Cerere despagubiri pentru servicii prestate necorespunzator

Hotărâre 26 din 30.01.2019


Dosar nr. 2265/91/2017

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VRANCEA

SECTIA A II-A CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 26/2019

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE Judecator

Grefier Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra  acţiunii  formulată de reclamantul MUNICIPIUL X, cu sediul în X, Bd. X, nr. X, jud. Vrancea, prin reprezentanţi legali, în contradictoriu cu  pârâta SC A  SA, cu sediul în X, Bd. X, nr. X, et.X, sect.1, având CUI RO şi număr de ordine la Reg.Comerţului J pentru  pretentii.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 16 ianuarie 2019, note consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa în vederea depunerii de concluzii scrise a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată la nr. 2265/91/2017 reclamantul Municipiul X a chemat în judecată pârâta SC S S.A. Bucureşti pentru ca prin hotărâre judecătorească aceasta să fie obligată la plata sumei de 330.415,74 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de remediere a deficienţelor la lucrările efectuate în baza contractului 29825/18.06.2012 la care să se adauge dobânda legală calculată de la 27.10.2016 şi până la restituirea integrală a debitului.

În subsidiar a solicitat compensarea cu garanţia de bună execuţie constituită la încheierea contractului.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că pârâta a efectuat în baza contractului 29825/18.06.2012 lucrări de modernizare şi extindere spaţii verzi, lucrări ce s-au finalizat la 30.06.2016.

Întrucât după recepţionarea lucrărilor s-au constatat degradări şi lipsa unor arbori şi arbuşti, iar pârâta nu a efectuat lucrările de remediere,  a fost nevoită să suporte contravaloarea lucrărilor.

Cum pârâta nu a respectat dispoziţiile contractuale şi nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 9.11. şi 17.2. din contract,  nu a folosit materiale de calitate, nu a testat materialele şi solul, nu a udat corespunzător şi nu a utilizat soiuri compatibile sunt întrunite condiţiile răspunderii civile contractuale pentru executarea necorespunzătoare a contractului.

Cheltuielile pentru remediere sunt dovedite cu facturi şi ordine de plată şi sunt în sumă totală de 330.415,74 lei din care 155.275,40 lei pentru materialul dendrologic şi 175.140,34 lei pentru lucrările de plantare.

Potrivit art. 17.1. din contract,  lucrările erau garantate 12 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală, 30.06.2017, iar pârâta nu a efectuat de bună voie lucrările de remediere,  condiţii în care potrivit art. 13.3. din contract se poate compensa prejudiciul produs cu garanţia de bună execuţie.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare şi a invocat inadmisibilitatea întrucât reclamantul nu a efectuat procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea 554/2004.

Pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât daunele suferite de reclamant au fost determinate de acesta, lucrările de întreţinere după 30.06.2016 fiind executate necorespunzător.

Faptul că din 2112 arbori plantaţi s-au uscat 124, aproximativ  5%, nu înseamnă că materialul a fost de slabă calitate.

Deşi a fost notificată cu privire la retragerea echipamentelor de udare, reclamantul nu a luat măsuri, iar singurele deficienţe constatate de autoritatea contractantă sunt cuprinse în procesul verbal la terminarea lucrărilor 39494/30.06.2017 în care se reţine îndeplinirea conformă a obligaţiilor contractuale.

Mai mult, în procesul verbal 43191/15.07.2016 se constată îndeplinirea remedierilor, iar reclamantul prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  avea obligaţia respectării instrucţiunilor de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectivului.

Cum în procesul verbal de recepţie finală 47910/07.07.2017 se constată că pe o durată de 12 luni de la terminarea lucrărilor obiectivul s-a comportat corespunzător şi lucrările au fost executate conform contractului, documentaţiei  de proiectare şi normelor tehnice,  a solicitat să se constate că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii contractuale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza contractului de lucrări 29825/18.06.2012 şi a actelor adiţionale  pârâta A SA a efectuat pentru Municipiul X lucrări de modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est.

Prin prezenta acţiune reclamantul a solicitat despăgubiri rezultate din executarea necorespunzătoare a contractului.

În discuţie este un contract administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c indice 1 din Legea 554/2004, pentru care la momentul introducerii acţiunii era necesară parcurgerea procedurii prealabile.

Ca urmare, prin încheierea din 29.11.2017 s-a respins excepţia inadmisibilităţii cererii.

Pe fondul cauzei, se constată următoarele:

Lucrările s-au derulat în perioada 19.06.2012-30.05.2016.

La 30.06.2016 se încheie procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în care se constată îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi respectarea autorizaţiei şi se stabileşte necesitatea înlocuirii copacilor uscaţi şi a cosirii ierbii pe străzile Bălţi, Nuferilor, Izvor şi Dâmboviţa, astfel cum rezultă din anexa de la fila 73 vol. I.

La 15.07.2016 se constată efectuarea remedierilor.

Ca urmare a constatărilor efectuate în teren ulterior acestei date se încheie procesele verbale 45147/25.07.2016, 46087/28.07.2016 şi 7844/08.08.2016 din care rezultă că din cei 2112 arbori plantaţi au fost identificaţi 2092 din care 124 uscaţi şi 133 arbori cu uscături în procent de 30-80%, din 607 arbuşti au fost identificaţi 415,  din care 76 uscaţi, gardul viu era uscat în proporţie de 60%, iar gazonul este infestat de buruieni şi uscat în proporţie de 80%, procesele verbale  regăsindu-se la filele 160-161, 156-157, 164-165.

În urma notificărilor din 09.08.2016, 31.08.2016, 04.05.2017 pentru remedierea deficienţelor în perioada de garanţie, pârâta a refuzat efectuarea lucrărilor, astfel încât acestea au fost efectuate de Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice.

Procesul verbal de recepţie finală nr. 47910/07.07.2017, recepţie care s-a făcut în prezenţa reprezentanţilor pârâtei, atestă faptul că Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice a efectuat remedierea deficienţelor.

Atât în procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 39494/30.06.2016 cât şi în procesul verbal de recepţie finală 47910/07.07.2017 se reţine că lucrările au fost efectuate conform contractului, documentaţiei de proiectare, normelor şi normativelor  tehnice.

Problema în discuţie în cauza de faţă este dacă pârâta a respectat dispoziţiile contractuale în ce priveşte remedierea deficienţelor apărute după terminarea lucrărilor.

Împrejurarea că deficienţele constatate în procesele verbale 45147/25.07.2016, 46087/28.07.2016, şi 7844/08.08.2016 şi pentru care pârâta a fost notificată în vederea remedierii au fost efectuate de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice din cadrul Primăriei X rezultă din referatul de la fila 115 vol. I, procesul verbal de recepţie finală, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de remediere 11531/24.11.2016 de la fila 169 vol. I, facturile şi situaţiile de lucrări de la filele 119-142 vol. I.

Acţiunea de faţă vizează contravaloarea remedierilor prin raportare la contract şi dispoziţiile art. 1350 şi urm. C.civil.

Potrivit art. 17.2. din Contract în perioada de garanţie executantul are obligaţia în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

În ce priveşte perioada de garanţie de 12 luni, aceasta curge de la data de terminării lucrărilor şi până la recepţia finală.

Pârâta şi-a însuşit  faptul că până la recepţia finală reclamantul a efectuat lucrările de remediere, lucrări care potrivit art. 17.2. alin. 2 trebuie suportate de executant.

Cât priveşte contravaloarea acestor lucrări de 330.415,75 lei  aceasta este dovedită cu facturile şi situaţiile de lucrări şi procesul verbal de recepţie de la filele 119-142 vol. I.

Împrejurarea că pârâta a respectat speciile prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică şi tehnologia de plantare, cu o singură excepţie  la  specia Prunus cerasifera „Wigra” în zona Laminor, astfel cum rezultă din expertiza efectuată în cauză nu este de natură a înlătura răspunderea executantului în perioada de garanţie.

Pe de altă parte,  nu se poate reţine apărarea pârâtei referitoare la neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi  după 15.07.2016.

Este adevărat că la 13.07.2016 pârâta a notificat Primăria X cu privire la retragerea cisternelor pentru irigat începând cu 15.07.2016,  însă potrivit expertului, în perioada 16.07.2016-15.09.2016 udarea s-a făcut corespunzător raportat la stadiul vegetaţiei şi regimul precipitaţiilor comunicat de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Referitor la susţinerea reclamantei că pârâta nu ar fi folosit materiale de calitate şi nu le-ar fi testat, nici aceasta nu va fi reţinută.

Din expertiza efectuată în cauză şi din actele dosarului rezultă că materialul săditor şi seminţele au certificate de calitate şi fitosanitare, au fost achiziţionate de la firme de profil, iar aclimatizarea nu poate fi responsabilitatea pârâtei.

Referitor la netestarea solului în cartierul Mândreşti,  se constată că în urma constatărilor Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice făcut la solicitarea Primăriei, speciile uscate au fost înlocuite cu unele compatibile de către reclamant, aşa cum rezultă din înscrisurile de la filele 137-149 vol. II.

Aşa fiind, pentru realizarea obiectului principal al contractului – modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est a Municipiului X reclamantul a efectuat lucrări de remediere a deficienţelor pe care pârâta a refuzat să le efectueze şi să le suporte,  contrar dispoziţiilor art. 17 din contract.

Cum în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii contractuale potrivit art. 1350 C.civ., urmează să se admită acţiunea şi în baza art. 1530 şi urm C.civil să se oblige pârâta să-i achite reclamantului contravaloarea remedierilor de 330.415,74 lei reprezentând material săditor, manoperă şi materiale.

Având în vedere principiul reparării integrale a prejudiciului  consacrat în art. 1531 C.civ. urmează ca în baza  art. 1535 C.civ. pârâta să fie obligată la plata dobânzii legale calculată de la efectuarea cheltuielilor, sens în care se va avea în vedere data achitării fiecărei facturi şi până la achitarea efectivă a debitului.

Cu privire la acoperirea debitului din garanţia de bună execuţie, se constată următoarele:

Reclamantul a notificat pârâta cu privire la pretenţiile sale asupra garanţiei de bună execuţie conform art. 13.3. din Contract, astfel încât se va dispune acoperirea despăgubirii  din garanţia de bună execuţie.

Având în vedere dispoziţiile art. 453 cu referire la art. 451 C.pr.civ.  urmează să se oblige pârâta la cheltuieli de judecată de 11.608 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu de expert de 5000 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL X, cu sediul în X, Bd. X, nr. X, jud. Vrancea, prin reprezentanţi legali, în contradictoriu cu  pârâta SC A SA, cu sediul în X, Bd. X, nr. X, et.X,  având CUI RO şi număr de ordine la Reg.Comerţului J pentru  pretentii.

Obligă pârâta către reclamantă la 330.415,74 lei despăgubiri şi dobânda legală calculată de la data efectuării cheltuielilor  şi până la achitarea efectivă a debitului, debit ce se acoperă din garanţia de bună execuţie.

Obligă pârâta la 11.608 lei cheltuieli de judecată.

Cu apel, în 15 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la tribunalul Vrancea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată  prin punerea la dispoziţie de grefa instanţei, la 30.01.2019.

PREŞEDINTE,

Judecator GREFIER,

Grefier

Red. Judecator – 30.01.2019

Dact. Grefier – 30.01.2019

Ex.4; Com.2 ex. 31.01.2019