Lipsa calitatii de creditoare in raportul juridic executional dedus judecatii

Decizie 757 din 11.07.2019


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. X/19.102018, pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul civil nr. X/311/2017, s-a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul B C N, în contradictoriu cu intimata I M Ltd.

S-au anulat actele de executare în dosarul de executare nr. X/EX/2017 al BEJ T A D.

S-a admis cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata si a fost obligată intimata la plata sumei de 1000 lei reprezentând onorariul de avocat către contestator.

S-a dispus restituirea taxei de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată de către petent în cadrul dosarului X/311/2017 al Judecătoriei Slatina, executată prin eşalonarea acestei taxe în 6 rate lunare conform încheierii nr. X/03.10.2017 a Judecătoriei Slatina.

Prin decizia civilă nr.X/30.05.2019 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar nr.X/311/2017 a fost admis apelul declarat de catre apelantul intimat I M LTD impotriva sentintei civile nr. X/19.102018, pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul civil nr. X/311/2017, s-a dispus anularea respectivei sentinte si reţinerea cauzei pentru rejudecare.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de control judiciar a retinut ca prima instanţă a dispus formal asupra fondului cererii, prin admiterea acesteia în tot dar pentru alte motive decât cele de care s-a prevalat intimatul contestator.

In rejudecare, nu s-au administrat probe noi.

Analizând contestatia la executare formulata, prin prisma motivelor invocate, raportat la probatoriul administrat si la dispozitiile legale incidente in cauza, instanţa constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Motivul contestatiei la executare prin care se invocă lipsa calităţii de creditoare a  intimatei I M LTD, in raportul juridic execuţional dedus judecăţii, este unul întemeiat.

Astfel, se invocă de către creditoare drept titlu executoriu contractul bancar nr. X din 10.08.2007.

Se constată că cererea de executare silită înregistrată la executorul judecătoresc in data de 30.01.2017- fila 156 ds fd, se referă la contractul  de credit nr.X/10.08.2007- contract aflat  la f. 158-159, incheiat intre contestator si  Banca Comerciala Română SA.

Din înscrisurile existente in dosarul de fond nu rezulta împrejurarea că creanţa constatată prin respectivul contract de credit ar fi fost cesionata catre intimata I M LTD, pentru a se justifica astfel calitatea de creditoare a acesteia din urmă.

La filele 93-104 din dosarul de fond exista un contract de cesiune de creanţe incheiat sub nr.X/16.12.2014  intre cedent- B SA si cesionar- S SaRL, fără insă ca acest contract sa fie însoţit de o anexă in extras, eventual, din care sa rezulte masura in care contractul de credit nr. X din 10.08.2007 a făcut obiectul cesiunii.

La filele 88-92 ds fd, exista un contract de cesiune de creanţe incheiat la data de 31.08.2015 intre cedent-  S SaRL si cesionar- I M LTD, fără insă ca acest contract sa fie însoţit de o anexă in extras, eventual, din care sa rezulte masura in care contractul de credit nr. X din 10.08.2007 a făcut obiectul cesiunii.

La numărul de ordine X in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – fila 106 ds fd, figureaza contestatorul  B C N, insa cu referire la un contract din 16 februarie 2007 si nu la contractul nr. X din 10.08.2007.

Observând intampinarea intimatei relativ la acest motiv al contestatiei, se constata ca întreaga apărare a acesteia vizează un alt contract de credit, fără legatură cu cauza, respectiv contractul nr.X/07.04.2006, in conditiile in care titlul executoriu in speţă este contractul de credit nr. X din 10.08.2007.

Cum din probatoriul administrat in cauza nu a rezultat calitatea de creditoare a intimatei in ceea ce priveste  creanţa rezultata din contractul de credit nr. X din 10.08.2007 incheiat de B SA cu contestatorul B C N,  in temeiul dispoz art.720 al.1 C pr civ, instanţa va admite contestaţia la executare formulată , va anula actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. X/EX/2017 al BEJ T A D, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite nr. X/07.02.2017 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosar X/311/2017.

In temeiul dispoz art.453 C pr civ, constatând culpa procesuala a intimatei, se va dispune, la cererea contestatorului, obligarea intimatei la plata către acesta a sumei de 2700 lei reprezentând onorariul de avocat, aferentă fazei de fond (1000 lei) şi apel (1700 lei).

In temeiul dispoz art.45  al.1 lit.f) din OUG 80/2013, se va dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată de către petent în cadrul dosarului X/311/2017 al Judecătoriei Slatina, executată prin eşalonarea acestei taxe în 6 rate lunare conform încheierii nr. X/03.10.2017 a Judecătoriei Slatina.

Data publicarii pe portal: 14.11.2019