Contestaţie la executare

Hotărâre 1338 din 12.04.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……, sub nr. …./204/2018, contestatorii S. A. S. şi S. M. au formulat, în contradictoriu cu intimata E. C. F.B. D. A. C., contestaţie la executare silită începută împotriva acestora, în dosarul …../2016 al B.E.J. T. D.I., contestând procesul verbal de licitaţie imobiliara nr. …../6/…..2018 şi orice acte ulterioare acestuia, precum şi licitaţia din …….2018 în sine, solicitând, anularea actelor de executare şi a licitaţiei din …...2018; suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii. 

În motivarea acţiunii, contestatorii au arătat că au încheiat, la data de …...2008, un contract de credit bancar cu B.C.R. S.A., pentru suma de 208.000 euro, în vederea cumpărării unui imobil, care urma a fi rambursat în 360 rate lunare, aşadar până în luna octombrie 2038.

Din motive financiare, ţinând de începutul crizei economice şi de faptul că reclamantul-contestator şi-a pierdut locul de munca ce-i asigura veniturile necesare achitării împrumutului, nu a mai putut acoperi rata lunară, astfel încât ultima plată efectuată a fost în cursul anului 2010.

S-a mai arătat că, în luna decembrie 2017, i s-a comunicat o notificare de cesiune de creanţă, din care a dedus că s-a încheiat un contract între creditoarea iniţială şi intimata din prezenta cauză, prin care creanţa a fost cesionată, cesionara preluând desigur nu numai drepturile, ci şi obligaţiile creditorului cedent. Nu i s-a comunicat contractul de cesiune în sine. Dacă obligaţiile ar fi rămas afectate creditorului iniţial sau au fost transferate unui cesionar, consideră că orice sume ce s-ar pretinde că ar fi debit neachitat sunt prescrise, deoarece nu s-a început împotriva acestora o executare silită, trecând mai mult de trei ani de la ultima plată efectuată, astfel încât a formulat acţiune în constatarea prescripției extinctive, care face obiectul dosarului nr. ……/204/2018 al Judecătoriei Câmpina, aflat în apel.

Deşi situaţia debitului încă nu este clarificată, executarea silită a continuat, ajungându-se la licitaţie imobiliară, ultima având loc la data de …...2018, imobilul fiind vândut, respectiv adjudecat de către numitul C. M. A..

Ori, în situaţia în care se va pronunţa o hotărâre judecătorească definitivă în dosarul ……/204/2018, prin care să se constate că a intervenit prescripţia dreptului creditoarei de a solicita executarea silită, în mod evident că aceasta executare nu mai are obiect, trebuie anulată şi închisă, cu consecinţa anulării, fireşte şi a tuturor actelor de executare, inclusiv a licitaţiei imobiliare şi procesului verbal corespunzător, precum şi a actelor ulterioare (eventualul act de adjudecare).

Consideră că este necesar ca prezenta cauza să fie suspendată până la soluţionarea definitiva a dosarului nr. ……/204/2018, de care depinde în mod esenţial.

Solicită anularea tuturor actelor de executare silită.

În drept, au fost invocate disp. art. 711, 712, alin. 2 şi 719 şi urm. C.proc.civ.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri şi a ataşat înscrisuri (f. 6-8).

La data de …….2018, contestatorii au depus completare la contestaţie la executare, în sensul că înţeleg să se judece în contradictoriu şi cu numitul C. M. A., contestând şi solicitând anularea şi a actului de adjudecare nr. …../…….2018.

În drept, au invocat disp. art. 204 Cod proc. civilă.

Deşi legal citată, intimata E. C. F. B. D. A. C. nu a formulat întâmpinare, însă a depus note scrise (f. 54-58), prin care a invocat excepţia netimbrării, excepția tardivității contestației la executare, excepţia netimbrării formulării cererii completatoare şi a solicitat obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată. Totodată, a solicitat, în cazul admiterii contestaţiei, reducerea onorariului de avocat şi exonerarea acesteia de la plata cheltuielilor de judecată, constând în taxa judiciară de timbru.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri şi a ataşat înscrisuri (f. 59-65).

La data de …….2019, intimatul C. M. A. a formulat întâmpinare (f. 502-508), prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca neîntemeiată şi obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, s-a arătat că, în urma licitaţiei publice din data de 22.08.2018, ţinută la sediul B.E.J. T. D. I., privind vânzarea imobilului din cadrul dosarului de executare nr. ……./2016, respectiv imobilul (teren şi construcţii, inclusiv anexe), situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . jud. Prahova, înscris în Cartea Funciară nr. …… a localităţii Valea Doftanei, a adjudecat imobilul menţionat mai sus, achitând în întregime preţul vânzării, în valoare de 511.000 lei.

S-a mai arătat că şi-a intabulat dreptul de proprietate în Cartea Funciară. Urmare a adjudecării imobilului, a luat legătura cu contestatorii, în vederea eliberării acestuia de bunăvoie, dar aceştia i-au comunicat că nu doresc să evacueze imobilul al cărui proprietar este, motiv pentru care a fost nevoit să demareze procedura de executare silită, ce a făcut obiectul Dosarului de executare nr. ……./2018 aflat pe rolul B.EJ. Ţ. C.. Astfel, la data  de ……...2018, contestatorii au fost declaraţi evacuaţii, iar acesta a fost pus în deplină proprietate şi posesie.

S-a precizat că, prin cererea de completare a contestaţiei la executare, formulată în contradictoriu cu acesta, contestatorii  solicită şi anularea actului de adjudecare nr. ……./…….2018, însă nu indică, în concret, niciun motiv de nelegalitate al acestuia. În dosarul nr……./204/2018, a fost respinsă definitiv acţiunea formulată de către contestatorii din prezenta cauză.

În drept, a invocat disp. art. 716 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum şi prevederile legale menţionate în cuprinsul întâmpinării.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri şi a ataşat înscrisuri (f. 509-510).

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, conform dispoziţiilor art. 223 alin. (3) şi art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală din Codul de procedură civilă.

Sub aspectul probatoriu, instanţa a încuviinţat şi administrat, pentru toate părţile, proba cu înscrisuri.

Analizând cererea formulată, prin prisma susţinerilor părţilor, raportat la dispoziţiile legale incidente în cauză şi probatoriul administrat, instanţa reţine următoarele:

La data de …….2008, între contestatori şi B. C. R. S.A., s-a încheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ………, banca acordând împrumutaţilor un credit în sumă de 208.000 euro, în vederea cumpărării unui imobil.

Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 360 de luni, care se calcula de la data primei trageri din credit.

La data de …….2008, a fost încheiat, între aceleaşi părţi, contractul de ipotecă nr. ………, din cuprinsul căruia rezultă că debitorii-contestatori s-au obligat să garanteze împrumutul în valoare de 208.000 euroi, plus dobânzile aferente şi alte costuri şi comisioane, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate şi cheltuieli de judecată, inclusiv cele legate de executarea silită, acordat de către bancă, prin contractul de credit bancar nr. ……… din …….(cu completările şi modificările ulterioare) şi au fost de acord cu executarea silită a contractului, de către bancă, în cazul în care împrumutatul Ş….. A.….S….. nu-şi îndeplineşte obligaţiile, în condiţiile şi la termenele stipulate în contractul de credit menţionat.

Astfel, s-a constituit, în favoarea băncii, o ipotecă de rang I asupra imobilului arătat la punctul 3 din contractul de ipotecă nr. ……../…...2008.

Prin Încheierea nr. ……./……...2016 pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. ………/204/2016, instanţa a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către petentul B. E. J. T. D. I, urmare a cererii de executare silită solicitată de creditoarea B. C. R. S.A., privind pe debitorii S. A. – S. şi Ş. M. şi, în consecinţă, a încuviinţat executarea silită, în toate modalităţile de executare silită, a titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ……/…….2008 şi contractul de ipotecă nr……../…….2008, având încheierea de autentificare nr. ……/…….2008 a notarului public B. D. – D., pentru recuperarea sumei de 317.220,68 euro, la care se vor adăuga dobânzile şi comisioanele ce se vor calcula până la data achitării efective a creditului, precum şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită.

La data de ……...2016, executorul judecătoresc a emis somaţia nr. ………, către debitorii S. A. – S. şi Ş. M., prin care s-a pus în vedere acestora ca, în termen de o zi de la primirea somaţiei sau lăsarea acesteia la domiciliul lor, să se conformeze întrutotul acesteia şi să execute de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlurile executorii reprezentate de contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ……../…...2008 şi contractul de ipotecă nr. ………./………..2008, în sensul de a achita suma totală de 317.220,68 euro (la cursul BNR din ziua plăţii), reprezentând debit euro, ce se va actualiza cu dobândă şi penalităţi, conform titlului executoriu, până la achitarea efectivă a debitului şi 23.885,74 lei, cheltuieli de executare siltă.

La data de ……….2016, s-a încheiat între B. C. R. S.A., în calitate de cedent, şi intimata E. C. F. B. D. A. C., în calitate de cesionar, contractul de vânzare - cumpărare de creanţe, având ca obiect toate creanţele derivate din contractele de împrumut considerate restante şi care reprezintă o obligaţie actuală a debitorilor cedaţi,  printre care se regăseşte şi creanţa deţinută de către B. C. R. S.A. împotriva debitorilor, rezultată din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. …./…..2008, astfel cum rezultă din contractul de cesiune de creanţă depus la filele 170-173 din dosar. În cuprinsul anexei la contractul de cesiune, creanţa cesionată a fost individualizată prin indicarea numărului contractului, precum şi denumirea debitorilor cedaţi (fila 196 din dosar).

La data de …….2017, executorul judecătoresc a emis înștiințări către debitori, prin care li se aducea la cunoştinţă că sunt invitaţi la imoblele ce au făcut obiectul contractului de ipotecă imobiliară nr. ……./…….2008, pentru a permite accesul executorului judecătoresc în incinta acestora, în vederea identificării şi întocmirea procesului verbal de situaţie, conform dispoziţiilor art. 829 alin. 1 C.proc.civ.

Prin încheierea din data de 02.10.2017 dată în dosarul de executare silită ce face obiectul cauzei pendinte, nr. …../2016, executorul judecătoresc a fixat preţul pentru imobilul situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, care a fost şi preţul de pornire al licitaţiei publice, la suma de 1.192.906 lei, conform raportului de expertiză întocmit de către evaluator atestat anevar, S.C. …….. S.R.L.

Prin încheierea dată de către executorul judecătoresc, la data de …..2017, s-a stabilit termenul de vânzare la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, pentru data de …...2017, la sediul Biroului executorului judecătoresc.

La aceeaşi dată, executorul judecătoresc a emis şi publicaţia de vânzare imobiliară nr. ./1, iar, la data de …...2017, a fost întocmit procesul verbal de licitaţie imobiliară nr. …../1 /fila 305 din dosar).

La data de …...2017, a fost emisă, de către executorul judecătoresc, o nouă publicaţie de vânzare imobiliară, respectiv cea având nr. …../2 (fila 311 din dosar).

Prin încheierea din data de …...2017, executorul judecătoresc a dispus suspendarea executării silite imobiliare pornită împotriva celor doi debitori, S. A. – S. şi Ş. M., la cererea creditorului, astfel că licitaţia pentru data de …..2017 nu a mai avut loc.

Prin procesul verbal încheiat la data de …...2018, s-a dispus, de către executorul judecătoresc, continuarea executării asupra imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, emiţând, la aceeaşi dată, şi publicaţia de vânzare imobiliară nr. …../3 (fila 346 din dosar).

Prin încheierea din data de …..2018, executorul judecătoresc a dispus suspendarea executării silite imobiliare pornită împotriva celor doi debitori, S. A.-S. şi Ş. M., la cererea creditorului.

Prin procesul verbal încheiat la data de 12.03.2018, s-a dispus, de către executorul judecătoresc, continuarea executării asupra imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, emiţând, la aceeaşi dată, şi publicaţia de vânzare imobiliară nr. ./4 (fila 368 din dosar). 

Şi prin încheierea din data de …..2018, executorul judecătoresc a dispus suspendarea executării silite imobiliare pornită împotriva celor doi debitori, S. A. – S. şi Ş. M., la cererea creditorului, iar, prin procesul verbal încheiat la data de 25.04.2018, s-a dispus, de către executorul judecătoresc, continuarea executării asupra imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, emiţând, la aceeaşi dată, şi publicaţia de vânzare imobiliară nr. ./5 (fila 388 din dosar). 

 Prin încheierea din data de …..2018, executorul judecătoresc a dispus suspendarea executării silite imobiliare pornită împotriva celor doi debitori, S. A. – S. şi Ştifler M., la cererea creditorului, iar, prin procesul verbal încheiat la data de 24.07.2018, s-a dispus, de către executorul judecătoresc, continuarea executării asupra imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, emiţând, la aceeaşi dată, şi publicaţia de vânzare imobiliară nr. …./6 (fila 406 din dosar). 

La data de ….2018, C. M. – A. a înaintat Biroului executorului judecătoresc T. D. I., în dosarul de executare nr. …/2016, o cerere, prin care a solicitat participarea la licitaţia publică din data de …...2018, ora 13.00, privind vânzarea bunului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, oferind suma de 511.000 lei (fila 425 din dosar). Astfel cum rezultă din recipisa de consemnare nr. BREL ……./…….2018, susnumitul a consemnat, în acest sens, suma de 89.500 lei (fila 427).

Prin procesul verbal de licitație imobiliară nr. …../6/…….2018, s-a consemnat că, până la data şi ora începerii licitației, au fost depuse două oferte de cumpărare a imobilului. În urma celor trei strigări efectuate şi a ofertelor făcute, executorul judecătoresc a declarat adjudecatar al imobilului situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, judeţul Prahova, pe domnul C. M. - A, pentru preţul de 511.000 lei.

Astfel cum rezultă din recipisa de consemnare nr. BREL /…..2018 (fila 443 din dosar), intimatul C. M. – A. a consemnat suma de 421.500 lei, pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc T. D. I..

La data de …...2018, a fost încheiat actul de adjudecare nr. 800, de către acelaşi executor judecătoresc, prin care s-a atestat că imobilul situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, . judeţul Prahova, a fost adjudecat în favoarea numitului C. M.-A., pentru preţul de 511.000 lei.

Prin contestaţia la executare, astfel cum aceasta a fost formulată şi precizată, la termenul de judecată din data de …..2019, contestatorii au înţeles să conteste procesul verbal de licitaţie imobiliară nr. …../6/…….2018, precum şi actul de adjudecare nr. …../…..2018.

Aart. 712 alin. 1 teza I Cod proc.civ., prevede că, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. 

Astfel, pe calea contestaţiei la executare, se pot invoca neregularităţi privind nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării, ordinea de urmărire a bunurilor, urmărirea unor bunuri ce aparţin altor persoane decât debitorului, invocarea compensaţiei legale, precum şi alte motive de nulitate a executării silite. Pe calea contestaţiei la executare nu pot fi invocate apărări de fond de natură a pune în discuţie fondul pricinii, cu excepţia situaţiei în care titlul executoriu a fost emis de un alt organ decât instanţa de judecată.

Aşadar, pe calea contestaţiei la executare nu pot fi invocate apărări de fond de natură a repune în discuţie fondul pricinii, deoarece aceasta este doar o cale de atac deschisă împotriva măsurilor de executare nelegale (cel care recurge la acest mijloc procedural nu poate invoca decât vicii şi neregularităţi ale actelor de executare).

Instanţa nu poate să nu observe împrejurarea că, deşi contestatorii au formulat cerere de constatare a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, ce a făcut obiectul unui alt dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Câmpina, aceasta a fost respinsă atât în fond, cât şi în apel, iar, în şedinţa de judecată din data de …...2019, au precizat că, deşi decizia din apel poate fi atacată cu recurs, nu înțeleg să mai uziteze şi de această cale de atac.

Practic, singura apărare în ceea ce privește anularea actelor de executare contestate în prezenta cauză a fost cea de mai sus, respectiv că, în situaţia în care se va constata că este prescris dreptul de a cere executarea silită, executarea silită din dosarul de executare nr. …./2016 aflat pe rolul B. E. J. T. D.I.va rămâne fără obiect.

În continuare, se apreciază că solicitarea contestatorilor de a se anula procesul verbal de licitație contestat este neîntemeiată, întrucât executorul judecătoresc a respectat condițiile impuse de textul de lege, respectiv de art. 847 C.proc.civ., conform mențiunilor din procesul verbal. Mai mult, contestatorii, pe lângă faptul că nu au invocat niciun motiv de nelegalitate, nici nu au produs nicio dovadă în sensul celor solicitate. În procesul verbal încheiat, se evidenţiază că executorul a citit publicaţia de vânzare şi ofertele primite. S-a consemnat şi faptul că niciun  licitator nu a oferit preţul de începere al licitației, fapt pentru care s-a  hotărât vânzarea  imobilului la cel mai  mare preţ oferit, după cele trei strigări succesive, respectiv  pentru  suma de  511.000 lei.

De asemenea, solicitarea contestatorilor de anulare a actului de executare silită este neîntemeiată, deoarece aceştia nu au dovedit, cumulativ, îndeplinirea condiţiilor juridice  prevăzute de dispoziţiile art. 175 alin. 2 Cod  procedură  civilă.

Referitor la anularea actului de adjudecare nr. 800/31.08.2018, instanţa reţine că, din probatoriul administrat, nu a rezultat că vânzarea la licitație ar fi urmare a unei eventuale înţelegeri dintre executor şi intimatul C. M. – A., cu privire la imobilul situat în comuna Valea Doftanei, sat Teşila, judeţul Prahova, contestatorii neproducând nicio probă din care să reiasă că vânzarea la licitație, în urma căruia s-a încheiat actul de adjudecare din data de ….2018, ar trebui anulată.

Potrivit disp. art. 10 alin. 1 C.proc.civ., „părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia.”

Astfel cum prevăd disp. art. 854 C.proc.civ., actul de adjudecare trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numele executorului judecătoresc;

c) numărul şi data procesului-verbal de licitaţie;

d) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor şi ale adjudecatarului;

e) preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;

f) menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute ori, după caz, liber de aceste drepturi, în condiţiile prevăzute la art. 846 alin. (6) şi (7);

g) datele de identificare ale imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi datele de identificare ale fostului proprietar;

h) menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară;

i) menţiunea că, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau, după caz, a terţului dobânditor, ca şi împotriva oricărei persoane care posedă ori deţine imobilul adjudecat, fără a putea invoca un drept opozabil în condiţiile legii;

j) menţiunea că, pentru creditor sau debitor, după caz, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate;

k) data întocmirii actului de adjudecare, semnătura şi ştampila executorului judecătoresc, precum şi semnătura adjudecatarului.”

Lecturând actul de adjudecare contestat, instanţa reţine că nu există niciun motiv care să conducă la anularea acestuia, executorul judecătoresc procedând la întocmirea sa, în conformitate cu dispoziţiile legale de mai sus.

Având în vedere aceste considerente, dispozițiile legale mai sus analizate şi probele administrate în cauză, instanța, apreciind că actele de executare contestate au fost întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de către contestatori.

Totodată, va lua act de precizarea intimatului C. M. A. în sensul că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Având în vedere disp. art. 453 C.proc.civ., raportat la cererea intimatei de obligare a contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată, instanţa urmează a o respinge, ca neîntemeiată, având în vedere că, din înscrisurile depuse la dosar, nu rezultă că această intimată ar fi achitat, cu acest titlu, vreo sumă de bani.

În temeiul art. 19 alin. 1 din O.U.G. nr. 51/2008, taxa judiciară de timbru de 1.000,00 lei, de plata căreia contestatorii au fost scutiți pe parcursul judecății, rămâne în sarcina statului.

În baza art. 720 alin. 4 Cod procedură civilă, prezenta hotărâre se va comunica, la data rămânerii definitive, către BEJ T. D. I.

Văzând şi disp. art. 651 alin. 4 C.proc.civ.,