Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 56/2019 din 23.01.2019


Pe rol  se află judecarea cauzei civile formulatăde către contestatoarea V I, în contradictoriu cu intimata SC  C R S.A,având ca obiect contestaţie la executare.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică instanţa constată că nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei faptul că atât mersul dezbaterilor cât şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de16.01.2019, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării pentru termenul de azi, 23.01.2019, când s-a hotărât prezenta cauză.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria O. la data de 16.05.2018, contestatoarea V I în contradictoriu cu  intimata SC COMPANIA R SA,  a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună anularea tuturor formelor de executare silita pornite în dosarul  execuţional nr. 219/E/2018 , întrucât executarea este netemeinică şi nelegală; cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata constând in taxe judiciare de timbru si onorariu avocat.

Motivele de fapt arătate prin contestația la executare:

În dosarul execuţional nr. 219/E/2018 al BEJ A B, executarea silita a pornit în baza titlului executoriu reprezentat de Factura Fiscala nr. FREO 2639165/11.10.2017.

Consideră că, executarea silita pornita în dosarul execuţional nr. 219/E/2018al BEJ A B este nelegala şi se impune a fi anulată.

Conform prevederilor Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 s-a stabilit faptul că, factura emisa pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu, prin aceasta modificare fiind introdusa şi categoria de furnizare a căldurii în sistem centralizat şi salubrizarea.

Prin urmare, conform Legii nr.51/2006-(legea in vigoare la data încheierii  contractului de salubrizare, lege care a fost modificata prin Legea nr. 225/2016 şi prin care s-a constatat calitatea de titlu executoriu şi a facturilor având ca obiect serviciul de salubrizare) categoria de servicii privind salubrizarea nu exista, aceasta fiind introdusa ulterior prin legea de modificare menționata.

Or, în ceea ce priveşte caracterul executoriu, titlurile executorii nu sunt supuse regulii prevăzute de art. 24 CPC cu privire la aplicabilitatea în timp a normelor de drept procesual civil. Contractele de prestări servicii sunt supuse legii în vigoare la data întocmirii lor, conform art. 102 din Legea de punere in aplicare a Codului Civil nr. 71/2011. In cazul acestor titluri executorii, executorialitatea este o caracteristica intrinseca a înscrisurilor respective, astfel ca, sub acest aspect, ele nu pot fi supuse unei legi ulterioare, după cum nicio lege ulterioara nu poate suprima caracterul executoriu al unui astfel de înscris. Aceasta soluţie este şi logica, fiind întemeiata pe raţiuni de previzibilitate a efectelor încheierii unui contract de prestări servicii, părţile nu pot avea in vedere si nu trebuie sa se supună decât legii in vigoare la data producerii înscrisului, şi nu a unei legi viitoare.

Prin urmare, disp. art.42 alin. 6 indice 1 din Legea nr. 51/2006 modificata prin Legea nr. 225/2016 (la care se face referire în încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 379/2018 a Judecătoriei B.), se aplica doar contractelor încheiate ulterior intrării in vigoare a acestei norme.

Iar, in cauza de faţă, după cum rezulta chiar din factura fiscala, aceasta a fost emisa în baza unui contract de prestări servicii salubrizare încheiat în anul 2012 (contract DU 129/15.07.2012 ), deci un contract încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 225/2016.

Factura Fiscala nr. FREO 2639165/11.10.2017 în temeiul căreia s-a început executarea silita nu constituie titlu executoriu astfel că se impune anularea întregii executări silite.

In situaţia în care se va  aprecia că factura în temeiul căreia a fost începută executarea silita are caracter de titlu executoriu, apreciază că se impune a se constata nulitatea întregii executări deoarece creanţa nu este certa, lichida si exigibila.

Astfel, solicită a se observa faptul ca factura fiscala a fost emisa la data de 11.10.2017 fiind calculat şi un sold anterior, fără însă a se preciza perioada pentru care a fost calculat si întinderea acestuia în condiţiile în care se menţionează faptul că, nu mai este în vigoare contractul de salubrizare încheiat cu creditoarea, întrucât şi-a încetat efectele de mai bine de 5 ani de zile. La sediul cu privire la care s-a încheiat acest contract nu mai exista activitate, nu a mai beneficiat de serviciile de salubrizare de mai bine de 5 ani de zile şi prin urmare evident că se impune a se preciza şi a detalia creditoarea perioada pentru care a fost calculat acest debit.

Pe de alta parte, solicită a se avea în vedere faptul ca potrivit contractului de salubrizare încheiat, contravaloarea serviciilor prestate de către intimat se ridica la suma de 8,87 lei/luna fără TVA, motiv pentru care se impune a preciza intimata de ce factura curenta în baza căreia a fost începută executarea silita este în cuantumul de 23,98 lei/luna, în condiţiile în care părţile au convenit asupra sumei de 8,87 lei/luna.

Potrivit art. 19 alin. (1) lit. f) din contractul încheiat între părţi, contractul a încetat să îşi mai producă efectele în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate. Or, atâta timp cât nu şi-a mai desfăşurat activitatea la sediul cu privire la care s-a încheiat contractul de salubrizare, evident ca nici intimata nu si-a mai derulat activitatea de salubrizare şi nici nu a mai achitat contravaloarea unui serviciu de care nu a mai beneficiat, contractul încetând din acest motiv conform prevederilor contractuale menţionate.

Pe de alta parte, evident ca în funcţie de perioada pentru care au fost calculat acest debit poate se va impune a se constata că pentru o parte din creanţă a intervenit prescripţia, motiv pentru înţelege să invoce şi excepţia prescripţiei.

Raportat la aceste aspecte, apreciază că se impune anularea întregii executări silite, 

În drept, contestatoarea a invocat  dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod Procedura Civila, iar în probațiune a depus la dosar înscrisurile existente la filele 7-18.

Prin întâmpinarea depusă la data de12.06.2018, intimata a solicitat respingerea contestaţiei împotriva executării silite iniţiate în dosarul execuţional nr.219/E/2018 ca neîntemeiată, executarea silita fiind temeinică si legală.

Motivele de fapt arătate prin întâmpinare :

Menționează că, în data de 02.03.2018, împotriva contestatoarei a fost începuta executarea silita în dosarul nr.219/E/2018 al BEJ A B pentru recuperarea sumei de 806,96 lei in baza titlului executoriu reprezentat de factura fiscala nr. FREO 2639165 din data de 11.10.2017.

In ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei privind lipsa caracterul cert, lichid si exigibil  al creanței aceasta este neîntemeiata şi se impune a fi respinsa de instanţa.

Potrivit dispoziţiilor art.663 alin.1 Cod procedura civila : "executarea silita nu se poate face decât daca creanţa este certa, lichida si exigibila ."

Creanţa este certa (întrucât nu este contestata de debitoare sub nici o forma, nici sub aspectul izvorului ei şi nici al întinderii ei), având la baza contractul de prestare a serviciului de salubrizare.

Creanţa este lichida având un cuantum precis determinat în bani, în valoare totala de 471,18 lei.

Creanța este exigibila, scadenta facturii fiind cu mult depăşita.

In ceea ce priveşte susţinerea privind lipsa titlului executoriu este irelevant faptul ca la momentul încheierii contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori casnici nr. DU129 din 15.07.2012, factura fiscala nu reprezenta titlu executoriu, atât la momentul emiterii facturii fiscale nr. FREO 2639165 din data de 11.10.2017, cât şi la momentul încuviinţării executării silite legea atribuia facturilor fiscale emise pentru serviciile de utilităţi publice caracterul de titlu executoriu.

Arată că, a fost încheiat contractul pe o perioada nedeterminata aşa cum reiese din art.5(1) din  Contract  şi  din fişa de client anexată. Contestatoarea beneficiază şi în prezent de prestarea serviciului de salubrizare , contractul fiind activ .

Potrivit dispozițiilor art.632 alin.1 Cod procedura civila : "executarea silita se poate efectua numai în, temeiul unui titlu executoriu"

Conform art.42 alin.6 ind.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice : " Factura emisa pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu"

Factura fiscala reprezintă titlu executoriu prin raportare la prevederile art.638 alin.(1) pct.4 Cod procedura civila, coroborate cu cele ale art.67 din Legea nr.225/17.11.2016 pentru modificarea si completarea legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 potrivit căruia " Factura emisa pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu" .

 In acest sens se are în vedere faptul că factura fiscala nr. FREO 2639165 din data de 11.10-2017, a fost emisa ulterior datei de 26.11.2016 , aceasta reprezentând data intrării în vigoare a prevederii legale citate.

În  drept, intimata a invocat dispozițiile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; art. 632, 638 si 663 Cod Procedura Civila, iar în probațiune a depus la dosar înscrisurile  existente la filele 22-23 în dos. Jud. O., respectiv fișa de cleint pentru contestatoare la data de 31.05.2018.

Prin sentinţa  civilă nr. 4734/11.09.2018 pronunţată de Judecătoria O.  în  dosarul nr. aa../2018 a fost admisă excepţianecompetenţei teritoriale exclusive a Judecătoriei O., în soluţionarea prezentei cereri, invocată de instanţă din oficiu şi  s-a dispus  declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei la executare, formulată de contestatoarea V I, în contradictoriu cu  intimata SC COMPANIA R SA, în favoarea Judecătoriei B., cauza  fiind înregistrată pe  rolul acestei instanţe la data de 16.10.2018 și a primit termen de judecată la 21.10.2018.

Urmare a solicitărilor instanței de a indica expres cuantumul creanței urmărite, la data de 16.11.2018 intimataSC COMPANIA R SA a depus la dosar răspunsul de la fila 13 dosar, în cuprinsul căruia  arătat că suma corectă a creanței urmărite este de 806,96 ron, calculată pe perioada 09.09.2014-11.10.2017. Au fost anexate  modul detaliat de calcul  al acestei creanțe, respectiv listingul privind facturile emise în perioada 01.09.2014-31.10.2017 în favoarea contestatoarei  şi  fişa  client emisă la data de 12.11.2018 pentru contestatoare.

La data de 15.01.2019 intimata SC COMPANIA REOSAL SAa depus la dosar răspuns solicitărilor instanţei, anexând  copiile facturile  fiscale  aferente perioadei 09.09.2014-11.10.2017  pentru serviciile prestate,  semnate pentru conformitate  cu originalul  indicând şi modul de comunicare al acestora, respectiv prin intermediul încasatorului , care are calitatea de angajat al intimatei pe Comuna Ceica. S-a arătat că din investigațiile din teren rezultă că doamna V Irefuză plata facturilor.

De asemenea, la data de 16.01.2019 contestatoarea a depus la  dosar un înscris prin care a invocat  excepția  prescripției dreptului intimatei de a cere executarea silită pentru toate facturile  pentru care s-a împlinit termenul de prescripție  de trei ani  de la data scadenţei acestora (termenul  de scadență fiind de 30 de zile de la data emiterii fiecărei facuri),  solicitând admiterea acesteia. A arătat  că pentru fiecare factură emisă începe să curgă un termen de prescripție distinct, respectiv în mod individual pentru fiecare debit în parte, de la data scadenței facturilor. Au fost invocate în drept prev. art. 705, 706 C.pr. civ.

 La termenul de judecată  din data de 16.01.2019, în temeiul prevederilor art.248 al.4 C.pr.civ. instanţa a unit soluţionarea excepţieiprescrispţiei  dreptului de a cere  executarea silită  invocată în cauză de contestatoare cu fondul cauzei,

-//-

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri .

-//-

Analizând cererea de faţă, prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi prin coroborare cu actele din dosarul execuţional nr. 219/E/2018 al BEJ A B, care a fost atașat cauzei,  instanţa reţine următoarele:

Din conţinutul dosarului execuţional nr. 219/E/2018 al BEJ A Ba, aflat  în xerocopie la filele 32-39 în dosarul Judecătoriei O., instanţa reţine că, prin cererea de executare silită înregistrată la executorul judecătoresc  sub nr. 219/02.03.2018, la solicitarea intimatei SC Compania Rl SA.,a fost iniţiată  procedura executării silite împotriva debitoarei contestatoare V I, în vederea recuperării unei creanţe în cuantum total de  806,96 reprezentând  contravaloarea serviciilor prestate  emise în baza  contractului  nr. DU 129/15.07.2012 şi  a sumei de 20 lei taxă judiciară de timbru şiacheltuielilor de executare silită.

Această executare a fost inițiată în temeiul titlului executoriu reprezentat de factura  fiscală seria FREO nr.2639165/11.10.2017, aflată la fila 33 verso în dos. Judecătoriei O..

Prin Încheierea 219/E/2018 din 02.03.2018, aflată la fila 34 dosar, BEJ AB a admis această cerereşi a dispus  deschiderea dosarului de executare silită nr. 219/E/2018 împotriva debitoarei V I, în vederea recuperării creanţelor indicate în cuprinsul cererii, precum şi a cheltuielilor de executare.

Prin Încheierea nr. 379/16.03.2018,  pronunţată de Judecătoria B. în dosarul nr. 643/187/2018, aflată la fila 36 în dos. Judecătoriei O. a fost încuviinţată executarea silită în toate formele prevăzute de lege,  în dosarul execuţional nr. 219/E/2018 al executorului judecătoresc A B, având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditorul urmăritor COMPANIA R S.A.împotriva debitoarei V I, în baza titlului executoriu reprezentat deFactura fiscală nr. FREO 2639165/11.10.2017, pentru realizarea obligației de plată a sumei de 806,96 lei, reprezentând debit, precum şi a cheltuielilor de executare.

Prin Încheierea nr. 219/E/2018 din 02.05.2018, aflată la fila 37 dosar, executorul judecătoresc A Ba stabilit suma de recuperat în cuantum total de 1004,49 lei (TVA inclus), din care suma de 806,96 lei reprezintă debit/creanță urmărită, iar suma de 197,53 lei  reprezintă  cheltuieli de executare silită până la acel moment în dosarul execuţional nr. 219/E/2018, compusă din suma de 96,03 lei, reprezentând onorariu executor judecătoresc, stabilit conform art. 39 din Legea nr. 188/2000 modificată, suma de 20 lei, reprezentând  taxă timbru executare, suma de 11 lei  procesare  dosar, suma de 59,50 lei, reprezentând  alte  cheltuieli, conform art. 670, al. 3, pct.7 C.pr.civilă şi suma de 11 lei taxe poştale.

Tot la data de 02.05.2018, executorul judecătoresc a emis către contestatoarea debitoare somația aflată la fila 37 dosar verso, prin care îi punea în vedere ca în termen de 1 zi de la primirea  prezentei somaţii  şi a încheierii de încuviinţare să achite, suma totală de  1004,49 reprezentând debit şi cheltuieli de executare silită.

Procesul verbal de înmânare aflat la fila 38 dosar, atestă că actele de executare constând în, somaţie, încheiere încuviinţare, încheiere de cheltuieli de executare şi titlu executoriu i-au fost comunicate contestatoarei în data de 04.05.2018.

În termenul legal de 15 zile de la comunicare, respectiv la data de 16.05.2018 a fost înregistrată pe rolul instanței  prezenta contestaţie la executare, astfel cum rezultă din  înscrisul de la fila 2 din  dosarul Jud. O..

 În vederea soluționării excepției prescripției dreptului intimatei de a cere executarea silită invocată de contestatoare prin cererea de chemare în judecată și precizată prin înscrisul depus la  dosar de contestatoare  la data de 16.01.2019  ca având obiect  toate facturile  pentru care s-a împlinit termenul de prescripție  de trei ani  de la data scadentei acestora (termenul  de scadență fiind de 30 de zile de la data emiterii fiecărei facturi), instanţa reţine incidenţa următoarelor dispoziţii legale:

 Art. 706 C.pr.civ.- Termenul de prescripţie: .

(1) Dreptul de a obţine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. .

(2) Termenul de prescripţie începe sa curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silita. In cazul hotărârilor judecătoreşti si arbitrale, termenul de prescripţie începe sa curgă de la data rămânerii lor definitive.

Art. 707 C.pr.civ. -Efectele împlinirii termenului de prescripţie:

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silita si orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. In cazul hotărârilor judecătoreşti si arbitrale, daca dreptul de a obţine obligarea paratului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţiaautorităţii de lucru judecat.

Totodată, pe baza înscrisurilor de la dosar instanța urmează a reține că suma totală de 806,96 lei ce reprezintă creanța urmărită  a fost înscrisă la rubrica sold curent în  titlul executoriu reprezentant Factura fiscală seria FREO nr. 2639165/11.10.2017.

 Din examinarea  cuprinsului acestei  facturi  instanța reține că doar suma de 23,98 lei reprezintă valoarea acestei facturi, iar diferența de 782,98 lei reprezintă sold anterior, înscris în facturile fiscale  emise pe perioada 01.09.2014-31.10.2017,depuse în probațiune la dosar și evidențiate expres în listingul de facturi de la fila 14 și fișa client  la data de 12.11.2018, aflate la filele 14-16 în dosarul Judecătoriei B..

În acest context, instanța apreciază întemeiate susținerile contestatoarei conform cărora pentru fiecare factură emisă începe să curgă un termen de prescripție distinct, respectiv termenul de prescripție a dreptului de a solicita executarea silită  curge în mod individual pentru fiecare debit  și s-a născut în funcție de data scadenței  facturii în care este înscris debitul,  scadență care potrivit situațiilor întocmite de intimată și susținerilor contestatoarei este de 30 de zile de la data emiterii fiecărei facturi.

În acest context și în temeiul dispozițiilor legale mai sus invocate, instanța apreciază întemeiată  excepția prescripției dreptului intimatei SC  COMPANIA R S.A,de a solicita executarea silită, invocată în cauză de  contestatoare, cu privire la sumele  înscrise cu titlu de debit  în facturile scadente înainte cu 3 ani  de data de 02.03.2018, când a fost înregistrată cererea de executare la BEJ A B, astfel că o va admite.

Pe baza listingului de facturi de la fila 14 dosar instanța urmează a constata că excepția prescripției  dreptului intimatei de a solicita executarea silită este incidentă doar cu privire la sumele înscrise în facturile scadente anterior datei de 02.03.2015, iar aceste facturi sunt  cele evidențiate la primele patru poziții, respectiv nr. 1727901/09.09.2014, scadentă la 09.10.2014, nr.1743657/08.10.2014, scadentă la 08.11.2014, nr.1760465/10.11.2014, scadentă la 31.01.2015 și  nr. 1777764/09.01.2015, scadentă la 09.02.2015.

În privința sumelor înscrise în  celelalte facturi  emise în perioada 10.02.2015—11.10.2017 nu este incidentă această excepție, întrucât termenul de prescripție a început să curgă de la data scadentei acestora, care, așa cum se poate observa din listingul amintit, este ulterioară datei de  02.03.2015, de când se impune a se calcula intervalul termenului de trei ani în care exista posibilitatea solicitării executării silite prin raportare la momentul formulării și înregistrării de către intimată a cererii de executare silită -  02.03.2018.

Ca atare, este evident că pentru sumele înscrise în cele patru  facturi  pentru care a fost admisă excepția prescripției dreptului intimatei de a solicita executarea silită, executarea silită inițiată de intimată împotriva contestatoarei se dovedește a fi nelegală,  întrucât  prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silita si orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. De altfel executarea silită pentru sumele înscrise în primele patru facturi  se dovedește a fi nelegală și netemeinică și din perspectiva motivelor ce vor fi prezentate mai jos și care sunt incidente și în privința acestor  patru facturi, deoarece în opinia instanței aceste facturi nici  nu reprezintă titluri executorii.

 Pentru a reține în acest sens, instanța are în vedere că  atât Factura fiscală seria FREO nr. 2639165/11.10.2017 în care a fost înscris soldul curent de 806,96 lei ,  cât și  facturile fiscale  emise pe perioada 01.09.2014-31.10.2017, care au stat la baza constituirii acestui sold întrucât nu au fost achitate la scadență, evidențiate expres în listingul de facturi de la fila 14 din  dosarul Judecătoriei B., au fost emise în baza raporturilor contractuale perfectate între părți conform contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii casnici nr. DU 129/15.07.2012, aflat la f. 12 și urm în dos. Jud. O., act juridic  încheiat sub incidența prev. Legii nr. 51/2006 .

Legea serviciilor comunitare de utilități publice  nr. 51/2006 a fost modificată prin Legea nr. 225/17.11.2016, publicată în M.OF. nr. 942/23.11.2016, iar urmare a acestor modificări art. 42 al. 6 ind. 1  are următorul conținut:

,, factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlul executoriu ,,.

Instanța apreciază că indiferent de data la care a fost încheiat contractul de prestări servicii între părți , facturile fiscale emise în baza acestuia, ulterior  datei de 23.11.2016 (când dispozițiile mai sus invocate au fost publicate în M. Of., iar apoi  au  intrat în vigoare),  constituie titluri executorii, în timp ce facturile emise anterior acestei date nu reprezintă titluri executorii și în baza acestora nu poate fi inițiată executarea silită.

Pe baza listingului de facturi de la fila 14 dosar, instanța constată că doar facturile emise de intimată în perioada 16.01.2017-11.10.2017, respectiv facturile înscrise la ultimele  10 poziții în acest listing reprezintă titluri executorii în sensul prev. art. 42 al. 6 ind. 1  din Legea nr. 51/2006. Valoarea totală a sumelor înscrise cu titlu de debit în aceste facturi este în cuantum de248,86 lei,iar această sumă face parte din cuantumul total al creanței urmărite de 806,96 lei, evidențiată expres în factura fiscală seria FREO nr. 2639165/11.10.2017, care reprezintă de fapt ultima factură din listingul amintit.

Drept urmare, instanța apreciază că se impune reducerea cuantumului total al creanţei urmărite cu titlu de debit, în dosarul de executare nr. 219/E/2018 al BEJ A B  de la suma de 806,96 lei -înscrisă cu titlu de sold curent în factura fiscală seria FREO nr. 2639165/11.10.2017, la suma totală de 248,86 lei, obținută ca urmare a adunării tuturor sumelor înscrise cu titlu de debit în fiecare din facturile fiscale emise de intimată în favoarea contestatoarei în perioada 16.01.2017-11.10.2017( 10 facturiprintre care șifactura fiscală seria FREO nr. 2639165/11.10.2017-), actele de executare dovedindu-se legale și temeinice doar pentru recuperarea acestei sume,  astfel că, va dispune în acest sens.

Pentru  recuperarea sumelor  înscrise în celelalte facturi, care nu reprezintă titluri executorii executarea silită se dovedește a fi nelegală și netemeinică, actele de executare impunându-se a fi anulate.

Ca urmare a reducerii cuantumului total al creanței urmărite la suma de 248,86 lei, este evident că se impune și reducerea onorariului executorului  judecătoresc, ce a fost stabilit conform art. 39 din Legea nr. 188/2000 modificată,  la suma de 96,03 lei  cu TVA, pentru creanța urmărită inițial de 806,96 lei, prin Încheierea nr. 219/E/2018 din 02.05.2018, aflată la fila 37 dosar.

Pentru a dispune în acest sens instanța retine prev.Art.670 Cod pr.civilă potrivit căruia:,,

(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.

 (3) Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silită;

4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

(4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de executare nu este condiţionată de plata unei cauţiuni.

(5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu excepţia onorariului executorului judecătoresc, vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie.

(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1) - (5), încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.

De asemenea instanţa are în vedere prevederile art.39 din Legea nr. 188/2000 republicată, potrivit cărora:

(1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

a)pentru creanțele in valoare de până la 50.000 lei inclusiv,  onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanței  ce face obiectul executării silite.

Raportat la circumstanţele cauzei, instanţa va cenzura onorariul executorului judecătoresc dispunând  reducerea cuantumului total al onorariului executorului judecătoresc  stabilit în dosarul de executare nr. 219/E/2018 al BEJ A B  de la suma de 96,03 lei (TVA inclus, pentru creanța urmărită inițial de 806,96 lei)  la suma de 24 lei (TVA inclus, pentru creanța  ce se impune a fi urmărită ca urmare a reducerii de 248,86 lei), menținând ca valabile celelalte cheltuieli de executare stabilite de executorul judecătoresc A B prin Încheierea nr. 219/E/2018 din 02.05.2018.

Astfel, în temeiul  în temeiul art. 714  și urm., art. 706, 707 C.pr.civ., art. 42 al. 6 ind. 1  din Legea nr. 51/2006,  art. 39 din Legea nr. 188/2000 modificată,  instanța va  dispune anularea în parte a încheierii nr. 219/E/2018 din data de 02.05.2018, emisă de BEJ A B , în dosarul de executare nr. 219/E/2018 şi anularea în parte a tuturor actelor de executare silită iniţiate de intimata SC  COMPANIA R S.A., împotriva contestatoarei V I, în dosarul execuţional mai sus indicat, în privinţa creanţei urmărite cu titlu de debit,  reducând  cuantumul acesteia de la suma de 806,96 lei la suma de 248,86 lei şi în privinţa onorariului executorului judecătoresc, reducând  cuantumul  acestuia de la suma de  96,03 lei (TVA inclus) la suma de 24 lei (TVA inclus).

În rest instanța apreciază că actele de executare silită au fost întocmite conform dispozițiilor legale, prevăzute de Codul de Procedură civilă, motiv pentru care ele  vor  fi menținute, iar restul pretențiilor contestatoarei urmează a fi respinse.

Aspectele  invocate de către contestatoare referitoare la lipsa caracterului  cert, lichid și exigibil al creanței înscrisă în facturile fiscale emise de intimată întrucât prețul indicat în acestea nu coincide cu el din contract, precum si aspectele referitoare la încetarea desfășurării activității la locația pentru care a fost încheiat  contractul de prestări servicii reprezintă veritabile apărări de fond care sunt inadmisibile pe calea contestației la executare propriu- zise, astfel încât se impun a fi respinse ca atare.

Pe de altă parte  aceste aspecte se dovedesc a fi și nefondate , nefiind susținute de niciun suport probatoriu(prețul indicat inițial în contract fiind perceput fără TVA, iar de-a lungul timpului este posibil ca acesta să fi suferit modificări).

 Pentru motivele prezentate, instanța va admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatoarea V I, în contradictoriu cu intimata SC  COMPANIA R S.A,  conform dispozitivului prezentei hotărâri. 

 Având în vedere că,  cererea  a fost admisă în parte, iar în materia contestaţiei la executare  taxa judiciară de timbru se restituie,  instanţa nu o va obliga pe intimată  la plata unor cheltuieli de judecată echivalente cu valoarea taxei judiciare de timbru către contestatoare întrucât s-ar ajunge in situaţia recuperării aceleiași sume de două ori.

Astfel, în temeiul prev. art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013, potrivit cărora  taxa de timbru se restituie în cazul admiterii contestaţiei la executare, instanţa va dispune restituirea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, către contestatoarea V I a sumei de 75,28 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, achitată prin chitanţa seria AA 18082320001 BB din 23.08.2018, emisă de O. 1GH5, depusă în original la fila 44  în dosarul Judecătoriei O. nr. aa../2018 şi restituirea originalului acestei chitanţe de la dosarul cauzei, în locul lui urmând a fi ataşată copia xerox.

În temeiul art. 453, al.1 C.pr.civilă, raportat la art. 717 alin.2 din C.pr.civ. va obliga pe intimata SC  COMPANIA R S.A să plătească în favoarea BEJ A B, în contul IBAN RO 48 BTRL 0050 1202 G259 2100, deschis la Banca Transilvania- Sucursala O., suma de 7,14 lei, reprezentând contravaloare comunicare dosar de executare nr. 219/E/2018, conform înscrisului de la fila 32 din dos. Jud. O..

În temeiul art. 453, al.1 C.pr.civilă, instanța va respinge cererea  contestatoarei  privind  obligarea  intimatei la plata  cheltuielilor  de judecată constând în onorariu avocaţial, întrucât la dosarul cauzei nu se găsește nicio chitanța justificativă ori alt document care să ateste  plata  vreunei sume de bani cu acest titlu,  cuantumul onorariului avocațial nefiind înscris nici pe împuternicirea avocațială de la fila 6 din dos. Jud. O..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţiaprescripţiei dreptului intimatei SC  COMPANIA R S.A,de a solicita executarea silită,  pentru sumele înscrise în facturile scadente înainte  cu 3 ani  de data de 02.03.2018, când a fost înregistrată cererea de executare la BEJ A B, excepţie invocată în cauză de  contestatoare.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatoarea V I, în contradictoriu cu intimata SC  COMPANIA R S.A,

Dispune reducerea cuantumului total al creanţei urmărite cu titlu de debit,  în dosarul de executare nr. 219/E/2018 al BEJ A B  de la suma de 806,96 lei la suma de 248,86 lei.

Dispune reducerea cuantumului total al onorariului executorului judecătoresc  stabilit în dosarul de executare nr. 219/E/2018 al BEJ A B  de la suma de 96,03 lei (TVA inclus) la suma de 24 lei (TVA inclus).

Dispune anularea în parte a încheierii nr. 219/E/2018 din data de 02.05.2018, emisă de BEJ A B , în dosarul de executare nr. 219/E/2018 şi anularea în parte a tuturor actelor de executare silită iniţiate de intimata SC  COMPANIA R S.A., împotriva contestatoarei V I, în dosarul execuţional mai sus indicat, în privinţacreanţei urmărite cu titlu de debit,  reducând  cuantumul acesteia de la suma de 806,96 lei la suma de 248,86 lei şi în privinţa onorariului executorului judecătoresc, reducând  cuantumul  acestuia de la suma de  96,03 lei (TVA inclus) la suma de 24 lei (TVA inclus).

Respinge ca neîntemeiate restul pretenţiilor emise de către contestatoare.

Dispune restituirea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, către contestatoarea V I, a sumei de 75,28 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, achitată prin chitanţa seria AA 18082320001 BB din 23.08.2018, emisă de O. 1GH5, depusă în original la fila 44  în dosarul Judecătoriei O. nr. aa../2018. 

În temeiul art. 453, al.1 C.pr.civilă, raportat la art. 717 alin.2 din C.pr.civ. obligă pe intimata SC  COMPANIA R S.A,  să plătească în favoarea BEJ A B, în contul IBAN RO 48 BTRL 0050 1202 G259 2100, deschis la Banca Transilvania- Sucursala O., suma de 7,14 lei, reprezentând contravaloare comunicare dosar de executare nr. 219/E/2018.

Respinge cererea  contestatoarei  privind  obligarea  intimatei la plata  cheltuielilor  de judecată constând în onorariu avocaţial.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac, care se depune la Judecătoria B..

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.01.2019.