Hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Decizie 833 din 19.09.2019


Hotărâre de consiliu local prin care s-a  aprobat  vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Buna credință a persoanei care a solicitat vânzarea cu drept de preemţiune a suprafeţei de teren ce face obiectul HCL-ului.

Decizia civilă nr. 833/19.09.2019

 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 200/25.03.2019 a Tribunalului Galați Secția Contencios administrativ și fiscal, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 833/19.09.2019 a Curții de Apel Galați, s-a respins, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului G și s-a admis cererea intervenţie voluntară accesorie formulată de intervenientul N.P. în interesul pârâtului Consiliul Local al comunei F.  A fost obligat  reclamantul la plata sumei de 500 lei către pârâtul Consiliul Local al comunei F. şi la plata sumei de 500 lei către intervenientul N.P., reprezentând cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinţei, Tribunalul Galați a reţinut următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei F. nr. 20/09.06.2017 (f. 67) s-a stabilit  însuşirea raportului de expertiză – evaluare întocmit de Cabinet Expertiză Tehnică – Evaluări Dr. C.E. pentru terenul aflat în domeniul privat al comunei F., situat în intravilanul comunei F., sat L., Cv. 16, P 269 lot.2/1 în suprafaţă de 3186 mp, înscris în Cartea Funciară a comunei la nr. 101615, având nr. cadastral 101615 prevăzut în anexa 1, parte integrantă din hotărâre. La art. 2 din hotărârea mai sus menţionată a fost aprobată vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei F., situat în intravilanul comunei, sat L., Cv. 16, P 269 lot.2/1 în suprafaţă de 3186 mp, înscris în Cartea Funciară a comunei nr. 101615, având nr. cadastral 101615, la preţul de 38.087 lei. De asemenea, s-a stabilit că , la data încheierii contractului de vânzare cumpărare încetează contractul de închiriere nr. 8633/11.12.2013.

Din actele cauzei, se reţine că, prin HCL comuna F. nr  17/30.05.2014, s-a aprobat trecerea din domeniul public al comunei în domeniul privat al acesteia a suprafeţei de 7369 mp teren intravilan, situat în comuna F. Cv. 16, P 269, imobil atribuit iniţial în proprietatea publică a comunei F. prin Ordinul 483/18.11.2009 emis de Instituţia Prefectului județului G (f. 99, 100 dosar).

Potrivit actului de lotizare autentificat sub nr. 1598/19.08.2014 la B.N. G.O.N. şi G. R., imobilul mai sus menţionat, format din teren curţi şi construcţii a fost dezmembrat în două loturi, lotul 1 în suprafaţă de 1500 mp teren curţi construcţii, identificat în T16, P 269, având nr. cadastral 101202, şi lotul 2, în suprafaţă de  5869 mp teren curţi construcţii, identificat în T16, P 269, având nr. cadastral 101203 (f. 91).

Ulterior, lotul nr. 2, în suprafaţă totală de 5869 mp a fost dezmembrat în imobilele cu nr. cadastrale 101614, cu o suprafaţă măsurată de 2683 mp şi 101615, cu o suprafaţă măsurată de 3186 mp, astfel cum rezultă din încheierea nr. 14125/22.12.2016 OCPI G. – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară L. (f. 41 - 48 dosar).

La data de 28.09.2016, intervenientul N.P. a solicitat a i se aproba cumpărarea terenului în suprafaţă de 3186 mp, situat în T16, P269 sat L. comuna F., teren care se afla în folosinţa acestuia în baza contractului de închiriere nr. 8633/11.12.2013.

Intervenientul a făcut dovada faptului că este proprietar al construcţiilor amplasate pe suprafaţa de teren situată în T16, P269 sat L. comuna F., lot.2/1, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 193/01.04.2009 la BNP C.O. (f. 49 – 50), astfel că la momentul emiterii HCL nr. 20/09.06.2017 s-au avut în vedere dispoziţiile art. 123 alin. 2, 3 şi 4 din Legea 215/2001.

Tribunalul reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 123 din Legea nr. 215/2001, (1) consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.

(4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.”

Reclamantul critică actul administrativ emis prin prisma faptului că intervenientul nu a făcut dovada, cu acte că este constructor de bună credinţă. De asemenea s-a mai susţinut că înstrăinarea întregii suprafeţe de teren de 3186 mp, în raport de amploarea şi dimensiunile lucrărilor de construcţii efectuate, respectiv 209,39 mp, prin vânzare directă, nu este justificată din punct de vedere legal.

Titlul de proprietate constând în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 193/01.04.2009 la BNP C.O. conferă intervenientului nu numai calitatea de constructor de bună credinţă, ci pe aceea de titular al dreptului de proprietate asupra construcţiilor situate pe terenul în cauză şi cum în cauză nu s-a dovedit faptul că autorul intervenientului ar fi fost un constructor de rea credinţă, nu se poate pune sub semnul îndoielii buna credinţă a intervenientului sub aspectul realizării construcţiilor deţinute în proprietate.

În ceea ce priveşte faptul că nu s-ar justifica stabilirea dreptului de preemţiune la vânzarea întregii suprafeţe de 3186 mp, raportat la suprafaţa aferentă construcţiilor existente, se constată că folosinţa terenului a fost cedată cu titlu oneros persoanei fizice autorizate N.P., în baza contractului de închiriere nr. 8633/11.12.2013 (f. 93 şi urm. dosar), în considerarea calităţii de investitor în domeniul cultivării cerealelor şi al creşterii ovinelor precum şi în considerarea calităţii de proprietar al construcţiilor amplasate pe terenul respectiv (expunerea de motive – f. 89 dosar).

 Analizând raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 3186 mp situat în intravilanul comunei F., sat L., Cv. 16, P 269 lot.2/1, se reţine că imobilul este amplasat într-o zonă periferică, nesistematizată şi fără perspective de organizare, cea mai bună utilizare a sa fiind cea actuală, aceea de curţi construcţii iar valoarea imobilului a fost estimată numai pentru destinaţia precizată (f. 70, 73 dosar).

Faţă de aceste aspecte, reţinând inclusiv utilizarea terenului, aceea de curţi construcţii, stabilită de expertul evaluator, se constată că criticile de nelegalitate aduse HCL comuna F. 20/09.06.2017 nu sunt fondate, hotărârea fiind emisă cu respectarea dispoziţiilor art. 123 din Legea 215/2001.

Nu sunt fondate nici criticile vizând o eventuală neconcordanţă între  persoana care şi-a manifestat intenţia de a achiziţiona terenul în cauză, respectiv intervenientul N.P. şi titularul contractului de închiriere a terenului, respectiv persoana fizică autorizată N.P., raportat la semnificaţia pe care art. 2 lit. i din OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale o conferă termenului de  persoană fizică autorizată, respectiv aceea de întreprindere economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă.

Pentru considerentele mai sus expuse, verificând legalitatea Hotărârii Consiliului Local al Comunei F. nr. 20/09.06.2017  prin raportare la actele normative cu forţă juridică superioară, în temeiul şi în executarea cărora a fost emisă, apreciind că la adoptarea hotărârii, au fost respectate dispoziţiile legale privind administrarea domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale,  instanţa va aprecia că acţiunea formulată este nefondată, astfel că o va respinge.

Pentru aceleaşi considerente, Tribunalul va aprecia că este fondată cererea de intervenţie voluntară formulată de intervenientul N.P. în interesul pârâtului Consiliul Local F., urmând ca cererea să fie admisă.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de pârâtul Consiliul Local al Comunei F., în sumă de 1500 lei şi de intervenientul N.P., în sumă de 1574 lei, reprezentând onorariile avocaţilor aleşi, potrivit dispozițiilor art. 451 alin. (2) C.proc.civ., instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea nici un efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

Raportat la complexitatea litigiului, instanţa va diminua cuantumul sumelor solicitate cu titlu de cheltuieli de judecată, astfel, că potrivit art. 453 alin. 1 şi 2 C.proc.civ., va obliga  reclamantul  la plata sumei de 500 lei, către pârâtul Consiliul Local al comunei F. şi la plata sumei de 500 lei către intervenientul N.P.