Stabilire program vizitare minor

Decizie 1277/2019 din 14.03.2019


1277/2019

14-03-2019

Stabilire program vizitare minor

Tribualul Arges

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2019:013.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1277/2019

Ședința publică de la 14 Martie 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE D______ C_______ Bogda n

Judecător A______ M_____ P______

Grefier M______ L___

S-a luat în examinare, pentru soluționare, apelul declarat de reclamantul

C_______ C_________ , împotriva sentinței civile nr. 985/13.06.2018,

pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX,

intimată fiind pârâta G_____ A__ M____ , având ca obiect stabilire program

vizitare minor .

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , care învederează că procedura de

citare este îndeplinită cu părțile.

Tribunalul reține că este investit cu judecarea cauzei in lipsă (f. 3) si rămâne in

pronunțare asupra apelului .

INSTANȚA

Asupra apelului civil de față,

Constată că prin cererea înregistrată la data de 11.10.2017 reclamantul – pârât

C_______ C_________ a solicitat în contradictoriu cu pârâta – reclamantă

G_____ A__ M____, stabilirea în favoarea sa a unor legături personale cu

minora C_______ I____ A________, născută la data de 01.03.2014.

În motivarea cererii, reclamantul - pârât a arătat că a fost căsătorit cu pârât -

reclamantă, iar din căsătorie au rezultat minorele C_______ I____ A________,

născută la data de 01.03.2014 și C_______ D_____ M____, născută la data de

21.01.2006. Căsătoria a încetat prin divorț la data de 12.07.2017. Prin sentința de

divorț, printre altele, s-a stabilit domiciliul minorei C_______ I____ A________

la mamă. Reclamantul – pârât a susținut că pârâta- reclamantă îl împiedică să o

vadă pe minoră, motiv pentru care solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost

formulată.

Reclamantul - pârât a propus următorul program:

- de sâmbătă de la ora 11 până duminică la ora 18, în săptămânile impare din

lună;

- în fiecare vacanță de vară de la 1 august până la 31 august;

- la datele de 25, 26 și 27 decembrie la fiecare doi ani – cei pari:

- la datele de 31 decembrie, 1, 2 și 3 ianuarie la fiecare doi ani- cei impari;

- la fiecare doi ani de z iua numelui;

- la fiecare doi ani de ziua de naștere;

- telefonic, în fiecare seară între orele 18-20;

- în rețelele whatss-up și viber, între aceleași ore, în fiecare seară.

În probațiune s-au atașat înscrisuri și s-au solicitat proba testimonială și

ancheta psihosocială.

La data de 11.12.2017 la dosar a fost depusă întâmpinare din partea pârâtei –

reclamante, precum și cerere reconvențională, prin care a arătat că nu este de

acord cu programul solicitat de reclamantul – pârât, întrucât acesta nu este

conform cu interesul superior al minorului. De asemenea, a solicitat să i se

încuviințeze legături personale cu minora C_______ D_____ M____, născută la

data de 02.01.2006, prin luarea în domiciliul său, în următoarea modalitate:

- în a doua și a patra sâmbătă din fiecare lună de la ora 11 și până duminică la

ora 17;

- din doi în doi ani în perioada 25-27 decembrie, anii impari;

- la fiecare doi ani de ziua de naștere, 02 ianuarie, începând cu anul 2019;

- la fiecare doi ani de ziua numelui, 15 august și 08 septembrie, încep ând cu

anul 2018;

- o săptămână în vacanța de primăvară începând cu a doua zi de Paști;

- o lună în vacanța de vară, luna iulie a fiecărui an.

Pârâta – reclamantă a precizat că a vizitat-o pe minora C_______ D_____

M____ însă fostul soț a încurajat-o pe aceasta să o jignească și să aibă un

comportament lipsit de respect față de mamă.

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială și ancheta

psihosocială.

În drept au fost invocate prevederile art. 205 și art. 209 din Codul de procedură

civilă ș i art. 401 din Codul civil.

La data de 21.12.2017 reclamantul-pârât a formulat întâmpinare și răspuns la

întâmpinare la cererea reconvențională, prin care a arătat că este de acord cu

admiterea în parte a cererii reconvenționale.

La datele de 02.05.2018 și 04.05.2018 la dosarul cauzei s-au depus anchetele

sociale efectuate la domiciliul părților.

Prin sentința civilă nr. 985/13.06.2018 Judecătoria Curtea de Argeș a admis în

parte cererea formulată de reclamantul - pârât C_______ C_________, a a dmis

în parte cererea reconvențională formulată de pârâta - reclamantă G_____ A__

M____ împotriva reclamantului - pârât C_______ C_________.

A încuviințat ca tatăl reclamant să aibă legături personale cu minora C_______

I____ A________, născută la data de 01 martie 2014, prin luare din domiciliul

mamei, astfel: în prima și a treia săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă de la ora

11:00 și până duminică la ora 17:00, prin luarea minorei în domiciliul

reclamantului; în vacanța de vară, anual, în perioada 01 august, ora 12:00 până la

31 august, ora 12:00; în vacanța de C______, din data de 25 decembrie, ora 12:00 și

până la data de 27 decembrie, ora 12:00, în anii pari; de ziua de naștere a minorei,

respectiv 01 martie și ziua numelui, de la ora 12:00 până la ora 17:00, în anii pari;

de Revelion, din data de 31 decembrie ora 12:00 și până la data de 3 ianuarie ora

12:00, în anii impari.

A încuviințat ca mama pârâtă să aibă legături personale cu minora C_______

D_____ M____, născută la data de 21 ianuarie 2006, prin luare din domiciliul

tatălui, astfel: în a doua și a patra săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă de la ora

11:00 și până duminică la ora 17:00, prin luarea minorei în domiciliul pârâtei; în

vacanța de vară, anual, în perioada 01 iulie, ora 12:00 până la 31 iulie, ora 12:00; în

vacanța de C______, din data de 25 decembrie, ora 12:00 și până la data de 27

decembrie, ora 12:00, în anii impari; de ziua de naștere a minorei, respectiv 21

ianuarie și ziua numelui, de la ora 12:00 până la ora 17:00, în anii impari; o

săptămână, în vacanța de primăvară, începând cu a doua zi de paște, de la ora

12:00, până la sfârșitul săptămânii, ora 17:00.

A obligat reclamantul-pârât la plata sumei de 1020 de lei, către pârâtareclamantă,

cu titlu de cheltuieli de judecată.

A luat act că reclamantul-pârât nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În adoptarea soluției prima instanță a reținut că l a data de 12.07.2017, prin

sentința civilă nr. 1235/2017 a Judecătoriei Curtea de Argeș, definitivă la data de

02.10.2017, s-a dispus, printre altele, desfacerea căsătoriei încheiate între

reclamant și pârâtă, exercitarea autorității asupra minorelor C_______ I____

A________, născută la data de 01.03.2014 și C_______ D_____ M____, născută la

data de 21.01.2006 de către ambii părinți, în comun, stabilirea domiciliului

minorei C_______ I____ A________, născută la data de 01.03.2014 la mama și

stabilirea domiciliului minorei C_______ D_____ M____, născută la data de

21.01.2006 la tată. Părțile nu au solicitat în acea cauză stabilirea unui program de

vizitare a minorelor și ca atare instanța nu a dispus în acest sens.

La data de 11.10.2017 reclamatul - pârât promovează o acțiunea în acest sens,

solicitând stabilirea unui program de vizitare, cu preluarea minorei C_______

I____ A________, născută la data de 01.03.2014 din domiciliul mamei.

Pârâta - reclamantă nu a contestat dreptul tatălui de a avea legături personale

cu minora, însă a solicitat restrângerea programului propus de acesta pe

considerentele vârstei minorei (3 ani).

Totodată, la data de 11.12.2017, pârâta – reclamantă a formulat cerere

reconvențională prin care a solicitat să i se încuviințeze legături personale cu

minora C_______ D_____ M____, născută la data de 02.01.2006, prin luarea în

domiciliul său.

Față de această cerere, reclamantul – pârât a arătat că este de acord cu

admiterea ei în parte, pentru a respecta legătura dintre surori, dar și dintre tată

și fiică cea mică.

Potrivit art. 262 alin.2) C.civ. copilul care nu locuiește la părinții săi sau, după

caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceștia.

Exercițiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condițiile prevăzute de lege,

pentru motive temeinice, luând în considerare interesul superior al copilului.

În speță, minora C_______ I____ A________, născută la data de 01.03.2014 are

locuința la mamă, astfel că instanța a rețin ut și dreptul minorului dar și al

tatălui de a avea legături cu aceasta. De asemenea, s -a constat at că minora

C_______ D_____ M____, născută la data de 02.01.2006 are domiciliul la tată.

Reținându-se existența unor drepturi nepatrimoniale, pe de o parte al

reclamantului - pârât și al minorei C_______ I____ A________, iar pe de altă

parte al pârâtei – reclamante și al minorei C_______ D_____ M____, în concurs,

instanța a dispu s a supra stabilirii programului de vizitare.

Din probele administrate în cauză, respectiv din referatul de anchetă socială nr.

2153/27.04.2018 întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială Curtea de

Argeș, a rezultat că minora C_______ D_____ M____ este foarte atașată de sora

sa își dorește să fie împreună cu aceasta în permanență. Totodată, concluziile

raportului sunt în sensul în care tatăl își dorește să-și viziteze fiica și să poată

petrece timp împreună cu aceasta.

Potrivit referatului de anchetă socială nr. 2597/3.05.2018 eliberat de Primăria

Tigveni, după divorț relația dintre părți s-a înrăutățit, aspect ce se propagă și

asupra modului de comunicare și a legăturilor dintre părinți și copiii lor minori.

Aspectele de mai sus sunt confirmate și de martora C_______ E____.

Cu privire la solicitarea reclamantului-pârât de a lua legătura telefonic, prin

intermediul whatss-up și viber, în fiecare seară între orele 18-20, cu minora

C_______ I____ A________, născută la data de 01.03.2014, instanța a reținut că,

dată fiind vârsta minorei de trei ani, cererea nu poate fi admisă.

Cu privire la legăturile personale ale părintelui separat cu propriul copil,

legiuitorul a prevăzut acest drept, a cărui modalitate de exercitare a f ost

stabilită de instanță în lipsa unei înțelegeri între părți.

Dreptul de a avea legături personale cu părinții îl are și copilul minor, dacă nu

este afectat interesul acestuia, conform dispozițiilor prev. de Legea nr. 272/2004,

Legea 18/1990.

În același sens este și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,

cauzele Monory vs. România și Ungaria , Ignaccolo-Zenide vs. România , Keegan

vs. Irlanda , și altele asemenea din care rezultă obligația statelor membre de a

asigura dreptul părintelui cu care copilul nu locuiește, de a avea legături

personale efective cu acesta.

Totodată, prin Decizia nr. 82 din data de 25.02.2003 Curtea Constituțională a

României a decis că accesul părintelui nerezident la minor este mai mult decât

util chiar și atunci când minorul se exprimă verbal în sensul de a nu accepta

acest acces . Cu alte cuvinte, copilul, mai ales cel sub vârsta de 14 ani, care nu

are un drept de veto, iar părintele rezident este obligat să încurajeze și chiar să

impună copilului respectarea programului de legături personale decis de către

instanță.

În această speță instanța supremă constituțională a reținut următoarele

considerente cu titlu de principiu și îndrumare pentru instanțe dar și pentru

părinți: „ se poate întâmpla, în asemenea situații, ca părintele căruia i-a fost

încredințat copilul să se defuleze, transmițându-i acestuia ostilitatea pe care o

resimte față de fostul soț, care, deși, poate întemeiată din punctul său de vedere,

nu este de natură să îl descalifice pe acesta din urmă (n.n. părintele nerezident)

ca părinte, fiind lipsită de justificare din punctul de vedere al copilului. Prin

urmare, instabilitatea afectivă și emoțională a minorului, pe fondul unei

imaturități psihice și a lipsei experienței de viață, îl privează pe acesta de

posibilitatea de a sesiza care este adevăratul său interes și, adesea, de a

discerne _________________. [ … ] celalalt părinte, căruia i s-a încredințat

copilul și care este debitorul obligațiilor corelative, fiind ținut sa-i asigure

fostului sau soț, care și-a păstrat calitatea de părinte, realizarea efectivă a

drepturilor conferite de lege. O atare conduită cooperantă este impusă de

împrejurarea că drepturile menționate constituie, în realitate, mijloace pentru

îndeplinirea obligațiilor pe care le are orice părinte fata de copilul său și care

subzista atâta timp cât părintele nu este decăzut din drepturile părintești.

Față de cele expuse, instanța a admis în parte cererea formulată de

reclamantul-pârât C_______ C_________ și a stabilit un program de legături

personale al acestuia cu minora C_______ I____ A________, născută la data de

01.03.2014, prin luarea minorei la domiciliul tatălui, conform unui program

menit să asigure în cea mai bună măsură păstrarea unor legături efective ale

minorei cu tatăl acesteia, astfel: în prima și a treia săptămână a fiecărei luni, de

sâmbătă de la ora 11:00 și până duminică la ora 17:00, prin luarea minorei în

domiciliul reclamantului; în vacanța de vară, anual, în perioada 01 august, ora

12:00 până la 31 august, ora 12:00; în vacanța de C______, din data de 25

decembrie, ora 12:00 și până la data de 27 decembrie, ora 12:00, în anii pari; de

ziua de naștere a minorei, respectiv 01 martie și ziua numelui, de la ora 12:00

până la ora 17:00, în anii pari; de Revelion, din data de 31 decembrie ora 12:00 și

până la data de 3 ianuarie ora 12:00, în anii impari.

De asemenea, a admis în parte cererea reconvențională formulată de pârâtareclamantă

G_____ A__ M____ și va stabili un program de legături personale al

acestuia cu minora C_______ D_____ M____, născută la data de 02.01.2006, prin

luarea minorei la domiciliul tatălui, conform unui program menit să asigure în

cea mai bună măsură păstrarea unor legături efective ale minorei cu tatăl

acesteia, astfel: în a doua și a patra săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă de la

ora 11:00 și până duminică la ora 17:00, prin luarea minorei în domiciliul pârâtei;

în vacanța de vară, anual, în perioada 01 iulie, ora 12:00 până la 31 iulie, ora 12:00;

în vacanța de C______, din data de 25 decembrie, ora 12:00 și până la data de 27

decembrie, ora 12:00, în anii impari; de ziua de naștere a minorei, respectiv 21

ianuarie și ziua numelui, de la ora 12:00 până la ora 17:00, în anii impari; o

săptămână, în vacanța de primăvară, începând cu a doua zi de paște, de la ora

12:00, până la sfârșitul săptămânii, ora 17:00.

Instanța, în baza dispozițiilor art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă, a

admis cererea formulată de pârâta-reclamantă și va obliga reclamantul-pârât

C_______ C_________, la plata către aceasta a sumei de 1020 de lei cu titlu de

cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru și onorariu avocat).

A luat act că reclamantul-pârât nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinței civile de mai sus a declarat apel reclamantul C_______

C_________ criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, după cum urmează:

Reclamantul a criticat soluția primei instanțe sub aspectul cheltuielilor de

judecată, arătând că a solicitat compensarea acestora, iar partea adversă prin

avocat a cerut obligarea sa la plată.

Instanța de fond nu a avut în vedere dispozițiile art.453 alin.2 Cod procedură

civilă așa cum a cerut reclamantul, iar în plus, a ignorat faptul că el a

recunoscut la primul termen de judecată pretențiile părții adverse, fiind de

acord cu cererea reconvențională formulată de pârâtă.

Apelul a fost întemeiat pe disp.art.466 Cod procedură civilă.

Intimata pârâtă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea apelului ca nefondat,

arătând că apelantul nu a cerut cheltuielile de judecată și că nu poate opera

compensația ca mod de stingere a obligațiilor.

Examinând actele dosarului și sentința apelată, funcție de probele

administrate, tribunalul reține că apelul este fondat și va fi admis ca atare .

Părțile au avut calități duble, de reclamant și pârât, pentru că fiecare a formulat

pretenții: reclamantul prin cererea principală a solicitat să se încuviințeze

legături personale cu minora G_____ A__ M____, al cărei domiciliu s-a stabilit

definitiv prin hotărâre judecătorească la mamă, iar pârâta a solicitat să se

stabilească legături personale cu minora C_______ D_____ M____, pentru

care s-a stabilit domiciliul la tatăl reclamant.

Se observă că părțile au adresat instanței petite similare și că atât acțiunea

principală cât și cererea reconvențională au fost admise, ceea ce înseamnă că

fiecare a avut calitatea de parte căzută în pretenții, dar și de parte care a

câștigat procesul, astfel că prin raportare la dispozițiile art.453 Cod procedură

civilă, niciuna din părți nu ar trebui obligată la cheltuieli de judecată. Nu este

reală susținerea conform căreia reclamantul nu a solicitat acordarea

cheltuielilor de judecată, câtă vreme potrivit practicalei de la f.61, rezultă că

acesta a solicitat prin apărător, să fie compensate potrivit art.453 alin.2 Cod

procedură civilă.

Într-o astfel de situație, reclamantul nu trebuie obligat la plata cheltuielilor

ocazionate de pârâtă, pentru că practic ambii au câ știgat procesul , iar în plus

prin întâmpinare reclamantul a fost de acord cu cererea reconvențională a

pârâtei, devenind incidente astfel și disp.art.454 Cod procedură civilă.

În consecință, tribunalul în baza art.480 alin.2 Cod procedură civilă, va admite

apelul, va schimba sentința în parte și va înlătura obligarea reclamantului

pârât la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1020 lei, către pârâta

reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de reclamantul C_______ C_________ , cu domiciliul în

Curtea de Argeș, ________________________. 5, _____________, județ Argeș,

împotriva sentinței civile nr. 985/13.06.2018, pronunțată de Judecătoria

Curtea de Argeș in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, intimată fiind pârâta G_____

A__ M____ , cu domiciliul în com. Tigveni, ____________________, jud. Argeș.

Schimba in parte sentința, in sensul că înlătura obligarea reclamantului pârât

la plata cheltuielilor de judecată in sumă de 1020 lei catre pârâta reclamantă.

Menține in rest sentința.

Definitiva.

Pronunțată in ședință publică, azi, 14.03.2019.

Președinte,

D______ C_______

B_____

Judecător,

A______ M_____

P______

Grefier,

M______ L___

Red.A.M.P.

Dact.C.E.C./6 exp.

1 2 .04.2019.

Jud.fond N.C.Sâvu

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de

Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII

(http://www.rolii.ro/).

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

(http://www.rolii.ro/)

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596