Contestatie la executare - suspendarea executarii silite

Decizie 11 din 22.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 7026/320/2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 11

Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2015

Completul constituit din:

Preşedinte  E.O.

Judecător C.M.

Judecător M.L.

Grefier C. S.

Pe rol judecarea recursului  formulat de către F. F.M. domiciliat în mun.... B-dul 1.., nr..., ap... F. A. domiciliată în mun.. nr..., ap... jud... şi F F. P.domiciliat în mun.., . nr... sc..., ap.. jud...ş, toţi cu domiciliul procesual ales în mun..., str... nr... jud..., împotriva sentinței civile nr. 3299 din data de 02.07.2014, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureș în dosarul nr. 7026/320/2013.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul legal al recurenţilor, dl.avocat ... lipsă fiind recurenţii şi intimatul I. D .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că acesta este primul termen de judecată. Instanţa îşi verifică competenţa constatând că este competentă material, general şi teritorial a soluţiona cauza.

Se constată acvirat dosarul nr..... al Judecătoriei Tîrgu Mureş, astfel cum s-a dispus de instanţă.

Reprezentantul recurenţilor arată că a fost soluţionată cererea de restituire a recipisei şi pe cale de consecinţă lasă la aprecierea instanţei soluţionarea prezentului recurs.

Instanţa în temeiul art.457 Cod procedură civilă invocă excepţia inadmisibilităţii căii de atac a recursului şi o pune în discuţia părţilor.

Reprezentantul recurenţilor arată că este de acord cu excepţia invocată de instanţă la acest termen.

Instanţa reţine cauza în pronunţare asupra excepţiei invocate.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. ... din data de 02.07.2014, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureș în dosarul nr. .., a fost consfiinţită tranzacţia intervenită între contestatorii F.F.-M.,F. A. ŞI F.. F. –P. pe de o pşarte şi intimatul I.D., pe de altă parte.

Totodată, a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de restituire a cauţiunii formulată de către contestatori.

Împotriva acestei sentinţe, au formulat recurs contestatorii F.F.M. , F. A.ŞI F. F.–P, solicitând casarea în parte a hotărârii atacate şi restituirea cauţiunii în cuantum de 4.400 lei depusă la dosarul .. prin recipisa de consemnare nr. .. şi chitanţa 4646639/1, ambele emise de CEC Bank.

Din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele :

Prin hotârârea recurată, prima instanţă a soluţionat două capete de cerere principale distincte. Astfel, pe de o parte, a fost consfinţită tranzacţia încheiată între părţi în ceea ce priveşte stingerea pe cale amiabilă a litigiului generat de contestaţia la executare formulată în prezentul dosar.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte aspectele recurate, prima instanţă a respins ca inadmisibilă cererea de restituire a cauţiunii în cuantum de 4.400 lei ce a fost consemnată pentru soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite formulată împotriva actelor de executare din dosarul execuţional nr. .. al BEJ ...

Având în vedere aceste aspecte, Tribunalul constată că prima instanţă a fost învestită cu soluţionarea o două capete de cerere principale.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 460 alin. 3 şi 5 Cod procedură civilă, hotărârea în ansamblul ei este supusă apelului, termenul de exercitare a căii de atac fiind cel de drept comun.

S-a avut în vedere faptul că, în conformitate cu art. 650 alin. 3 Cod procedură civilă, hotărârile instanţei de executare pot fi atacate numai cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează a respinge ca inadmisibil prezentul recurs, întrucât, în conformitate cu dispoziţiile legale anterior enunţate, calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care s-a dispus ordinul de protecţie este apelul, iar nu recursul.

La adoptarea prezentei soluţii au fost avute în vedere şi dispoziţiile art. 457 alin. 3 Cod procedură civilă, dispoziţii potrivit cărora: dacă instanţa respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, din oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge  ca inadmisibil recursul formulat de către F. F. M.domiciliat în mun..., B-., nr.... ap.. F. A.domiciliată în mun...., ... nr..., ap... jud... şi F. F. P. domiciliat în mun..., B-dul ..., nr.... sc.... ap...., jud.... toţi cu domiciliul procesual ales în mun..., împotriva sentinței civile nr. 3299 din data de 02.07.2014, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureș în dosarul nr. 7026/320/2013.

În conformitate cu dispoziţiile art. 457 alin.3 din Codul de procedură civilă, recurenta este în drept a formula apel împotriva sentinţei civile  nr. 3299 din data de 02.07.2014, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureș în dosarul nr. 7026/320/2013 în termen de  30 zile de la comunicarea prezentei deciziei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 ianuarie 2015. Preşedinte  E.O.

Judecător C.M.

Grefier C. S.

Judecător M.L.

Fiind plecată în concediu semneaza presedinte complet C.M.

Red./Tehnored.E.O./02.04.2015

Listat C.Ş./03.04.2015.

3 pag/9 ex.

Jud.fond.M.D.S.