Legea 254/2013 - calcularea pedepsei executate

Decizie 207 din 20.05.2019


Potrivit art. 551 alin. 1 din Legea 254/2013, la calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate suplimentar 6 zile din pedeapsa aplicată, iar conform art. 551 alin. 8 din Legea nr. 254/2013, perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, se calculează începând cu 24 iulie 2012.

Conform art. 551 alin. 6 din Legea nr. 254/2013 dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost transferată sau mutată într-un spaţiu de detenţie având condiţii necorespunzătoare.

 C U R T E A,

Reţine că, prin sentinţa penală nr. 183 din data de 04 aprilie 2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 1864/63/2019, în baza art. 598 alin. (1) lit. d) Cod Procedură Penală cu aplicarea art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, s-a respins contestaţia la executare formulată de petentul condamnat …, iar în temeiul art. 272 alin. 2 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 313 lei, a rămas în sarcina statului şi s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei; în temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., a fost obligat petentul la plata sumei de 150 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, la data de 20.04.2018, condamnatul ... a formulat contestaţie la executare prin care a contestat mandatul de executare dat în dosarul nr. …, întrucât a apreciat că s-a produs o eroare în acest dosar; astfel, a arătat că a câştigat la CEDO suma de 3.000 euro, însă i-a fost luat câştigul pe 5 ani de zile, solicitând să îi fie recalculate zilele câştigate în urma recursului compensatoriu.

Analizând cererea, instanţa de fond a constatat următoarele:

Potrivit art.598 C.pr.pen. contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitiva; b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Instanţa de fond a reţinut că, în cauză, este incident cazul prevăzut de art.598 alin. (1) lit. d) C.proc.pen., invocându-se o cauză de micșorare a pedepsei închisorii, respectiv considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, conform art.551  din Legea 254/2013.

În analiza admisibilităţii contestaţiei la executare, instanţa de fond a apreciat că , într-o primă etapă, determinarea zilelor executate suplimentar se va efectua de către administraţia penitenciarelor, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată. În expunerea de motive s-a menţionat faptul că ,,măsura reglementată depăşeşte cadrul unui remediu compensatoriu stricto sensu – acordarea compensării operând din oficiu, nefiind condiţionată de formularea unei cereri de către persoana deţinută”.

Însă, în cauza de faţă nu s-a solicitat aplicarea art. 551 din Legea nr. 254/2013 de către instanţa de judecată, caz în care s-a admis că o astfel de cerere ar fi inadmisibilă, ci s-a contestat greşita aplicare a dispoziţiilor legale prin determinarea eronată a zilelor executate suplimentar şi refuzul administraţiei penitenciarului de aplicare a legii pentru perioada 27.04.2013 (data incarcerarii) şi pana in prezent .

 Aşadar, s-a considerat că mijlocul procesual de exercitare a dreptului de acces la o instanţă a persoanelor condamnate împotriva modului de determinare a zilelor executate suplimentar este reprezentat de contestaţia la executare formulată în temeiul art.598 alin. (1) lit. d) C.pr.pen., atunci când se invocă o cauză de stingere sau de micşorare a pedepsei, fără a exista vreo cauză de inadmisibilitate.

În situaţia de faţă s-a invocat o cauză de micşorare a pedepsei executate, concluzie care s-a desprins cu evidenţă din reglementarea legală prin care s-a arătat că, la calcularea pedepsei executate efectiv, se au în vedere zilele executate suplimentar în condiţii necorespunzătoare. Argumentul potrivit căruia, pe calea contestaţiei la executare nu se poate schimba sau modifica soluţia care a căpătat autoritate de lucru judecat, nu este incident în cazul de faţă.

Examinând contestaţia la executare formulată de către petent, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.551 alin. (1) din Legea 254/2013, la calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate suplimentar 6 zile din pedeapsa aplicată, iar conform art.551 alin. (8) din Legea 254/2013, perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, se calculează începând cu 24 iulie 2012.

Instanţa  de fond a avut în vedere şi decizia 7/26.04.2018 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală care a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art.55 ind.1 din Legea nr.254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art.104 alin.2 coroborat cu art.43 alin.1 din Codul penal, trebuie recalculată - începând cu data de 24.07.2012 - perioada executată efectiv din pedeapsa din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiţionată anterior intrării în vigoare a Legii nr.169/2017 prin considerarea ca executate suplimentar a zilelor calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare.

În concret, s-a reţinut că petentul se află în executarea pedepsei de 12 ani şi 659 de zile închisoare pentru savarşirea infracţiunii de viol, fiind emis in cauză MEPI nr. 129/17.07.2015, iar din adresa Penitenciarului Craiova a reieşit faptul că persoana condamnată a inceput executarea pedepsei la data de 27.04.2013, urmând să expire la data de 04.12.2026.

De asemenea, s-a constatat că, prin Hotararea CEDO pronunţată la data de 29.03.2018 în "Cauza Corduneanu şi Alţii împotriva Romaniei", statul roman a fost obligat la plata sumei de 3000 Euro catre contestatorul ..., cu titlu de daune morale , materiale şi cheltuieli de judecată, pentru condiţiile inadecvate de detenţie, pentru perioada cuprinsă între  24.05.2013, şi o perioadă finală  neprecizată, fiind menţionată doar perioada minima pentru care se calculează despagubirea, începând cu data menţionată anterior şi anume cel puţin 4 ani, 7 luni şi 20 de zile.

Din adresa nr. 37029/PCDJ/02.04.2019 comunicata de Penitenciarul Craiova a reieşit că despagubirea in sumă de 3.000 de Euro a fost atribuită pentru perioada 24.05.2013 (data incarcerarii) pana la data 29.03.2018 (data pronunţării hotararii CEDO-fila 65), din aceiaşi adresă reieşind că, în continuare i se vor calcula persoanei condamnate zile de compensare, conform art 551 alin. (1) din Legea 254/2013,  începând cu data de 30.03.2018.

Faţă de cele menţionate, instanţa de fond a apreciat că în mod corect penitenciarul a facut aplicarea dispoziţiilor art 551  din Legea  nr. 254/2013.

Cu toate acestea, din concluziile orale formulate de contestator, instanţa de fond a dedus că sursa nemultumirii acestuia rezidă în modalitatea despagubirii zilelor de detenţie  pentru perioada 24.05.2013 - 29.03.2018, ce a fost avută în vedere in hotararea CEDO pronunţată la data de 29.03.2018 în "Cauza Corduneanu şi Alţii împotriva Romaniei", contestatorul preferand o despăgubire in zile compensatorii.

 Astfel, conform art. 551 alin 6 din Legea nr. 254/2013 "Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost transferată sau mutată într-un spaţiu de detenţie având condiţii necorespunzătoare."

Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa de fond a apreciat că cererea este neîntemeiată, condamnatul neavand posibilitatea de a alege masura compensatorie şi anume între varianta despagubirii în bani  şi varianta despagubirii în zile considerate ca executate, în situaţia in care despagubirea a fost deja stabilită printr-o sumă de bani.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 598 alin. (1) lit. d) Cod Procedură Penală cu aplicarea art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, instanţa de fond a respins contestaţia la executare formulată de petentul condamnat ....

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie – în termenul prevăzut de lege – condamnatul ..., susţinând că în decizia Curţii Europene se menţionează doar că a câştigat 3000 euro, iar nu că i se ia câştigul compensatoriu dat de Statul Român, solicitând să îi fie recalculate zilele câştigate în urma recursului compensatoriu.

Examinând hotărârea atacată prin prisma dispoziţiilor legale incidente şi în baza actelor şi lucrărilor de la dosarul cauzei, Curtea constată următoarele:

Prin motivarea contestaţiei la executare, contestatorul ... a susţinut că în decizia Curţii Europene se menţionează doar că a câştigat 3000 euro, iar nu că i se ia câştigul compensatoriu dat de Statul Român, solicitând să îi fie recalculate zilele câştigate în urma recursului compensatoriu.

În acest sens, Curtea reţine că persoana condamnată ... se află în executarea pedepsei rezultante de 12 ani şi 659 de zile închisoare, fiind emis în cauză MEPÎ nr. 129/17.07.2015, iar din adresa Penitenciarului Craiova reiese faptul că persoana condamnată a început executarea pedepsei la data de 27.04.2013, urmând să expire în termen la data de 04.12.2026 (filele 12-13).

Curtea constată şi faptul că prima instanţă în mod corect a reţinut că prin Hotărârea CEDO pronunţată la data de 29.03.2018 în "Cauza Corduneanu şi Alţii împotriva Romaniei", Statul Roman a fost obligat la plata sumei de 3000 Euro către contestatorul ..., cu titlu de daune morale, materiale şi cheltuieli de judecată, ca urmare a încălcării art. 3 CEDO sub aspectul condiţiilor inadecvate de detenţie pentru perioada 24.05.2013 (data încarcerării) până la data 29.03.2018 (data pronunţării hotărârii CEDO-fila 65), astfel cum reiese din adresa nr. 37029/PCDJ/02.04.2019 comunicată de Penitenciarul Craiova, în care se mai menţionează şi faptul că în continuare i se vor calcula persoanei condamnate zile de compensare conform art 551 alin. 1 din Legea 254/2013  începând cu data de 30.03.2018 (fila 71).

Potrivit art. 551 alin. 1 din Legea 254/2013, la calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate suplimentar 6 zile din pedeapsa aplicată, iar conform art. 551 alin. 8 din Legea nr. 254/2013, perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare, se calculează începând cu 24 iulie 2012.

Conform art. 551 alin. 6 din Legea nr. 254/2013 dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost transferată sau mutată într-un spaţiu de detenţie având condiţii necorespunzătoare.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere toate înscrisurile relevante existente la dosarul tribunalului şi menţionate anterior, Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a statuat că cererea este neîntemeiată, condamnatul neavând posibilitatea de a alege măsura compensatorie (între varianta despagubirii în bani şi varianta despagubirii în zile considerate ca executate) în situaţia în care despăgubirea a fost deja stabilită printr-o sumă de bani.

Faţă de cele menţionate, instanţa de fond a apreciat în mod just că penitenciarul a făcut corect aplicarea dispoziţiilor art 551  din Legea  nr. 254/2013.