Desfiinţarea unui înscris. Legislaţie relevantă: art. 25 alin. 3 Cod procedură penală

Decizie 235/Ap din 23.03.2016


Instanţa de fond trebuia să facă aplicarea acestui text de lege şi să dispună desfiinţarea adeverinţei de salariu falsă, în baza căreia inculpata a obţinut contractul de împrumut bancar, dar nu se impune şi desfiinţarea contractului de credit încheiat între inculpată şi bancă, deoarece acest contract nu a fost rezultatul unei alterări sau contrafaceri, ca să poată fi desfiinţat în cadrul procesului penal, potrivit textului de lege menţionat.

Constată că prin sentinţa penală nr. 2306/17.12.2015 a Judecătoriei Braşov, în baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, cu reţinerea art. 5 Cod penal, a fost condamnată  inculpata R.D. […], la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, prevăzută şi pedepsită de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal (fapta din data de 02.12.2008).

În baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, cu reţinerea art. 5 Cod penal, a fost condamnată  aceeaşi inculpată, la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals”, prevăzută şi pedepsită de art. 323 teza a II - a Cod penal (fapta din data de 02.12.2008).

În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele anterior menţionate, aplicând inculpatei pedeapsa rezultantă de 1 an şi 1 lună închisoare (compusă din pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 1/3 din 3 luni închisoare, adică 1 lună închisoare).

În baza art. 91 şi art. 97 alin. 2 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, a obligat inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune B. sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata a prestat o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Municipiului B. sau F.P.S.C. – A.M.F.C. B., pe o perioadă de 60 zile lucrătoare.

Desemnează Serviciul de Probaţiune B. pentru supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor instituite în sarcina inculpatei.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor impuse sau al comiterii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 23 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, s-a admis în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă S.C. A.C.F. S.A. (succesoarea în drepturi a S.C. K.C.F. IFN S.A.) prin mandatar S.C. A.P.S.R. S.R.L. - cu sediul în municipiul B.1, […] - dispunând, în consecinţă, obligarea inculpatei la plata către partea civilă, cu titlu de daune materiale, a sumei de 7609,01 lei plus dobânda legală aferentă acestui debit de la data producerii prejudiciului (02.12.2008) până la data plăţii efective, mai puţin suma de 500 lei, deja achitată de inculpată, conform înscrisului doveditor depus la dosar.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpata la plata a 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (600 lei pentru faza urmăririi penale şi 100 lei pentru faza camerei preliminare şi a judecăţii).

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la data de 02.12.2008, inculpata R.D. s-a prezentat la punctul de lucru al S.C. K.C.F. IFN S.A., situat în municipiul B.2., […] şi a solicitat acordarea unui credit de nevoi personale în cuantum de 16000 de lei. În acest sens, a depus la dosarul constituit de reprezentanţii S.C. K.C.F. IFN S.A. în vederea acordării creditului adeverinţa de salariu nr. 6/02.12.2008 prin care se atesta în mod nereal că inculpata R.D. era angajată la S.C. I. S.R.L. în calitate de gestionar, din 05.02.2006 şi avusese un venit lunar net de 1303 lei în perioada august-octombrie 2008. Reprezentanţii S.C. K.C.F. IFN S.A. i-au comunicat pe loc inculpatei R.D. că i se poate acorda o finanţare de 5550 de lei iar între aceştia şi inculpată s-a încheiat contractul de credit de nevoi personale nr. 10000235273/02.12.2008 prin care a fost acordată finanţarea pe 6 ani. La plecarea din punctul de lucru inculpatei i-a fost înmânată o dovadă pe care să o folosească la ridicarea sumelor de bani de la S.C. B.T. S.A..

La aceeaşi dată, după aproximativ 2-3 ore, inculpata R.D. a fost contactată de reprezentanţii S.C. K.C.F. IFN S.A. care i-au comunicat să se prezinte la sucursala S.C. B.T. S.A. situată în municipiul B.2 […], unde i-a fost înmânată suma de 5550 de lei, fiind emisă în acest sens chitanţa de ridicare numerar nr. BRFOWEJ00945301/02.12.2008, banii fiind folosiţi de inculpată în scop personal.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 493335/23.02.2010 rezultă că semnătura de pe fiecare pagină în zona dreapta sus a contractului de credit de nevoi personale nr. 10000235273/02.12.2008, precum şi semnătura de pe ultima pagină sub numele R.D. - au fost executate de aceeaşi persoană care a executat semnăturile din cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele R.D.; semnătura de pe cererea de acordare a unui credit de nevoi personale nr. 10000235273/02.12.2008 de la rubrica „Semnătura debitorului” a fost executată de aceeaşi persoană care a executat semnăturile din cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele R.D..

Din concluziile raportului de constatare criminalistică grafică nr. 189244/08.12.2014 dispus în cauză rezultă că semnăturile în litigiu depuse în partea dreaptă sus în dreptul menţiunii R.D. şi la rubrica „Semnătura debitorului” pe copia cererii pentru acordarea unui credit de nevoi personale - anexa nr. I la contractul de credit de nevoi personale nr. 10000235273/02.12.2008 şi în partea dreaptă sus în dreptul menţiunii R.D. şi la rubrica „Debitor D.R.” pe copia contractului de credit de nevoi personale nr. 10000235273/02.12.2008 reproduc semnăturile executate de inculpata R.D.. Semnătura în litigiu depusă la rubrica „Semnătura client” pe chitanţa de ridicare numerar cu nr. BRFOWEJ0094530I. emisă de S.C. B.T. S.A. pentru suma de 5550 de lei, a fost executată de inculpata R.D..

Din coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale cu declaraţia de recunoaştere dată în faţa instanţei de inculpată rezultă că faptele pentru care inculpata a fost trimisă în judecată sunt prevăzute de legea penală, au fost comise de aceasta cu vinovăţie în forma prevăzută de lege, sunt nejustificate şi imputabile acesteia.

În drept, faptele inculpatei întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „înşelăciune”, prevăzută  şi pedepsită  de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, respectiv „uz de fals”, prevăzută  şi pedepsită  de art. 323 teza a II - a Cod penal.

S-a pus în discuţie aplicarea art. 5 Cod penal, instanţa urmând să stabilească noul Cod penal ca fiind lege mai favorabilă având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de legile succesive şi tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni reţinute în sarcina inculpatei. Înainte de data de 1 februarie 2014, faptele inculpatei erau incriminate de vechiul Cod penal în art. 215, alin. 1, 2 şi 3 şi art. 291.  Faţă de posibilităţile de individualizare a pedepselor prevăzute de legile succesive, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014, instanţa va reţine, pentru argumentul anterior indicat, prevederile în vigoare după data de 1 februarie 2014 ca fiind mai favorabile inculpatei şi va face aplicarea acestora în prezenta speţă.

În speţă sunt incidente dispoziţiile art. 244 alin. 1 şi 2 din noul Cod penal, care prevăd că inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, respectiv că înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani, precum şi că dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

De asemenea, instanţa de fond reţine incidenţa dispoziţiilor art. 323 teza a II - a din noul Cod penal, care prevăd că folosirea unui înscris sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Prin activităţile ei inculpata, folosind un înscris sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, a pricinuit o pagubă societăţii bancare menţionate, constând în imposibilitatea recuperării sumei acordate cu titlu de credit şi se face vinovată de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, în modalităţile anterior indicate, conform textelor normative prezentate.

În aceste condiţii, urmează a fi angajată răspunderea penală a inculpatei, întrucât faptele sale sunt prevăzute de legea penală, au fost săvârşite cu vinovăţie, fiind nejustificate şi imputabile acesteia.

La individualizarea pedepsei ce a fost stabilită în sarcina inculpatei, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatei, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a acesteia.

În concret, instanţa a reţinut că inculpata nu are antecedente penale, conduita sa a fost de recunoaştere şi regret a faptelor comise, dar infracţiunile săvârşite prezintă un grad de pericol social important prin raportare la prejudiciul produs. Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei, dată fiind gravitatea concretă a infracţiunilor săvârşite de inculpată, care a acţionat în mod premeditat, pricinuind o pagubă importantă persoanei vătămate, pe care nu a reparat-o integral nici până la acest moment, adică la aproximativ 7 ani de la data producerii.

Au fost avute în vedere limitele de pedeapsă diminuate potrivit regulilor ce guvernează judecata în cazul recunoaşterii învinuirii.

Pentru aceste motive, instanţa, în baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, cu reţinerea art. 5 Cod penal, va condamna pe inculpata R.D. […] la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, prevăzută şi pedepsită  de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal (fapta din data de 02.12.2008).

În baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, cu reţinerea art. 5 Cod penal, instanţa de fond a condamnat pe aceeaşi inculpată, la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals”, prevăzută  şi pedepsită  de art. 323 teza a II - a Cod penal (fapta din data de 02.12.2008).

În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele anterior menţionate, aplicându-se inculpatei pedeapsa rezultantă de 1 an şi 1 lună închisoare (compusă din pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 1/3 din 3 luni închisoare, adică 1 lună închisoare).

În baza art. 91 şi art. 97 alin. 2 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi se va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, inculpata a fost obligată ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B., la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune B. sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata a prestat o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Municipiului B. sau F.P.S.C.  – A. M.F.C. B., pe o perioadă de 60 zile lucrătoare.

S-a desemnat Serviciul de Probaţiune B. pentru supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor instituite în sarcina inculpatei.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor impuse sau al comiterii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa a reţinut aplicabilitatea dispoziţiilor art.  91 Cod penal, conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, pedeapsa aplicată fiind sub limita de 3 ani închisoare prevăzută de lege, inculpata nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, astfel încât instanţa are convingerea că scopul general al pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă în regim de detenţie a pedepsei aplicate.

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 23 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, îndeplinite fiind condiţiile răspunderii civile delictuale şi având în vedere recunoaşterea pretenţiilor civile manifestată de inculpată în faza de judecată, instanţa va admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă S.C. A.C.F. S.A. (succesoarea în drepturi a S.C. K.C.F. IFN S.A.) prin mandatar S.C. A.P.S.R. S.R.L. - cu sediul în municipiul B.1, […] - dispunând, în consecinţă, obligarea inculpatei la plata către partea civilă, cu titlu de daune materiale, a sumei de 7609,01 lei plus dobânda legală aferentă acestui debit de la data producerii prejudiciului (02.12.2008) până la data plăţii efective, mai puţin suma de 500 lei, deja achitată de inculpată, conform înscrisului doveditor depus la dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov. Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov împotriva sentinţei penale nr. 2306  din data de 17 decembrie 2015 pronunţată de Judecătoria Braşov, vizează nelegalitatea hotărârii instanţei de fond,  în sensul că se impunea a fi desfiinţată adeverinţa de salariu, cât şi contractul de credit de nevoi personale încheiat între inculpată şi partea civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului curtea constată că apelul parchetului este întemeiat, urmând a fi admis, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

În cauză, instanţa de fond trebuia să facă aplicarea acestui text de lege şi să dispună desfiinţarea adeverinţei de salariu falsă, în baza căreia inculpata a obţinut contractul de împrumut bancar.

Curtea constată că nu se impune şi desfiinţarea contractului de credit încheiat între inculpată şi bancă, deoarece acest contract nu a fost rezultatul unei alterări sau contrafaceri, ca să poată fi desfiinţat în cadrul procesului penal, potrivit textului de lege menţionat. El a produs efecte între părţile contractante, iar instanţa nu poate dispune anularea acestuia decât în baza unei acţiuni separate în anulare sau în constatarea nulităţii, acţiuni care se diferenţiază de desfiinţarea înscrisului falsificat, având o natură juridică diferită şi fiind de competenţa instanţei civile. Curtea constată că instanţa poate dispune desfiinţarea unui înscris, în cadrul procesului penal, doar în cazul în care acesta este nereal, nu şi atunci când el este anulabil, pentru vicierea consimţământului unei părţi contractante.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală  se va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov împotriva sentinţei penale nr. 2306/17.12.2015 a Judecătoriei Braşov, dată în dosarul nr. xx859/197/2015, care va fi desfiinţată sub aspectul omisiunii desfiinţării înscrisurilor falsificate.

Rejudecând în aceste limite, în temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza a II-a Cod procedură penală se va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 6/02.12.2008, prin care se atestă în mod nereal că inculpata R.D. era angajată la S.C. I. S.R.L., în calitate de gestionar din 05.02.2006, cu un venit lunar net de 1303 lei, în perioada august-octombrie 2008, menţinându-se restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

În temeiul art. 272 Cod procedură penală onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 260 lei, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului.