Partaj judiciar. Necesitatea asigurării accesului la calea publică

Decizie 508/A din 10.10.2018


În schimb, în privinţa modalităţii de partaj, instanţa reţine că se impune schimbarea în parte a sentinţei apelate, raportat la concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie întocmit în apel, la împrejurarea că în urma partajului se impune ca accesul la loturile atribuite să fie asigurat din drumul public, precum şi ţinând cont de modul de folosinţă exercitat de către părţi, respectiv de imobilele construcţii deţinute de către acestea

Prin încheierea de admitere în principiu din 17.06.2015 a fost admisă în principiu, în parte, acţiunea civilă formulată, completată şi precizată ulterior de reclamantul T I în con¬tradictoriu cu pârâţii T G jr. şi D A, în nume propriu şi ca reprezentant al pârâtului interzis M C D şi, în consecinţă s-a stabilit că  masa succesorală ră¬masă după defunctul T G sen., decedat la data de 26.07.1995, fost cu ultimul do¬mi¬ciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş este compusă din următoarele bu¬nuri imobile:

- cota de 1/2 parte din imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 7.074 lei (14.148 lei:2), conform ra¬por¬tu¬lui de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- cota de 1/2 parte din imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 215.740 lei (431.480 lei: 2), conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I;

Instanţa a constatat că moştenitori ai defunctului sunt:

- soţia supravieţuitoare T M sen., postdecedată, moştenitor testamentar în ba¬za testamentului autentic nr. 1797/01.06.1995 al fostului Notariat de Stat Local Vişeu de Sus, a-supra bunurilor ce compun masa succesorală a defunctului;

- reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 3/16 din suc¬ce¬si¬une şi defuncta T M sen., soţie supravieţuitoare postdecedată, având vocaţie suc¬ce¬so¬ra¬lă la cota de 4/16 din succesiune, toţi fiind moştenitori legali ai defunctului.

Judecătoria a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în reducţiunea tes¬tamentului autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Local  Vi-şeu de Sus, invocată de pârâta D A, cu consecinţa respingerii acestui petit, a constatat că nu sunt bunuri succesorale de împărţit între moştenitorii legali ai defunctului şi a stabilit că masa succesorală rămasă după defuncta T M sen., decedată la data de 26.12.2008, fostă cu ultimul domiciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş este compusă din următoarele bunuri imobile:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 431.480 lei, conform raportului de expertiză în¬toc¬mit de exp. ing. M I

De asemenea a constatat că moştenitori ai defunctei sunt:

- pârâta D A, moştenitor testamentar în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către BNP T C, asupra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3, în suprafaţă de 351 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în valoare de 49.140 lei;

- reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 1/4 din restul ma¬sei succesorale, toţi fiind moştenitori legali ai defunctei.

Prima instanţă a constatat că nu se impune raportul liberalităţilor făcute de defunctă prin tes¬ta¬men¬tul autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către fostului BNP T C, respectiv a constatat că masa partajabilă este compusă din:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, în suprafaţă de 2.731 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în va¬loa¬re de 382.340 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I.

Total valoare masă partajabilă: 396.488 lei, astfel că fiecărei părţi i se cuvin bunuri în va¬loare de 99.122 lei.

Prima instanţă a dispus ieşirea din indiviziune conform cotelor ce le revin părţilor, sens în care s-a revenit la expertul M I în vederea actualizării valorii bunului de natură teren,  for-mării loturilor, cu luarea în considerare a valorii reactualizate a construcţiilor, urmând a pro-pune trei variante de lotizare, ţinând cont de cota parte ce se cuvine fiecăruia din moş¬te¬ni¬toa¬re, natura bunurilor, construcţiile edificate pe teren, posesia terenurilor şi construcţiilor, a¬si¬gurarea căilor de acces sau altele asemenea în vederea obţinerii de loturi funcţionale.

Prin sentinţa civilă nr. 1414/06.07.2016, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în do¬¬-sarul nr. 1186/336/2009 a fost admisă în parte, acţiunea civilă formulată, completată şi pre¬ci-zată ulterior de reclamantul T I în contradictoriu cu pârâţii T G jr. şi D A, în nume propriu şi ca reprezentant al pârâtului interzis M C D şi, în consecinţă:

I. S-a stabilit că  masa succesorală ră¬masă după defunctul T G sen., decedat la data de 26.07.1995, fost cu ultimul do¬mi¬ciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş este compusă din următoarele bu¬nuri imobile:

- cota de 1/2 parte din imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 7.074 lei (14.148 lei:2), conform ra¬por¬tu¬lui de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- cota de 1/2 parte din imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 215.740 lei (431.480 lei: 2), conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I;

II. S-a constatat că moştenitori ai defunctului sunt:

- soţia supravieţuitoare T M sen., postdecedată, moştenitor testamentar în ba¬za testamentului autentic nr. 1797/01.06.1995 al fostului Notariat de Stat Local Vişeu de Sus, a-supra bunurilor ce compun masa succesorală a defunctului;

- reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 3/16 din suc¬ce¬si¬une şi defuncta T M sen., soţie supravieţuitoare postdecedată, având vocaţie suc¬ce¬so¬ra¬lă la cota de 4/16 din succesiune, toţi fiind moştenitori legali ai defunctului.

III. A fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în reducţiunea tes-tamentului autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Local  Vi¬şeu de Sus, invocată de pârâta D A, cu consecinţa respingerii acestui petit.

IV. S-a constatat că nu sunt bunuri succesorale de împărţit între moştenitorii legali ai defunctului.

V. S-a stabilit că masa succesorală rămasă după defuncta T M sen., decedată la data de 26.12.2008, fostă cu ultimul domiciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş este compusă din următoarele bunuri imobile:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 431.480 lei, conform raportului de expertiză în¬toc¬mit de exp. ing. M I

Total valoric al masei succesorale: 445.628 lei.

VI. S-a constatat că moştenitori ai defunctei sunt:

- pârâta D A, moştenitor testamentar în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către BNP T C, asupra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3, în suprafaţă de 351 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în valoare de 49.140 lei;

- reclamantul T I, pârâţii T G, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 1/4 din restul ma¬sei succesorale, toţi fiind moştenitori legali ai defunctei.

VII. S-a constatat că nu se impune raportul liberalităţilor făcute de defunctă prin tes¬ta-men¬tul autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către fostului BNP T C.

VIII. S-a constatat că masa partajabilă este compusă din:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, în suprafaţă de 2.731 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în va¬loa¬re de 382.340 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I.

Total valoare masă partajabilă: 396.488 lei, astfel că fiecărei părţi i se cuvin bunuri în va¬loare de 99.122 lei.

IX. S-a dispus ieşirea din indiviziune şi atribuirea bunurilor succesorale astfel:

- reclamantului T I: teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-C-30-10-11-12-33-13-F-G-B-f.523 vol. II;

- pârâtului T Gă, teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: 17-A-B-C-29-28-27-26-17-f.523 vol. II;

- pârâtului M C D: teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-G-F-14-15-E-D-16-B-f.523 vol. II;

- pârâtei D A: imobilul casă de locuit şi anexe,  situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de ex¬per¬tiză întocmit de exp. ing. L D.

X. Pentru egalizarea loturilor:

- reclamantul T I a fost obligat să plătească pârâtei D A suma de 28.324 lei cu titlu de sultă;

- pârâtul T Gă a fost obligat să plătească pârâtei D A suma de 28.324 lei cu titlu de sultă;

- pârâtul M C D a fost obligat să plătească pârâtei D A su¬ma de 28.324 lei cu titlu de sultă.

XI. Pârâtul M Gă a fost obligat să achite reclamantului suma de 2.214,5 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Pârâtul M C D a fost obligat să achite reclamantului suma de 2.214,5 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Pârâta D A a fost obligată să achite reclamantului suma de 1.629,5 lei cu ti¬tlu cheltuieli de judecată.

Au fost compensate restul cheltuielilor de judecată efectuate de părţi.

XII. Reclamantul T I a fost obligat să achite suma de 460 lei cu titlu diferenţă o¬norariu expertiză pentru expertul Mu I, iar pârâţii T G jr., M C D, la plata sumei de 125 lei cu titlu diferenţă onorariu expertiză pentru expertul L D.

În motivarea acestei hotărâri s-au reţinut următoarele:

Referitor la succesiunea după defunctul T G sen.:

Din certificatul de deces seria DA nr. 283783, reiese că numitul T G sen., fost cu ultimul domiciliu în B, str. V. A, nr. 16 (actualmente nr. 56),  jud. Ma¬ra¬mu¬reş, a decedat la data de 26.07.1995.

Moştenitori legali ai defunctului sunt soţia supravieţuitoare, defuncta T M sen., având vocaţie succesorală la cota de 4/16 din succesiune, reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fi¬e¬ca¬re vocaţie succesorală la cota de 3/16 din succesiune.

Pârâtul M C D este fiul fiicei defunctului, numita T M jr., pre¬decedată, venind la succesiunea defunctului în reprezentarea mamei sale. Acesta este in¬ter¬zis, pârâta D A fiind numită curator al majorului interzis, reprezentându-l în această ca¬litate în instanţă.

Prin testamentul autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Lo¬cal  Vişeu de Sus, defunctul T G sen. a testat în favoarea soţiei sale, T M sen. întreaga sa parte din casă, grajd şi terenul de 300 mp situate în oraşul B, str. V. A, nr. 16, jud. Maramureş, cota sa de 1/2 parte din terenul livadă, în suprafaţă de 35.020 mp, situat în acelaşi loc şi suprafaţa de 3.000 mp teren fânaţ extravilan, situat la locul numit „Dealul între Râuri” - moştenit de la părinţi, precum şi toate bunurile mobile ce se vor găsi în pa¬trimoniul său la data decesului.

S-a reţinut astfel că soţia supravieţuitoare T M sen., postdecedată, este şi moş¬tenitor testamentar al defunctului, în baza acestui testament autentic.

Reclamantul, moştenitor rezervatar al defunctului, a solicitat reducţiunea acestui tes¬ta-ment, la cotitatea disponibilă, pârâţii, iar apoi pârâta D A invocând excepţia pres¬crip¬ţiei dreptului reclamantului de a formula această acţiune, excepţie care a fost admisă de ins¬tanţă, având în vedere că acţiunea în reducţiunea testamentului este o acţiune personală şi pa-trimonială, prescriptibilă în termenul general de prescripţie prevăzut la art. 3 din Decretul nr. 167/1958 (aplicabil speţei raportat la data naşterii raporturilor juridice deduse judecăţii). Bu-nurile ce fac obiectul testamentului s-au aflat în posesia pârâtei T M sen. de la data de¬cesului soţului acesteia, defunctul T G sen. şi până la decesul acesteia, iar ac¬ţi¬u¬nea în reducţiunea testamentului autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Local  Vişeu de Sus, trebuia introdusă de reclamant până în data de 26.07.1998, când s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului material la acţiunea în reducţiunea acestui tes¬ta¬ment.

În ce priveşte bunurile succesorale, s-a reţinut că reclamantul a indicat iniţial anumite bu¬nuri ca făcând parte din masa succesorală rămasă după defunctul său tată, ulterior a mo¬di¬fi-cat componenţa masei succesorale, pentru ca în final aceasta să fie precizată ca fiind compusă din:

- complex imobiliar compus din casă, anexe gospodăreşti şi teren în suprafaţă de 34,35 ari, situate în B, str. V. A, nr. 56, înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/1 şi 1053/3;

- teren în suprafaţă de 2.041 mp situat în B, la locul numit „Gruiul lui Dan 1”- aşa cum a fost identificat în raportul de expertiză;

- teren în suprafaţă de 3.920 mp situat în B, la locul numit „Gruiul lui Dan 2” - aşa cum a fost identificat în raportul de expertiză.

Aşa cum reiese din expertiza în specialitatea construcţii, întocmită de exp. ing. L D, casa de locuit a defunctului, a fost construită de acesta şi soţia T M sen. în a¬nul 1940 şi are o suprafaţă de 52,72 mp. Aferent casei există mai multe anexe, respectiv: ma¬ga¬zie, şopron lemn, latrină. Valoarea de circulaţie a construcţiilor, aşa cum a fost stabilită de ex¬pert la nivelul anului 2006 este de 141.484.000 lei rol, respectiv 14.148,4 lei ron, rotund 14.148 lei.

Defunctul împreună cu soţia sa, T M sen. au fost proprietari tabulari asupra te¬renului înscris  în CF 7985 B nr. top. 1053/1 - în suprafaţă de 2.731 mp şi nr. top. 1053/3 - în suprafaţă de 351 mp, suprafaţa totală a acestor terenuri fiind aşadar de 3.082 mp şi nu de 34,35 ari cât a indicat reclamantul.

Aceste bunuri au fost dobândite de cei doi soţi sub durata căsătoriei, ca şi bunuri co-mu¬ne, în cotă de 50% fiecare - nefiind invocat şi dovedit un alt procent de participare la do-bân¬direa lor, astfel că în masa succesorală rămasă după defunct va fi inclusă doar cota de  1/2 din aceste bunuri.

În ce priveşte celelalte două terenuri indicate de reclamant, respectiv teren în su¬pra¬fa¬ţă de 2.041 mp situat în B, la locul numit „Gruiul lui Dan 1” şi teren în suprafaţă de 3.920 mp situat în B, la locul numit „Gruiul lui Dan 2” - aşa cum au fost identificate în raportul de expertiză, instanţa a reţinut că pe aceste terenuri sunt alţi proprietari tabulari decât de¬func¬tul şi soţia sa, cărora reclamantul (sau pârâţii, reconvenţional), nu le-au opus vreun drept, ne¬fi¬ind dovedit că aceste terenuri se aflau în proprietatea defunctului la data decesului, nefiind  a¬ră-tată modalitatea prin care terenurile au fost transmise de la toţi proprietarii de carte funciară la defunct, sau un alt mod de dobândire de către defunct a proprietăţii terenurilor, deşi instanţa a solicitat reclamantului, de mai multe ori, să facă o astfel de dovadă, aspect faţă de care ins¬tan-ţa nu a inclus aceste terenuri în masa succesorală rămasă după defunctul T G sen.

Adeverinţele de rol agricol şi recunoaşterea de către toate părţile a posesiei exercitată a-supra terenurilor de către defunct nu este suficientă pentru a dovedi existenţa unui drept de pro¬prietate a acestuia asupra imobilelor în cauză. 

Faţă de aceste aspecte, instanţa a constatat că masa succesorală rămasă după  de¬fun¬c¬tul T G sen., decedat la data de 26.07.1995, fost cu ultimul domiciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş este compusă din următoarele bunuri imobile:

- cota de 1/2 parte din imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 7.074 lei (14.148 lei:2), conform ra¬por¬tu¬lui de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- cota de 1/2 parte din imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp, în valoare de 215.740 lei (431.480 lei: 2), conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I.

Raportat la testamentul autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Local Vişeu de Sus, s-a constatat că defunctul a testat în favoarea soţiei sale, T M sen. toate bunurile succesorale, astfel că nu există bunuri partajabile între moş¬te¬ni¬torii le¬gali ai defunctului.

Referitor la succesiunea după defuncta T M sen.:

Din certificatul de deces seria DS nr. 727925, reiese că numita T M (Marie) sen., fostă cu ultimul domiciliu în B, str. V. A, nr. 16 (actualmente nr. 56),  jud. Ma¬ramureş, a decedat la data de 26.12.2008.

Moştenitori legali ai defunctei sunt reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie suc¬ce¬sorală la cota de 1/4 din masa succesorală partajabilă.

Având în vedere şi argumentele expuse anterior, în analiza succesiunii defunctului T G sen., instanţa a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta T M sen. este compusă din următoarele bunuri imobile:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 431.480 lei, conform raportului de expertiză în¬toc¬mit de exp. ing. M I

Total valoric al masei succesorale: 445.628 lei.

Prin testamentul autentificat sub nr. 3093 din 29.10.2002 de către BNP T C, defuncta T M sen. a testat în favoarea fiicei sale D A „teren curte şi gră¬dină în suprafaţă de 3,5 ari, situat în loc. „Vaduri”, în care se va socoti şi terenul de sub con¬strucţia situată în loc. B, str. V. A, nr. 56, jud. Maramureş”. Acest teren este u¬nul şi acelaşi cu terenul în suprafaţă de 351 mp înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/3, pro¬prietatea testatoarei.

Nu poate fi primită afirmaţia reclamantului potrivit căreia terenul testat pârâtei D A de mama sa nu este unul şi acelaşi cu terenul identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 întrucât din toate afirmaţiile părţilor, inclusiv ale reclamantului, reiese că terenul pe ca¬re se află casa părintească are denumirea de „Acasă” sau „Vaduri”, astfel fiind descris, spre e¬xemplu în testamentul defunctului T G sen., adeverinţele de rol agricol, precizările din acţiunea reclamantului etc., şi vecinii indicaţi în testament corespunzând terenului (D A fiind proprietară a terenului înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/2 în suprafaţă de 500 mp în baza testamentului autentic nr. 1973/1992; testatoarea fiind proprietara terenului în¬vecinat, iar la nr. 1053/4 indicat ca vecinătate sud-estică fiind T M (III) care a fost par¬te în prezentul litigiu până la un moment dat), astfel că nu există niciun dubiu cu privire la i¬dentificarea terenului testat de defunctă către pârâta D A.

Este adevărat însă, aşa cum arată reclamantul, că acest testament nu se referă şi la ca¬sa părintească, amplasată pe acest teren, aşa cum încearcă pârâta D A să acrediteze ideea.

S-a constatat astfel că pârâta D A este moştenitor testamentar al defunctei, în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către BNP T C,  a¬su¬pra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3, în suprafaţă de 351 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în valoare de 49.140 lei.

Faţă de toate aceste aspecte, instanţa a constatat că masa partajabilă este compusă din:

- imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, în suprafaţă de 2.731 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în va¬loa¬re de 382.340 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I.

Total valoare masă partajabilă: 396.488 lei.

Având în vedere valoarea bunului testat de defunctă pârâtei D A şi valoarea masei succesorale, nu se impune imputarea liberalităţilor făcute de defuncta T M sen., ast¬fel că fiecărei părţi i se cuvin bunuri în valoare de 99.122 lei din masa partajabilă.

Instanţa a exclus din masa partajabilă a defuncţilor terenul înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/2 în suprafaţă de 500 mp, care a format proprietatea defunctei T M jr, fi¬i¬ca defuncţilor şi sora pârâtei D A, testat acesteia din urmă, conform testamentului au¬tentic nr. 1973/1992, aşa cum, de altfel, s-a reţinut şi în decizia civilă nr. 323/A/17.12.2008 a Tribunalului Maramureş, dată în primul ciclu procesual, în dosarul nr. 1008/336/2006.

De asemenea, a fost exclusă şi camera în suprafaţă de 16 mp alipită casei părinteşti, re-ţinându-se că această încăpere a fost construită de către pârâta D A, în timpul vieţii pă¬rinţilor săi şi cu acordul acestora. Că este aşa, rezultă din afirmaţiile pârâţilor, inclusiv ale pâ¬râtei decedate în timpul procesului T M sen., care, la termenul din data de 05.03. 2008, prezentă fiind în instanţă, a arătat că acea cameră a fost alipită de pârâta D A, î¬nainte de a se căsători, interogatoriul pârâţilor (f. 203-204 dosar iniţial), afirmaţiile mar¬to¬ru¬lui Rusz Victor Adrian (f. 237 dosar nr. 1008/336/2006), dar şi din adeverinţa nr. 478/3/19.03. 2008, emisă de Primăria B, din care reiese că pârâta D V figurează în registrul a¬gricol vol. 15 fila 184, în B, str. V. A, nr. 56/A,  cu o casă de locuit în suprafaţă de 16 mp, dată în folosinţă în anul 1977 (f. 208 dosar nr. 1008/336/2006) - prezumţia de pro¬pri¬etate a pârâtei D A, asupra acestei încăperi, nefiind înlăturată de reclamant prin de¬claraţiile martorilor propuşi de acesta, care nu se coroborează cu nicio altă probă în acest sens.

În vederea ieşirii din indiviziune conform cotelor ce le revin părţilor, s-a revenit la ex-pertul M I pentru actualizarea valorii bunurilor partajabile, formarea loturilor, pro¬pu¬nerea unor variante de partajare, fiind întocmite, la cererea părţilor şi a instanţei mai multe va¬riante de partajare, atribuirea loturilor urmând a fi făcută de instanţă ţinând cont de folosinţa bu¬nurilor succesorale, natura acestora, construcţiile edificate pe teren şi proprietatea acestor con¬strucţii.

S-a reţinut că, deşi s-a revenit la expert de mai multe ori pentru a forma loturile strict în funcţie de încheierea de admitere în principiu, acesta nu s-a conformat întru totul dis¬po¬zi¬ţi¬i¬lor instanţei, existând erori de calcul în ce priveşte calculul sultelor raportat la bunurile evi¬den¬ţiate de expert, aceste erori urmând a fi însă îndreptate de către instanţă.

Raportat la toate argumentele expuse, bunurile succesorale au fost atribuite părţilor astfel:

- reclamantului T I: teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-C-30-10-11-12-33-13-F-G-B - f. 523 vol. II;

- pârâtului T Gă, teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: 17-A-B-C-29-28-27-26-17 - f. 523 vol. II;

- pârâtului M C D: teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-G-F-14-15-E-D-16-B - f. 523 vol. II;

- pârâtei D A: imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de ex¬per¬tiză întocmit de exp. ing. L D.

Pentru egalizarea loturilor, părţile cărora li s-a atribuit teren au fost obligate să plă¬tea¬scă pârâtei D A sultă, câte 28.324 lei fiecare.

În ce priveşte cheltuielile de judecată s-a reţinut că taxele de timbru şi onorariile ex¬per-ţilor au fost în cuantum de 8.858 lei şi că acestea trebuie achitate în mod egal de părţi, res¬pec-tiv câte 2.214,5 lei fiecare.

Reclamantul a achitat taxe de timbru în valoare totală de 1.373 lei (f. 5, 110, 157 dosar nr. 1008/336/2006; f. 33, 330 ), fără taxele de timbru datorate pentru repunerile pe rol a ca¬uzei, care au fost achitate din culpa acestuia, achitând şi onorarii expertize în cuantum de 6.315 lei (f. 32, 101, 118, 154, 216, 218, 150, 151, 330, 462) mai având de achitat onorarii ex¬per¬tiză în valoare de 585 lei, la plata cărora a fost obligat de instanţă. Pârâta D A a a¬chi¬tat 585 lei cu titlu onorarii expertiză.

Pârâtul M Gă a fost obligat să achite reclamantului suma de 2.214,5 lei cu ti¬tlu de cheltuieli de judecată.

Pârâtul M C D a fost obligat să achite reclamantului suma de 2.214,5 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Pârâta D A a fost obligată să achite reclamantului suma de 1.629,5 lei cu ti¬tlu cheltuieli de judecată.

Au fost compensate restul cheltuielilor de judecată efectuate de părţi.

Cum nu şi-au îndeplinit obligaţiile, instanţa l-a obligat pe reclamantul T I să a¬¬chite suma de 460 lei cu titlu diferenţă onorariu expertiză pentru expertul Mu I, iar pe pârâţii T G jr., M C D la plata sumei de 125 lei cu titlu diferenţă o¬¬norariu expertiză pentru expertul L D.

2.Împotriva încheierii de admitere în principiu din 17.06.2015 şi a sentinţei civile nr. 1414 din 06.07.2016, ambele pronunţate de Judecătoria Vişeu de Sus în do¬¬sarul nr. 1186/336/ 2009 a promovat apel reclamantul T I solicitând instanţei admiterea apelului, schim¬ba¬rea în parte a sentinţei civile şi a încheierii de admitere în principiu în sensul de a se con¬s¬ta¬ta:

1. că masa succesorală rămasă după defunctul T Gă sen. se compune din ½ par¬te casa şi anexe gospodăreşti situate în B, str. V. A, nr. 56 în valoare de 9.886,5 lei (19.773 lei:2=9.886,5 lei), iar nu de 14.148 lei cât s-a reţinut prins entinţa atacată, împreună cu terenul aferent în suprafaţă reală de 34,35 ari înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/1 şi 1053/3, astfel cum a fost identificată de expertul tehnic judiciar M I; teren în su¬pra¬fa¬ţă de 2.041 mp situat în intravilanul oraşului B, la locul numit „Gruiul lui Dan 1”, aşa cum a fost identificat în anexa grafică 4 din completarea la raportul de expertiză teh¬ni¬că ju¬di¬ci¬ară întocmit în cauză de expert M I; teren în suprafaţă de 3.920 mp, situat în ex¬¬tra¬vi¬lanul oraşului B, la locul numit „Gruiul lui Dan 2”, aşa cum a fost identificat în a¬nexa gra¬fică 5 din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expert M I;

2. că masa succesorală după defuncta T M se compune din ¾ parte casă şi a¬ne¬xe gospodăreşti situate în B, str. V. A, nr. 56, împreună cu ¾ parte teren a¬ferent în suprafaţă de 34,35 ari înscris în CF 7985 B nr. top. 1053/1 şi 1053/3; ¼ parte te¬ren în suprafaţă de 2.041 mp situat în intravilanul oraşului B, la locul numit „Gruiul lui Dan 1”, aşa cum a fost identificat în anexa grafică 4 din completarea la raportul de expertiză teh¬nică ju¬di¬ci¬ară întocmit în cauză de expert M I; 1/4 teren în suprafaţă de 3.920 mp, situat în ex¬¬tra¬vi¬lanul oraşului B, la locul numit „Gruiul lui Dan 2”, aşa cum a fost identificat în a¬nexa gra¬fică 5 din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expert M I;

3. că la masa succesorală după defuncta T M au vocaţie succesorală re¬cla¬man¬tul T I în cotă de ¼ parte, pârâţii T Gă (fiu) în cotă de ¼ parte, D A (fiică) în cotă de ¼ parte, M Cristi D (nepot de fiu) în reprezentarea mamei pre¬decedate M M în cotă de ¼ parte, în calitate de moştenitori legali;

4. că pârâta D A nu are calitate de moştenitor testamentar după defuncta T M în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de BNP T C asupra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 în suprafaţă de 351 mp si¬tu¬at în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri” în valoare de 49.140 lei;

5. că la construcţia existentă pe str. V LAecsandri, nr. 56, reclamantul a construit o cameră în suprafaţă de 16 mp alipită casei părinteşti, iar în subsidiar, în măsura în care se va a-precia că a fost edificată de defunctul T Gă să fie inclusă la masa succesorală la va¬loa¬rea de 4.836 lei conform raportului de expertiză întocmit de ing. L D, atribuind în lotul reclamantului teren corespunzător împreună cu construcţia aferentă alipită casei pă¬rin¬teşti;

6. să se dispună partajarea în baza unei noi variante de lotizare, prin atribuirea către re-clamant a unei suprafeţe de teren corespunzătoare valoric cotei de proprietate cuvenite, lu¬ând în considerare diferenţele de valoare dintre loturi (teren construibil sau nu), cu atribuirea (da¬că este posibil) în lot a unui teren aferent construcţiei edificate de reclamant (alipită de ca¬sa bătrânească);

7. înlăturarea obligaţiei de plată a sultei în sumă de 28.324 lei de către reclamant pârâtei D A;

8. obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii de apel se arată că atât încheierea de admitere în principiu cât şi sen¬tinţa sunt în parte nelegale, atât în ceea ce priveşte componenţa masei partajabile şi modul în care a reţinut calitatea de moştenitori legali/rezervatari, cât şi în ceea ce priveşte moda¬li¬ta¬tea de partajare, dispusă cu nesocotirea dispoziţiilor art. 673 ind. 9 şi urm. din vechiul Cod de pro-cedură civilă.

În mod nelegal instanţa fondului a constatat că pârâta D A ar avea calitatea de moştenitor testamentar în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de BNP T C, asupra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 în suprafaţă de 351 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri” în valoare de 49.140 lei. Terenul menţionat în testament nu este cel corespunzător nr. top. 1053/3. O¬bi¬ec¬tul testamentului - legat cu titlu particular, este un teren neidentificat cu date de carte fun¬ci¬ară, în suprafaţă de 3,5 ari, fără a se preciza dacă este intravilan sau extravilan, la locul numit „Vaduri”.

Apelantul arată că terenul din str. V. A a fost dezmembrat şi întabulat încă din anul 1992, terenul pe care se află casa de locuit primind topograficul 1053/3, iar dacă a¬cest teren ar fi făcut obiectul testamentului, în mod obligatoriu, după 10 ani de la întabulare, ar fi fost menţionate date de identificare cadastrale ale terenului.

Pe de altă parte la acel teren nu este vecin  D A, casa bătrânească nu face o¬bi¬ectul testamentului, iar terenul se menţionează că provine din moştenire şi partaj voluntar în ur¬ma defunctului T Gă, ori nu a existat niciun partaj voluntar, altminteri nu se im¬pu¬nea prezentul litigiu.

Prin urmare întreaga modalitate de partajare este greşită, inclusiv în cea ce priveşte modalitatea de lotizare, din această perspectivă.

Pe de altă parte instanţa nesocoteşte că pârâta D A nu a edificat şi nici nu avea cum să edifice o cameră de 16 mp alipită de casa bătrânească. Aceasta a fost edificată de reclamant, ajutat fiind de defunctul său tată T Gă, însă reclamantul a fost cel care a su¬portat cheltuielile. Pârâta D A nu era angajată şi nu obţinea niciun venit în acea pe¬ri¬oadă şi prin urmare nu avea cum să edifice partea respectivă de locuinţă. Mai mult, în acea ca¬meră a locuit tot timpul reclamantul, camera fiind construită pentru acesta iar nu pentru pâ¬râ¬tă. În aceste condiţii, apreciază că în mod greşit instanţa fondului a constatat că acea cameră ar fi fost edificată de pârâta D A, când în realitate a fost edificată de reclamant. Toto¬da¬tă instanţa fondului are în vedere o altă valoare a construcţiei diferită de cea precizată de ex¬pertul L D în lucrarea de expertiză depusă în octombrie 2015.

Este greşită hotărârea şi în ceea ce priveşte luarea în seamă la partajarea unui teren de o suprafaţă mai mică decât reală, în ceea ce priveşte terenul intravilan din locul numit „A¬ca¬să” sau „Vaduri”, din str, V A, nr. 56. Terenul corespunzător nr. top. 1053/1 şi 1053/3 are suprafaţa reală de 34,35 ari, astfel că instanţa era datoare să aibă în vedere la par¬ta¬ja¬re întreaga suprafaţă de teren de 34,35 ari, astfel cum a fost identificată de expertul M I în toate lucrările de expertiză efectuate. Greşeala se repercutează şi în modul de efectuare a lotizării efective prin sentinţa pronunţată.

Apelantul critică hotărârea pronunţată şi pentru neincluderea în masa partajabilă a terenului din locul numit „Gruiul lui dan”, cu privire la care expertul a menţionat că nu a putut fi identificat din punct de vedere topografic, întrucât nu ar exista cărţi funciare cu privire la a-cest teren, însă apelantul a depus la dosar extrasul CF 1967 B, din care rezultă contrariul sus-ţinerilor expertului.

Prin urmare, instanţa, în condiţiile art. 129 Cod procedură civilă trebuia să dea do¬va¬dă de rol activ şi să solicite expertului lămuriri în acest sens.

În consecinţă, reţinerile instanţei că reclamantul nu a făcut dovada proprietăţii deşi a a-cordat mai multe termene în acest sens sunt nefondate.

Apelantul critică întreaga modalitate de lotizare efectuată cu nesocotită dispoziţiilor art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă.

Potrivit art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă la formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama şi de natura bunurilor de împărţit, de domiciliul părţilor, de faptul că unii co¬pro-prietari au efectuat construcţii sau îmbunătăţiri.

Astfel, cum a mai şi precizat, apelantul a efectuat lucrări de edificare a unei camere de locuit lipită de casa veche, dar a şi locuit şi locuieşte în spaţiul respectiv, spaţiu pe care pe par-cursul procesului l-a îmbunătăţit substanţial.

Mai mult, instanţa fondului a efectuat partajarea, formând loturi fără cale de acces – cum este şi situaţia terenului atribuit reclamantului. În plus, instanţa nu a avut în vedere natura terenurilor, omiţând un aspect esenţial, respectiv că terenul reclamantului dar şi al altor pârâţi nu este construibil spre deosebire de terenul atribuit pârâtei D A. Terenul situat în partea din spate a complexului imobiliar din str. V A, nr. 56 nu este construibil, fiind mlăştinos sau/şi ocupat de linii de înaltă tensiune.

Nelegalitatea este cu atât mai evidentă cu cât instanţa ia în atenţie o variantă de lo¬ti¬za¬re care pleacă doar de la o egalitate a suprafeţei loturilor nu şi de la un aspect de echivalenţă va-lorică reală. Partea din spate a terenului unde se află şi terenul atribuit în lotul reclamantului nu poate avea aceeaşi valoare cu terenul din faţă unde se află edificate construcţii, întrucât este superflu să amintească că un teren construibil este întotdeauna mai valoros decât un teren cu funcţionalitate exclusivă de grădină.

În consecinţă este lipsită de temei şi nelegală obligarea reclamantului la plata şi a unei sulte către pârâtă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 282 ind. 1 Cod procedură civilă, art. 673 ind. 9, art. 673 ind. 10 şi urm., art. 274 Cod procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat efectuarea unei completări la expertiză sau a unei noi ex¬per-tize, cercetarea la faţa locului, precum şi alte probe a căror necesitate va reieşi din dez¬ba¬teri.

Intimata D A în nume propriu şi în calitate de curator al intimatului M C D prin întâmpinarea formulată a solicitat, în principal, respingerea apelului ca tar¬div, în subsidiar anularea apelului ca insuficient timbrat, iar în principal respingerea ape¬lu¬lui ca nefondat.

În motivarea întâmpinării se arată că apelul apare ca tardiv înregistrat deoarece a¬ces¬ta a fost înregistrat în data de 08.08.2016, iar dovada de comunicare cu intimata D A a¬pare ca fiind primită în data de 20.07.2016.

Potrivit art. 284 alin. 2 Cod procedură civilă 1865 termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, incident fiind principiul legalităţii căii de atac. Aşa fiind, faţă de cele ce preced, apelul apare ca fiind declarat după împlinirea termenului legal de 15 zile.

În ceea ce priveşte timbrarea cererii de apel, arată că prima instanţă, atât prin în¬che¬ie¬rea de admitere în principiu cât şi prin sentinţa de fond, a stabilit că valoarea masei succe¬so¬rale este de 445.628 lei, iar valoarea masei partajabile este de 396.488 lei.

Potrivit art. 3 lit. c pentru stabilirea masei succesorale se datorează o taxă de timbru de „3% din valoarea masei succesorale”, iar pentru cererile de partaj se datorează o taxă judi¬ci¬ară de timbru de „3% din valoarea masei partajabile”.

Prin apelul promovat se critică sentinţa de fond sub toate aspectele. Or, în lumina dis-poziţiilor legale mai sus expuse, apelantul T I datorează în apel o taxă judiciară de timbru de 50% din taxele datorate pentru valorile contestate şi raportat la capetele de cerere, respectiv 12.631,74 lei.

Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 dispune că taxele de timbru se plătesc anti¬ci¬pat, iar alin. 3 al aceluiaşi articol statuează sancţiunea anulării cererii dacă taxa judiciară de tim¬bru nu se achită în cuantumul prevăzut de lege.

Pe fond, solicită înlăturarea criticilor formulate şi respingerea apelului ca nefondat.

Solicită a se reţine că prezenta cauză se găseşte în rejudecare, în al doilea ciclu pro¬ce-sual, după ce prin decizia civilă nr. 323/A/2008 s-a admis apelul intimatei D A, s-a des¬fiinţat sentinţa pronunţată la fond în primul ciclu procesual şi s-a trimis cauza pentru o nouă judecare.

Dezlegările şi recomandările instanţei de control judiciar vizau în esenţă analizarea si-tuaţiei juridice a imobilelor pentru a se vedea care sunt bunurile proprietatea defuncţilor şi în ce măsură se dovedeşte ca atare un drept de proprietate şi a se stabili dacă prin testamentul lă-sat între cei doi soţi s-a încălcat rezerva celorlalţi moştenitori şi în acest context dacă dreptul la un petit în reducţiune s-a prescris.

În rejudecare prima instanţă a respectat întocmai dezlegările şi recomandările ins¬tan¬ţei de control judiciar, raportat şi la o situaţie juridică nouă ivită în rejudecare şi anume de¬ce¬¬sul pârâtei T M sen.

Cu privire la masa succesorală, în mod corect prima instanţă a admis doar acele te¬re¬nuri în legătură cu care s-a putut proba un drept de proprietate în regim de carte funciară pe nu¬mele defuncţilor T Gă sen. şi T M sen.

În ce priveşte terenurile „Gruiul lui Dan 1” şi „Gruiul lui Dan II” reclamantul nu a in-dicat şi nu a probat vreo modalitate legală prin care defunctul T Gă sen. ar fi do¬bân¬dit un drept de proprietate opozabil celor 22 de proprietari de carte funciară „adeverinţele din registrul agricol şi recunoaşterea posesiei de către părţi nefiind suficiente pentru a dovedi exis-tenţa unui drept de proprietate” asupra celor două terenuri solicitate de apelant.

Cu privire la masa partajabilă, atât încheierea de admitere în principiu cât şi sentinţa pe fond sunt temeinice şi legale. În ceea ce priveşte testamentul autentificat sub nr. 1797/1995 prin care defunctul T Gă sen. testează în favoarea soţiei sale T M sen., ins¬tan¬ţa a respins ca prescrisă cererea apelantului T I de reducţiune. De altfel, T I nu a formulat apel sub acest aspect.

La fel de temeinic şi legal a reţinut prima instanţă că nu se impune imputarea libe¬ra¬li¬tă-ţii făcute de defuncta T M sen.

Cu privire la persoanele cu vocaţie succesorală şi la cotele stabilite de instanţă nu este foarte clar, din conţinutul motivelor de apel, dacă apelantul T I înţelege să critice cele două hotărâri şi din acest punct de vedere. Soluţia pronunţată este temeinică şi legală şi sub acest aspect.

Solicită a se reţine că prima instanţă a dezbătut succesiunea după defunctul T Gă sen. şi ulterior după defuncta T M sen. a cărui deces a survenit sub durata pro¬ce¬sului.

Cu privire la criticile aduse modalităţii de partajare în mod evident că aceste critici sunt nefondate şi urmează a fi înlăturate. Nu se poate reţine împrejurarea nedovedită că ape¬lan¬tul T I ar fi cel care a „construit” camera de 16 mp alipită casei părinteşti, cum nu se poate reţine nici afirmaţia că acesta ar fi „îmbunătăţit substanţial” spaţiul pe parcursul pro¬ce¬¬su¬lui.

Aici apelantul îşi invocă propriul delict administrativ deoarece aşa zisele „îmbună¬tă¬ţiri substanţiale” au fost realizate de apelant fără autorizaţie de construire drept pentru care UAT B a declanşat procedura judiciară de desfiinţare/demolare a acestora în dosarul nr. 652/336/2015 al Judecătoriei Vişeu de Sus. Împotriva apelantului s-a obţinut şi o ordonanţă pre¬şedinţială de sistare a oricăror lucrări, pronunţată în dosarul nr. 1604/336/2014 a Ju¬de¬că-toriei Vişeu de Sus - sentinţa civilă nr. 1733/26.09.2014, rămasă definitivă prin respingerea a-pe¬lului.

În realitate, apelantul T I a urmărit, într-o manieră nelegală şi delictuală deo¬po¬trivă, să preconstituie o anumită stare de fapt care ulterior să fie invocată cumva în favoarea sa în procedura partajului.

Ori, potrivit art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă 1865, eventualele îmbunătăţiri pot fi calificate ca şi un criteriu de partaj doar dacă au fost realizate cu acordul coproprietarilor, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

Cu privire la probele solicitate de apelant nu se impune completarea sau refacerea ex-per¬tizelor topografice şi de evaluare, câtă vreme, în mod corect, au fost identificate atât i¬mo¬bi-lele în regim de carte funciară, după cum, în egală măsură, în mod corect, s-a făcut evaluarea ma¬sei succesorale.

De altfel, la fond, apelantul nici nu a obiectat în legătură cu identificarea şi măsu¬ra¬rea imobilelor şi nici în legătură cu evaluarea acestora, singura obiecţiune vizând maniera în care s-a propus lotizarea.

Pentru considerentele expuse solicită respingerea apelului.

În probaţiune, au fost depuse înscrisuri, s-a solicitat interogatoriul apelantului T I şi orice alte probe care ar rezulta din dezbateri.

În apel, instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie.

Părţile au formulat concluzii scrise.

3.Analizând sentinţa atacată în limita motivelor de apel formulate şi în consi¬de-rarea dispoziţiilor legale incidente în cauză, tribunalul a reţinut următoarele:

T G a decedat la data de 26.05.1995, conform certificatului de deces seria DA nr. 283783, moştenitorii legali acceptanţi tacit ai succesiunii acestuia fiind soţia supravieţuitoare, T M, descendenţii de gradul I, T I, T G, D V şi de gradul II, M Ci-D (nepot de fiică-T M).

Prin testamentul autentificat sub nr. 6215/1995 de către Notariatul de Stat Vişeu de Sus, defunctul a testat în favoarea soţiei supravieţuitoare întreaga sa cotă din imobilul casă, grajd şi teren în suprafaţă de 300 mp, situat în B, str. V A nr. 16, jud. Maramureş, cota de ½ parte din imobilul teren în suprafaţă de 3500 mp având categoria de folosinţă livadă, suprafaţa de 3000 mp teren fânaţe, precum şi toate bunuri mobile ce se vor găsi în patrimoniul său la data decesului.

Prin cererea înregistrată iniţial sub nr. 1008/336/2006, reclamantul T I a solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună stabilirea masei succesorale a defunctului T G, constatarea calităţii de moştenitori, ieşirea din indiviziune, învederând că în masa succesorală se află 3 imobile terenuri.

Prin decizia civilă nr. 323/A/2008, Tribunalul Maramureş a admis apelul declarat în cauză ulterior soluţionării dosarului de către prima instanţă, trimiţând cauza spre rejudecare raportat la necercetarea fondului cauzei, prin îndrumarul de casare reţinându-se necesitatea analizării situaţiei juridice a imobilelor în litigiu, verificarea eventualei încălcări a rezervei prin testamentul autentic, pronunţarea asupra excepţiei prescripţiei dreptului reclamantului de a solicita reducţiunea.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr. 1186/336/2008, cererea introductivă fiind precizată ca urmare a decesului soţiei supravieţuitoare, T Marie intervenit la data de 26.12.2008 în sensul dezbaterii succesiunii şi acestei din urmă defuncte.

Ca urmare a precizărilor succesive ale cererii, la data de 17.06.2015 a fost pronunţată de către prima instanţă încheierea de admitere în principiu prin care s-a stabilit că  masa succesorală ră¬masă după defunctul T G sen., decedat la data de 26.07.1995, se compune din următoarele bu¬nuri imobile:

- cota de 1/2 parte din imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 7.074 lei (14.148 lei:2), conform ra¬por¬tu¬lui de expertiză întocmit de exp. ing. L D;

- cota de 1/2 parte din imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 215.740 lei (431.480 lei: 2), conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I;

Judecătoria a constatat că moştenitori ai defunctului sunt:

- soţia supravieţuitoare T M sen., post-decedată, moştenitor testamentar în ba¬za testamentului autentic nr. 1797/01.06.1995 al fostului Notariat de Stat Local Vişeu de Sus, a-supra bunurilor ce compun masa succesorală a defunctului;

- reclamantul T I, pârâţii T G, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 3/16 din suc¬ce¬si¬une şi defuncta T M sen., soţie supravieţuitoare post-decedată, având vocaţie suc¬ce¬so¬ra¬lă la cota de 4/16 din succesiune, în calitate de moştenitori legali acceptanţi tacit ai defunctului.

Judecătoria a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în reducţiunea tes¬tamentului autentificat sub nr. 1797/01.06.1995 de către fostul Notariat de Stat Local  Vi-şeu de Sus, invocată de pârâta D A, cu consecinţa respingerii acestui petit, a constatat că în masa succesorală a defunctului nu există bunuri de împărţit între moştenitori şi a stabilit că masa succesorală rămasă după defuncta T M sen., decedată la data de 26.12.2008, fostă cu ultimul domiciliu în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş este compusă din următoarele bunuri imobile:  imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D; imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3 situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în suprafaţă de 351 mp şi nr. top. 1053/1 în suprafaţă de 2.731 mp în valoare de 431.480 lei, conform raportului de expertiză în¬toc¬mit de exp. ing. M I

De asemenea, Judecătoria Vişeu de Sus a constatat că moştenitori ai defunctei sunt pârâta D A, moştenitor testamentar în baza testamentului autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către BNP T C, asupra terenului identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/3, în suprafaţă de 351 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în valoare de 49.140 lei; reclamantul T I, pârâţii T Gă, D A şi M C D, în calitate de descendenţi, având fiecare vocaţie succesorală la cota de 1/4 din restul ma¬sei succesorale, toţi fiind moştenitori legali ai defunctei.

Prima instanţă a constatat că nu se impune raportul liberalităţilor făcute de defunctă prin tes¬ta¬men¬tul autentificat sub nr. 3093/29.10.2002 de către fostului BNP T C, respectiv a constatat că masa partajabilă este compusă din imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Ma¬ramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. L D; imobilul de natură teren, identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, în suprafaţă de 2.731 mp, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Vaduri”, în va¬loa¬re de 382.340 lei, conform raportului de expertiză întocmit de exp. ing. M I.

S-a reţinut că totalul valorii masei partajabile este 396.488 lei, astfel că fiecărei părţi i se cuvin bunuri în va¬loare de 99.122 lei.

Prima instanţă a dispus ieşirea din indiviziune conform cotelor ce le revin părţilor, sens în care s-a revenit la expertul M I în vederea actualizării valorii bunului de natură teren,  for-mării loturilor, cu luarea în considerare a valorii reactualizate a construcţiilor, urmând a pro-pune trei variante de lotizare, ţinând cont de cota parte ce se cuvine fiecăruia din moş¬te¬ni¬toa¬re, natura bunurilor, construcţiile edificate pe teren, posesia terenurilor şi construcţiilor, a¬si¬gurarea căilor de acces sau altele asemenea în vederea obţinerii de loturi funcţionale.

În urma administrării probaţiunii dispuse prin încheierea de admitere în principiu, a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 1414/2016 ce face obiectul apelului de faţă, prin hotărârea judecătorească menţionată instanţa dispunând ieşirea din indiviziune şi atribuirea bunurilor succesorale astfel:- reclamantului T I i s-a atribuit lotul format din teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-C-30-10-11-12-33-13-F-G-B-f.523 vol. II; pârâtului T Gă, i s-a atribuit lotul format din teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: 17-A-B-C-29-28-27-26-17-f.523 vol. II; pârâtului M C D i s-a atribuit lotul format din teren în suprafaţă de 910,33 mp identificat în CF 7985 B nr. top. 1053/1, situat în B, str. V. A, nr. 56, denumit „Acasă” sau „Va¬duri”, în valoare de 127.446 lei, evidenţiat în Anexa grafică nr. 3 - varianta 2 de partaj din com¬pletarea la raportul de expertiză întocmit de exp. M I, contur: B-G-F-14-15-E-D-16-B-f.523 vol. II; în fine, pârâtei D A i s-a atribuit lotul format din imobilul casă de locuit şi anexe,  situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, având o valoare de 14.148 lei, conform raportului de ex¬per¬tiză întocmit de exp. ing. L D.

Pentru egalizarea loturilor reclamantul T I a fost obligat să plătească pârâtei D A suma de 28.324 lei cu titlu de sultă, pârâtul T Gă a fost obligat să plătească pârâtei D A suma de 28.324 lei cu titlu de sultă, pârâtul M C D a fost obligat să plătească pârâtei D A su¬ma de 28.324 lei cu titlu de sultă.

Reclamantul T Ia declarat apel solicitând schimbarea în parte a încheierii de admitere în principiu şi a sentinţei în privinţa dispoziţiilor vizând valoarea imobilului casă, anexe, teren, a suprafeţei reale a terenului aferent, includerea în masa partajabilă a imobilelor terenuri denumite Gruiul lui Dan I şi Gruiul lui Dan II, de a se constata că D A nu are calitatea de moştenitor testamentar, de a se constata împrejurarea că reclamantul a edificat o cameră alipită casei părinteşti pretinzând includerea acesteia în masa succesorală a defunctului T Gă şi atribuirea în natură împreună cu terenul aferent, respectiv a contestat modul de partajare a imobilelor include în masa succesorală şi obligarea sa la plata sultei în favoarea numitei D A.

În apel a fost încuviinţată administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, dl. expert Pop Gă reţinând în concluziile raportului întocmit faptul că imobilul teren înscris în CF 7985 vechi B, nr. top 1053/1 situat în B, str. V A nr. 56, jud. Maramureş în suprafaţă de 2731 mp are în realitatea 2943 mp, că pe acest teren sunt edificate două case de locuit P+M la nr. 58 şi 58A, respectiv o fundaţie de beton, că pentru accesul la parcelă a fost constituit un drum de trecere având o lăţime de 3 m prin sentinţa civilă nr. 1982/1983 ce nu face parte din masa partajabilă, că pe parcela nr. top 1053/3 având 351 mp vizată de testamentul autentic al cărei beneficiar este D A ce nu intră la partaj există o casă de locuit tip P (situată la nr. 56), parţial o casă tip P+1 ce aparţine lui T I (la nr. administrativ 56A) şi parţial o casă P+1 aparţinând numitei D A, respectiv că pe parcela nr. top 1053/1 nu există amenajată o cale de acces, respectiv peste această parcelă trecând o reţea de înaltă tensiune. Expertul, ţinând cont de drumul de acces la calea publică, de modul de folosinţă actuală şi de construcţiile existente a întocmit trei variante de partaj.

La solicitarea instanţei, raportul de expertiză a fost completat la data de 20.06.2018, expertul indicând concret modul de stabilire a valorii de piaţă a imobilelor în litigiu, respectiv punctând în ce modalitate aceasta este influenţată de reţeaua de înaltă tensiune existentă în zonă.

Expertul parte deseMt de reclamant a transmis opinia sa, fără a aduce obiecţiuni raportului de expertiză tehnică judiciară anterior menţionat.

Excepţiile insuficientei timbrări şi a tardivităţii formulării apelului, invo¬ca¬te de către intimata D A sunt nefondate.

Excepţia de netimbrare este neîntemeiată, raportat la împrejurarea că în privinţa taxei judiciare de timbru în valoare de 12.631,74 lei datorată de apelant pentru soluţionarea căii de atac a fost admisă cererea de ajutor public judiciar sub forma eşalonării plăţii acesteia în 48 rate lunare prin încheierea din 20.03.2017 executorie, comunicată organelor fiscale competente pentru executare silită în caz de neconformare. Astfel, excepţia nu poate fi admisă, urmând a fi respinsă conform dispozitivului prezentei decizii.

Potrivit dovezii de comunicare a sentinţei civile nr. 1414/2016, aflată la fila 554 dosar fond, reclamantului T I i s-a comunicat hotărârea judecătorească la data de 20.07.2016, prin afişare pe uşa P a locuinţei. Apelul declarat în cauză a fost depus la oficiul poştal la data de 03.08.2016, astfel cum rezultă din menţiunile aflate pe plicul aflat la fila 8 dosar apel, astfel că raportat la dispoziţiile art. 104 Cod procedură civilă de la 1865, tribunalul reţine că apelul a fost declarat în interiorul termenului de 15 zile instituit prin dispoziţiile art. 284 Cod procedură civilă de la 1865, iar excepţia astfel formulată nu este întemeiată.

Apelul declarat de apelantul T I, împotriva încheierii de admitere în principiu din 17.06. 2015, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 1186/336/2009, nu este întemeiat.

În schimb, apelul declarat de apelantul T I, împotriva sentinţei civile nr. 1414/06.07.2016, pronunţată în do¬¬sar nr. 1186/336/2009 este întemeiat, sentinţa urmând a fi schimbată în parte în privinţa dispoziţiilor vizând valoarea ma¬sei partajabile, ieşirea din indiviziune şi egalizarea loturilor.

În acord cu prima instanţă, Tribunalul reţine că imobilul teren obiect al testamentului autentic nr. 3093/2002 vizează terenul înscris în CF 7985 B având nr. top 1053/3 în suprafaţă de 351 mp.

Declaraţiile părţilor pe parcursul procedurii judiciare (inclusiv ale reclamantului), vecinătăţile indicate, confirmă împrejurarea că parcela de teren obiect al testamentului mai este cunoscută şi sub denumirile de “Acasă” sau ”Vaduri”.

Menţiunea din testament ce vizează şi terenul de sub construcţia situată în B, str. V A nr. 56, între vecinii T M,  D A, drum, respectiv că acesta a provenit din moştenire şi partaj, întăreşte concluzia anterior expusă şi determină caracterul nefondat al motivelor de apel formulate din această perspectivă, voinţa defunctei fiind clar exprimată în acest sens.

Faţă de aceste considerente, includerea în masa partajabilă doar a imobilului construcţie edificat asupra acestui teren este una justă, în concordanţă cu starea de fapt incidentă în cauză.

În privinţa încăperii de 16 mp alipită casei părinteşti, Tribunalul reţine că prima instanţă a stabilit în mod corect în urma anlizării ansamblului probaţiunii administrate că aceasta a fost edificată de către D A, iar nu de către reclamantul T I. Declaraţia defunctei T M, mama părţilor, în şedinţa de judecată din 05.03.2008 când a învederat că D A a edificat camera înainte de a se căsători (f.189 dosar fond), a fost confirmată de declaraţiile restului pârâţilor, de conţinutul adeverinţei nr. 4786/2008 emisă de Primăria Oraşului B (în care se menţionează că a fost data în folosinţă în anul 1977) şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză (Grec Ileana, Rusz Victor Adrian).

Martorii D V şi Marincat Gă ale căror declaraţii au fost invocate de către apelant, nu pot determina înlăturarea stării de fapt anterior reţinute întrucât simpla împrejurare că tatăl apelantului îi încasa salariul acestuia din urmă nu face şi dovada achitării din această sursă a costurilor edificării camerei. De asemenea, împrejurarea că D A nu era angajată în muncă nu este prin ea însăşi aptă a înlătura cele anterior reţinute.

În privinţa parcelelor de teren purtând denumirea Gruiul lui Dan I şi II, în mod corect, acestea nu au fost incluse în masa bunurilor de partajat, întrucât nu s-a făcut dovada existenţei lor în patrimonial defuncţilor la data deschiderii succesiunii.

Prima instanță a apreciat just în privința imobilelor de mai sus că în cartea funciară sunt alţi proprietari şi că nu s-a făcut dovada transmisiunii către defunct, conform dispoziţiilor legale, valoarea înregistrărilor din registrul agricol nefiind echivalentă cu deţinerea unui drept de proprietate, ci una pur declarativă vizând exclusiv folosinţa. Totodată, poziţia procesuală exprimată de părţi în acest sens nu poate valora drept de proprietate.

Această apreciere se impune a fi menținută şi în apel.

Pentru a apela la procedura prevăzută de dispozițiile art. 673¹ și urm. Cod procedură civilă de la 1865 de partajare a bunurilor deținute în comun se impune a se face dovada dreptului de proprietate asupra acestora, situație premisă menționată de legiuitor în partea introductivă a art. 673¹ Cod procedură civilă de la 1865.

În cauză, apelantul nu a făcut dovada existenței dreptului de proprietate asupra imobilelor terenuri solicitate în patrimoniul defunctului la momentul decesului acestuia, împrejurare ce ar fi determinat atribuirea lor moștenitorilor acceptanți ai succesiunii nici în fața instanței de apel.

Instanța reține că succesiunea legală reprezintă o modalitate de transmitere a unor drepturi preexistente din patrimoniul defunctului în cel a moștenitorilor ce au vocație concretă. Așadar, prin succesiune se pot transmite doar drepturi având un conținut concret, iar nu stări de fapt precum posesia asupra unui bun imobil sau dreptul de folosință.

Dreptul material în această materie, Codul civil de la 1864, vizează partajul de proprietate, iar nu partajul folosinței bunurilor imobile. Acesta din urmă este permis doar cu acordul copărtașilor și presupune la rândul său dovada dreptului de proprietate.

Aşadar, se impune păstrarea hotărârilor apelate din această perspectivă.

Nici motivul de apel vizând suprafaţa măsurată a parcelei 1053/1, respectiv 1053/3 nu poate fi primită în cauză raportat la împrejurarea că în cartea funciară este înscrisă suprafaţa de 2731 mp, iar părţile litigante nu au justificat înafara măsurătorilor întocmite în cauză majorarea suprafeţei şi nu au solicitat rectificarea suprafeţei înscrise în favoarea autorilor anterior partajării bunurilor imobile.

În schimb, în privinţa modalităţii de partaj, instanţa reţine că se impune schimbarea în parte a sentinţei apelate, raportat la concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie întocmit în apel, la împrejurarea că în urma partajului se impune ca accesul la loturile atribuite să fie asigurat din drumul public, precum şi ţinând cont de modul de folosinţă exercitat de către părţi, respectiv de imobilele construcţii deţinute de către acestea.

Astfel, în acord cu dispoziţiile art. 673' Cod procedură civilă şi urm., Tribunalul va schimbă în parte sentinţa apelată în privinţa dispoziţiilor vizând valoarea ma¬sei partajabile, ieşirea din indiviziune şi egalizarea loturilor urmând a constata că valoarea totală a bunurilor imobile aflate în masa partajabilă este de 362.148 lei, a dispune ieşirea din indiviziune în privinţa imobilelor din masa partajabilă prin a¬tri¬bu¬irea lor în natură în proprietate exclusivă potrivit variantei nr. 1 de partaj, întocmită de dl. ex¬pert tehnic judiciar în specialitatea topografie Pop Gă, anexa grafică nr. 2 varianta 1 în¬toc¬mită în apel astfel:Lotul 1 constând în teren în suprafaţă de 547 mp - haşurat în roşu, în valoare totală de 76.580 lei şi imobilul casă de locuit şi anexe, situate în B, str. V A, nr. 56, jud. Maramureş, în valoare de 14.148 lei, conform raportului de expertiză tehnică ju¬di¬ci¬a¬ră întocmit de dl. expert L D, intimatei D A;Lotul nr. 2 constând în 2 parcele de teren în suprafaţă de 575 mp, respectiv 325 mp, în total 900 mp, în valoare de 126.000 lei - haşurat în albastru din CF 54029 B nr. top 1053/1, în favoarea intimatului T Gă;Lotul nr. 3 constând în teren în suprafaţă de 578 mp - haşurat în galben, în valoare de 63.580 lei din CF 54029 B, nr. top 1053/1, apelantului T I;Lotul nr. 4 constând în teren în suprafaţă de 744 mp - haşurat în roşu, în valoare de 81.840 lei, din CF 54029 B, nr. top 1053/1, intimatului M C D. Lotul nr. 4 în suprafaţă de 174 mp va rămâne în indiviziune având destinaţia de drum de acces.

Pentru egalizarea loturilor astfel atribuite instanţa va dispune obligarea intimatei D A să achite cu titlu de sultă intimatului M C D suma de 191 lei, obligarea in¬ti¬ma¬tului T Gă să achite cu titlu de sultă intimatului M C D suma de 8.506 lei, respectiv obligarea intimatului T Gă să achite apelantului T I cu ti¬tlu de sultă suma de 26.957 lei, urmând a păstra restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

În acest sens, Tribunalul reţine că varianta 1 propusă de către dl. expert asigură tuturor părţilor litigante parcele de teren cu acces facil la drumul public, ţine cont de folosinţa exercitată de către acestea, de construcţiile edificate pe parcele, iar traseul reţelei electrice supraterane afectează în cel mai redus mod utilitatea parcelelor din loturile 3 şi 4, asigurând o împărţeală mai echitabilă între părţi.

În acest context, Tribunalul ţinând cont de specificul procedurii judiciare a partajului, de cotele părţilor stabilite definitiv, va dispune compensarea cheltuielilor de judecată constând în onorariul avocaţial până la nivelul de 1.800 lei, sume plătite în apel, va obliga apelantul T I în baza dispoziţiilor art. 274-276 Cod procedură civilă de la 1865 să achite intimatei D A suma de 790 lei, re¬pre¬zen¬tând cheltuieli de judecată în apel, va obliga intimaţii D A, T Gă şi M C D să achite a¬pe¬lantului T I câte 3.911,68 lei fiecare reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a dispune acesta, instanţa de apel va avea în vedere cuantumul taxei judiciare de timbru de 12.621,74 lei la care a fost obligat apelantul (împrejurarea că plata acesteia a fost eşalonată printr-o încheiere executorie conform OUG 51/2008 neputând impieta asupra includerii acesteia în cheltuielile de judecată ce se impun a fi suportate de către părţi), suma de 3020 lei reprezentând onorariu expert în apel (probă ce s-a dovedit utilă cauzei şi tuturor coproprietarilor), timbrul judiciar de 5 lei (suma totală rezultată astfel fiind de 15.646,74 lei care urmează a fi împărţită egal între părţi, rezultând suma de 3911,68 lei de suportat de către intimaţi).

În privinţa onorariilor avocaţiale, instanţa reţine că apelantul a făcut dovada achitării sumei de 2000 lei cu acest titlu, iar intimata D A a sumei de 1800 lei, până la nivelul căreia s-a dispus compensarea. Totodată, intimata D A a făcut dovada efectuării cheltuielilor de deplasare la instanţă până la nivelul sumei de 790 lei cu înscrisurile depuse.

Domenii speta