Deschidere procedura insolvenţei

Sentinţă civilă 1598 din 02.11.2018


Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditoarea D.G.R.F.P. – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI şi pe debitoarea S.C. O S.R.L., având ca obiect deschidere procedura insolvenţei.

Deliberând asupra cauzei:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, creditorul DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – A.J.F.P. IAŞI  a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul SC O SRL în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de  50.169 lei, reprezentând - datorii către bugetul de stat. 

Motivând în fapt acţiunea, creditorul  susţine, în esenţă, că neplata datoriilor de către debitor ar fi din cauza stării de insolvenţă în care se află societatea, insolvenţă aşa cum este definită de  art. 5 pct. 29 lit. a  din Lg. 85/2014, respectiv insuficienţa fondurilor bănești pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile mai mult de 60 de zile.

Copia cererii introductive a fost comunicată  în conformitate cu art. 72, al. 2 din Lg. 85/2014.

Faţă de cererea creditorului, debitorul a formulat contestaţie, bazată pe dispoziţiile art. art. 72 alin. 3 din acelaşi act normativ, prin care a solicitat respingerea acesteia, arătând, în esenţă, că nu se află în incapacitate de plată şi că a efectuat  numeroase plăţi în cursul anului 2018. Aceste plăţi însumate sunt în cuantum total de 17.902 lei.

Pe de altă parte, ca efect al acestor plăţi periodice, a scăzut şi suma datorată către creditoare, respectiv de la 50.169 lei la 39,990 lei, astfel încât nu mai este îndeplinită condiţia  valorii prag de 40.000 lei necesară deschiderii procedurii, condiţie stabilită de art. 7 pct. 72 din Lg. 85/2014.

Contestaţia debitorului este întemeiată.

Astfel, potrivit art. 5 pct. 72  din Lg. 85/2014, una din condiţiile necesare pentru deschiderea procedurii faţă de un debitor, chiar dacă cererea este promovată de creditor, de debitor sau de lichidatorul judiciar în numele societăţii debitoare, este aceea de existenţă a unei valori prag de minim 40.000 lei.

În speţă, aşa cum rezultă din fişa sintetică eliberată de creditoare şi depusă la dosar de debitor, suma totală  datorată de societate la data de 03.09.2018 este în cuantum de 39.990 lei (fila 130 dosar),  deci sub valoarea prag minimă prevăzută de lege.

 Raportat celor prezentate, cererea introductivă urmează a fi respinsă.

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia debitorului şi în consecinţă:

Respinge cererea formulată de creditorul DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – A.J.F.P. IAŞI privind deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitorul S.C. O S.R.L.