Infractiuni de coruptie

Sentinţă penală 253 din 11.10.2019


Prin sentinţa penală nr. 281 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ....../207/2018, după casarea cu trimitere spre rejudecare a sentinţei penale nr., pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2016, în baza art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., coroborat cu art. 375 Cod de procedură penală, raportat la art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală a fost condamnată inculpata I...... G........ F......., la pedeapsa de 2 ani si 8 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale-54 de acte materiale).

În baza art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 din Codul Penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere.

În baza art. 93 alin.1 din Codul penal, s-a dispus ca inculpata I...... G........ F......., pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, s-a impus inculpatei I...... G........ F....... ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarele obligaţii: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata I...... G........ F....... să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei D......, judeţul Olt.

În temeiul art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din Codul penal, a fost atenţionată  inculpata asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării.

În baza disp. art. 66 alin. 1 Cp, s-a dispus aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la lit. a şi b Cp, pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa după rămânerea definitivă a sentinţei penale.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cp, s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit.a şi b Cp, a căror exercitare este interzisă ca pedeapsă complementară aplicată inculpatei şi care se va executa în situaţia în care pedeapsa principală se va executa efectiv.

În baza disp. art. 19 C.p.p, coroborat cu dispoziţiile art. 397 C.p.p şi art. 1357 Cod civil, s-a admis cererea părţii civile UAT D...... aşa cum a fost precizată la data de 07.11.2018. şi obligată inculpata I...... G........  la plata către aceasta a sumei de 35.720 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat  prin infracţiunea comisa şi la plata obligaţilor fiscale accesorii constând în dobânzii şi penalităţi de întârziere, până la achitarea integrală a debitului , cu titlu de despăgubiri civile(rest prejudiciu)

În temeiul art. 397 alin 4 C.p.p. rap la art. 404 alin 4 lit. c C.p.p, s-au menţinut măsurile asiguratorii, dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 11.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 108), ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 12.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 123) asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei  I...... G........ F....... şi a numitului I...... G........ .

În baza art. 274 alin.1 din C.p.p, a fost obligată inculpata la plata sumei de 2800 lei, dintre care 2100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi 700 lei în faza de judecată  reprezentând ½ din cheltuielile judiciare în favoarea statului

A fost obligată inculpata la plata sumei de 1750 lei reprezentând ½ din onorariul expertului contabil.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 308/P/2015  din 28.04.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt , s-a dispus trimiterea în judecată - în stare de libertate - a inculpatului B..... G........ , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale) prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale) şi a inculpatei I...... G........ F....... pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu plata ratelor la creditele de nevoi personale) prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Din actul de sesizare s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2008 – iunie 2012, în cursul a 36 de luni, inculpatul B..... G........ , în calitate de primar, reprezentant al UATC D......, jud. Olt, a dispus în mod abuziv şi contrar dispoziţiilor legale, acordarea unor sporuri de dificultate (pentru 12 luni din cursul anului 2008), de dispozitiv (pentru 22 luni din perioada martie 2008 – decembrie 2009) şi sporuri pentru condiţii vătămătoare (pentru 32 luni din perioada august 2008 – iunie 2012), prin dispoziţia scrisă nr. 33/17.07.2008, dispoziţiile verbale şi aprobările ulterioare, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpat,  cât şi pentru alţi angajaţi ai primăriei ce au primit sporurile ilegale, în sumă totală de 85.534 lei.

Cu privire la inculpata I...... G........ F......., s-a reţinut că, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 54 de luni consecutive, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei.

La data de 12.07.2013, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal plângerea formulată de Primăria com. D......, jud. Olt, prin primar A....... I......., sesizare din care rezulta posibila comitere a unor infracţiuni de serviciu de către fostul primar B..... G........  şi alţi funcţionari din perioada anterioară, în legătură cu acordarea unor sporuri ilegale.

A fost constituit dosarul penal cu nr. 2310/P/2013, ce a fost înaintat pentru efectuarea urmăririi penale la Poliţia Mun. Caracal, sub supravegherea procurorului.

La data de 12.06.2014, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal o altă plângere penală formulată de Primăria com. D......, jud. Olt, prin primar A....... I....... cu acelaşi obiect sub nr. 760/P/2013. Plângerea a fost înregistrată sub nr. 730/P/2013 şi a fost înaintată pentru efectuarea urmăririi penale la Poliţia Mun. Caracal, sub supravegherea procurorului.

Ulterior, cele două dosare penale au fost reunite sub nr. 760/P/2013.

Prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 06.07.2015, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt s-a dispus preluarea dosarului, conform art. 325 C.p.p., dosarul penal fiind repartizat pentru efectuarea urmăririi penale de către procuror (vol. I, fil. 8)

Referitor la dispoziţii legale incidente în cauză, în vigoare la data săvârşirii infracţiunii, prin rechizitoriu s-au reţinut dispoziţiile din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, respectiv articolele 57, 63, din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale (art. 14, 23), art. 2 din Legea 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 572 din 3 iulie 2006, art. 1- 3 din OUG 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 1040 din 28 decembrie 2006.

În ceea ce priveşte expunerea detaliată a situaţiei de fapt, cu privire la infracţiunea comisă de inculpatul B..... G........ , s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2008 – iunie 2012, astfel cum a rezultat din înscrisurile aflate la dosar, inculpatul B..... G........  a deţinut funcţia de primar al comunei D......, jud. Olt, perioadă aferentă mandatelor de primar 2004 - 2012.

În cursul anului 2008, din dispoziţia primarului B..... G........ , au fost acordate sporuri de dificultate persoanelor, salariaţi ai primăriei, care făceau parte din comisia privind stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole constituită pentru aplicarea legii fondului funciar în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt.

Membrii acestei comisii au fost B..... G........ , C...... A......., G....... C......., B....... C....... şi N.......... E............., persoane care au primit un spor de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare pe întreaga perioadă a anului 2008, astfel cum rezultă din statele de salarii întocmite (vol. V).

Primirea sumelor de bani a fost confirmată de extrasele de cont ale salariilor comunicate de instituţia bancară (vol. IV).

Acordarea acestor sporuri a avut la bază dispoziţiile scrise ale primarului B..... G........ , respectiv dispoziţia nr. 855/16.03.2007, pentru perioada ianuarie 2008 – iunie 2008 şi dispoziţia nr. 33/17.07.2008, pentru perioada iulie 2008 – decembrie 2008 (vol. II, fil. 145, 146).

Potrivit reglementărilor în vigoare, astfel de sporuri nu puteau fi acordate decât până la sfârşitul anului 2007.

În acest sens, Legea 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 572 din 3 iulie 2006, dispunea că „membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Ulterior, prin OUG nr.136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 1040 din 28 decembrie 2006 s-a stabilit că „sporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor legale, sporurile de dificultate pentru membrii acestor comisii puteau fi acordate până în luna decembrie 2007, ci nu pentru perioada anului 2008.

Ignorând dispoziţiile legale mai sus amintite, în mod abuziv, inculpatul B..... G........ , în calitate de primar al com. D......, dispune acordarea acestor sporuri pentru perioada anului 2008, în 12 luni consecutive.

În această perioadă semnează, în calitate de ordonator de credite, statele de salarii şi ordinele de plată şi virament prin care sunt plătite sumele de bani aferente acestor sporuri (vol. V).

Prin sentinţa nr. 126/13.02.2009 a Tribunalului Olt, în urma acţiunii introduse de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, a fost anulată dispoziţia nr. 33/17.07.2008 emisă de inculpatul B..... G........ , instanţa constatând că această dispoziţie a încălcat prevederile legale (vol. II, fil. 57).

Faptele inculpatului B..... G........  privind acordarea ilegală a sporului de dificultate pentru anul 2008, au fost constate şi de inspectorii din cadrul Camerei de Conturi a Judeţului Olt în urma controalelor efectuate (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 1-43, 61-66). De asemenea, aceleaşi fapte au fost constatate şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 45-50) sau de Compartimentul de Audit Public Intern  - Centrul de Audit D...... (Vol. II, fil. 52-56).

Prin comiterea faptelor şi acordarea ilegală şi abuzivă a sporurilor de dificultate, inculpatul B..... G........  a produs un prejudiciu UATC D......, jud. Olt şi totodată un folos material necuvenit pentru inculpat cât şi pentru celelalte persoane, membrii ai comisiei de aplicare, ce au primit sporurile, în sumă totală de 44.014 lei, astfel cum rezultă din raportul de expertiză contabilă (vol. III, fil. 16-64).

În perioada 2008 – 2012, au fost acordate sporuri de dispozitiv şi sporuri pentru condiţii vătămătoare angajaţilor din cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt.

Aceste sporuri au fost acordate inclusiv pentru persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică, respectiv primarul B..... G........  şi viceprimarii C...... A....... şi N.......... E..............

Au fost acordate astfel, un spor de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de încadrare pe perioada martie 2008 – decembrie 2009 şi un spor pentru condiţii vătămătoare pe perioada septembrie 2008 – iunie 2012, astfel cum rezultă din statele de salarii întocmite (vol. V-VIII).

Primirea sumelor de bani este confirmată de extrasele de cont ale salariilor comunicate de instituţia bancară (vol. IV).

Potrivit art. 57 alin. 5 din Legea  215/2001 a administraţiei publice locale „pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege”.

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor legale, primarul şi viceprimarii nu aveau dreptul şi nu puteau primi nici un fel spor în afara indemnizaţiei.

Ignorând dispoziţiile legale mai sus amintite, în mod abuziv, inculpatul B..... G........ , în calitate de primar al com. D......, dispune acordarea acestor sporuri în perioada martie 2008 – iunie 2012, în cursul a 34 de luni.

Nu a fost identificată la sediul primăriei nicio dispoziţie scrisă privind acordarea acestor sporuri.

Inculpata I...... G........ F......., contabil în cadrul Primăriei com. D......, a precizat că sporurile au fost acordate în baza dispoziţiilor verbale ale primarului B..... G........ , motiv pentru care ea a întocmit statele de salarii şi ordinele de plată cu menţionarea şi calculul acestor sporuri pentru primar şi viceprimari. De asemenea, inculpata I...... G........ F....... a mai menţionat că a întocmit documentele prevăzând aceste sporuri întrucât primarul B..... G........  i-a explicat că altfel nu vor primi sporuri nici persoanele îndreptăţite. Deşi i-a solicitat acestuia o dispoziţie scrisă, nu a primit un astfel de document (declaraţii vol. I, fil. 97-108).

De altfel, statele de salarii ce prevedeau sporurile acordate ilegal şi ordinele de plată sunt semnate de inculpatul B..... G........  în calitate de primar şi ordonator principal de credite (vol. V-VIII).

Potrivit dispoziţiilor din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale „ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale”, ordonatorii de credite fiind răspuzători de angajarea cheltuielilor bugetare.

Faptele inculpatului B..... G........ , privind acordarea ilegală a sporurilor de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare, au fost constate şi de inspectorii din cadrul Camerei de Conturi a Judeţului Olt în urma controalelor efectuate (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 1-43, 61-66). De asemenea, aceleaşi fapte au fost constatate şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 45-50) sau de Compartimentul de Audit Public Intern  - Centrul de Audit D...... (Vol. II, fil. 52-56).

Prin comiterea faptelor şi acordarea ilegală şi abuzivă a sporurilor de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare, inculpatul B..... G........  a produs un prejudiciu UATC D......, jud. Olt şi totodată un folos material necuvenit pentru inculpat cât şi pentru viceprimarii C...... A....... şi N.......... E............., în sumă totală de 42.694 lei, astfel cum rezultă din raportul de expertiză contabilă (vol. III, fil. 16-64).

Inculpaţii C...... A......., G....... C......., N.......... E............. şi B...... P.......au confirmat cu ocazia audierilor că au încasat sporurile de dificultate, de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare din dispoziţia primarului B..... G........  (vol. I, fil. 109-221);

Cu privire la toate aceste sporuri, ilegal acordate, inculpatul B..... G........  a declarat că, din punctul său de vedere au fost acordate în mod legal, iar pe de altă parte răspunderea ar fi fost a serviciului de legalitate din cadrul instituţiei (declaraţii vol. I, fil. 83-95).

Motivaţia inculpatului nu a putut fi reţinută, fiind contrazisă în totalitate de dispoziţiile legale mai sus menţionate şi probele administrate în cauză.

În ceea ce priveşte expunerea detaliată a situaţiei de fapt, cu privire la infracţiunea comisă de inculpata I...... G........ F....... s-a reţinut că:

Inculpata I...... G........ F....... a fost angajată în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada 1991 – 2015, din anul 1994 ocupând funcţia de contabil. Acest fapt rezultă atât din înscrisurile aflate la dosarul cauzei (dispoziţii ale primarului – vol. XI, fil. 69-78, înscrisuri Curtea de Conturi – vol. II, fil. 1-43, 61-66, declaraţii inculpaţi – vol. I, fil. 83-221).

Printre sarcinile de serviciu, inculpata I...... G........ F....... avea ca atribuţii întocmirea documentelor contabile privind plata salariilor şi a altor sume de bani din conturile Primăriei com. D......, jud. Olt, conturi deschise la Trezoreria Mun. Caracal.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpata I...... G........ F......., în perioada decembrie 2006 – mai 2012, întocmeşte lunar ordine de plată pe care le semnează şi le înaintează la Trezoreria Mun. Caracal, documente prin care dispune plata ratelor la două credite de nevoi personale contractate pe numele ei şi al numitei C......... R..........

Astfel, ratele la aceste două credite sunt achitate direct din contul de trezorerie al Primăriei com. D...... şi fără a fi menţionate şi reţinute pe statele de salarii şi implicit fără a fi reţinute din sumele primite efectiv, drept salariu lunar, de inculpată şi numita C......... R..........

Modalitatea de plată rezultă din extrasele de cont obţinute de la BRD, instituţie bancară la care erau deschise cele două credite de nevoi personal (vol. IV, fil. 43-103) şi ordinele de plată întocmite pentru decontarea sumelor respective (vol. IV, fil. 105-221).

De asemenea, din analiza statelor de salarii, se constată că aceste sume ce reprezintă plata ratelor la cele două credite nu au fost reţinute din salariile lunare aşa cum era legal şi obligatoriu (vol. V – IX).

Raportul de expertiză întocmit în cauză confirmă aspectele relevate, în sensul că plata ratelor a fost efectuată direct din contul de trezorerie al UATC D...... (vol. III, fil. 16-64).

În anexele C1 şi C2 la raportul de expertiză sunt menţionate sumele decontate ilegal, conturile în care au fost virate aceste sume şi ordinele de plată în baza cărora s-a efectuat plata.

Prejudiciul total produs bugetului local al UATC D......, jud. Olt este de 45.720 lei, aferent perioadei decembrie 2006 – mai 2012, astfel cum rezultă din raportul de expertiză întocmit.

Fiind audiată, inculpata I...... G........ F....... a recunoscut comiterea faptelor, declarând că ea a întocmit documentele contabile pentru plata ratelor de credit, fără ca primarul B..... G........  să aibă cunoştinţă despre aceste aspecte (declaraţii vol. I, fil. 97-108).

Numita C......... R......... a precizat cu ocazia audierilor că a avut discuţii cu inculpata I...... G........ F....... cu privire la plata ratelor de credit, însă nu i-a spus acesteia şi nici nu a ştiut că plata s-a făcut direct din contul de trezorerie, fără a fi reţinute din salariu (vol. I – fil. 122-132).

 Din probele administrate a rezultat că inculpata I...... G........ F......., în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, a dispus în mod abuziv, plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei.

 Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că sumele primite de angajaţii Primăriei com. D......, jud. Olt, presupus nejustificate, au avut la bază acordul colectiv de muncă încheiat între reprezentanţii primăriei şi sindicatul Consilium, înregistrat sub nr. 1089/12.04.2007. Acest acord a fost înregistrat potrivit dispoziţiilor legale la Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie Olt sub. Nr. 54/2360 din 19.04.2007 (vol. II, fil. 268-336).

Prin acordul încheiat, s-a stabilit acordarea unei sume totale lunare de 300 lei, ce reprezintă drepturi speciale privind menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă.

Deşi aceste sume nu au fost menţionate expres în statele de salarii întocmite, acestea sunt justificate, decontate în mod legal şi nu se poate reţine comiterea vreunei infracţiuni, nefiind întrunite elementele constitutive.

În consecinţă, s-a dispus clasarea cauzei faţă de inculpaţii B..... G........ , I...... G........ F......., C...... A......., C............ G............., C......... R........., G....... C......., N........ T........., B........ P........., R........ D........., G....... I........., P....... M........., C............ D............., G............ E............., P............ M............., N.......... E............., S............ C............., P............ V............., H............ M............., cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., pentru faptele comise în legătură cu aceste sume presupus a fi nejustificate.

De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei faţă de numitele G....... C....... şi I...... G........ F....... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., pentru faptele reclamate a fi comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale, întrucât nu se poate reţine vinovăţia acestor persoane, inculpatul B..... G........  fiind, în calitatea sa de ordonator principal de credite, singura persoană responsabilă şi cel care a dispus în fapt acordarea acestor sporuri.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost  susţinută de următoarele mijloace de probă: înscrisuri privind constituirea de parte civilă a UATC D...... (vol. I, fil. 55-76); declaraţii inculpaţi (vol. I, fil. 82-225); înscrisuri rezultate în urma controalelor efectuate de Camerei de Conturi a Judeţului Olt, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Compartimentul de Audit Public Intern - Centrul de Audit D...... (vol. II, fil. 1-84); dispoziţii primar B..... G........  (vol. II, fil. 144-146); alte înscrisuri privind angajaţii primăriei (vol. II, fil. 150-267); înscrisuri privind expertiza contabilă (vol. III, fil. 1-77); înscrisuri privind măsurile asiguratorii dispuse (vol. III, fil. 78-235); extrase de cont şi ordine de plată (vol. IV); state de salarii, state de virament şi ordine de plată (vol. V-X); declaraţii martori (fil. 231-276); dispoziţii ale primarului cu privire la posturile şi salariile angajaţilor din cadrul primăriei (vol. XI).

În drept, s-a reţinut că faptele inculpatului B..... G........ , care, în calitate de Primar, reprezentant al UATC D......, jud. Olt, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în perioada ianuarie 2008 – iunie 2012, în cursul a 36 de luni, a dispus în mod abuziv şi contrar dispoziţiilor legale, acordarea unor sporuri de dificultate (pentru 12 luni din cursul anului 2008), de dispozitiv (pentru 22 luni din perioada martie 2008 – decembrie 2009) şi sporuri pentru condiţii vătămătoare (pentru 32 luni din perioada august 2008 – iunie 2012), prin dispoziţia scrisă nr. 33/17.07.2008, dispoziţiile verbale şi aprobările ulterioare, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpat cât şi pentru alţi angajaţi ai primăriei ce au primit sporurile ilegale, în sumă totală de 85.534 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale).

S-a reţinut că faptele inculpatei I...... G........ F......., care, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Faţă de inculpatul  B..... G........ , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată, fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (pentru faptele comise în legătură cu sumele de bani presupus necuvenite şi care nu au figurat pe statele de salarii), inculpata I...... G........ F......., cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată, fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (pentru faptele comise în legătură cu sumele de bani presupus necuvenite şi care nu au figurat pe statele de salarii) şi numiţii  C...... A......., C............ G............., C......... R........., G....... C......., N........ T........., B........ P........., R......... (fostă D.........) D........., G....... I........., P....... M........., C............ D............., G............ E............., P............ M............., N.......... E............., S............ C............., P............ V............. şi H............ M............., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.,  s-a dispus clasarea cauzei întrucât, astfel cum rezultă din probatoriul administrat, faptele nu sunt prevăzute de legea penală, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor respective, sumele de bani presupus necuvenite şi care nu au figurat pe statele de salarii fiind încasate în temeiul acordului colectiv de muncă încheiat la nivelul Primăriei com. D......, jud. Olt.

Referitor la latura civilă, pe parcursul urmăririi penale, persoana vătămată UATC D......, jud. Olt a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 700.112 lei, ce reprezintă prejudiciul produs prin infracţiunile reţinute iniţial în sarcina inculpaţilor şi suma de 3.500 lei ce reprezintă onorariul achitat expertului contabil (vol. I, fil. 55-60).

Prin actul de sesizare s-a reţinut că prejudiciul produs UATC D......, jud. Olt, prin infracţiunile comise de inculpaţi, astfel cum rezultă din probele administrate este de: 85.534 lei prejudiciul produs prin infracţiunea comisă de inculpatul B..... G........ ; respectiv, 45.720 lei prejudiciul produs prin infracţiunea comisă de inculpata I...... G........ F.......;

În faza de urmărire penală nu au fost luate măsuri preventive, inculpaţii fiind cercetaţi în stare de libertate, însă s-au dispus măsuri asigurătorii, astfel:

Prin ordonanţa din data de 13.06.2014 (vol. III, fil. 79) a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului pe mai multe bunuri aflate în proprietatea inculpatului B..... G........ , respectiv: 1 ha teren arabil, situat în extravilanul com. D......, sat Comanca, jud. Olt, în T-124, teren dobândit ca şi moştenire de pe urma defunctului B............ A.............şi  un imobil – casă de locuit în suprafaţă de 140 mp şi o anexă în suprafaţă de 40 mp situat în com. D......, sat Comanca, str. N..... S...., nr. ...., jud. Olt; prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 11.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 108), a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului pe mai multe bunuri aflate în proprietatea inculpatei I...... G........ F......., respectiv: suprafaţa de 500 mp teren intravilan, situat în com. D......, str. M........... C............., nr. ..., jud. Olt, identificat cu nr. de carte funciară 50624 şi nr. cadastral 50624; 300 mp teren extravilan în com. D......, jud. Olt, T 47; 2500 mp teren extravilan în com. D......, jud. Olt, T 47; 1700 mp teren extravilan în com. D......, jud. Olt, T 48; 5000 mp teren extravilan în com. D......, jud. Olt, T 26-27; de asemenea, prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 11.08.2015 (vol. III, fil. 108)a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului pe mai multe bunuri aflate în proprietatea numitului I...... G........ , respectiv: suprafaţa de 1138 mp teren intravilan plus construcţii, situat în com. D......, str. M........... C............., nr. 49, jud. Olt, identificat cu nr. de carte funciară 50619 şi nr. cadastral 50619, dobândit prin contractul de donaţie nr. 1574/28.07.2015; suprafaţa de 7462 mp teren extravilan, situat în com. D......, jud. Olt, T 51, P1, identificat cu nr. de carte funciară 50577 şi nr. cadastral 50577, dobândit prin contractul de donaţie nr. 1573/28.07.2015;  suprafaţa de 3168 teren extravilan, situat în com. D......, jud. Olt, T 51, P20, identificat cu nr. de carte funciară 50620 şi nr. cadastral 50620, dobândit prin contractul de donaţie nr. 1574/28.07.2015; prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 12.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 123), a fost instituită măsura asiguratorie a popririi pe suma de 9.477 lei datorată de Primăria com. D......, jud. Olt inculpatei I...... G........ F.......; prin ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 24.12.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. I, fil. 223), a fost instituită măsura asiguratorie a popririi pe suma de 2.196,16 lei datorată de Primăria com. D......, jud. Olt inculpatei I...... G........ F........

S-a solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii mai sus menţionate, dispuse în cursul urmăririi penale asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpaţilor B..... G........  şi I...... G........ F....... şi a numitului I...... G........ .

Prin încheierea din camera de consiliu nr. 84/04.07.2016, judecătorul  de cameră preliminara din cadrul instanţei de fond a constatat că a fost legal sesizat cu respectarea dispoziţiilor art. 327-329 C.p.pen., în vigoare la momentul sesizării instanţei, cu respectarea dispoziţiilor privind aflarea adevărului, rechizitoriul cuprinzând datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, profilul moral şi de personalitate ale inculpatilor, actele de urmărire penală efectuate, trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare; în raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin.1 C.pr.p., judecătorul  de cameră preliminara a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr.308/P/2015 data de 28.04.2016 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, întrucât au fost respectate dispoziţiile art. 328 C.proc.pen., legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de către organele de urmărire penală; de asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpaţi ori persoana vătămată şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate.

Pentru aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii în cauză cu privire la inculpatul B..... G........  trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale), prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale)  şi inculpata I...... G........ F......., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu plata ratelor la creditele de nevoi personale) prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 12.07.2013 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal plângerea formulată de Primăria com. D......, jud. Olt, prin primar A....... I......., sesizare din care rezulta posibila comitere a unor infracţiuni de serviciu de către fostul primar B..... G........  şi alţi funcţionari din perioada anterioară, în legătură cu acordarea unor sporuri ilegale.

A fost constituit dosarul penal cu nr. 2310/P/2013, ce a fost înaintat pentru efectuarea urmăririi penale la Poliţia Mun. Caracal, sub supravegherea procurorului.

La data de 12.06.2014 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal o altă plângere penală formulată de Primăria com. D......, jud. Olt, prin primar A....... I....... cu acelaşi obiect sub nr. 760/P/2013.

În perioada ianuarie 2008 – iunie 2012, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, inculpatul B..... G........  a deţinut funcţia de primar al comunei D......, jud. Olt, perioadă aferentă mandatelor de primar 2004 - 2012.

În cursul anului 2008, din dispoziţia primarului B..... G........ , au fost acordate sporuri de dificultate persoanelor, salariaţi ai primăriei, care făceau parte din comisia privind stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole constituită pentru aplicarea legii fondului funciar în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt.

Membrii acestei comisii au fost B..... G........ , C...... A......., G....... C......., B....... C....... şi N.......... E............., persoane care au primit un spor de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare pe întreaga perioadă a anului 2008, astfel cum rezultă din statele de salarii întocmite (vol. V).

Primirea sumelor de bani este confirmată de extrasele de cont ale salariilor comunicate de instituţia bancară (vol. IV).

Acordarea acestor sporuri a avut la bază dispoziţiile scrise ale primarului B..... G........ , respectiv dispoziţia nr. 855/16.03.2007, pentru perioada ianuarie 2008 – iunie 2008 şi dispoziţia nr. 33/17.07.2008, pentru perioada iulie 2008 – decembrie 2008 (vol. II, fil. 145, 146).

Potrivit reglementărilor în vigoare, astfel de sporuri nu puteau fi acordate decât până la sfârşitul anului 2007.

În acest sens, Legea 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 572 din  3 iulie 2006, dispunea că „membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Ulterior prin OUG 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006, Publicată în monitorul oficial nr. 1040 din 28 decembrie 2006 s-a stabilit că „sporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor legale, sporurile de dificultate pentru membrii acestor comisii puteau fi acordate până în luna decembrie 2007, ci nu pentru perioada anului 2008.

Ignorând dispoziţiile legale mai sus amintite, în mod abuziv, inculpatul B..... G........ , în calitate de primar al com. D......, dispune acordarea acestor sporuri pentru perioada anului 2008, în 12 luni consecutive.

În această perioadă semnează, în calitate de ordonator de credite, statele de salarii şi ordinele de plată şi virament prin care sunt plătite sumele de bani aferente acestor sporuri (vol. V).

Prin sentinţa nr. 126/13.02.2009 a Tribunalului Olt, în urma acţiunii introduse de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, a fost anulată dispoziţia nr. 33/17.07.2008 emisă de inculpatul B..... G........ , instanţa constatând că această dispoziţie a încălcat prevederile legale (vol. II, fil. 57).

Faptele inculpatului B..... G........ , privind acordarea ilegală a sporului de dificultate pentru anul 2008, au fost constate şi de inspectorii din cadrul Camerei de Conturi a Judeţului Olt în urma controalelor efectuate (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 1-43, 61-66).

De asemenea, aceleaşi fapte au fost constatate şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 45-50) sau de Compartimentul de Audit Public Intern  - Centrul de Audit D...... (Vol. II, fil. 52-56).

Prin comiterea faptelor şi acordarea ilegală şi abuzivă a sporurilor de dificultate, inculpatul B..... G........  a produs un prejudiciu UATC D......, jud. Olt şi totodată un folos material necuvenit pentru inculpat cât şi pentru celelalte persoane, membrii ai comisiei de aplicare, ce au primit sporurile, în sumă totală de 44.014 lei, astfel cum rezultă din raportul de expertiză contabilă (vol. III, fil. 16-64).

În perioada 2008 – 2012, au fost acordate sporuri de dispozitiv şi sporuri pentru condiţii vătămătoare angajaţilor din cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt.

Aceste sporuri au fost acordate inclusiv pentru persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică, respectiv primarul B..... G........  şi viceprimarii C...... A....... şi N.......... E..............

Au fost acordate astfel, un spor de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de încadrare pe perioada martie 2008 – decembrie 2009 şi un spor pentru condiţii vătămătoare pe perioada septembrie 2008 – iunie 2012, astfel cum rezultă din statele de salarii întocmite (vol. V-VIII).

Primirea sumelor de bani a fost confirmată de extrasele de cont ale salariilor comunicate de instituţia bancară (vol. IV).

Potrivit art. 57 alin. 5 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale „pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege”.

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor legale, primarul şi viceprimarii nu aveau dreptul şi nu puteau primi nici un fel spor în afara indemnizaţiei.

Ignorând dispoziţiile legale mai sus amintite, în mod abuziv, inculpatul B..... G........ , în calitate de primar al com. D......, dispune acordarea acestor sporuri în perioada martie 2008 – iunie 2012, în cursul a 34 de luni.

Nu a fost identificată la sediul primăriei nici o dispoziţie scrisă privind acordarea acestor sporuri.

Inculpata I...... G........ F......., contabil în cadrul Primăriei com. D......, a precizat că sporurile au fost acordate în baza dispoziţiilor verbale ale primarului B..... G........ , motiv pentru care ea a întocmit statele de salarii şi ordinele de plată cu menţionarea şi calculul acestor sporuri pentru primar şi viceprimari. De asemenea, inculpata I...... G........ F....... a mai menţionat că a întocmit documentele prevăzând aceste sporuri întrucât primarul B..... G........  i-a explicat că altfel nu vor primi sporuri nici persoanele îndreptăţite. Deşi i-a solicitat acestuia o dispoziţie scrisă, nu a primit un astfel de document (declaraţii vol. I, fil. 97-108).

De altfel, statele de salarii ce prevedeau sporurile acordate ilegal şi ordinele de plată sunt semnate de inculpatul B..... G........  în calitate de primar şi ordonator principal de credite (vol. V-VIII).

Potrivit dispoziţiilor din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale „ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale”, ordonatorii de credite fiind răspuzători de angajarea cheltuielilor bugetare.

Faptele inculpatului B..... G........ , privind acordarea ilegală a sporurilor de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare, au fost constate şi de inspectorii din cadrul Camerei de Conturi a Judeţului Olt în urma controalelor efectuate (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 1-43, 61-66); de asemenea, aceleaşi fapte au fost constatate şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova (proces-verbal de constatare, Vol. II, fil. 45-50) sau de Compartimentul de Audit Public Intern - Centrul de Audit D...... (Vol. II, fil. 52-56).

Prin comiterea faptelor şi acordarea ilegală şi abuzivă a sporurilor de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare, inculpatul B..... G........  a produs un prejudiciu UATC D......, jud. Olt şi, totodată, un folos material necuvenit pentru inculpat, cât şi pentru viceprimarii C...... A....... şi N.......... E............., în sumă totală de 42.694 lei, astfel cum a rezultat din raportul de expertiză contabilă (vol. III, fil. 16-64).

Martorii C...... A......., G....... C......., N.......... E............. şi B...... P.......au confirmat cu ocazia audierilor că au încasat sporurile de dificultate, de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare din dispoziţia primarului B..... G........  (vol. I, fil. 109-221);

Cu privire la toate aceste sporuri, ilegal acordate, inculpatul B..... G........  a declarat că, din punctul său de vedere au fost acordate în mod legal, iar pe de altă parte răspunderea ar fi fost a serviciului de legalitate din cadrul instituţiei (declaraţii vol. I, fil. 83-95).

Motivaţia inculpatului nu a putut fi reţinută, fiind contrazisă în totalitate de dispoziţiile legale mai sus menţionate şi probele administrate în cauză.

În ceea ce priveşte expunerea detaliată a situaţiei de fapt, cu privire la infracţiunea comisă de inculpata I...... G........ F......., s-a reţinut că:

Inculpata I...... G........ F....... a fost angajată în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada 1991 – 2015, din anul 1994 ocupând funcţia de contabil. Acest fapt rezultă atât din înscrisurile aflate la dosarul cauzei (dispoziţii ale primarului – vol. Xi, fil. 69-78, înscrisuri Curtea de Conturi – vol. II, fil. 1-43, 61-66, declaraţii inculpaţi – vol. I, fil. 83-221).

Printre sarcinile de serviciu, inculpata I...... G........ F....... avea ca atribuţii întocmirea documentelor contabile privind plata salariilor şi a altor sume de bani din conturile Primăriei com. D......, jud. Olt, conturi deschise la Trezoreria Mun. Caracal.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpata I...... G........ F......., în perioada decembrie 2006 – mai 2012, întocmeşte lunar ordine de plată pe care le semnează şi le înaintează la Trezoreria Mun. Caracal, documente prin care dispune plata ratelor la două credite de nevoi personale contractate pe numele ei şi al numitei C......... R..........

Astfel, ratele la aceste două credite sunt achitate direct din contul de trezorerie al Primăriei com. D...... şi fără a fi menţionate şi reţinute pe statele de salarii şi implicit fără a fi reţinute din sumele primite efectiv, drept salariu lunar, de inculpată şi numita C......... R..........

Modalitatea de plată rezultă din extrasele de cont obţinute de la BRD, instituţie bancară la care erau deschise cele două credite de nevoi personal (vol. IV, fil. 43-103) şi ordinele de plată întocmite pentru decontarea sumelor respective (vol. IV, fil. 105-221).

De asemenea, din analiza statelor de salarii s-a constatat că aceste sume ce reprezintă plata ratelor la cele două credite nu au fost reţinute din salariile lunare aşa cum era legal şi obligatoriu (vol. V – IX).

Raportul de expertiză întocmit în cauză a confirmat aspectele relevate, în sensul că plata ratelor a fost efectuată direct din contul de trezorerie al UATC D...... (vol. III, fil. 16-64).

În anexele C1 şi C2 la raportul de expertiză, s-au menţionat sumele decontate ilegal, conturile în care au fost virate aceste sume şi ordinele de plată în baza cărora s-a efectuat plata.

Prejudiciul total produs bugetului local al UATC D...... este de 45.720 lei, aferent perioadei decembrie 2006 – mai 2012, astfel cum rezultă din raportul de expertiză întocmit.

Martora C......... R......... a precizat cu ocazia audierilor în cursul urmării penale şi în cursul judecăţii că a avut discuţii cu inculpata I...... G........ F....... cu privire la plata ratelor de credit, însă nu i-a spus acesteia şi nici nu a ştiut că plata s-a făcut direct din contul de trezorerie, fără a fi reţinute din salariu .

Din probele administrate a rezultat că, inculpata I...... G........ F......., în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, a dispus în mod abuziv, plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei.

 Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că sumele primite de angajaţii Primăriei com. D......, jud. Olt, presupus nejustificate, au avut la bază acordul colectiv de muncă încheiat între reprezentanţii primăriei şi sindicatul Consilium, înregistrat sub nr. 1089/12.04.2007. Acest acord a fost înregistrat potrivit dispoziţiilor legale la Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie Olt sub. Nr. 54/2360 din 19.04.2007 (vol. II, fil. 268-336).

Prin acordul încheiat, s-a stabilit acordarea unei sume totale lunare de 300 lei ce reprezintă drepturi speciale privind menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă.

Deşi aceste sume nu au fost menţionate expres în statele de salarii întocmite, s-a constatat că sunt justificate, decontate în mod legal şi nu se poate reţine comiterea vreunei infracţiuni, nefiind întrunite elementele constitutive.

Situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: înscrisuri privind constituirea de parte civilă a UATC D...... (vol. I, fil. 55-76); declaraţii inculpaţi (vol. I, fil. 82-225); înscrisuri rezultate în urma controalelor efectuate de Camerei de Conturi a Judeţului Olt, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Compartimentul de Audit Public Intern - Centrul de Audit D...... (vol. II, fil. 1-84); dispoziţii primar B..... G........  (vol. II, fil. 144-146); alte înscrisuri privind angajaţii primăriei (vol. II, fil. 150-267); înscrisuri privind expertiza contabilă (vol. III, fil. 1-77); înscrisuri privind măsurile asiguratorii dispuse (vol. III, fil. 78-235); extrase de cont şi ordine de plată (vol. IV); state de salarii, state de virament şi ordine de plată (vol. V-X); declaraţii martori (fil. 231-276); dispoziţii ale primarului cu privire la posturile şi salariile angajaţilor din cadrul primăriei (vol. XI).

Fiind audiată atât în cursul urmării penale, cât şi în cursul judecăţii, inculpata I...... G........ F....... a recunoscut comiterea faptelor, declarând că ea a întocmit documentele contabile pentru plata ratelor de credit, fără ca primarul B..... G........  să aibă cunoştinţă despre aceste aspecte, ocazie cu care a recunoscut fapta aşa cum este descrisă în actul de sesizare, solicitand sa se faca aplicarea disp. art. 374 rap. la art. 396 Cpp, fiind de acord ca in cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă nerenumerată în folosul comunitatii.

Deşi legal citat în instanţă, inculpatul B..... G........ nu s-a prezentat pentru a fi audiat, însă instanţa va avea in vedere declaraţia data de acesta in cursul urmării penale.

În drept,  faptele inculpatului B..... G........ , care, în calitate de Primar, reprezentant al UATC D......, jud. Olt, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în perioada ianuarie 2008 – iunie 2012, în cursul a 36 de luni, a dispus în mod abuziv şi contrar dispoziţiilor legale, acordarea unor sporuri de dificultate (pentru 12 luni din cursul anului 2008), de dispozitiv (pentru 22 luni din perioada martie 2008 – decembrie 2009) şi sporuri pentru condiţii vătămătoare (pentru 32 luni din perioada august 2008 – iunie 2012), prin dispoziţia scrisă nr. 33/17.07.2008, dispoziţiile verbale şi aprobările ulterioare, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpat cât şi pentru alţi angajaţi ai primăriei ce au primit sporurile ilegale, în sumă totală de 85.534 lei, s-a constatat de instanţa de fond că întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale).

În drept, faptele inculpatei I...... G........ F......., care, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei, s-a constatat de instanţa de fond că întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Analizând latura obiectivă a infracţiunilor  pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B..... G........ , instanţa de fond a reţinut că elementul material constă în  dispunerea  în mod abuziv şi contrar dispoziţiilor legale, pentru acordarea unor sporuri de dificultate (pentru 12 luni din cursul anului 2008), de dispozitiv (pentru 22 luni din perioada martie 2008 – decembrie 2009) şi sporuri pentru condiţii vătămătoare (pentru 32 luni din perioada august 2008 – iunie 2012), prin dispoziţia scrisă nr. 33/17.07.2008, dispoziţiile verbale şi aprobările ulterioare, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpat, cât şi pentru alţi angajaţi ai primăriei ce au primit sporurile ilegale, în sumă totală de 85.534 lei, iar în ceea ce o priveste pe inculpata I...... G........ F....... , faptul că aceasta în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 54 de luni consecutive, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei.

Acţiunea inculpatilor realizează elementul material al infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale- inc. B..... G........  şi  54 de acte materiale- inc. I...... G........ F....... ).

Sub aspectul laturii subiective, inculpatii au acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 C. pen., întrucât acestia au prevăzut rezultatul faptelor sale şi au urmărit producerea lui prin săvârşirea faptelor.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa de fond, conform art.74 Cp, a avut în vedere criteriile generale, respectiv faptul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunilor săvârşite şi cu periculozitatea infractorului.; de asemenea, s-au avut in vedere  disp. art. 132 ind 2 din Legea nr. 78/2000 cu modif. Ulterioare, care prevad că în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Gravitatea infractiunii şi periculozitatea infractorului se evalueaza după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Primind cauza spre rejudecare Judecătoria Caracal a reînregistrat-o la data de 30.03.2018.

La dosar s-a depus de către I.N.M.L. ,,Mina Minovici” raportul de expertiză medico legală privind pe inculpatul B..... G........  din care rezultă că acesta este în imposibilitatea să participe la judecată, cel puţin 3 luni datorită problemelor grave de sănătate aşa cum rezultă din certificatul aflat la filele 27-32

Prin încheierea din data de 15.10.2018, în baza art. 367 C.p.p. s-a dispus suspendarea judecăţii în ceea ce-l priveşte  pe inculpatul B..... G........ .

În baza art. 46 C.p.p. s-a dispus disjungerea cauzei în ceea ce priveşte pe inculpata I...... G........ F........

Reaudiată în faţa instanţei, inculpata a recunoscut faptele pentru care a fost trimisă în judecată înţelegând să se judece conform actelor şi lucrărilor efectuate în cursul urmăririi penale, fiind de acord cu achitarea prejudiciului aşa cum a fost precizat de U.A.T D......, jud. Olt.

De asemenea a solicitat reducerea pedepsei conform codului de procedură penală şi este de acord cu efectuarea de muncă în folosul comunităţii în condiţiile în care i se va aplica o pedeapsă neprivativă de libertate.

La dosar a fost depusă precizare din partea primăriei cu privire la latura civilă, filele 21-22 dosar, astfel că  Primăria com. D...... s-a constituit parte civilă cu suma de 35720 lei, rest prejudiciu de achitat; 3500 lei reprezentând onorariul expertului contabil PFA G........... M.............şi 3500 lei onorariu expert C........... A............. , astfel că totalul sumei constituire ca parte civilă este de 42720 lei la care se adaugă penalităţile şi dobânzile legale.

În drept, faptele inculpatei I...... G........ F......., care, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Analizând latura obiectivă a infracţiunilor  pentru care a fost trimisă în judecată , instanţa a reţinut că elementul material constă în  faptul că, în ceea ce o  priveşte pe inculpata  I...... G........ F....... , aceasta în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 54 de luni consecutive, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei.

Acţiunea inculpatei a realizat elementul material al infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (36 de acte materiale- inc. B..... G........  şi  54 de acte materiale- inc. I...... G........ F....... ).

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 C. pen., întrucât aceasta a prevăzut rezultatul faptelor sale şi au urmărit producerea lui prin săvârşirea faptelor.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa conform art.74 Cp, a avut în vedere criteriile generale, respectiv faptul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunilor săvârşite şi cu periculozitatea infractorului.

De asemenea, instanţa a avut in vedere disp. art. 132 ind 2 din Legea nr. 78/2000 cu modif. ulterioare care prevăd că în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

S-a apreciat că infracţiunile săvârşite de către inculpată prezintă un grad ridicat de pericol social, concret, concretizat în modul şi mijloacele săvârşite a actelor materiale ce compun latura complexă obiectivă a infracţiunii săvârşite, împrejurările în care faptele au fost comise, urmările produse, prin aducerea de prejudicii bugetului local al comunei D.......

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpata a avut o atitudine sinceră şi a recunoscut săvârşirea faptelor, intervenită înainte de citirea actului de sesizare şi în consecinţă  s-a făcut în cauză aplicarea dispoziţiilor art.375 şi art.396 alin.10 Cod Procedură Penală reducând cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile pentru care a fost trimisă in judecata, vinovăţia inculpatei fiind pe deplin stabilită şi dovedită cu probele administrate în cauză, astfel că a fost condamnată inculpata I...... G........ F....... la pedeapsa de 2 ani si 8 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale-54 de acte materiale) iar ca modalitate de executare s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere şi i s-a impus respectarea dispoziţiilor art. 93 alin.1, alin. 2 din Codul penal, alin.3 din Codul penal, atrăgându-se atenţia  inculpatei  I...... G........ F....... asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării.

Sub aspectul laturii civile instanţa în baza art. 19; 20; şi 397 C.p.p. şi 1397 C.civ. s-a admis acţiunea civilă a părţii civile UAT D......, aşa cum a fost precizată la 07.11.2018 şi va obliga inculpata I...... G........  la plata către aceasta a sumei de 35.720 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin infracţiunea comisa şi la plata obligaţilor fiscale accesorii constând în dobânzii şi penalităţi de întârziere, până la achitarea integrală a debitului , cu titlu de despăgubiri civile(rest prejudiciu), apreciind că sunt îndeplinire condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 1357 C.civ. potrivit căruia ,,acela care cauzează altora un prejudiciu printr-o faptă ilicită săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl reapare, autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.

Inculpata a fost de acord cu recuperarea acestui prejudiciu, iar o parte din prejudiciul total în suma de 10.000 lei a fost achitat de numita C......... R..........

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpata I...... G........ F......., arătând că instanţa de fond trebuia să dispună achitarea în temeiul disp. art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p, întrucât din cuprinsul actului de sesizare al instanţei de judecată şi din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că inculpata a încălcat atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară, că pedeapsa nu a fost corect individualizată în raport de disp. art. 74 C.pen. şi nu s-a dat eficienţă dispoziţiilor art. 75 şi 76 C.pen., că există contradicţie între considerentele şi dispozitivul hotărârii apelate, în ceea ce priveşte fapta săvârşită de inculpată, iar cheltuielile judiciare nu au fost stabilite în mod judicios.

Prin decizia penală nr. 812/24.05.2019 a Curtii de Apel Craiova a fost admis apelul declarat de inculpata I...... G........ F......., împotriva sentinţei penale nr. 281 din data de 26.11.2018 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ....../207/2018, desfiinţată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare la instanţa de fond, fiind menţinute actele procedurale efectuate de instanţa de fond până la termenul din 26 - XI - 2018.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a avut in vedere că s-a reţinut de instanţa de fond în cuprinsul hotărârii pronunţate că „faptele inculpatei I...... G........ F......., care, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale).

Inculpata I...... G........ F....... a fost condamnată în baza art. 132 din Lg. nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., coroborat cu art. 375 Cod pr. pen. raportat la art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. la pedeapsa de 2 ani si 8 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie în formă continuată (pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale - 54 de acte materiale).

Pentru infracţiunea pentru care instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatei, s-a dispus clasarea cauzei prin rechizitoriul nr.308/P/2015 din 28.04.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, cu motivarea că „deşi aceste sume nu au fost menţionate expres în statele de salarii întocmite, sunt justificate, decontate în mod nelegal şi nu se poate reţine comiterea vreunei infracţiuni, nefiind întocmite elementele constitutive deoarece au avut la bază acordul colectiv de muncă încheiat între reprezentanţii primăriei şi sindicatul Consilium, înregistrat sub nr. 1089/12.04.2007, înregistrat potrivit dispoziţiilor legale la Direcţia de muncă Olt sub nr. 54/2360 din 19.04.2007”.

Curtea a  constatat astfel că inculpata a fost condamnată pentru o altă faptă ( în perioada ianuarie 2008 – iunie 2012 a efectuat din dispoziţia scrisă a  primarului plate unor sporuri acordate ilegal salariaţilor UAT D...... pentru dificultate, de dispozitiv şi pentru condiţii vătămătoare de muncă reţinută în mod explicit de instanţa de fond ca „ pentru faptele comise în legătură cu acordarea sporurilor ilegale - 54 de acte materiale” ) decât cea pentru care a fost trimisă în judecată ( în perioada decembrie 2006 – mai 2012 în calitate de contabil a efectuat plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R......... direct din contul de trezorerie al UATC D......, fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei )  pentru care s-a dispus clasarea cauzei de către procuror.

Situaţia expusă mai sus nu a putut fi apreciată ca o eroare materială ce se putea  remedia  în procedura prev. de art.277 şi următoarele C.pr.pen, dat fiind conţinutul constitutiv distinct al infracţiunilor, astfel că potrivit disp. art. 421 alin. 2 lit. b C.pr.pen. se impune desfiinţarea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

La rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr. ....../207/2018*, stabilindu-se termen de judecata in sedinţă publică la data de 27.06.2019, pentru cand au fost citate părtile.

Respectând  limitele rejudecării stabilite prin decizia penală nr. 812/24.05.2019 a Curtii de Apel Craiova, instanţa in baza întregului material probator administrat pe parcursul procesului penal, retine că în drept, fapta inculpatei I...... G........ F......., care, în calitate de contabil angajat în cadrul Primăriei com. D......, jud. Olt, în perioada decembrie 2006 – mai 2012, în cursul a 56 de luni consecutive, prin întocmirea şi înaintarea documentelor contabile (ordine de plată), a dispus în mod abuziv plata ratelor la două credite de nevoi personale ale inculpatei şi numitei C......... R........., direct din contul de trezorerie al UATC D...... şi fără a fi reţinute din salariile aferente, cauzând un prejudiciu bugetului local al UATC D...... şi totodată obţinând un folos material necuvenit pentru inculpată cât şi pentru C......... R........., în sumă totală de 45.720 lei, întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (54 de acte materiale), fiind pe deplin dovedită cu prin intermediul probatoriul administrat pe parcursul întregului proces penal.

Potrivit art. 396 alin. 1 Cpp instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal ultima soluţie fiind dispusa in baza alin. 6  din cuprinsul aceluiaşi articol.

La individualizarea pedepsei,  instanţa va avea în vedere disp.art. 74 alin. 1 Cp, stabilind cuantumul acesteia în raport cu următoarele criterii:  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa constată că infracţiunea  săvârşită de către inculpată prezintă un grad ridicat de pericol social, concretizat prin aducerea unui prejudiciu bugetului local al comunei D.......

În cursul cercetării judecătoreşti, la al doilea ciclu procesual, inculpata a avut o atitudine sinceră şi a recunoscut săvârşirea faptei retinută în sarcina sa , astfel că  instanța va dispune aplicarea dispoziţiilor art.375 şi art.396 alin.10 Cod Procedură Penală reducând cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege.

Având în vedere toate aceste criterii mentionate mai sus, instanţa apreciază că  pedeapsa care urmează să fie aplicată inculpatei trebuie să aibă un caracter moderat, o pedeapsă de 2 ani si 8 luni închisoare închisoare îndeplinind toate aceste cerinţe, pedeapsă care urmează a fi executată în regim de suspendare sub supraveghere potrivit art. 91 şi art. 92 CP, dublul scop educativ preventiv al sancţiunii penale putând fi atins şi în condiţiile în care pedeapsa  nu va fi  executată în regim de detenţie, inculpata prezentând garanţia că a realizat amploarea  consecinţelor negative ale faptei sale asupra  celorlalţi membri ai societăţii produse prin încălcarea valorilor sociale  apărate de codul penal, dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere, conform art. 92 Cp.

În baza art. 93 alin.1 din Codul penal, va dispune ca inculpata I...... G........ F....... pe durata termenului de supraveghere, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, instanţa va impune inculpatei I...... G........ F....... ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarele obligaţii: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, instanţa va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata I...... G........ F....... sa  presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei D......, judeţul Olt.

În temeiul art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din Codul penal, va atenţiona pe  inculpata asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării.

În baza disp. art. 66 alin. 1 Cp, va dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la lit. a şi b Cp, pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa după rămânerea definitivă a sentinţei penale.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cp, va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit.a şi b Cp, a căror exercitare este interzisă ca pedeapsă complementară aplicată inculpatei şi care se execută  în situaţia în care pedeapsa principală se va executa efectiv.

În baza disp. art. 19 Cpp, coroborat cu dispoziţiile art. 397 Cpp şi art. 1357 Cod civil, instanţa va admite cererea părţii civile UAT D...... aşa cum a fost precizată  şi obligă pe inculpata la plata către aceasta a sumei de 35.720 lei, despăgubiri civile şi la plata obligaţilor fiscale accesorii constând în dobânzii şi penalităţi de întârziere corespunzătoare debitului principal calculate pana la  achitarea integrală a debitului.

În temeiul art. 397 alin 4 C.pr.pen. rap la art. 404 alin 4 lit. c Cpp, va menține măsurile asiguratorii, dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonanța nr. 308/P/2015 din data de 11.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 108), ordonanţa nr. 308/P/2015 din data de 12.08.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (vol. III, fil. 123) asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei  I...... G........ F....... şi a numitului I...... G........ .

În baza art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga inculpata  la plata sumei de 1250  lei , dintre care 250 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi 1000 lei în faza de judecată în ambele cicluri procesuale , reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

In baza art. 276 alin 1 c.p.c., va obligă inculpata să plătească părtii civile UAT comuna  D......  la plata sumei de 1750 lei  reprezentând ½ din onorariul expertizei  contabile efectuată în faza de urmărire penală.

Postat 28.11.2019