Revizuire art. 509 alin. 1 pct. 2 C.Proc.Civ

Decizie **** din 11.06.2019


ECLI:RO:TBBUC:***

DOSAR NR. ***

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A V A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. *** A/2019

Şedinţa publică din data: 22.04.2019

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE:  ***

JUDECĂTOR:  ***

GREFIER:  ***

Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către revizuenţii  *** ,  *** ,  *** ,  *** ,  *** de revizuire a Deciziei civile nr.  *** A/ 17.10.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.  *** , în contradictoriu cu intimata  *** .

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au răspuns: revizuenţii, prin avocat ***, în temeiul împuternicirii avocaţiale aflate la fila 9 dosar, intimata  *** , asistată de avocat ***.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul revizuenţilor învederează că la fila 169 în primul volum al dosarului a formulat o cerere completatoare a cererii de revizuire, întemeiată tot pe disp. art. 509 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. Această cerere de completare a cererii de revizuire se raportează la dosarul  *** , în care au fost pronunţate Sentinţa civilă nr. ***, şi Decizia *** din anul 2018. În legătură cu această decizie a Tribunalului Bucureşti partea adversă a formulat recurs, cu termen la data de 30.05.2019. Depune la dosar, în copie, citaţia emisă în dosarul nr.  *** * pentru termenul din 30.05.2019. Arată că în dosarul nr.  ***  s-a dispus nulitatea absolută parţială a însuşi titlului de proprietate al reclamantei, arătându-se că nu mai există bunul, din perspectiva art. 509 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. Solicită amânarea cauzei şi acordarea altui termen ulterior datei de 30.05.2019.

Reprezentantul intimatei se opune amânării cauzei. Învederează că revizuenta nu mai este în termen să solicite completarea cererii de revizuire, motivul de revizuire nefiind arătat în cererea iniţială. Hotărârea judecătorească invocată priveşte un aspect diferit.

Reprezentantul revizuenţilor arată că nu formulează o cerere nouă completatoare la acest termen de judecată, aceasta fiind formulată anterior. Termenul de formulare a revizuirii este de o lună. În acest termen a fost formulată şi cererea de revizuire, precum şi cererea completatoare. Cererea completatoare a fost formulată în termenul de revizuire, nefiind depusă tardiv. Arată că cererea iniţială a fost întemeiată pe faptul că obiectul pricinii nu mai este în fiinţă, respectiv art. 509 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. Cererea completatoare a fost întemeiată pe acelaşi punct, însă a fost invocat încă un motiv, respectiv că nu mai există nici titlul de proprietate care a fundamentat litigiul respectiv, nu mai există compunerea/întinderea cu privire la cota indiviză de 8,73%, nu mai există nici compunerea în ceea ce priveşte identitatea bunului aflat în coproprietate forţată. La cererea completatoare a fost ataşată sentinţa pronunţată la fond. Depune la dosar, în copie, Decizia civilă nr. *** A/20.02.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.  *** *.

Reprezentantul intimatei arată că hotărârea depusă priveşte un aspect diferit. Partea a cumpărat o încăpere şi s-a solicitat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cu privire la încăperea respectivă, care nu face obiectul prezentului dosar. Din hotărâre nu rezultă că s-ar fi modificat cota indiviză a intimatei asupra părţilor comune. Aceasta a rămas aceeaşi şi s-a soluţionat doar nulitatea cu privire la un spaţiu propriu şi nu cu privire la spaţiu comun.

Reprezentantul revizuenţilor învederează că la filele 79-92 din dosarul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti există contractul de vânzare – cumpărare. Se impune acordarea unui termen ulterior datei de 30.05.2019 pentru soluţionarea integrală a cererii de revizuire.

Tribunalul, după deliberare, apreciază că nu se impune amânarea judecăţii, nefiind incidente nici dispoziţiile privind suspendarea judecăţii, având în vedere obiectul cererii de revizuire şi motivele acesteia, precum şi dispozitivul hotărârii instanţei de apel în evocarea fondului cu referire la spaţiile ce fac obiectul judecăţii.

Constatând cauza în stare de judecată, Tribunalul acordă părţilor cuvântul asupra cererii de revizuire.

Reprezentantul revizuenţilor învederează că decizia cu privire la care a fost formulată revizuirea evocă fondul, motiv pentru care prin această hotărâre se dispune o obligare unilaterală, respectiv unitară, în ceea ce priveşte spaţiile aflate la subsolul imobilului de la adresa indicată în cererea de chemare în judecată. Prin decizia din apel a fost modificată sentinţa nr. *** /29.10.2015, prin care instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Obiectul pricinii nu se mai află în fiinţă. În speţă este vorba de o hotărâre judecătorească care nu poate fi pusă în executare şi faţă de care nu se poate da eficienţă puterii de lucru judecat, prin a cărei existenţă se încalcă dreptul de proprietate. Decizia Tribunalului nu-şi găseşte eficienţa în raport de art. 430 C.pr.civ, în condiţiile în care nu poate fi pusă în executare, obiectul pricinii nemaifiind în fiinţă. În dovedirea acestui aspect arată că la filele 19 şi 42 în volumul al doilea al dosarului există procesul – verbal întocmit de executorul judecătoresc, din care rezultă care este situaţia în ceea ce priveşte spaţiile de la subsol, respectiv lipsa de identitate, existând alte spaţii, altă numerotare, altă intabulare, alte acte de proprietate. Având în vedere că hotărârea nu poate fi pusă în executare a fost emisă încheierea de închidere a dosarului de executare silită. Prin titlu a fost stabilită obligaţia de predare a unor spaţii determinate, în raport de care s-a realizat o convocare a părţii cu prezenţa acesteia la notariat. La fila 27 există hotărârea de partaj dispusă în raport de disp. art. 650 Cod civil, există dovada convocări părţii la filele 24-25, la filele 27 şi următoarele există schiţa releveu subsol. Hotărârea de partaj a fundamentat o convenţie de partaj, aflată la filele 32 şi următoarele în dosar. În prezent, spaţiile respective în identitatea fizică şi juridică, în raport de care a fost pronunţat dispozitivul hotărârii judecătoreşti, nu mai există. Prin dispozitivul deciziei de apel nu există nicio interdicţie în ceea ce priveşte adoptarea hotărârilor de partaj, cu atât mai mult cu cât s-au făcut cu convocarea intimatei prin executorul judecătoresc. În ceea ce priveşte predarea cheii, hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare. Obiectul pricinii nu se află în fiinţă, în condiţiile în care niciodată nu a existat această cheie a imobilului în posesia revizuenţilor. Această cheie a fost deţinută de terţe persoane, cărora nu le este opozabilă hotărârea judecătorească, respectiv de către *** şi de către ***, în condiţiile în care la demisol, respectiv subsolul imobilului se află o unitate locativă distinctă în care locuiesc cei doi de peste 12 ani, situaţie recunoscută de către intimată. Solicită admiterea cererii de revizuire. Solicită amânarea pronunţării pentru formularea de concluzii scrise. Menţionează că vor fi solicitate pe cale separată cheltuielile de judecată.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea cererii de revizuire. Învederează că, în principiu obiectul pricinii nu se află în fiinţă atunci când debitorul este obligat să predea un lucru cert şi determinat, care între timp a pierit. Wc-ul, holul şi spălătoria, în materialitatea lor există. După pronunţarea hotărârii în anul 2017, la 25.01.2018 cei trei revizuenţi au hotărât să schimbe doar folosinţa acestor spaţii. Când s-a pronunţat instanţa de judecată spaţiile erau în folosinţă comună. Există un dosar separat de anulare a celor două înscrisuri, hotărârea şi convenţia, întrucât au fost date contrar dispoziţiei unei instanţe de judecată. La fila 9 din cererea de revizuire revizuenţii arată că wc-ul a fost reabilitat şi este folosit exclusiv de fam. ***. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte spălătoria - camera tehnică. Nu s-a schimbat destinaţia printr-un act nou, fiind avută în vedere ca atare de către expert. Revizuenţii arată că spălătoria a devenit cameră tehnică şi a fost dată în folosinţa exclusivă a numitei ***, prin convenţie încheiată la patru luni după pronunţarea hotărârii. Spaţiul există, iar revizuenţii doresc să-l folosească exclusiv. Solicită acordarea de cheltuieli de judecată, conform chitanţei depuse la dosar. 

Reprezentantul revizuenţilor, în replică, arată că hotărârea judecătorească nu interzicea realizarea de acte civile cu privire la bunuri, cu respectarea condiţiilor stabilite. Hotărârea s-a luat inclusiv cu convocarea părţii. Spaţiile aflate la subsolul imobilului nu au nicio legătură cu bunul principal al părţii. Dosarul a fost fundamentat pe un contract de vânzare – cumpărare. Şi în decizia *** şi în decizia în raport de care a fost formulată cererea de revizuire s-a reţinut o cotă indiviză şi respectiv un drept în raport de un contract de vânzare – cumpărare al reclamantei. Şi respectivul contract de vânzare – cumpărare a fost desfiinţat parţial, nemaifiind în fiinţă situaţia juridică şi faptică a imobilului de la momentul pronunţării.

Tribunalul reţine cererea de revizuire spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a Civilă la data de 02.04.2018, revizuenţii  *** ,  *** , ***, ***,  *** şi *** au solicitat, în contradictoriu cu intimata  *** , revizuirea deciziei civile nr. *** A/17.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.  *** , întrucât obiectul pricinii nu se află în fiinţă, respectiv anularea acestei decizii şi, evocând fondul, respingerea cererii de chemare în judecată, ca nefondată.

În motivare au arătat, în esenţă, următoarele:

Obiectul pricinii nu se afla in fiinţa, intrucat nici spaţiul denumit spălătorie si nici wc-ul nu mai exista fizic, in prezent. Primul, spalatoria a fost transformata intr-o camera tehnica, fiind dat in folosinţa exclusiva Fam. ***, iar cel de-al doilea, WC-ul si mini-antre-ul aferent acestuia, a fost dat in folosinţa exclusiva Familiei ***, prin acordul coproprietarilor, prin act notarial intabulat la Oficiul de Cadastru. De asemenea, bunul a pierit după pronunţarea hotărârii.

Camera tehnica fosta spălătorie si WC-ul - in prezent, sunt atribuite in folosinţa exclusiva, in condiţiile art. 650 Cod Civil către proprietarii care deţin spatii la subsolul imobilului *** si ***.

In acord cu disp. art. 650 Cod Civil, cu o maioritatate de mai mult de 2/3 din numărul coproprietarilor si din cotele parti comune ale imobilului, in temeiul Hotararii proprietarilor autentificata sub nr. 127 din 25.01.2018 de B.N.P. “***” privind partajarea folosinţei spatiilor comune la subsolul imobilului din Municipiul Bucureşti, Sector .., Str. ***  nr. …,  prin Convenţia autentificata sub nr. 128 din 25.01.2018 de BNP " *** ”, s-a stabilit atribuirea in folosinţa exclusiva a următoarelor spatii comune existente in subsolul condominiumului, respectiv: camera tehnica (fosta spălătoriei cu o suprafaţa utila de 4.72 m.p., identificata cu nr. 7 pe Releveu subsol - Anexa 1 la convenţie - s-a atribuit in folosinţa exclusiva apartamentului nr. 1, situat Ia parterul condominiului, proprietatea soţilor  ***  şi  *** ; Mini antre-ul. in suprafaţa de 1,19 m.p. si WC-ul, in suprafaţa de 0,98 m.p., spatii identificate cu nr. 8 si 9 pe Releveu subsol - Anexa nr. 1 la Convenţie, s-a atribuit în folosinţă exclusivă apartamentului nr.2, situat la etajul 1 al condominiului, proprietatea soţilor  ***  şi  *** .

Au rămas în folosinţă comună la subsolul imobilului, pentru apartamentele nr.1. nr.2 si cel de la mansarda al soţilor  ***  si  *** , următoarele spatii, in suprafaţa totala de 14,06 mp: casa scării, in suprafaţa de 4,36 m.p. si hol/culoar, de 9,70 m.p., identificate cu nr. 10 si 11 pe Releveu subsol din care o cota de 37,20 %, echivalentul a 5,23 m.p. îi revine apartamentului nr.1 proprietatea soţilor  ***  si  *** , o cota de 52,63%, echivalentul a 7,40 m.p., ii revine apartamentului nr. 2 proprietatea soţilor  ***  si  ***  si o cota de 10,17%, echivalentul a 1,43 m.p. ii revine apartamentului de la mansarda, proprietatea soţilor  ***  si  *** .

La şedinţa proprietarilor care au hotarat atribuirea in folosinţa exclusiva a fost convocata si intimata, care a refuzat sa participe desi a fost convocata prin executor judecătoresc.

Convenţia a fost notata in Cartea Funciara, astfel incat de la data intabularii sale produce efecte erga omnes, fiind opozabila inclusiv intimatei.

Singurele parti de folosinţa comuna din care intimata deţine un drept de coproprietate fortata si perpetua sunt numai cele destinate folosintei apartamentului său de la mansarda (bun principal), pentru restul părţilor de folosinţa comuna aceasta neavand nici un drept si implicit nici dreptul de acces conferit de decizia ce face obiectul revizuirii.

Aceasta situaţie juridica a imobilului din str.  *** nr. *** se reflecta si in documentaţia tehnica a imobilelor de la cartea funciara, fiind opozabila terţilor, inclusiv intimatei si instanţei de judecata.

Instanta de apel a acordat apelantei-reclamante accesul si folosinţa la spalatoria, WC-ul si coridorul de acces la aceste doua incaperi, dar nu i-a acordat accesul si folosinţa la casa scării (nr. 10 Releveu Subsol ataşat), respectiv la unica cale de acces spre subsolul imobilului, decizia de apel in cauza neputand fi pusa in executare nici pentru acest motiv.

Obligaţia de a preda cheia de acces la subsolul imobilului nu poate fi executata, intrucat cheia nu se afla la nici una dintre părţile din dosarul in care a fost pronunţata hotararea a cărei revizuire face obiectul prezentei cereri ci la terte persoane, care nu au fost parte in acest dosar.

Alte argumente care atesta inexistenta obiectului pricinii - a obligaţiei de a permite accesul intimatei la încăperile solicitate: spalatoria ce face obiectul pricinii si la care au fost obligaţi sa permită accesul nici nu mai exista in fapt, dupa cum demonstrează insasi expertiza tehnica efectuata in faza de apel; WC-ul si camera tehnica reprezintă "dependinţe” pentru încăperile de la subsolul imobilului, nefiind in nici un caz destinate sa asigure folosinţa apartamentului de la mansarda al intimatei; demisolul este o unitate locativa distincta de restul construcţiei, fiind contorizat separat de restul imobilului. Intimata nu a avut niciodată vreo contribuţie la lucrările de conservare, utilare si îmbunătăţire de la subsol, la refacerea, consolidarea, schimbarea instalaţiilor, obiectelor sanitare sau la întreţinerea spatiilor in litigiu; WC-ul a fost recent reabilitat prin refacere tencuiala, pardoseala si vopsitorie, prin montare instalaţie noua de apa, cea veche fiind calmatata, schimbat instalaţii sanitare si obiecte sanitare (vas, rezervor)" pe cheltuiala Fam. ***, care il si foloseşte in prezent, cu acordul celorlalţi coproprietari ai subsolului; o incapere denumita "spălătorie" nu a fost utilizata din anul 1950, fapt ce a condus la degradarea construcţiei, cat si a instalaţiilor. Incaperea nu are cazan, cuva, chiuveta si nici electricitate; din declaraţiile părţilor a mai reieşit ca acest spaţiu era mereu inundabil prin refularea apelor pluviale. Aceste motive au condus la dezafectarea spaţiului si el a devenit un spaţiu tehnic.

În concluzie, obiectul pricinii nu se află în fiinţă, pentru următoarele motive: nu mai exista in prezent niciun spaţiu cu destinaţia de spălătorie, aceasta devenind camera tehnica, in care sunt instalate ţevile ce conduc la imobilele fam. *** de la parter si *** de la mansarda. Intimata nu are nici o instalaţie in acest spaţiu destinat folosinţei locuinţei sale si care sa ii confere acesteia vreun drept; camera tehnica (fosta spălătorie), identificata pe Releveul cadastral cu nr. 7, a fost data in folosinţa exclusiva apartamentului Fam.  *** ;  WC-ul de la subsol, renovat si pus in funcţiune prin contribuţia exclusiva a Familiei  *** , a fost si este folosit in exclusivitate de aceasta familie pentru încăperile de la subsol, încăperi in care locuiesc efectiv  ***  si ***, aceştia fiind si singurii care deţin cheile de acces la demisolul imobilului; WC-ul, identificat cu nr. 9 pe Releveul cadastral anexat si mini antre-ul nr. 8, au fost atribuite in folosinţa exclusiva Familiei  ***  prin hotararea tuturor coproprietarilor de la subsol, in condiţiile art. 650 C.Civ; in lipsa spălătoriei si a wc-ului, nici accesul intimatei la coridorul de acces la aceste spatii nu se mai justifica, ramanand lipsit de obiect; casa scării si holul de acces la subsol, identificate cu nr. 10 si 11 pe Releveul Cadastral anexat, sunt in folosinţa comuna a proprietarilor de la subsol, in cotele calculate proporţional cu suprafaţa detinuta in folosinţa exclusiva.

În drept au fost invocate prevederile art. 509 si urm. C.proc.civ., art. 648 C.civ., art. 546 C.civ., art. 885 si urm. C.civ., art. 902 alin. (1) C.civ. corb cu art. 876 alin (2) C.civ.

În dovedire au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu 100 lei.

Revizuenţii au formulat şi cerere de suspendare a executării deciziei civile nr. 3426A/17.10.2017.

La data de 12,04.2018, revizuenţii au depus cerere completatoare, arătând că obiectul cauzei nu există, întrucât prin sentinţa civilă nr. ***/13.07.2017, pronunţată de Judecătoria Sector 1 în dosar nr.  *** , a intervenit desfiinţarea parţială retroactivă a contractului de vânzare-cumpărare nr. ***/***/2007 care a fundamentat acţiunea intimatei, finalizate cu decizia a cărei revizuire se cere, fiind modificată situaţia juridică şi structura părţilor comune din imobil.

Prin întâmpinarea depusă la data de 08.05.2018, intimata a invocat excepţia tardivităţii şi a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

În motivare a arătat, în esenţă, că Sintagma „obiectul pricinii nu se află în fiinţă” desemnează ideea de dispariţie fizică a unui bun, însă spaţiul in litigiu exista in materialitatea sa.

În cauză, încăperile există, iar toate argumentele din cererea de revizuire au fost susţinute şi în faţa instanţei de apel, aceasta pronunţându-se cu privire la folosinţa spatiilor comune.

A fost ataşat dosarul nr.  *** .

Tribunalul a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

La data de 25.05.2018, tribunalul a luat act de renunţarea revizuenţilor la judecata cererii de suspendare a executării deciziei civile nr. ***A/17.10.2017. La aceeaşi dată, tribunalul a suspendat judecata cererii de revizuire până la soluţionarea recursului declarat în dosarul nr.  *** .

Cauza a fost repusă pe rol la 29.03.2019.

Analizând cererea de revizuire, pe baza probelor administrate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. ***A/17.10.2017, pronunţată în dosar nr.  *** , Tribunalul Bucureşti a obligat revizuenţii-pârâţi să permită intimatei-reclamante accesul şi folosinţa spaţiilor comune de la demisolul imobilului  situat în Bucureşti, str. *** nr. ***, sector 1, respectiv spălătoria, WC-ul şi coridorul pentru accesul la aceste două încăperi şi să-i predea un rând de chei de la aceste spaţii comune.

Potrivit art. 509 alin. 1 pct. 2 C.p.c., „Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: 2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă”, iar conform art. 511 alin. 1 pct. 2, „Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti: 2. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din urmă act de executare”.

Tribunalul reţine că excepţia tardivităţii este neîntemeiată. Astfel somaţia privind executarea silită în dosarul nr. ***/2018 al BEJA ***a fost comunicată la 29.03.2018, iar cererea de revizuire a fost formulată la 02.04.2018, cu respectarea termenului de 30 zile prevăzut de lege.

Tribunalul subliniază că revizuirea poate fi cerută pentru motivul prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 2 C.p.c. dacă, printr-o hotărâre care evocă fondul, cu o singură condamnare, debitorul a fost obligat să predea creditorului un lucru cert şi determinat, iar acesta a pierit, astfel încât executarea în natură a obligaţiei de predare a bunului nu mai este posibilă, din motive obiective.

Cu alte cuvinte, executarea în natură a obligaţiei trebuie să nu mai fie posibilă din cauză că bunul (obiectul obligaţiei) a pierit, a dispărut fizic, din motive obiective, independente de voinţa sau participarea debitorului.

În acest sens, în legătură cu acest motiv de revizuire, în practica judiciară s-au reţinut următoarele: revizuirea nu este admisibilă dacă obiectul pricinii există fizic, dar i s-a schimbat situaţia (pe teren s-a edificat o construcţie), urmând ca cel interesat să uzeze de un alt mijloc procesual (CSJ, s. civ., dec. nr. 4967/2000); partea obligată prin hotărâre judecătorească să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie un teren, individualizat prin limite şi vecinătăţi, nu poate obţine revizuirea pe motiv că nu există identitate între terenul revendicat şi cel pe care el îl posedă în fapt (CA Bucureşti, s. a II-a civ., dec. nr. 2267/2000); în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus anularea măsurii desfacerii contractului de muncă al salariatei contestatoare şi reintegrarea ei în postul deţinut, împrejurarea că, între timp, postul în care urma a se efectua integrarea s-a desfiinţat, nu justifică admiterea cererii de revizuire a unităţii (CA Alba Iulia, dec. civ. nr. 714/1995).

În speţă, tribunalul reţine că, din probele administrate, nu rezultă în vreun fel că spaţiile în care revizuenţii au fost obligaţi să permită accesul (spălătoria, WC-ul şi coridorul pentru accesul la aceste două încăperi) au dispărut din punct de vedere fizic, ci doar că acestea au fost reconfigurate şi s-a reglementat modul în care sunt folosite.

Prin urmare, convenţia prin care s-a stabilit partajarea folosinţei acestor spaţii nu poate conduce la admiterea cererii de revizuire, întrucât nu se poate admite ca, prin propria faptă, revizuenţii să refuze executarea unei hotărâri definitive.

Cu alte cuvinte, cu o evidentă rea-credinţă, revizuenţii au încheiat această convenţie de partajare a folosinţei spaţiilor ce au făcut obiectul deciziei civile nr. ***A/17.10.2017, pentru ca apoi să invoce faptul că obiectul nu se mai află în fiinţă, aspect ce nu poate fi primit, din moment ce spaţiile există din punct de vedere fizic, fiind fără relevanţă modul ulterior prin care s-a stabilit folosinţa acestora.

Astfel, aşa cum rezultă şi din practica judiciară expusă mai sus, modificarea situaţiei de fapt, ce are la bază chiar comportamentul debitorului, nu poate fi în niciun caz de natură să conducă la admiterea cererii de revizuire, pentru motivul prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 2 C.p.c.

Restul aspectelor invocate de revizuenţi (prin care se contestă, practic, dreptul intimei de a folosi spaţiile respective) nu pot fi primite, întrucât reprezintă veritabile apărări de fond împotriva deciziei civile nr. ***A/17.10.2017, ce nu mai pot fi puse în discuţie (întrucât s-ar încălca autoritatea de lucru judecat). De asemenea, împrejurarea că revizuenţii nu deţin cheia de acces sau că intimatei nu i-a fost acordat accesul şi la casa scării nu este de natură să conducă la admiterea cererii de revizuire pentru motivul invocat, ci sunt motive care ţin de executarea efectivă a hotărârii şi pot fi invocate prin intermediul unei eventuale contestaţii la executare.

Este adevărat că, prin sentinţa civilă nr. ***/13.07.2017, pronunţată în dosar nr.  *** *, Judecătoria Sector 1 Bucureşti a constatat nulitatea absolută parţială a Contractului de vânzare-cumpărare nr. ***/***/24.01.1997 (prin care intimata a dobândit imobilul) cu privirea la vestibulul în suprafaţă de 3,44, spaţiul cu nr. 1 conform numărătorii planului locuinței anexă a contractului de vânzare cumpărare, spaţiu situat în mansarda imobilului din Bucureşti, str. ***, nr. ***, sector 1, însă această hotărâre nu are nicio influenţă asupra deciziei civile nr. ***A/17.10.2017, fiind vorba despre un alt spaţiu (vestibulul de la mansardă), ce nu a făcut obiectul judecăţii în dosarul nr.  *** .

Pe cale de consecinţă, faţă de considerentele expuse, tribunalul va respinge cererea de revizuire, ca neîntemeiată.

În baza art. 513 alin. 1 coroborat cu art. 482 raportat la art. 453 alin. 1, art. 451 alin. 1 şi art. 452 C.p.c., constatând culpa procesuală a revizuenţilor, îi va obliga la plata către intimată a sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat (achitat conform chitanţei nr. 0719/21.04.2018, f. 45, vol. II), acesta fiind proporţional în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către revizuenţii  *** , CNP ***,  *** , CNP ***, ambii domiciliaţi în Bucureşti, str. Arh.  *** nr. ***. Ap. ***, sector 1,  *** , CNP ***,  *** , CNP ***, ambii domiciliaţi în Bucureşti, str. ***.  *** nr.  ***. Ap. ***, sector 1,  *** , CNP ***,  *** , CNP ***, ambii domiciliaţi în Bucureşti, str. ***.  *** nr. ***. sector 1, sector 2, toţi cu domiciliul procesual ales la Cab av ***, din Bucureşti, *** nr. ***, bl. ***, sc. ***, et. ***, ap. ***, de revizuire a Deciziei civile nr.  *** A/ 17.10.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. ***, în contradictoriu cu intimata  *** , CNP ***, domiciliată în Bucureşti, str. ***.  *** nr. ***, sector 1.

Obligă revizuenţii la plata către intimată a sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.04.2019.

Preşedinte,  Judecător,

*** ***

Grefier,

***