Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 43 din 02.04.2019


Obligarea Casei Teritoriale de Pensii M să valorifice sumele reprezentând "regim prelungit de lucru plătite ca ore normale de lucru" şi a  veniturilor trecute la rubrica „premii” înscrise în adeverința emisă de SC H. SA

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 24.10.2018, sub nr. 2349/101/2018, contestatorul N. Gh. a chemat în judecată Casa Teritorială de Pensii M. şi  Casa Naţională de Pensii Publice, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună recalcularea pensiei pentru limită de vârstă conform actelor şi adeverințelor existente la dosar.

În motivare a arătat că prin Decizia nr. 158880 din 01.02.2018 privind acordarea pensiei limită de vârstă i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,75374 cu a valoare a  punctului de pensie de 830,20 lei şi o pensie totală de 1456 lei.

La data de 13.02.2018 a înțeles să conteste această decizie de pensionare, contestaţie pe care a trimis-o prin scrisoare recomandată către Casa Teritorială de Pensii  M. către Casa Naţională de Pensii Publice şi nici până în prezent nu i s-a răspuns, motiv pentru care s-a adresat cu cerere în instanță.

La data de 05.11.2018 reclamantul a depus la dosar precizare de acțiune prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa fie obligată pârâta la recalcularea punctajului mediu anual cu veniturile realizate şi certificate de angajator.

In baza adresei nr. 91/8/1ES/2039 din 04.09.2015 emisă de H. SA, Sucursala B., pentru „Regimul prelungit de lucru plătit ca normale de lucru” şi totodată printr-o expertiză contabila să-i fie stabilite drepturile de pensie ce i se cuveneau pentru veniturile realizate aferente regimului prelungit de lucru şi pe cale de consecința obligarea pârâtei la plata acestor drepturi neacordate de la data depunerii adeverinței nr. 91/8/1ES 2039, respectiv 01.11.2015 şi până în prezent.

Temeiul legal în baza căruia solicită recalcularea pensiei şi pentru regimul

prelungit de lucru, îl constituie Hotărârea de Guvern nr. 257/20.03.2011 privind

normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 care la art. 127 stabileşte ca „sporurile

cu caracter permanentsunt cele prevăzute în anexa nr. 15".

În anexa nr. 15 (HG 257/2011) art. V sporuri cu caracter permanent al. 5 „sporul pentru lucru sistematic peste programul normal" şi se menționează „aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual" iar la art. VI se precizează adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde: „denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată.

În fapt, în luna octombrie 2015 a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă valorificând adeverința nr. 91/8/1ES495/2015 (perioada de activitate neinclusă în calculul pensiei) si adeverința nr. 91/8/1ES2039/2015 (sporul de șantier şi regimul prelungit de lucru plătit ca ore normale de lucru) emise de SC H. SA Sucursala B.

Prin decizia nr. 158880/07.03.2017 i s-a valorificat adeverință nr. 91/8/1ES495/2015 respectiv s-au luat în calcul şi lunile menţionate dar despre adeverința nr. 91/8/1ES2039/2015 (sporul de şantier şi regimul sistematic peste programul normal) însă nu a primit nici o informație.

Prin cererea depusa sub nr. 8800/28.03.2017 a solicitat recalcularea pensiei ținând cont de adeverința nr. 91/8/1ES2039/2015.

Decizia nr. 158880/07.03.2017 (primită în 15.03.2017) a contestat-o prin contestația depusă sub nr. 10428/11.04.2017 la Casa Judeţeană de Pensii M. pentru faptul că nu i s-a valorificat regimul prelungit de lucru şi sporul de șantier certificate prin adresa nr. 91/8/1E52039/2015.

După nenumărate audiente în 07.02.2018 a primit decizia rectificativă nr. 158880/01.02.2018 care avea menționat cu pixul „nu s-a valorificat regimul prelungit şi sumele deoarece nu sunt prevăzute în HG 267/2011.

În data de 13.02.2018 a depus contestatei la Casa Judeţeană de Pensii M. împotriva deciziei nr. 158880/01.02.2018 şi până în prezent nu a primit nici un răspuns cu toate că a trecut un timp destul de rezonabil de la solicitarea sa de valorificare şi a altor venituri stabilite prin HG 257/2011 anexa 15 art. V şi VI.

În drept a invocat prevederile HG 257/2011 anexa 15 art.V, VI, coroborat cu art. 165 alin. 2 din Legea 263/2010.

În dovedire a depus adeverinţa nr. 91/8/1ES 2039/2015 emisă de SC H. SA Sucursala B., Decizia nr. 158880/07.03.2017 emisă de Casa Judeţeană  de Pensii M., cererea nr. 8800/28.03.2017 către Casa Judeţeană  de Pensii M., contestaţie nr. 10428/11.07.2017 către Casa Judeţeană  de Pensii M.,  Decizia nr. 158880/01.02.2018 emisa de Casa Judeţeană  de Pensii M. contestația depusa în data de 13.02.2018 (prin poştă) către Casa Judeţeană  de Pensii M..

La data de 29.11.2018 pârâta  Casa Judeţeană de Pensii M. a depus la dosar note de ședință prin care a învederat instanței faptul că dosarul administrativ de pensie al contestatorului, în original, a fost transmis Casei Naţionale de Pensii Publice- Comisia Centrală de Contestații în vederea soluționării contestației cu nr. 3770/14.02.2018 formulată împotriva deciziei nr. 1588800/7.03.2017, motiv pentru care a solicitat suspendarea cauzei potrivit art.411 al.1 pct.1 cod pr. civ. până la emiterea unei hotărâri de către Comisia Centrală de Contestaţii prin care să fie soluționată contestația împotriva deciziei de pensionare.

În dovedirea susținerilor a atașat la dosar  adresa de înaintare nr. 5023/27.02.2018 a contestației nr.3770/14.02.2018 către Comisia Centrală de Contestații.

La data de 11.02.2019  cu adresa nr. 845/G/05.02.2019 a fost înaintată la dosar de către Casa Națională de Pensii – Comisia Centrală de Contestații Hotărârea nr. 27821/04.02.2019, iar dosarul de pensie al contestatorului  a fost restituit  Casei Județene de Pensii M..

La termenul din 26.02.2019, reclamantul a depus la dosar contestație împotriva Hotărârii nr. 27821/04.02.2019, emisă de Casa Națională de Pensii Publice- Comisia Centrală de Contestații, potrivit art. 151 al.2 din Legea nr. 263/2010.

În fapt, a arătat că la data de 14.02.2019,  i-a fost comunicată Hotărârea nr. 27821 emisă la data de 04.02.2019 de către  Casa Națională de Pensii Publice, Comisia Centrală de Contestații prin care i se aduce la cunoștință faptul că i s-a respins contestație formulată împotriva Deciziei nr. 1588802/1.02.2018 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M., ca neîntemeiată dar totodată având în vedere dispoziţiile art. 13 din Regulamentul Comisiei, Casa Naţională de Pensii Publice, Comisia Centrală de Contestaţi dispune Casei Judeţene de Pensii M. revizuirea deciziei nr. 158880/01.02.2018 privind stabilirea corectă a punctajului mediu anual aflat în plată la data recalculării drepturilor de pensie şi implicit a punctajului mediu anual stabilit prin recalculare.

În Hotărârea nr. 27821/04.02.2019, Casa Națională de Pensii Publice- Comisia Centrală de Contestaţii constată că prin Decizia nr. 158880/01.02.2018 a fost valorificată perioada 01.04.20.12 – 01.08.2012 cu veniturile aferente, conform înscrisurilor din adeverința întocmită pe baza declarațiilor nominale depuse de angajator  conform prevederilor art. 107 al.(4) şi (5)  din Legea 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de toate aceste considerente se constată că, în mod corect şi cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare, prin Decizia nr. 158880/01.02.2018, nu au fost valorificate sumele reprezentând regim prelungit de lucru plătite ca ore normale de lucru şi premii, înscrise în adeverința nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de S.C.  H.  SA B. –Sucursala B., întrucât acestea nu au avut caracter permanent conform anexei nr. 15 la normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 prin HG 257/2011 şi nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare datei de 01.04.2001.

Totodată, Casa Națională de Pensii Publice - Comisia Centrală de Contestaţii a constatat că decizia nr.15888001.02.2018 nu a fost emisă cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare sub  următorul aspect:

Punctajul mediu anual aflat în plată precum şi numărul de puncte corespunzatoare recalculării prin adăugarea stagiului după pensionare şi a drepturilor salariale valorificate conform adeverinţei nr. 91/(/IES 2039/04.09.2015 eliberata de S.C.  H. S.A  B. S.A.  B. – Sucursala B. au fost determinate greşit şi obligă Casa Teritorială de Pensii M. să procedeze la îndreptarea acestor erori.

La data de 26.02.2019, contestatorul N. G. a depus precizare de acţiune prin care a solicitat anularea Hotărârii nr. 27821/04.02.2019 emisă de Casa Națională de Pensii Publice - Comisia Centrală de Contestaţii precum şi a deciziei cu numărul 158880/01.02.2018 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M.

În motivarea contestaţiei a arătat că, în prezent este pensionar  la limită de vârstă, iar decizia cu numărul 158880/01.02.2018 prin care  i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1.75374 cu o valoare a punctului de pensie de 830,20 este nelegală sub aspectul modului în care i-a fost stabilit punctajul  mediu anual; în sensul că apreciază că trebuie să aibă un punctaj mediu anual mult mai mare decât cel stabilit de către Casa Judeţeană de Pensii M., iar pentru a înlătura acest dubiu a înţeles că conteste această decizie de pensionare şi totodată a solicitat  şi efectuarea unei expertize tehnice de specialitate care să stabilească cu exactitate punctajul mediu anual şi valoarea pensiei.

De asemenea a menţionat faptul că, la data emiterii deciziei nr. 158880/01.02.2018 i  s-a stabilit în mod greşit valoarea punctului de pensie  de 830,20 lei, deși la data de 01.02.2018 valoarea punctului de pensie era în anul 2015, mai exact din ianuarie 2015 până în  ianuarie 2016. Iar la un calcul matematic simplu dacă se înmulțește punctajul mediu anual de 1.75374 cu valoarea punctului de pensie din decizie îi iese un cuantum total al pensiei de 1.455,954948 dar rotunjit iese fix 1546. În schimb realitatea este alta, valoarea punctului de pensie la data emiterii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă 158880/01.02.2018 este de 1000 lei şi dacă se înmulțește punctajul mediu anual de 1,75374 cu valoarea punctului de pensie de 1000 lei atunci iese o pensie reală de  1.753,74 lei.

La data de 18.03.2019 pârâta Casa Judeţeană de Pensii M. cu atribuții de reprezentare a Casei Naționale de Pensii Publice-  Comisia Centrală de Contestaţii a depus întâmpinare la precizarea de acțiune formulată de reclamant prin care a solicitat respingerea acțiunii precizate ca neîntemeiată şi menținerea  ca temeinică şi legală a Hotărârii nr. 27821/04.02.2019 emisă de Comisia Centrală de Contestații din  cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

În fapt, reclamantul îşi arată nemulțumirea  faţă de nevalorificarea veniturilor realizate aferente- regimului prelungit de lucru, plătit ca ore normale de lucru (februarie 1969- februarie 1970 şi ianuarie  1980- decembrie 1999) înscrise în adeverința nr. 91/8/IES 2039/ 04.09.2015, eliberată de SC H. SA B. – Sucursala B., de valoarea punctului de pensie şi de punctajul mediu anual stabilit de casa de pensii prin decizia contestată.

Prin hotărâre, Comisia Centrală de Contestați a constat că în mod corect nu au fost valorificate sumele reprezentând  „ regim prelungit de lucru plătite ca ore normale de lucru” şi „ premii”, înscrise în Adeverința nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015 eliberată de SC H. SA B. – Sucursala B., întrucât acestea nu au avut caracter permanent, conform  Anexei nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011 și nu a făcut parte  din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare datei de 01.04.2001.

Dispozițiile  art. 165 al. 1 şi 2 din Legea nr. 263/2010, prevăd în mod expres ca la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001 să se utilizeze salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent, care au făcut parte din baza de calcul  a pensiei conform legislației anterioare datei de 01.04.2001.

A mai arătat că, la determinarea punctajului mediu anual se iau în calcul  veniturile brute până la data de 01.07.1977, nete pentru perioada 01.07.1977-01.01.1991 şi brute pentru perioada ulterioară datei de 01.01.1991, așa cum prevăd dispoziţiile art.165 din Legea  nr. 263/2010, cu condiția aceste sume să fie cele consemnate în carnetul de muncă ci nu prezentate cu adeverințe așa cum a procedat reclamantul.

Legea nr.263/2010 prevede posibilitatea prezentării unor adeverințe doar pentru sporurile care au avut caracter permanent şi doar în situația în care acestea nu au fost consemnate  în carnetul de muncă.

De asemenea, a mai susținut că adeverințele chiar dacă prezintă veniturile sporurile, nu prezintă nici salariul de încadrare la care se raportează așadar, adeverința prezintă lacune de forma şi de fond.

În ceea  ce privește valorificarea sporurilor din adeverințe, a solicitat să se observe că instituțiile pârâte au valorificat salariile şi sporurile  dovedite de reclamant întocmai cu prevăd dispozițiile legale, respectiv art.165 din Legea nr. 263/2010, prin valorificarea  salariilor din carnetul de muncă (documentul de bază privind vechimea în muncă pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001) precum şi a sporurilor cu caracter permanent dovedite cu înscrierile din carnetul de muncă şi cu adeverințe, şi prin excluderea de la valorificare a sporurilor fără caracter permanent, acestea nefiind prevăzute în Anexa nr.15 din HG 257/2011, iar după data de 01.04.2001, la determinarea punctajelor lunare s-au utilizat veniturile brute înscrise în declarațiile nominale potrivit disp. art.166 din Legea nr. 263/2010.

Analizând contestaţia în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în materie, Tribunalul constată şi reţine următoarele:

Prin decizia nr.158880/17.07.2012  emisă de Casa Judeţeană de Pensii M. contestatorul N. G. a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr. 263/2010 începând cu data de 05.04.2012.

Prin cererea nr. 23463/06.10.2015, contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea unor sporuri precum şi a stagiului de cotizare realizat după data pensionării conform înscrierilor din Adeverinţele nr. 91.8.IES 495/10.03.2015 şi nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberate de SC. H. S.A.  B. – Sucursala B..

Prin decizia nr. 158880/07.03.2017 reclamantului i s-au recalculat  drepturile de pensie stabilite iniţial prin valorificarea perioadei 01.04.2012-01.08.2012 conform art. 107 alin. 4 din Legea nr. 263/2010.

Ulterior decizia mai sus menţionată a fost revizuită sub aspectul valorificării salariilor tarifare şi a sporurilor aferente perioadei 01.09.1992-01.07.1993, conform înscrierilor din Adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015 eliberată de S.C. H.  S.A.  B. – Sucursala B. fiind emisă Decizia nr. 158880/01.02.2018.

La data de 14.02.2018,  reclamantul a contestat Decizia nr. 158880/01.02.2018 fiind nemulţumit de faptul că nu i-a fost comunicat buletinul de calcul şi nu i-a fost valorificat regimul prelungit de lucru şi primele potrivit actelor şi documentelor justificative depuse (f. 14 dosar).

La data de 04.02.2019, Comisia Centrală de Contestaţii a emis Hotărârea nr. 27821, (f. 55 dosar) prin care a respins contestaţia reclamantului formulată împotriva Deciziei nr. 158880/01.02.2018 cu motivarea că, în mod corect şi cu respectarea legii prin decizia menţionată nu au fost valorificate sumele reprezentând „regim prelungit de lucru plătite ca ore normale de lucru” şi „premii”, înscrise în adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de S.C.  H.  S.A.  B. – Sucursala B., întrucât acestea nu au avut caracter permanent, conform anexei nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG. Nr 257/2011 şi nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001.

Totodată  Comisia Centrală de Contestaţii a constatat din oficiu că, decizia supusă controlului a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale în sensul că, Casa Teritorială de Pensii M. a determinat greşit punctajul mediu anual aflat în plată la data recalculării pensiei, precum şi numărul de puncte corespunzătoare recalculării prin adăugarea stagiului după pensionare şi a drepturilor salariale valorificate conform adeverinţei nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.  H.  S.A.  B. – Sucursala B.

 Instanţa apreciază că sunt intemeiate criticile contestatorului ce vizeaza refuzul intimatelor de valorificare a sumelor reprezentand munca prestata in regim de lucru prelungit conform adeverintei nr 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.H.  S.A. B. – Sucursala B. pe motivul că acestea nu ar constitui sporuri cu caracter permanent si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Se reţine că, in conformitate cu prevederile art. 71 alin.4 din Legea 57/1974 personalul cu funcţii de execuţie şi cel operativ, care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru poate primi, în locul retribuţiei pentru ore suplimentare, o retribuţie tarifară mai mare cu 5% -25%, care se stabileşte în raport cu timpul prevăzut a fi prestat, în medie lunară, peste programul normal de lucru.

Aceste prevederi legale reglementează, deci, modalităţile de salarizare a persoanelor care lucrează, în mod sistematic, peste programul de lucru, imprimând un caracter permanent muncii suplimentare.

Legea nr. 263/2010 recunoaşte şi ia în calcul la determinarea punctajelor lunare, anterior datei de 1 aprilie 2001, salariile brute sau nete după caz, precum şi sporurile cu caracter permanent dovedite prin adeverinţele eliberate de angajatori conform legii(art.165 alin.1 şi 2).

Anexa nr.15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii  263/2010 aprobate prin HG 257/20.03.2011 identifică, enumeră şi grupează sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterior datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual.

La pct. V din Anexă, în categoria sporurilor cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale este inclus şi „sporul pentru lucrul sistematic peste programul de lucru”, spor acordat şi contestatorului în speţă, ca urmare a desfăşurării activităţii în regim de lucru prelungit in cadrul SC. H. S.A. B. – Sucursala B..

Se constată de asemenea că, adeverința nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC. H. S.A. B. – Sucursala B. cuprinde menţiuni cu privire la venitul salarial pentru munca prestata in regim de lucru prelungit. Regimul de lucru prelungit, în aceste condiţii a obligat angajatorul să plătească salariatului o majorare salarială pentru care s-au calculat şi virat contribuţiile de asigurări sociale, așa cum rezultă din adeverinţa in discuţie.

Prin urmare, în mod nejustificat Casa Judeţeană de Pensii M. a constatat că veniturile realizate din munca prestată peste programul de lucru nu sunt venituri tarifare cu caracter permanent ce trebuie luate în calcul la stabilirea bazei de calcul a pensiei cuvenite în baza Legii 263/2010.

Nefiind în discuţie o formă de retribuire pentru „ore suplimentare” realizate peste  programul de lucru care, în mod expres este înlăturată, prin aceeaşi Anexă 15 - pct. VI, de la determinarea punctajului mediu anual, Casa Judeţeană de Pensii M. avea obligaţia să valorifice adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.  H.  S.A.  B.  – Sucursala B. în ceea ce priveşte sporul de care a beneficiat contestatorul N. G. pentru programul de lucru prelungit conform Decretului nr 175/1973 si HCM 1546/1952.

De altfel, cel dintâi act normativ este menționat in considerentele deciziei nr. 5/20 septembrie 2010 pronunțata de ICCJ intr-un recurs in interesul legii, decizie prin care s-a stabilit ca sumele plătite pentru munca prestata de foştii salariaţi in regim de lucru prelungit , in condiţiile art. 1 si 2 din HCM 1546/1952 se au in vedere la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public.

Pentru a pronunţa această soluţie, Înalta Curte a reţinut că veniturile realizate din munca prestată peste programul normal de lucru sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie luate în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei datorate pentru munca depusă, subliniind faptul că pentru aceste sume s-a plătit contribuţia la asigurările sociale de stat conform Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările de stat.

În acelaşi sens sunt şi evidenţele salariale privind activităţile în muncă a contestatorului depuse la dosarul de fond, in adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.  H.  S.A. B. – Sucursala B. menţionându-se că pentru veniturile salariale precizate in cuprinsul adeverinţei unitatea a datorat si virat contributia la asigurari sociale potrivit prevederilor legale.

Prin urmare, sunt intemeiate sustinerile contestatorului in sensul obligării intimatelor la valorificarea veniturilor realizate pentru munca prestata in regim de lucru prelungit atestate de adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.  H. S.A. B., – Sucursala B.

Instanţa nu va mai analiza petitul referitor la modul de stabilire a punctului de pensie şi a valorii punctajului mediu anual,  întrucât asupra acestui aspect a dispus Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul CNPP în sensul obligării Casei Teritoriale de Pensii M. la „stabilirea corectă a punctajului mediu anual aflat în plată la data recalculării drepturilor de pensie şi implicit a punctajului mediu anual stabilit prin recalculare.”

Referitor la veniturile trecute la rubrica „premii” înscrise în adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015 eliberată de eliberată de SC.  H.  S.A. B.  – Sucursala B., instanţa constată că acestea nu pot fi luate în considerare la recalcularea pensiei, neavând caracter permanent spre deosebire de veniturile realizate pentru munca prestata in regim de lucru prelungit.

În acest sens se reţine că, potrivit art. 165 alin. 1 din Legea 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;  b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. 2, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. 1 se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Sumele si sporurile cu caracter permanent ce vor fi luate în calcul la stabilirea punctajelor, sunt detaliate prin art. 127 din Normele Metodologice, iar potrivit art. 127  alin. 1, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. 2 din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.

După pct. VI din Anexa 15, Normele de aplicare cuprind o „Menţiune” potrivit căreia: „Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice, alte sporuri care nu au avut caracter permanent”.

Prin urmare, premiile evidenţiate în adeverinţa invocată de contestator nu sunt sporuri cu caracter permanent în sensul art. 165 alin. 2 din lege şi  anexei 15 din Norme, astfel că, se poate trage concluzia potrivit căreia veniturile suplimentare reprezentând primii, nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajelor lunare, respectiv a punctajului mediu anual, întrucât nu au  făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Pentru aceste considerente, acţiunea va fi admisă în parte, in sensul anularii parţiale a Hotărârii nr. 27821 din 04.02.2019 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul CNPP şi a Deciziei nr. 158880/01.02.2018 emise de Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi în ceea ce privește valorificarea sumelor reprezentând  " regim prelungit de lucru plătite ca ore normale de lucru" înscrise în adeverinţa nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015 emisă de SC H. SA B.- Sucursala B.

Va fi obligată  Casa Teritorială de Pensii M. să emită o nouă decizie de pensie cu valorificarea veniturilor realizate pentru munca prestată in regim de lucru prelungit atestate prin adeverinţa  nr. 91/8/IES/2039/04.09.2015, eliberată de SC.H. S.A. B.– Sucursala B.

Sentinţa este definitivă prin neapelare