Plângere contestaţie tergiversare

Hotărâre *** din 09.08.2019


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI  SECŢIA A IV-A CIVILĂ

DOSAR NR.

DECIZIA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică din data de

Tribunalul constituit din:

Preşedinte:

Judecător:

Judecător:

 Grefier:

Pe rol se află soluţionarea plângerii formulate de recurentul-contestator ……….. împotriva Încheierii din data de …………., pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. …………., prin care s-a respins ca neîntemeiată contestaţia privind tergiversarea procesului.

Plângerea se judecă fără citarea părtilor conform art. 525 CPC.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul cauzei, stadiul procesual, modalitatea îndeplinirii procedurii de citare, după care:

Tribunalul precizează că cererea, având ca obiect plângere contestaţie tergiversare proces, se judecă în complet de 3 judecători. Arată că în conformitate cu art. 525 C.pr.civ., calea de atac se soluţionează fără citarea părtilor şi reţine plângerea spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, sub nr. …………, la data de 05.06.2019, intimatul …….. a formulat o contestaţie privind tergiversarea procesului, în condiţiile art.522 şi urm. C.pr.civ., solicitând, în esenţă, să constate instanţa că sunt incidente dispoziţiile art.522 alin.2 pct.4 C.pr.civ., în condiţiile în care obiectul cererii de chemare în judecată aferent căreia are calitatea de intimat este o contestaţie la executare, fiind, pe cale de consecinţă, incidente dispoziţiile art.717 alin.3 C.pr.civ.

La termenul din data de 12.06.2019, instanţa a rămas în pronunțare pe contestaţia reclamantului privind tergiversarea procesului.

Prin încheierea din ……, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a respins ca neîntemeiată contestaţia privind tergiversarea procesului, formulată de intimatul …….

Analizând ansamblul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a reținut că prin contestaţia privind tergiversarea procesului s-a invocat cazul de contestaţie prevăzut de dispoziţiile art.522 alin.2 pct.4 C.pr.civ., faţă de împrejurarea că obiectul cererii de chemare în judecată aferent căreia petentul are calitatea de intimat este o contestaţie la executare, fiind, pe cale de consecinţă, incidente dispoziţiile art.717 alin.3 C.pr.civ.

În drept, potrivit dispozițiilor art.522 alin.1 C.pr.civ., “oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată”, iar conform art.522 alin.2 pct.4 C.pr.civ., “contestaţia menţionată la alin.(1) se poate face în următoarele cazuri: (…) 4. când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedură necesar soluţionării cauzei, deşi timpul scurs de la ultimul său act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului.”

Or, instanţa a reţinut că apărările formulate de către intimat, prin prezenta contestaţie, nu se circumscriu cazului de contestaţie sus-arătat, ci reprezintă motive în susţinerea unei eventuale cereri de preschimbare a termenului de judecată, în condiţiile art.230 C.pr.civ.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art.524 alin.5 C.pr.civ., instanţa a respins ca neîntemeiată contestaţia privind tergiversarea procesului, formulată de intimatul ……….”

La data de 27.06.2019, contestatorul …….. a formulat plângere împotriva Încheierii din …., pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, prin care a fost respinsă contestaţia privind tergiversarea procesului, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Sectia a IV-a Civilă la data 13.07.2019 sub nr……...

In motivare, s-a arătat că această contestaţie la tergiversarea cauzei a fost înregistrată la data de 5.03.2019, fiind soluţionata la data de 12.06.2019, cu depăşirea termenului prevăzut de art.524 alin.3 Cod de procedura civilă, termen care s-a împlinit la data de 11.06.2019, zi lucrătoare, instanţa de fond tergiversând chiar şi contestaţia la tergiversarea cauzei, termenele legale şi imperative, devenind facultative pentru aceasta.

A precizat că obiectul cauzei în care a fost formulată prezenta contestaţie la tergiversarea cauzei este contestaţie la executare împotriva unui act de executare, care în conformitate cu art.717 alin.3 Cod de Procedura Civilă care arata ca „Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţa şi cu precădere" raportat la art.215 alin. 2 Cod de Procedura Civila care arata că „Procesele declarate urgente, cele rămase în divergenţa şi cele care au primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte", necesita acordarea unui termen scurt.

A mai argumentat arătând că art. 717 Cod de Procedura civilă prevede regulile speciale pentru judecarea contestaţiei la executare: respectiv „Instanţa sesizată cu o contestaţie la executare va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în cadrul termenului fixat, copii certificate de pe actele dosarului de executare. Din punctul de vedere al forţei probatorii, copiilor certificate de executor de pe actele dosarului de executare le sunt aplicabile dispoziţiile art. 286 Cod de Procedura civilă.” Regula enunţată în alin. (2) al art. 717 presupune că judecătorul căruia i s-a repartizat aleatoriu contestaţia la executare va solicita, de îndată, în cadrul măsurilor pentru pregătirea judecaţii - reglementate în art. 203 Cod de Procedura civilă, executorului judecătoresc să îi transmită copiile certificate de pe actele dosarului de executare.

Termenul stabilit de judecător pentru judecarea contestaţiei va fi scurt, în condiţiile art.201 alin. (5) Cod de Procedura civilă. Judecarea contestaţiei se va face de urgenţă şi cu precădere. Potrivit art. 215 alin. (2) Cod de Procedura civilă, procesele declarate urgente, cele rămase în divergenta şi cele care au primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte. Conform dispoziţiilor art. 717 alin. (1) Cod de Procedura civilă modificat prin Legea nr. 138/2014, dispoziţiile art. 200 Cod de Procedura civilă a arătat că nu se aplică în ceea ce priveşte contestaţia la executare.

Astfel, în ipoteza contestaţiei la executare, s-a indicat expres, chiar în Cod de Procedura civilă, ca procedura verificării şi regularizării cererii de chemare în judecată este exclusă de la aplicare. Raţiunea eliminării procedurii de verificare şi regularizare a cererii de chemare în judecată în cazul contestaţiilor la executare este dictată de necesitatea soluţionării de urgenţă a cauzei, textul face referire numai la inaplicabilitatea prevederilor art. 200 Cod de Procedura civilă, iar nu şi la inaplicabilitatea etapei consecutive (aceasta regăsindu-se în art. 201 Cod de Procedura civilă). În aceste condiţii, dispoziţiile art. 201 Cod de Procedura civilă rămân aplicabile, astfel ca judecătorul nu va stabili direct termen de judecată, ci va proceda la realizarea comunicărilor către părţi, condiţie îndeplinita în prezenţa cauza.

Astfel stând lucrurile, în cauzele având ca obiect contestaţie la executare a arătat că se vor aplica regulile privind judecata în prima instanţa, statornicite în Cartea a II-a, Titlul I Cod de Procedura civilă şi că la primirea cererii, judecătorul nu va mai proceda la verificarea cererii şi la regularizarea acesteia, ci va comunica cererea paratului, chiar dacă prezintă lipsuri, conform dispoziţiilor art. 201 Cod de Procedura civilă, în vederea depunerii întâmpinării.

Fiind vorba de o procedură urgenta vor fi însă aplicabile dispoziţiile art. 201 alin. (5) Cod de Procedura civilă, în sensul că instanţa va putea diminua termenele de depunere a întâmpinării şi respectiv de depunere a răspunsului la întâmpinare. Aşadar, paratul nu va mai avea la dispoziţie 25 de zile pentru depunerea întâmpinării, ci un termen mai scurt, iar reclamantul nu va mai avea la dispoziţie 10 zile pentru depunerea răspunsului la întâmpinare.

Termenul stabilit de judecător pentru judecarea contestaţiei va fi scurt, în condiţiile art.201 alin.5 Cod de Procedura Civilă şi că judecarea contestaţiei se va face de urgenţă şi cu precădere. Potrivit art. 215 alin. (2) Cod de Procedura civilă, procesele declarate urgente, cele rămase în divergenta şi cele care au primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte.

Persoana care întocmeşte lista menţionata este grefierul de şedinţa, potrivit art. 103 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. La înscrierea dosarelor pe lista se da întâietate cauzelor cu privire la care legea prevede ca judecata se face de urgenţă şi cu precădere.

Astfel stând lucrurile, a precizat că instanţa de fond refuza să observe urgenta cauzei, procedând la înaintarea cererii pentru formularea întâmpinărilor, precum şi a răspunsurilor la întâmpinare, acordând termenele prevăzute de lege pentru o cauză ce nu are urgenta.

Aşadar, a arătat că, deşi este o cauză a cărei judecare se face de urgenţă şi cu precădere, instanţa de fond, cu încălcarea prevederilor, art.201 alin.3 Cod de Procedura civilă, a acordat primul termen la 121 de zile de la data rezoluţiei, ajungându-se în acest fel ca primul termen de judecată să fie fixat la 217 zile de la înregistrarea contestaţiei, termen ce încalcă, prin voinţa instanţei, prevederile legii şi al CEDO privind judecata într-un termen optim şi cel mai important previzibil, şi nu afectat de dorinţa instanţei de a nu fi tulburată în perioada vacanţei de vară.

Contestaţia la executare ce formează obiectul dosarului …… că a fost înregistrata pe rolul Judecătoriei Sector 5 la data de 28.02.2019. De abia la data de 4.06.2019, odată cu rezoluţia privind termenul de judecată, instanţa a observat că reclamantul nu a depus taxa de timbru aferenta cererii, deşi în condiţiile art.200 alin.2 Cod de Procedura civilă instanţa s-a făcut că nu observă aceste lipsuri ale cererii, şi nu a solicitat complinirea acestora în termenul prevăzut de lege de 10 zile, înainte de a proceda la transmiterea acţiunii pentru formularea întâmpinărilor, text de lege care prevede sancţiunea anularii cererii, şi acordă un nou termen, de peste 100 de zile reclamantului, până la data de 2.10.2019, fiind vădit îndeplinite condiţiile arătate de art.522 alin.4 Cod de Procedura civilă, instanţa însăşi contribuind la tergiversarea cauzei.

În această cauză, a precizat că sunt incidente reţinerile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr.5313 din 17 mai 2013 pronunţata în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie privind tergiversarea procesului, care a statuat că „ca definitoriu pentru toate cazurile prevăzute de art. 522 din Noul Cod de Procedura Civilă este pasivitatea instanţei de judecată, care are mijloacele necesare la dispoziţie pentru corijarea conduitelor necorespunzătoare şi nu le foloseşte, sau, mai grav, nesocoteşte ea însăşi dispoziţiile legale care-i impun o anumită conduită."

În concluzie, având în vedere că tergiversarea cauzei este produsă de întreaga conduita a instanţei de fond, care pentru a respinge prezenta contestaţie la tergiversarea judecării cauzei, a considerat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, fiind incidente, doar prevederile privind preschimbarea termenului, a solicitat să se constate că toate motivele arătate mai sus, cu privire la termenele legale de complinire a lipsurilor cererii, pentru care Codul de procedura civilă prevede sancţiunea anularii cererii, cât şi a fixării primului termen de judecată, acordat cu încălcarea tuturor prevederilor legii în acest sens, şi reţinând că sunt îndeplinite în totalitate şi întocmai condiţiile arătate la art.522 alin.4 Cod de procedura civilă, a solicitat să se admită prezenta plângere împotriva încheierii din data de 12.06.2019 dată în dosar nr. 4513/302/2019/a1, şi să se dispună la acordarea unui termen legal de complinire a lipsurilor cererii şi a unui termen scurt de judecare a prezentei contestaţii la executare, în acord cu prevederile legii în acest sens, enunţate mai sus.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă în conformitate cu art. 411 alin. 2 C.pr.civ.

Analizând plângerea formulată împotriva Încheierii din data de ……, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. ….. prin care s-a respins ca neîntemeiată contestaţia privind tergiversarea procesului, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în cauză, tribunalul reţine următoarele :

Cu titlu preliminar, tribunalul arată că dosarul nr. …., înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti la data de 28.02.2019, are ca obiect contestatie la executare formulată de contestatorul …… împotriva procesului-verbal de distribuire nr. …… din data de 07.02.2019 emis de ………. în dosarul de executare nr. …….

Dosarul de executare nr. ….. a fost constituit la ……. ca urmare a cererii de executare silită formulate de către intimatul-creditor …….. la data de 19.01.2015, adresate iniţial ………. sub nr. …., ulterior fiind înlocuit acest executor judecătoresc, prin Încheierea din data de 27.01.2016 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. …., cu ……..

Dispoziţiile legale care guvernează prezenta procedură a executării silite sunt cele ale Codului de procedură civilă în forma în vigoare la momentul formulării cererii de executare, 19.01.2015, înainte de modificările aduse prin OUG nr. 1/2016, conform dispoziţiilor tranzitorii prevăzute de art. 25 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv :

Conform art. 712 : (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Art. 716 : (1) Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată. (3) Întâmpinarea este obligatorie.

Art. 717 : (1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător, dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz. (2) Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzător, şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea. (3) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

Art. 200 prevede verificarea cererii şi regularizarea acesteia.

Art. 201 : (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art.165. (2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor. (5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1) - (4) pot fi reduse de judecător în funcţie de circumstanţele cauzei.

Art. 205 : (1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată.

Art. 206 : (1) Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 208 : (1) Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. (2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

Faţă de textele legale antecitate, tribunalul va proceda la analiza fiecărui motiv invocat în cuprinsul plângerii formulate împotriva Încheierii din data de 12.06.2019.

Referitor la faptul că această contestaţie la tergiversarea cauzei a fost înregistrată la data de 5.03.2019, fiind soluţionata la data de 12.06.2019, tribunalul arată că, astfel cum rezultă din conţinutul dosarului, contestaţia privind tergiversarea cauzei a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 5 Bucureşti la data de 05.06.2019, fiind prezentată judecătorului la data de 11.06.2019, in acest sens fiind întocmită rezolutia din data de 11.06.2019, termenul de judecată acordat pentru soluționarea contestației fiind cel din data de 12.06.2019 (fila 8 dosar). Aşadar, tribunalul reţine că au fost respectate disp. art. 524 alin. 3 CPC (Contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor).

Motivul vizând disp. art. 717 alin. 3 Cod de Procedura Civilă raportat la art. 215 alin. 2 Cod de Procedura Civilă : Tribunalul arată că dispozitiile art. 717 Cod de Procedura Civilă au fost respectate de judecător astfel cum rezultă din rezolutiile întocmite în dosarul nr. 4513/302/2019 la data de 12.03.2019, la data de 07.05.2019 si la data de 04.06.2019, respectiv - prima instanţă a solicitat executorului judecătoresc să îi transmită copiile certificate de pe actele dosarului de executare, - s-au comunicat intimaţilor cererea de chemare în judecată, iar contestatorului si celorlalti intimati întâmpinările formulate în cauză. Chiar recurentul a mentionat în cuprinsul plângerii faptul că dispoziţiile art. 201 Cod de Procedura civilă rămân aplicabile, astfel ca judecătorul nu va stabili direct termen de judecată, ci va proceda la realizarea comunicărilor către părţi, condiţie îndeplinită în cauză.

Referitor la disp. art. 215 alin. (2) Cod de Procedura civilă („Procesele declarate urgente, cele rămase în divergenta şi cele care au primit termen în continuare se vor dezbate înaintea celorlalte.”), tribunalul arată că acest articol ar fi incident cu ocazia stabilirii ordinii judecării proceselor pentru realizarea apelului în sedinţa de judecată, neavând relevanţă în ce priveşte stabilirea primului termen de judecată sau acordarea termenelor procedurale în dosar.

Aşa cum s-a arătat şi prin plângerea formulată, conform dispoziţiilor art. 717 alin. (1) Cod de Procedura civilă, dispoziţiile art. 200 Cod de Procedura civilă nu se aplică în ceea ce priveşte contestaţia la executare. Cu respectarea acestor dispoziţii, instanţa sesizată nu a verificat şi regularizat cererea de chemare în judecată având ca obiect contestatie la executare, deoarece prin prima rezolutie întocmită în dosar la data de 12.03.2019 (fila 14) au fost luate măsuri pentru comunicarea cererii de chemare în judecată către cei 6 (şase) intimaţi.

Nefiind regularizată cererea de chemare în judecată, în mod corect prin rezoluția din 04.06.2019 (fila 85), judecătorul a dispus citarea contestatorului, cu menţiunea de a depune la dosarul cauzei, până la următorul termen de judecată, dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei, precum şi dovada achitării executorului judecătoresc, conform dispoziţiilor art.717 alin.2 C.pr.civ., a cheltuielilor ocazionate de efectuarea de copii certificate de pe actele de executare aferente dosarului de executare, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei, în condiţiile art.242 alin.1 C.pr.civ. Aşadar, în mod greşit se sustine in plângere faptul că „De abia la data de 4.06.2019, odată cu rezoluţia privind termenul de judecată, instanţa a observat că reclamantul nu a depus taxa de timbru aferenta cererii, deşi în condiţiile art.200 alin.2 Cod de Procedura civilă instanţa s-a făcut că nu observă aceste lipsuri ale cererii, şi nu a solicitat complinirea acestora în termenul prevăzut de lege de 10 zile, înainte de a proceda la transmiterea acţiunii pentru formularea întâmpinărilor, text de lege care prevede sancţiunea anularii cererii”, deoarece conform dispoziţiilor art. 717 alin. (1) Cod de Procedura civilă, dispoziţiile art. 200 Cod de Procedura civilă nu se aplică în ceea ce priveşte contestaţia la executare, iar judecătorul nu putea dispune anularea cererii pentru lipsa taxei de timbru.

Referitor la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 201 alin. (5) Cod de Procedura civilă, în sensul că instanţa va putea diminua termenele de depunere a întâmpinării (25 de zile) şi respectiv de depunere a răspunsului la întâmpinare (10 zile), tribunalul constată că textul legal prevede că termenele prevăzute de art. 201 alin. 1-4 (25 de zile, 10 zile, 60 de zile) pot fi reduse de judecător în functie de circumstanţele cauzei. Aşadar, această diminuare a termenelor este o facultate/opţiune acordată judecătorului, care trebuie să aprecieze in functie de circumstanţele cauzei deduse judecătii, si nu o obligatie aşa cum s-a mentionat in cuprinsul plângerii formulate.

Mai mult, tribunalul arată că în toate cazurile, reducerea termenelor procedurale trebuie făcută şi prin raportare la disp. art. 180 CPC – Stabilirea termenelor procedurale coroborate cu disp. art. 185 CPC – Sancţiunea nerespectării termenului - pentru a se preîntâmpina eventuale încălcări / posibile atingeri ale celorlalte principii care guvernează procesul civil (dreptul la apărare, principiul contradictorialităţii, principiul aflării adevărului), pe lângă principiul soluţionării cauzei într-un termen optim si previzibil.

Măsurile dispuse de judecătorul cauzei, în sensul acordării termenelor prevăzute de lege pentru formularea întâmpinărilor (25 de zile), precum şi a răspunsurilor la întâmpinare (10 zile), nu echivalează cu nerespectarea dispoziţiilor art. 717 alin. 3 CPC relative la faptul că judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

Referitor la încălcarea prevederilor art. 201 alin. 3 Cod de Procedura civilă („În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.”), tribunalul arată că prin rezoluţia din 07.05.2019 (fila 66) s-a stabilit termenul administrativ din data de 04.06.2019, iar la acest din urmă termen, judecătorul a fixat prin rezoluţie primul termen de judecată la data de 02.10.2019. Aşadar, judecătorul a luat măsura prevăzută de lege, respectiv cea a stabilirii primului termen de judecată.

Referitor la modalitatea de stabilire a primului termen şi acordarea acestuia la data de 02.10.2019, tribunalul arată că termenul prevăzut de art.201 alin.3 Cod de Procedura civilă este un termen de recomandare, judecătorul fiind cel care apreciază, în raport de complexitatea dosarului, încărcătura şedintelor de judecată, programarea în sedinţele de judecată şi planificarea în cadrul altor activităţi în cadrul instanţei sau inafara acesteia, dar în strânsă legătură cu formarea profesională continuă, când stabileşte primul termen de judecată. Partea litigantă nemulţumită de stabilirea primului termen de judecată sau de acordarea unui termen de judecată prea lung are la dispoziţie formularea unei cereri de preschimbare a termenului în condiţiile art. 230 Cod de Procedura civilă.

Potrivit art.522 Cod de Procedura civilă: (1) Oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată. (2) Contestaţia menţionată la alin. (1) se poate face în următoarele cazuri: pct. 4) când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedură necesar soluţionării cauzei, deşi timpul scurs de la ultimul său act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului.

Aşadar, textul legal invocat - art. 522 alin.2 pct.4 prima teza Cod de Procedura civilă circumstanţiază care sunt situaţiile de inacţiune din partea instanţei care ar putea conduce la încălcarea obligaţiei de solutionare a cauzei într-un termen optim si previzibil şi în care instanţa poate fi considerată culpabilă.

In cauza, contestatorul a invocat nerespectarea disp. art. 522 alin.2 pct. 4 prima teză, respectiv când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege, dar în dosarul înregistrat sub nr. ……, judecătorul a luat măsura stabilită de lege, respectiv fixarea prin rezoluţie a primului termen de judecată. In situatia în care partea apreciază că termenul stabilit este prea lung, are posibilitatea de a formula cerere de preschimbare a termenului conform art. 230 CPC (termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice). Aşa cum s-a reţinut si de judecatorie, apărările invocate relativ la perioada înregistrării cauzei (28.02.2019) si data acordării primului termen de judecată (02.10.2019) ţin de justificarea unei eventuale cereri de preschimbare a termenului de judecat fixat,

Instanţa de control nu poate verifica aspectele de complexitate dosare, încărcătura sedinţelor de judecată alocate Completului 1 civil care funcţionează în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti în perioada iunie – octombrie 2019, ci doar verifică legalitatea si temeinicia Încheierii din data de 12.06.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. …….. prin prisma motivelor invocate şi a dispoziiilor art. 522 alin.2 pct. 4 prima teză Cod Procedura civilă.

Totodată, tribunalul arată că principiile fundamentale ale procesului civil trebuie respectate atât de către părti, cât şi de instanţă aşa cum se prevede în art. 20 Cod Procedura civilă, judecătorul fiind dator să ia toate măsurile permise de lege pentru a fi respectate deopotrivă dreptul la un proces echitabil si respectarea termenului rezonabil, iar dreptul la pregătirea apărării si acordarea unui interval de timp necesar este componenta principală a respectării dreptului la apărare al părţilor.

Relativ la reţinerile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr. 5313 din 17 mai 2013 pronunţata în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie privind tergiversarea procesului, invocate in cuprinsul plângerii, tribunalul arată, în acord cu aceasta, faptul că pentru cazurile prevăzute de art. 522 din Noul Cod de Procedura Civilă – Contestaţia privind tergiversarea procesului definitoriu este pasivitatea instanţei de judecată, care are mijloacele necesare la dispoziţie pentru corijarea conduitelor necorespunzătoare şi nu le foloseşte sau nesocoteşte ea însăşi dispoziţiile legale care-i impun o anumită conduită, dar aşa cum s-a reţinut, judecătorul nu a nesocotit dispoziţiile art. 201 Cod Procedura civilă.

Pentru toate argumentele expuse, cu respectarea dispoziţiilor art. 525 şi ale art. 522 alin.2 pct.4 Cod Procedura civilă, tribunalul va respinge plângerea declarată de recurentul-contestator ……. împotriva Încheierii din data de ……, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. ………, ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge plângerea declarată de recurentul-contestator …., cu domiciliul în …………, împotriva Încheierii din data de …… , pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. ………, ca nefondată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.08.2019.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,GREFIER,