Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 1517 din 22.10.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ........./207/2019,  reclamantul N............. Ş............. L..........., a  formulat plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare emisă de OCPI Olt la data de 08.08.2019, sub nre.87410, referitoare la încheierea nr.41899 din 08.04.2019 prin care  OCPI Olt a dispus admiterea cererii Tribunalului Olt de notare a menţinerii sechestrului asigurător asupra imobilului proprietatea reclamantului situat în municipiul Caracal, str. M............. E............. , nr.1, bl........, sc.1, et.4, ap....., jud. Olt.

Reclamantul arată că prin încheierea nr.41899/2019 a OCPI Olt s-a dispus notarea unui sechestru asigurător în cartea funciară a imobilului ce-mi aparţine, iar ulterior cererea de reexaminare de asemenea a fost respinsă prin încheierea nr.87410/2019, astfel că înţelege reclamantul să conteste ambele încheieri, solicitând desfiinţarea acestora, cu consecinţa respingerii cererii de notare a sechestrului în C.F (implicit de radiere a notării deja efectuate).

Mai arată reclamantul că, în ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă, aceasta nu poate aparţine OCPI Olt, în cuprinsul încheierii nr.41899/2019 se menţionează că notarea a avut loc la cererea Tribunalului Olt – Secţia Penală.

Reclamantul arată că începând cu data de 15.10.2012 a devenit proprietarul imobilului  apartament, situat în municipiul Caracal, str. M............. E............. , nr.1, bl......, sc.1, et.4, ap....., jud. Olt, prin cumpărare conform actului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3693/2012, iar la data de 28.06.2019 am recepţionat încheierea contestată prin care i s-a adus la cunoştinţă faptul că printr-o sentinţă penală a Tribunalului Olt, s-ar fi dispus menţinerea unui sechestru asigurător asupra acestui bun ce-i aparţine reclamantului. Arată reclamantul că nu a fost parte în procesul penal, tatăl său N............. P............. fiind cel care a avut calitatea de inculpat în acel dosar, din această cauză având cunoştinţă de respectiva sentinţă.

Arată reclamantul că prin sentinţa penală nr.160/2017 a Tribunalului Olt, nu s-a menţinut sechestrul asupra apartamentului, ci chiar s-a înlăturat această măsură asiguratorie., astfel că este cert şi evident nelegalitatea încheierii sub aspectul admiterii cererii de notare a pretinsei măsuri de menţionare a sechestrului asigurător, realizată în temeiul unei sentinţe ce nu conţine dispoziţii în acest sens.

A mai arătat reclamantul faptul că în analizarea legalităţii încheierii este necesar să se verifice şi existenţa unei cereri de notare a unor menţiuni în cartea Funciară, formulată de Tribunalul Olt – Secţia penală, considerând că Tribunalul Olt – secţia Penală – Biroul executări penale s-a limitat la a comunica OCPI Olt un extras dintr-o hotărâre pentru a lua la cunoştinţă de măsurile dispuse.

În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, depunând la dosar copii de pe încheierile contestate, solicitând instanţei a se interveni cu adresă către OCPI – Olt în vederea comunicării în copie a dosarului de Carte Funciară, însoţită de un extras actualizat al cărţii funciare a bunului imobil.

La solicitarea instanţei, Tribunalul Olt – secţia penală a comunicat copie de sentinţa penală nr.160/2017 pronunţată în dosar nr............/104/2014, definitivă prin decizia penală nr.496/02.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr........./104/2014.

De asemenea la solicitarea instanţei OCPI – Olt a comunicat dosarul în care a fost pronunţată încheierea nr.87410/08.08.2019, cât şi copia cărţii funciare

Analizand actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul N............. Ş............. L..........., a  formulat plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare emisă de OCPI Olt la data de 08.08.2019, sub nr.87410, referitoare la încheierea nr.41899 din 08.04.2019 prin care  OCPI Olt a dispus admiterea cererii Tribunalului Olt de notare a menţinerii sechestrului asigurător asupra imobilului proprietatea reclamantului situat în municipiul Caracal, str. M............. E............. , nr.1, bl......, sc.1, et.4, ap....., jud. Olt.

Instanţa constată că prin Decizia penală nr.496 din data de 02.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova a rămas defnitivă Sentinţa Penală nr. 160/2017 în dosarul nr. ....../104/2014, pronunţată de Tribunalul Olt.

Prin această decizie, Curtea de Apel a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii privind bunurile inculpatului N............. P............. cu privile la imobilul care face obiectul prezentei plângeri.

La data rămânerii definitive, Tribunalul Olt, fiind instanţă de executare, a emis o adresă către O,C,P.I Slatina în vederea notării sechestrului asigurator luat asupra imobilului inculpatului N............. P............. , în cartea funciara a acestuia.

Potrivit art, 195 alin.2 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul 700/2014, sechestrul asigurator dispus în condiţiile art. 249 C.p.p, se va nota, în baza actului prin care s-a dispus măsura asiguratorie care cuprinde soluţia pronunţată, în cartea funciară, iar radierea se poate efectua în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care a dispus ridicarea măsurii.

Având în vedere aceasta reglementare, instanţa constată că la dosarul cauzei nu există nici ordonanţă nici hotărâre judecătorească din care să rezulte că s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator

De asemenea, instanţa constată că în procedura necontencioasă a plângerii împotriva încheierii de carte funciară, instanţa nu are competenţa de a analiza legalitatea unei măsuri asiguratorii.

Prin urmare, B.C.P.I Slatina, a procedat în mod corect la notarea sechesrului asigurator în cartea funciară a imobilului, la solicitarea Tribunalului Olt, având la baza o decizie penală definitivă prin care s-a menţinut sechestrul asigurator, aceştia neavând altă alternativă.

Instanţa constată că nu este competentă în această procedură să analizeze criticile petentului cu privire la faptul că proprietarul imobilului este acesta şi nu inculpatul N............. P............. , el nefăcând parte din procesul penal. Astfel, instanţa se rezumă la analiza condiţiilor prevăzute de lege necesare pentru efectuarea înscrierii în cartea funciară şi nu la analiza legalităţii sechestrului asigurator,

Faţă de aceste aspecte, instanţa urmează să respingă plângerea formulată de petentul N............. Ş............. L..........., ca neîntemeiată.

Postat 28.11.2019