare în judecată, că este angajat Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru.

Se susţine că începând cu data de 01 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea - cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevederile acestui act normativ aplicându-se etapizat începând cu data de 01 iulie 2017, respectiv începând cu 01 ianuarie 2018, potrivit art. 38, astfel: de la 01 iulie 2017, potrivit art. 38 alin. (2) lit. a) din acest act normativ, s- a prevăzut menţinerea în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, a cuantumului brut al salariilor de bază şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar, de 01 ianuarie 2018, potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din acelaşi act normativ, s-a prevăzut majorarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, precum şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii din salariul lunar brut faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 38 alin. (6) din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare prevede faptul că, în situaţia în care, începând cu 01 ianuarie 2018, salariile de bază şi indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit acestui act normativ, pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, nici o cheltuială nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială şi nu are prevederi bugetare.

În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Legea - cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr, 917/2017 s-a aprobat Regulamentul - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală.

În Anexa I la Regulamentul - cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr, 917/2017, a fost stabilită mărimea sporului pentru personalul prevăzut la Cap. I şi Cap. II din Anexa VIII la Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi astfel:

-spor de la 10,1% până la 15% din salariul de baza pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din Regulamentul cadru;

-spor de la 5,1% până la 10% din salariul de baza pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din Regulamentul cadru;

-spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din Regulamentul cadru.

Mărimea sporului acordat personalului din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, va fi stabilită raportat la numărul de factori de risc identificaţi în Buletinele de determinare/expertizare elaborate de autorităţile abilitate în acest sens.

Acordarea în anul 2018 a sporului pentru condiţii de muncă trebuie să se realizeze atât în conformitate cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cu prevederile art. 14 din Legea nr. nr. 500/2002 privind finanţele publice.

În concluzie, responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului de credite care, potrivit art. 3 alin. (1) şi alin. (4) din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligaţia de a stabili salariile, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Analizând susţinerile părţilor, raportat la probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din considerente care ţin de tehnica redactării, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra temeiniciei cererii reclamanţilor, urmând ca în finalul prezentei să analizeze excepţiile invocate de către cei doi pârâţi, Ministerul Economiei şi ANPC.

Reclamanţii au calitatea de funcţionari publici, fiind angajaţi în funcţia de comisari în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru, iar acţiunea formulată de aceştia vizează acordarea sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare,  în cuantum de 15% din salariul de bază. 

În privinţa cadrului legal aplicabil cauzei de faţă, tribunalul reţine că  prin H.G. nr. 917/2017 s-a prevăzut posibilitatea acordării personalului prevăzut la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 a unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, mărimea concretă a acestuia fiind prevăzută în anexa nr. 1 din regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 917/2017.

Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă este reglementat de  dispoziţiile art. 1 subcap. II din Anexa VIII a Legii nr. 153/2017 care prevăd că „1 Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. (2)Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens”.

Buletinul de determinare prin expertizare nr. 40 emis în data de 09 iunie 2018 (f. 10) de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş,  face dovada că pentru locul de muncă al reclamanţilor au fost identificaţi patru factori de risc dintre cei prevăzuţi în H.G. nr. 917/2017 (şi anume art. 5 lit. a, b, d şi e, situaţie care se încadrează în dispoziţiile articolului unic lit. a) al Anexei 1 din HG 917/2017, spor de la 10% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru.

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face etapizat, potrivit Legii 153/2017, iar conform art. 38 alin. 3 şi alin. 6 „Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, ( ...) iar în situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022”.

Pentru stabilirea şi acordarea acestui spor a fost adoptat Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală, prin HG 917/2017, publicat in Monitorul Oficial la data de 29.12.2017.

Prin adresa întocmită la data de 25 iulie 2018 (f. 9) Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) a informat pârâta că a fost efectuată expertiza privind determinarea factorilor de risc la care sunt supuşi reclamanţii şi a transmis pârâtei Buletinul de determinare, solicitând acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare.

La rândul său, pârâta ANPC a înaintat ordonatorului principal de credite, Ministerului Economiei, adresa nr. 5827/01 august 2018 (f. 17) prin care a solicitat suplimentarea sumei prevăzută şa Titlul I – cheltuieli de personal, alin. 10.01.05 – Sporuri pentru condiţii de muncă şu a propus acordarea unui spor de 15 % din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cele 6 Comisariate Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor având în vedere că în buletinele de determinare sau expertizare au fost prevăzuţi cel puţin patru factori de risc, la aceasta fiind ataşat impactul financiar al acordării sporului pentru condiţii de muncă (f. 20) şi statul de personal al CJPC Mureş (f. 19).

În consecinţă Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov), în calitate de ordonator terţiar de credite, are obligaţia acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în funcţie de Buletinul de determinare, în limita impusă de articolul unic al Anexei 1 din HG nr. 917/2017, aceeași interpretare rezultând şi din Decizia Recurs in interesul legii nr. 13/2016 privind pretenţiile care vizează exclusiv acordarea unor drepturi salariale sau de natură salarială, fără a pune în discuţie atribuţiile legal reglementate ale ordonatorului principal de credite .

În cuprinsul notei de fundamentare la H.G. nr. 917/2017 s-a prevăzut, la capitolul”schimbări preconizate” că actul normativ cuprinde reglementări clare şi suficiente care corespund obiectului de reglementare pentru fiecare dintre elementele prevăzute, în speţă: a) stabilirea locurilor de muncă, b) stabilirea categoriilor de personal, c) mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă şi d) condiţiile de acordare ale acestor sporuri. Tot în cuprinsul acesteia s-a arătat că drepturile salariale şi de natură salarială ce au la bază desfăşurarea de activităţi profesionale în orice ale condiţii decât cele prezumate a ocroti sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a angajaţilor se acordă cu titlu de compensare materială a riscurilor la care persoanele vizate se supun prin desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii, recunoscute potrivit buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică, cuantumul sporului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor prezentului Regulament-cadru, având la bază buletinele de determinare sau/şi de expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens

Având în vedere că prin adresa nr. 12.705 din data de 14 decembrie 2018 (f. 122 verso), ANPC a informat CJPC Mureş că prin Ordinul nr. 1631/12 decembrie 2018 Ministerul Economiei a aprobat Regulamentul de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală, iar prin  Ordinul nr. 570/14 decembrie 2018 (f. 131) preşedintele ANPC a stabilit că începând c data de 12 decembrie 2018, cuantumul sporului pentru condiţii de muncă vătămătoare este de 15% aplicat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat, instanţa va obliga pârâţii să acorde reclamanţilor sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă în cuantum de 15% aplicat la salariul de bază, corespunzător timpului de muncă efectiv lucrat la locurile de muncă stabilite prin regulament, acordat în baza HG nr. 917/2017, începând cu data de 01 august 2018 şi până la data de 11 decembrie 2018.

Tribunalul apreciază că se impune acordarea sporului pentru condiţii de muncă vătămătoare începând cu data de 01 august 2018 având în vedere că aceasta este data la care preşedintele ANPC a propus acordarea sporului pentru condiţii de muncă în cuantum de 15% din salariul de bază şi a înaintat ordonatorului principal de credite, Ministerului Economiei, documentaţia necesară în vederea aprobării Regulamentului de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului precum şi a condiţiilor de acordare şi retragere a acestuia, pentru personalul propriu al ANPC şi pentru personalul unităţilor subordonate. 

În privinţa calităţii  procesuale pasive a Ministerului Economiei, aceasta se justifică  prin calitatea sa  de ordonator principal de credite, potrivit art. 10 al. 4 din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, calitate în care are obligaţia  de a aloca resursele bugetare necesare executării prezentei hotărâri, precum şi prin prisma dispoziţiilor art. 1 lit. B Reglementări specifice funcţionarilor publici, cap. I din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017, potrivit cărora: Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

În final, calitatea procesual pasivă a Ministerului este decurge şi din dispoziţiile art. 3 din H.G. nr. 917/2017, care prevăd că acordarea sporului pentru condiţii de muncă vătămătoare, în prezenta cauză, este în responsabilitatea ordonatorului de credite.

În privinţa capacităţii procesuale pasive a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,aceasta rezultă din calitatea sa de ordonator secundar de credite, conform art. 5 din H.G. nr. 700/2012, fiind instituţia care elaborează şi fundamentează proiectul de buget în funcţie de solicitările penitenciarelor din subordine., precum şi din prevederile art. 7 din Regulamentul cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală, aprobat prin H.G. nr. 917/2017, prin care este reglementată obligaţia preşedintelui ANSVSA de a emite ordinul prin care este stabilit în concret cuantumul sporului solicitat în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâţii Ministerul Economiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca neîntemeiată. 

Admite acţiunea formulată de .L.V.,E. N., B. K.E., B. A., C. A., C. L. C. A,, C. M. D, F.A., P., C. M. G., P. N. M. şi Z. C.G cu sediul procesual ales în Târgu Mureş, ..., prin reprezentant comun, Z.C.G în contradictoriu cu pârâţii Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), cu sediul în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, jud. Braşov, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Bdul Aviatorilor, nr. 72, sector 1 şi Ministerul Economiei, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1.

Obligă pârâţii să acorde reclamanţilor sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă în cuantum de 15% aplicat la salariul de bază, corespunzător timpului de muncă efectiv lucrat la locurile de muncă stabilite prin regulament, acordat în baza HG nr. 917/2017, începând cu data de 01 august 2018 şi până la data de 11 decembrie 2018.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Mureş.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 09 aprilie 2019.

PREŞEDINTE B.C.R.

Grefier C.T.

Red 24.04.2019

Tehnored CT  25.04.2019/ex2