Uzucapiune

Decizie 255/A din 10.05.2019


Cod ECLI …………………………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr………………….

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 255/A

Şedinţa publică din 10 mai 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …………….. 

JUDECĂTOR: ………………

GREFIER: ……… 

Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului declarat de apelanţii D.R.G. şi D.R.M., în contradictoriu cu intimaţii COMUNA BOROŞNEU MARE, I.C., B.G., B.E.G., S.M. şi N.T.A., împotriva sentinţei civile nr. 211 din  11 octombrie  2018, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr. ..........,  având ca obiect uzucapiune. 

Instanţa constată că a rămas în pronunţare asupra cauzei în şedinţa publică din data de 23 aprilie 2019, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 25 aprilie 2019, 8 mai 2019, apoi la 10 mai 2019.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă, constată:

Prin sentinţa civilă nr.211/11.10.2018 Judecătoria  Întorsura Buzăului a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei COMUNA BOROŞNEU MARE şi a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamanţii D.R.G. şi D.R.M. în contradictoriu cu pârâţii COMUNA BOROŞNEU MARE, I.C.,  B.G., B.E.G., S.M., (născută B.) şi N.T.A..

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut și motivat următoarele:

Din examinarea extrasului CF reiese că proprietarul tabular al imobilului înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.(1991/1/1,1992) este COMUNA BOROŞNEU MARE, astfel că pârâta are calitate procesuală pasivă în cauză, motiv pentru care excepţia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, prima instanţă a constatat, pe de-o parte, că reclamanţii invocă dobândirea dreptului de proprietate de către autorul lor – numitul B.M., prin uzucapiune, în temeiul dispoziţiilor Codului civil din 1864, arătând că posesia autorului îşi are momentul de început în anii '60.

Pe de altă parte, imobilul ce face obiectul prezentei acţiuni este înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992.

Prin decizia de îndrumare nr.15/1966, fostul Tribunal Suprem a statuat că “în regiunile în care transmiterea drepturilor reale imobiliare este supusă regimului legii pentru unificarea dispoziţiilor de carte funciară din 27 aprilie 1938, dobândirea acestor drepturi prin uzucapiune este reglementată de dispoziţiile art.27 şi art.28 din această lege, şi nu de dispoziţiile Codului civil”.

Ulterior, această soluţie a fost nuanţată, făcându-se distincţie între uzucapiunile începute înainte de data de 15 septembrie 1943 (dată când s-au pus în aplicare dispoziţiile Legii nr.389/1943) – care sunt reglementate de legile maghiare sau, după caz, de Codul civil austriac din anul 1811 –, uzucapiunile începute după data de 15 septembrie 1943 şi uzucapiunile începute după data de 15 iulie 1947 (dată când s-a pus în aplicare Decretul-Lege nr.115/1938) – care sunt reglementate de prevederile Decretului-Lege nr.115/1938.

Astfel, s-a stabilit că uzucapiunilor începute înainte de data de 15 septembrie 1943  li se aplică dispoziţiile legilor maghiare sau, după caz, cele ale Codului civil austriac, uzucapiunilor începute în perioada 15 septembrie 1943 – 12 iulie 1947 li de aplică dispoziţiile Codului civil din 1864, iar uzucapiunilor începute după data de 12 iulie 1947 li se aplică prevederile art.27-art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938.

Totodată, prin decizia civilă nr.1264/1993, Curtea Supremă de Justiţie a arătat că în sistemul de carte funciară bazat pe identificarea topografică a imobilelor şi pe principiul publicităţii integrale, drepturile reale referitoare la imobile se transmit, se constituie, se modifică ori se sting prin înscrierea în cartea funciară.

În mod excepţional, în art.27 şi art.28 din Legea pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938, sunt prevăzute două cazuri în care dreptul de proprietate asupra imobilelor poate fi dobândit prin uzucapiune: când s-a înscris în cartea funciară fără cauză legitimă, un drept de proprietate, iar titularul a posedat imobilul cu bună credinţă, potrivit legii, timp de 10 ani şi, cea de-a doua situaţie, când cineva a posedat un bun nemişcător, în condiţiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară.

Întrucât în sistemul de carte funciară, dreptul de proprietate asupra imobilelor se dobândeşte, în afară de cazurile prevăzute în mod expres de lege, numai prin înscriere în cartea funciară, iar în cazul uzucapiunii aceasta înscriere poate avea loc numai în condiţiile expres prevăzute de legea din 27 aprilie 1938, urmează a se reţine că prevederile din codul civil referitoare la uzucapiunea dreptului de proprietate imobiliară nu sunt aplicabile în teritoriile sub regimul cărţilor funciare.

Aceasta concluzie rezultă şi din dispoziţiile art.48 al Legii nr.241 din 12 iulie 1947, în care se prevede că dispoziţiile legislaţiei române, în măsura în care sunt contrarii legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau acelei legi, nu se vor aplica în tot ceea ce priveşte drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară.

Or, în sistemul de carte funciară, spre deosebire de reglementarea dată prescripţiei achizitive în Codul civil român (din 1864), uzucapiunea, ca mod de dobândire a drepturilor reale imobiliare, are un caracter de excepţie.

În aceste condiţii, având în vedere că imobilul ce face obiectul prezentei cauze se află situat într-o regiune în care funcţionează regimul de carte funciară, potrivit căruia constituirea, transmiterea, modificarea şi stingerea drepturilor reale imobiliare se fac conform prevederilor legii din 27 aprilie 1938, numai posesiunea cerută în vederea uzucapiunii trebuind să îndeplinească condiţiile prevăzute de Codul civil din 1864, prima instanţă a constatat că, în cauză, nu pot fi avute în vedere la soluţionarea pricinii prevederile dreptului comun în materie de prescripţie achizitivă, anume dispoziţiile Codului civil din 1864, motiv pentru care capătul de cerere având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate, de către autorul reclamanţilor – numitul B.M., prin uzucapiune, în temeiul dispoziţiilor Codului civil din 1864, a fost respins.

De asemenea, întrucât restul capetelor de cerere au ca situaţie premisă o soluţie de admitere a capătului de cerere având ca obiect “uzucapiune”, prima instanţă a respins şi aceste petite.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii D.R.G. şi D.R.M., solicitând schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată.

În motivarea  apelului, se arată că instanţa de fond nu a analizat toate probele deduse judecăţii şi nu a interpretat corect înscrisurile şi toate celelalte probe administrate în cauză, pronunţând o soluţie netemeinică şi nelegală.

Astfel, prin cererea introductivă de instanţă reclamanţii au solicitat să se constate ca antecesorul lor, defunctul B.M., decedat la data de 18.01.1988, a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani asupra imobilului situat în comuna Barcani, sat Sărămaş, nr. ……, jud. Covasna, în suprafaţă de 13220 mp, înscris in CF nr.23460, Întorsura Buzăului, de la A+1, nr. top 1991/1/1, 1992, curţi, construcţii şi pădure cu suprafaţa de 1679847 mp, exercitând o posesie utilă, paşnică, continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietar asupra imobilului în suprafaţă de 13220 mp .

În fapt, imobilul a fost dobândit de antecesorul reclamanţilor, defunctul B.M., de la părinţii acestuia, B.G., decedat la 05 octombrie 1949 şi B.D., cu titlu de zestre. Antecesorul reclamanţilor a folosit imobilul de mai sus din anii 1940, în mod continuu, în nume de proprietar. Astfel, acesta a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani asupra imobilului situat in comuna Barcani, sat Sărămaş, nr. ….., jud. Covasna, în suprafaţă de 13220 mp, înscris in CF nr.23460 Barcani, de la A+1, nr. top 1991/1/1, 1992, curţi, construcţii şi pădure, exercitând o posesie utilă, paşnică, continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietar. Imobilul se situează în intravilanul localităţii, şi are ca vecinătăţi la nord M.M., la est B.I., la sud drum, la vest B.N..

Martorii audiaţi în faţa instanţei de judecată au atestat faptul că imobilul a fost folosit de antecesorii reclamanţilor, iar ca moment al posesiei martorii au subliniat că încă din copilăria acestora au cunoscut faptul că imobilul aparţine defunctului B.M. şi nimeni nu a pretins vreun drept asupra acestui imobil, posesia fiind una publică şi sub nume de proprietar. Totodată, s-a arătat că posesia a fost una continuă şi netulburată. Instanţa de fond în mod neîntemeiat a analizat cererea promovată de reclamanţi doar sub aspectul aplicabilităţii codului civil roman. Cu privire la legea aplicabilă în speţă, privitor la posesia imobilului, se arată că localitatea Sărămaş, Barcani, jud. Covasna este situată în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, act normativ care rămâne în vigoare până la data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii administrative teritoriale. Deşi în prezent este abrogat, legea aplicabilă în speţă este cea de la momentul începerii posesiei.

În situaţia de fapt prezentată, având în vedere că proprietarul tabular este o persoană juridică, aceasta dovadă a decesului proprietarului tabular nu se poate face, nefiind posibil a se realiza, situaţie care ar echivala cu încălcarea liberului acces la justiţie.

În cauza sunt îndeplinite atât cerinţele Codului civil austriac invocate cât si cele ale Codului civil român, având în vedere că posesia imobilului s-a aflat în mâinile lui B.M. încă din 1940, astfel cum rezultă din probatoriul administrat în cauză.

Intimaţii-pârâţi nu au contestat posesia exercitată de autorul apelanţilor-reclamanţi şi nici utilitatea acesteia.

În speţă, exercitarea posesiei imobilului a început înainte de luna iunie 1943, perioada în care în Transilvania era în vigoare Codul civil austriac, astfel că, în condiţiile în care legea care guvernează dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este legea în vigoare la momentul începerii posesiei, în cauza îşi vor găsi aplicare în ceea ce priveşte petitul pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, dispoziţiile în materie cuprinse în Codul civil austriac.

Din înscrisurile care emană de la Comuna Barcani se atestă înscrierea în registrul agricol asupra imobilului în speţă a antecesorilor reclamanţilor încă din anii 1950 (an de la care este evidenţiat terenul în acest registru) iar martorii au confirmat ca din anii 1960 imobilul era în posesia autorului reclamanţilor.

Prin cererea înregistrată de defuncta D.M., mama reclamanţilor, la Judecătoria Întorsura Buzăului, dosar nr. 20/248/2007, s-a solicitat sistarea stării de indiviziune provenind din moştenire asupra imobilului înscris în Cf nr. 377 Boroşneul Mic, nr. top 1811/1, 1813, 1814/1. Ca urmare a administrării probei cu expertiza tehnică topografică dispusă de instanţa de judecată s-a constatat ca în mod eronat imobilul este identificat în Cf nr. 377 Boroşneu Mic, nr. top 1811/1, 1813, 1814/1, iar, la solicitarea tuturor părţilor, instanţa de judecată a dispus efectuarea unei expertize tehnice extratabulare.

Judecătoria Întorsura Buzăului, prin Sentinţa civilă nr. 71/26 02 2009, a constatat că asupra imobilului extratabular compus din teren arabil în suprafaţă de 2527 mp, casa de cărămidă, două case de lemn, curte, două grajduri şi şura în suprafaţă de 292 mp şi teren arabil de 1392 mp situat în comuna Barcani, sat Sărămaş, nr. 185, jud. Covasna, sunt proprietari defuncta D.M., decedată la data de 13. 06. 2008, cu cota de 48/320 parte, cu titlu de drept de moştenire şi pârâţii I.C. cu cota de 48/320 parte, B. Emilian, cu cota de 12/320 parte, cu titlu de drept de moştenire, B.E.G., cu cota de 9/320 parte, cu titlu de drept de moştenire, B.G., cu cota de 9/320, B.E.G., asupra cotei de 18/320 parte, Druţă Gheorghe şi D.M. cu cota de 96/320 parte cu titlu de drept de cumpărare ca bun comun si cota de 80/320 parte cu titlu de drept de întreţinere.

S-a constatat că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Badiu Aurelian Cornel, sub nr. 1211/12 10 2006 B. Emilian şi B.G. au vândut defunctei D.M. şi soţului acesteia Druţă Gheorghe cota de 12/320 parte si de 9/320 parte din imobilul compus din teren arabil în suprafaţă de 2527 mp, casa de cărămidă, două case de lemn, curte, două grajduri şi şură, cu suprafaţa de 292 mp, şi teren arabil în suprafaţă de 1392 mp.

Instanţa de judecată a dispus prin aceeaşi hotărâre dezmembrarea imobilului în litigiu în trei loturi iar lotul nr. 1 în suprafaţa totală de 13272 mp din care 1364 mp categoria de folosinţă curţi, construcţii, 5300 mp fâneaţă, 6608 mp cu categoria de folosinţă fâneaţă a fost atribuit în natură reclamanţilor în calitate de succesori legali ai defunctei D.M. şi lui Druţă Gheorghe. Lotul nr. 2 în suprafaţă de 1463 mp a fost atribuit lui B.E.G. iar lotul nr. 3 în suprafaţă de 3600 mp lui I.C.. Imobilele construcţii au fost atribuite reclamanţilor, iar instanţa a dispus şi cu privire la sulte, obligând reclamanţii să plătească cu titlu de sultă suma de 8550 lei pârâtei I.C. şi suma de 4089 lei pârâtului B.E.G..

Având in vedere situaţia faptică a imobilului, apelanţii solicită instanţei să constate ca asupra imobilului situat în comuna Barcani, sat Sărămaş nr. 185, jud. Covasna, în suprafaţă de 13220 mp, ce se identifică în CF nr.23460 Barcani, de la A+1, nr. top 1991/1/1, 1992, curţi, construcţii şi pădure, proprietara tabulară este pârâta COMUNA BOROSNEUL MARE, iar defunctul B.M. a dobândit dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune.

În drept, au invocat dispoziţiile art. 466 si urm. Cod pr. Civilă, art. art. 1460 si urm. Cod civil austriac, dispoziţiile art.183, art.499, 974, 969, 1073, 1846, 1860 vechiul Cod civil, art. 27 si urm. din Decretul-Lege nr. 7/1996.

În probaţiune, au solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale .

Intimata pârâtă Comuna Boroşneu Mare a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului.

În motivare, a arătat că imobilul în cauză nu se află pe raza teritorială a Comunei Boroşneu Mare, ci a Comunei Barcani, satul Sărămaş, astfel că nu are calitate procesuală pasivă.

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Verificând, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, în raport de criticile formulate, cât şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art.479 alin.1 C.pr.civ., tribunalul constată că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prima instanţă a analizat petitul privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune raportat la dispoziţiile Codului civil din 1864, arătând că reclamanţii au invocat ca moment de început al posesiei anul 1960.

Tribunalul reţine că în motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că în cauză sunt aplicabile dispozițiile art.1460 și urm. ale Codului civil austriac, posesia autorului lor B.M. începând în anul 1940 ( fila 9 dosar primă instanţă). Prin urmare, în soluţionarea acestui petit instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.1460 și urm. ale Codului civil austriac, având în vedere că art. 6 alin. 2 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare din 27 aprilie 1938, prevedea că prescripțiile împlinite, precum și cele începute înaintea punerii în aplicare a prezentei legi, sunt cârmuite în ceea ce privește natura, durata şi efectele lor, de dispozițiile legii sub care au început.

Astfel, uzucapiunilor începute înainte de 15 septembrie 1943 li se aplicau Codul civil austriac sau, după caz, legile locale maghiare, uzucapiunilor începute între 15 septembrie 1943 si 12 iulie 1947 li se aplicau dispozițiile Codului civil român, iar uzucapiunilor începute după data de 12 iulie 1947 li se aplicau dispozițiile art. 27 si art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938.

Conform extrasului de carte funciară depus la dosar ( fila 40) proprietarul tabular al imobilului înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992 este COMUNA BOROŞNEU MARE, astfel că pârâta are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, astfel cum în mod corect a reţinut prima instanţă.

Cu privire la posesia defunctului B.M. asupra unei părţi din terenul în suprafaţă de 1679847 mp întabulat în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992, tribunalul constată că cei doi martori audiaţi în prima instanţă aveau cunoştinţă despre posesia bunicului reclamanţilor, pe nume B.M., asupra terenului din com.Barcani, sat Sărămaş din anii 1969-primul martor  şi respectiv 1985-al doilea martor .

Însă, în apel a fost audiată martora Z.A., care a declarat că sora sa pe nume B.V., mai mare cu 8 ani faţă de martoră, s-a căsătorit la vârsta de 20 de ani cu B.M. şi s-a mutat în casa socrului său B.G.. B.V. este bunica reclamantului D.R.G..

Martora Z.A. avea vârsta de 89 ani la data audierii, astfel că sora sa ar fi avut vârsta de 97 ani, căsătorindu-se la vârsta de 20 de ani, respectiv în urmă cu 77 de ani, în anul 1942.

Având în vedere că posesia def. B.M. ( identic cu B.M. ) asupra imobilului a început încă din anul 1942, conform declaraţiilor martorilor la care s-a făcut referire mai sus, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil austriac.

Potrivit art. 1492 din Codul civil austriac, pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, pe lângă capacitatea persoanei şi existenţa în circulaţie a bunului, este necesară exercitarea unei posesii asupra bunului, iar posesiunea să fie legitimă, de bună credinţă şi neviciată şi să fie continuată tot timpul cerut de lege. Termenul ordinar pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este de 30 de ani, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 1478 din Codul civil austriac. Raportat la aceste dispoziţii legale, pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: exercitarea unei posesii asupra bunului pentru o perioadă de 30 de ani, posesia să fie legitimă, neviciată, iar posesorul să fie de bună credinţă.

Analizând îndeplinirea condiţiilor uzucapiunii, instanţa reţine că, potrivit art. 1461 din Codul civil austriac este legitimă orice posesiune întemeiată pe un titlu ce ar fi fost îndestulător pentru dobândirea proprietăţii, dacă acesta ar fi aparţinut transmiţătorului, însă, având în vedere dispoziţiile art. 1477 din Codul civil austriac potrivit cărora cel care invocă uzucapiunea pe o trecere de timp de 30 sau 40 de ani nu are nevoie de just titlu, această condiţie nu este necesar a fi îndeplinită în speţă. În ceea ce priveşte condiţia ca posesia să fie exercitată cu bună credinţă şi să fie neviciată, instanţa reţine că aceasta este îndeplinită în cauză, faţă de declaraţiile martorilor audiaţi din care rezultă că def. B.M. a stăpânit terenul şi s-a comportat ca şi proprietar al acestuia, iar nicio persoană nu a ridicat pretenţii cu privire la imobil.

Pentru aceste motive, având în vedere că posesia s-a exercitat doar asupra unei porţiuni din terenul înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992, instanţa va dispune dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992, întabulat în favoarea pârâtei Comuna Boroşneu Mare, în două noi parcele, conform documentaţiei tehnice cadastrale întocmită de ing.B.I. şi recepţionată de OCPI Covasna prin procesul verbal nr.632/2017, după cum urmează:

-parcela nr.1, nr.top.nou 1991/1/1/1,1992 pădure şi curţi construcţii, în suprafaţă de 1679847 mp.; 

-parcela nr.2, nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure, în suprafaţă de 13220 mp.

Va constata că defunctul B.M. ( antecesorul reclamanţilor) a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului format din parcela nr.2 mai sus menţionată cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp, situat în com.Barcani, sat Sărămaş nr......, jud. Covasna şi va dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al defunctului B.M., cu titlu de uzucapiune, asupra acestei parcele .

Având în vedere că potrivit certificatului de moştenitor nr.60/1989 de pe urma defunctului B.M. au rămas ca moştenitori defuncta B.V.S., cu cota de 80/320 (5/20), D. M., B.G., B.D., I.C. şi B. A., cu cota de 48/320 (3/20) fiecare, instanţa va  constata că în masa succesorală este  inclus şi imobilul mai sus menţionat şi va dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate cu titlu de moştenire în favoarea defunctei B.V.S. şi a lui D.M., B.G., B.D., I.C. şi B. A., cu titlu de moştenire asupra parcelei nou formate nr. 2 cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp, situată în com.Barcani, sat Sărămaş nr....., jud. Covasna, cu cotele de mai sus.

Cu privire la celelalte capete de cerere, tribunalul le va respinge ca neîntemeiate, din următoarele considerente:

Referitor la contractul de întreţinere autentificat sub nr.4106/26.09.1996 şi contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.619/12.05.2006, tribunalul constată că se referă la imobilul întabulat în CF nr.377 Boroşneu Mic nr.top 1811/1, 1813, 1814/1 în suprafaţă totală de 4211 mp şi care nu are nicio legătură cu terenul ce face obiectul prezentei cauze, respectiv parcela nr.2 cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp, situată în com.Barcani, sat Sărămaş nr......, jud. Covasna.

De altfel, în raportul de expertiză efectuat în dosarul civil nr.......... al Judecătoriei Întorsura Buzăului expertul T. L. a arătat că imobilul din com.Barcani, sat Sărămaş nr....... nu este acelaşi cu imobilul întabulat în CF nr.377 Boroşneu Mic nr.top 1811/1, 1813, 1814/1.

 Pe de altă parte, prin sentinţa civilă nr.71/26.02.2009 pronunţată în dosarul civil nr........  al Judecătoriei Întorsura Buzăului s-a dispus partajarea unor imobile asupra cărora părţile nu au făcut dovada dreptului de proprietate, în acest caz hotărârea judecătorească având efect declarativ şi nu constitutiv de drepturi. S-a reţinut în considerentele acestei hotărâri că imobilul partajat nu este cel întabulat în CF nr.377 Boroşneu Mic nr.top 1811/1, 1813, 1814/1, însă părţile au fost de acord cu efectuarea unui partaj extratabular. De asemenea, terenul partajat prin această hotărâre are o suprafaţă totală de 17335 mp, mai mare decât suprafaţa de  13220 mp reprezentând lotul nr.2 cu nr. top. nou 1991/1/1/2 ce face obiectul prezentei cauze.

De asemenea, partajul s-a efectuat luându-se în considerare cotele de proprietate menţionate în CF nr.377 Boroşneu Mic, fără a se face dovada că aceste cote provin din dezbaterea succesiunii uzucapantului B.M. .

Prin urmare, în prezenta cauză nu se poate valida partajul efectuat prin sentinţa civilă nr.71/26.02.2009 pronunţată în dosarul civil nr.............  al Judecătoriei Întorsura Buzăului, în sensul de a se constata identitatea dintre terenul în suprafaţă de 13220 mp cu nr. top. nou 1991/1/1/2 ce face obiectul prezentei cauze şi terenul ce a format lotul nr.1 şi a fost atribuit reclamanţilor D.R.G., D.R.M. şi pârâtului D. G.

 Faţă de dispoziţiile legale citate anterior şi raportat la situaţia de fapt reţinută mai sus, în temeiul art. 480 alin.2 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul și va schimba în parte hotărârea primei instanțe, conform dispozitivului de mai jos.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite apelul declarat de apelanţii reclamanţi D.R.G., CNP ......................, domiciliat în .........................şi D.R.M., CNP ..............., domiciliată în ..........................., ambii reclamanţi cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet avocat ........... din or.Întorsura Buzăului, strada ..........................., în contradictoriu cu intimaţii pârâţi COMUNA BOROŞNEU MARE, prin Primar, cu sediul în com.Boroşneu Mare, strada Principală, nr.393, judeţul Covasna, I.C., domiciliată în ........................., B.G., CNP ................., cu domiciliul în ..........................., B.E.G., CNP ................., domiciliat în .............................., S.M., (născută B.), CNP ..................., domiciliată .........................şi N.T.A. (născută B.), domiciliată în ...........................împotriva sentinţei civil nr.211/11.10.2018 a Judecătoriei Întorsura Buzăului– pe care o schimbă în parte în sensul că:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii D.R.G. şi D.R.M. în contradictoriu cu intimaţii pârâţi COMUNA BOROŞNEU MARE, prin Primar, I.C., B.G., B.E.G., S.M. (născută B.) şi N.T.A.(născută B.).

Dispune dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.23460 Barcani, nr.top.1991/1/1,1992, întabulat în favoarea pârâtei Comuna Boroşneu Mare, în două noi parcele, după cum urmează:

-parcela nr.1, nr.top.nou 1991/1/1/1,1992 pădure şi curţi construcţii, în suprafaţă de 1679847 mp.; 

-parcela nr.2, nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure, în suprafaţă de 13220 mp.

Constată că defunctul B.M. ( antecesorul reclamanţilor) a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului format din parcela nr.2 mai sus menţionată cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp, situat în com.Barcani, sat Saramas nr.........., jud. Covasna.

Dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al defunctului B.M., cu titlu de uzucapiune, asupra parcelei nr.2 mai sus menţionată cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp situat în com.Barcani, sat Saramas nr........, jud. Covasna.

Constată că în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului B.M. este inclus şi imobilul mai sus menţionat, iar moştenitori au rămas defuncta B.V.S., cu cota de 80/320 (5/20), D. M., B.G., B.D., I.C. şi B. A., cu cota de 48/320 (3/20) fiecare.

Dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate cu titlu de moştenire în favoarea defunctei B. V. S. si a lui D. M., B.G., B.D., I.C. şi B. A., cu titlu de moştenire asupra parcelei nou formate nr. 2 cu nr.top.nou 1991/1/1/2 pădure în suprafaţă de 13220 mp, situată în com.Barcani, sat Saramas nr......., jud. Covasna, cu cotele de mai sus.

Respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere.

Păstrează  dispoziţia sentinţei apelate referitor la soluţia dată asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Boroşneu Mare prin Primar.

Cu drept de recurs - ce se depune la Tribunalul Covasna - în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi  –  10 mai 2019.

Preşedinte Judecător  Grefier