Plângere împotriva încheierii de cf.

Sentinţă civilă 3987 din 27.09.2018


Prin plângerea înregistrată la această instanţă la … petentul petentul A în contradictoriu cu intimatele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună desfiinţarea în parte a încheierilor atacate (încheierea nr. … emisă în dosar nr. … de către O.C.P.I. Arad şi încheierea de respingere de reexaminare nr… emisă în dosar nr….) şi pe cale de consecinţă să se dispună radierea notărilor/întabulării de sub B-6 precum şi radierea ipotecii legale de sub C-3 din cartea funciară de mai sus.

În motivare, petentul a arătat că prin încheierile atacate s-a dispus admiterea în parte a cererii sale, în sensul că registratorii de carte funciară au dispus admiterea cererii privind întabularea dreptului său de proprietate şi au respins cererea sa privind radierea notărilor/întabulării de sub B6 privind interdicţia de executare silită a bunului conform art. 136 alin. 9 OG 92/2003 privind Codul de pr. fiscală asupra dreptului de proprietate a debitorului B în favoarea ANAF-DGRFP Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Arad - Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice - cât şi radierea dreptului de ipotecă legală înscris pentru valoarea de 4.139.736 lei asupra dreptului de proprietate a debitorului B în favoarea ANAF-DGRFP Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Arad - Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice .

Petentul apreciază că în mod neteminic şi nelegal s-a dispus respingerea cererii sale privind radierea sarcinilor de mai sus arătând că, în ceea ce priveşte notarea interdicţiei de executare silită a bunului obiect al prezentului litigiu, această interdicţie a fost înlăturată prin sentinţa civilă … pronunţată de Judecătoria Arad în dosar nr. … definitivă în şnur cu decizia civilă nr… pronunţată de Tribunalul Arad în acelaşi dosar, conform căreia s-a dispus întabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului situat în …, imobil înscris în CF nr...

Conform încheierii nr. … emisă în dosar nr. … şi comunicată la data de … emisă de OCPI Arad  a fost admisă cererea de întabulare a dreptului de proprietate al petentului în cartea funciară în baza sentinţei de mai sus. Astfel, este evident că acea notare de la B-6 respectiv a interdicţiei de executare silită a bunului nu mai produce nici un efect juridic fiind golită de scopul şi conţinutul ei, întrucât a fost cenzurată şi înlăturată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În ceea ce priveşte radierea dreptului de ipotecă legală înscris pentru valoarea de 4.139.736 lei asupra dreptului de proprietate a debitorului B în favoarea ANAF-DGRFP Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Arad - Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice, arată că şi această sarcină este complet golită de scopul şi conţinutul acesteia, în sensul că aceasta a fost instituită în virtutea calităţii de proprietar tabular a debitorului B, fapt care nu mai corespunde situaţiei faptice şi juridice de la data notării acestei sarcini.

Petentul, fiind acum proprietar tabular al imobilului de mai sus, debitor al celui în favoarea căruia sarcina a fost înscrisă fiind o cu totul altă persoană, apreciază că nici aceasta nu poate supravieţui în această carte funciară, impunându-se radierea ei. Mai mult, suma pentru care a fost înscrisă această ipotecă legală nu mai corespunde cu prejudiciul stabilit de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în mod definitiv în urma pronunţării deciziei nr. … în dosar…., prin care au fost admise apelurile inculpaţilor, aceştia fiind obligaţi în solidar la plata prejudiciului reţinut de către instanţă în sumă de 316.327 lei şi nicidecum 4.139.736 lei, sumă pentru care a fost înscris dreptul de ipotecă legală în favoarea pârâţilor.

Petentul mai arată că  a dobândit imobilul în discuţie prin adjudecare, în urma unei licitaţii publice desfăşurate în cadrul unei executări silite. În acest sens s-a eliberat actul de adjudecare nr. …, emis de către … şi cu încălcarea flagrantă a drepturilor sale, O.C.P.I. Arad (într-o primă fază) a refuzat/respins cererea de intabulare, cu toate că, raportat fie doar la dispoziţiile art. 857 alin. (1) NCPC, oricine putea şi trebuia să înţeleagă că: „prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar”.

Pentru respingerea cererii sale de intabulare, registratorii de carte funciară s-au prevalat, inter alia, de notarea regăsită sub B6 - cum că această notare ar institui o veritabilă interdicţie de executare silită a imobilului aici în discuţie. Astfel, în baza unui raţionament frivol şi mecanic, s-a conchis că dacă există o (pretinsă) interdicţie de executare silită a unui imobil, atunci petentul nu ar fi putut legalmente să adjudec respectivul imobil în cadrul unei executări silite. Însă, la acest B-6 din cartea funciară a imobilului este notat (in realitate) un sechestru asigurător (a se vedea actul în sine care a stat la baza acestei notări şi a încheierii de carte funciară).

Refuzul O.C.P.I. Arad de a-i intabula dreptul de proprietate asupra imobilului (în urma adjudecării acestuia) a făcut obiectul unei plângeri împotriva încheierii de carte funciară, proces constituit pe rolul Judecătoriei Arad sub nr. …. Sub motivarea (de esenţă) că: „instituirea unui sechestru asigurător nu poate constitui un impediment la iniţierea şi/sau continuarea executării silite, indiferent de materia în care acesta a fost instituit", Judecătoria Arad/Tribunalul Arad i-a admis în parte cererea şi a tranşat definitiv înscrierea dreptului său de proprietate asupra imobilului în discuţie cu titlu de adjudecare.

Motivarea (de esenţă) mai sus reprodusă este de altfel o preluare/însuşire ad literam a motivării declinate de către ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cadrul Deciziei nr. 8 din 27 aprilie 2015 (publicată în M. Of. nr. 431/17.06.2015).

Aşadar, raportat (şi) la interpretarea (de principiu a unei chestiuni de drept) dată de către ICCJ prin decizia mai sus amintită (şi reprodusă în fragment); la soluţia rămasă definitivă (pronunţată în amintitul dosar nr. …) - prin care s-a admis intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului în discuţie cu titlu de adjudecare, inclusiv pe considerentul că notarea de sub B6 nu împiedică executarea silită a imobilului şi adjudecarea acestuia; dispoziţiile aii. 857 alin. (3) NCPC, teza „de la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă”, a soluţiei definitive pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma pronunţării deciziei nr. … în dosar…. rezultă fără putinţă de tăgadă că notarea de sub B6 trebuie să fie radiată/ştearsă, deoarece nu mai are acoperire/bază legală. Nu mai corespunde situaţiei faptice sau juridice actuale a imobilului, nu mai este în consonanţă cu nouă realitate de jure a imobilului (anume cu adjudecarea imobilului de către petent şi intabularea sa cu titlu de adjudecare), drepturile astfel dobândite de către petent trebuind legalmente să conducă la aneantizarea/distrugerea acestei notări. Plângerea asupra încheierii de carte funciară (ce a făcut obiectul dosarului nr. … al Judecătoriei Arad) a fost admisă doar în parte, pe motivul că a solicitat în faţa O.C.P.I Arad doar intabularea actului de adjudecare şi nimic mai mult.

Privitor la intabularea de sub C3, petentul a arătat că argumente similare (mutatis mutandis) cu cele declinate când a analizat problematica notării de sub B-6 se regăsesc şi în situaţia intabulării de sub C3. Suplimentar, se prevalează şi de practica unanimă în materie, respectiv decizia nr. ICCJ nr. 1392 din 23 aprilie 2013 (dosar nr. 423/64//2012/al), practica şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală (decizia penală nr. 3507/01.06.2006), decizia C.A. Cluj nr. 767/03.04.2014.

Rezolvarea situaţiei creditorilor în cazul vânzării la licitaţie a imobilului aflat în proprietatea debitorului executat silit, chiar şi a acelora care beneficiază de garanţii reale sau privilegii înscrise în cartea funciară, este dată de prevederile alin. 3 al art. 518 C.pr.civ., aceştia putându-şi realiza drepturile numai din preţul obţinut în urma vânzării la licitaţie, cu respectarea ordinii de preferinţă instituite de art. 563 şi art. 564 C.pr.civ. Acelaşi text prevede că imobilul rămâne liber de orice ipoteci şi sarcini, de la data intabulării în favoarea adjudecatarului,

Nu poate fi acceptată nici teza susţinută în recurs în sensul că ipoteca înscrisă în temeiul sechestrului asigurător dispus în cursul procesului penal ar avea rang preferenţial faţă de alte ipoteci înscrise în cartea funciară, indiferent de data înscrierii acestora, având în vedere interesul general avut în vedere pentru instituirea sechestrului asigurător. Aceasta deoarece teza nu este susţinută de dispoziţii legale, fiind de altfel contrară principiilor de carte funciară, o astfel de interpretare neputând fi acceptată în lipsa unor derogări exprese în acest sens în Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală sau alte legi speciale.

Nu prezintă relevanţă în soluţionarea cauzei nici faptul că până la acest moment nu s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii în dosarul penal, prin executarea silită asupra bunului referitor la care a fost înscrisă ipoteca în favoarea Statului Român nepunându-se în discuţie legalitatea sau oportunitatea măsurii sechestrului asigurător sau a ipotecii înscrise în cartea funciară. Executorul judecătoresc nu avea competenţa să se pronunţe asupra legalităţii măsurii sechestrului asigurător sau a valabilităţii ipotecii, şi nici nu a făcut-o, acesta procedând la derularea formelor de executare silită, în mod legal, la cererea unui creditor ipotecar cu rang preferenţial, în cazul finalizării procesului penal prin condamnare Statul Român putând în continuare să-şi realizeze creanţa devenită astfel certă, lichidă şi exigibilă, din suma rămasă în urma vânzării la licitaţie, după, realizarea creanţelor care au prioritate conform regulilor instituite de art. 563 şi art.564 C.pr.civ. Nu se pune nici problema încălcării dispoziţiilor din Codul de procedură penală invocate în cererea de recurs, prin executarea silită soldată cu vânzarea la licitaţie a imobilului asupra căruia a fost luată inscripţia ipotecară în condiţiile art. 163 C.pr.pen., executorul judecătoresc ţinând cont de instituirea sechestrului penal şi a inscripţiei ipotecare, având însă în vedere efectele pe care acestea le au asupra executării silite conform legii.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile Legea 7/1996, art. 1778 şi art. 1779 din vechiul Cod Civil, art.2421 şi 890 (2) Noul Cod Civil, art.516 şi urm. vechiul Cod de pr.civ.

Intimata DGRFP Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată împotriva sa, pe calea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive. Având în vedere că debitele pentru care aceasta a început executarea silită împotriva debitorului B au provenit dintr-o hotărâre penală, iar în cursul anului 2016 în baza prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 3744/2015 şi a prevederilor art. 3 şi 4 din HG nr. 522/2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, dosarul de executare al debitorului a fost predat către Serviciul executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF. Faţă de această împrejurare, intimata solicită introducerea în cauză a agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 205 C.pr. civ, O.P.A.N.A.F nr. 3744/2015, art. 3 şi 4 din HG nr. 522/2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la dosar, petentul a arătat că nu se opune admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad şi introducerea în cauză  a intimatelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.

Deşi legal citate, intimatele nu au fost reprezentate în instanţă şi nu au formulat întâmpinare.

Analizând plângerea, prin prisma prevederilor legale, a susţinerilor părţilor şi a înscrisurilor de la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. … la OCPI – BCPI Arad petentul a solicitat întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF … dobândit cu titlu de adjudecare la licitaţie publică efectuată în  dosarul execuţional …. al …, în baza sentinţei civile … a Judecătoriei Arad, definitivă prin decizia  civilă nr. … a Tribunalului Arad şi radierea notărilor de sub B6, C3 referitoare la interdicţia de executare şi ipoteca legală, în favoarea ANAF.

Cererea a fost admisă în parte, în ceea ce priveşte notarea dreptului de proprietate dobândit prin adjudecare, fiind respinsă cererea de radiere a notărilor,  prin încheierea de respingere nr. … a BCPI OCPI Arad, dată în … şi ulterior prin încheierea de respingere de reexaminare, motivat de faptul că, prin hotărârea judecătorească indicată, dată în plângerea împotriva încheierii OCPI, s-a respins cererea de radiere a sechestrului asigurător şi a interdicţiei de executare silită. S-a apreciat că este necesară prezentarea înscrisului oficial emis de instituţia care a dispus înscrierea şi obţinerea acordului creditorului, potrivit art. 154 C.pr.fisc. şi art. 195 al. 2 din Ordinul ANCPI 700/2014.

Instanţa reţine că, într-adevăr, prin sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Arad s-a admis în parte plângerea petentului împotriva încheierilor de respingere emise de OCPI- BCPI Arad, fiind respinsă cererea petentului referitoare la radierea notărilor din CF, însă, aceasta din urmă dispoziţie a instanţei a fost motivată prin aceea că nu s-a solicitat de petent prin cererea înregistrată la OCPI radierea notărilor, ci direct în calea de atac, instanţa neputând a se pronunţa acestei cereri în cadrul plângerii împotriva încheierii de carte funciară.

Prin cererea formulată, ulterior soluţionării definitive a plângerii împotriva încheierii  OCPI Arad, petentul a solicitat nu numai întabularea dreptului său de proprietate dobândit prin adjudecare la licitaţie, cerere de altfel admisă, ci şi radierea notărilor din cartea funciară.

Respingerea radierii notărilor de sub B6 şi C3, se găseşte neîntemeiată.

Astfel, se reţine că, ulterior demarării executării silite în dosarul execuţional nr. … al …, în cadrul căruia a fost adjudecat imobilul înscris în cartea funciară amintită, au fost notate, sub B6 şi C3 interdicţia de executare şi ipoteca legală în favoarea ANAF.

Ori, potrivit art. 827 C.p.civ., drepturile reale, precum şi orice alte drepturi înscrise după notarea urmăririi imobilului în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului urmăritor şi adjudecatarului, art. 857 al. 4 C.p.civ., prescriind că „Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu, cu excepţia celor pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în condiţiile prevăzute la art. 846 alin. (7), toate notările făcute cu urmărirea silită, cu excepţia notării contestaţiei împotriva procesului-verbal de licitaţie, dacă aceasta nu a fost soluţionată prin hotărârea rămasă definitivă, interdicţia de înstrăinare sau de grevare, …”

În acest sens este practica instanţei supreme, decizia  nr. 2/2018, „existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal şi nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri.” sau Decizia nr. 8/2015 de dezlegare a unei  chestiuni de drept,  „doctrina apărută după adoptarea noului Cod de procedură civilă este constantă în a afirma că instituirea unui sechestru asigurător nu poate constitui un impediment la iniţierea şi/sau continuarea executării silite, indiferent de materia în care acesta a fost instituit.”

Aşadar, apreciind că nu sunt întemeiate încheierile de respingere a notărilor de sub B6, C3 din CF …, instanţa va anula încheierea de respingere nr. … şi încheierea de respingere a cererii de reexaminare nr… din … ambele ale OCPI - BCPI Arad, va admite cererea de radiere din CF … a notărilor de sub B6 privind interdicţia de executare şi de sub C3 privind ipoteca legală înscrise în favoarea ANAF - DGRFP Timişoara .

În ceea ce priveşte intimata AJFP Arad, instanţa va reţine că aceasta nu are calitate procesuală pasivă, având în vedere prevederile art. 132 al. 1 „În cadrul aparatului propriu al Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică.”, plângerea urmând a fi respinsă faţă de aceasta.